• FI
 • SV
 • MENU
  Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­lis­taa kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­sen
  Twiittaa

  Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­lis­taa kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­sen

  Julkaistu: 19.06.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen siihen, että kunta­uu­dis­tus voi perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mukaan edetä. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta sai lausun­tonsa valmiiksi kunta­ra­ken­ne­laista. Suomen perus­tus­laki ei aseta estettä uudis­tuk­sen etene­mi­selle, kun kuntien tiedon­saan­nista ja riit­tä­västä reagoin­tia­jasta huoleh­di­taan.

  - Mikäli edus­kunta seuraa­van viikon aikana hyväk­syy lain, kunta­ra­ken­ne­laki saadaan suun­ni­tel­lusti voimaan 1.7.2013. Tällöin viimeis­tään alkaa kuntien selvi­tys­vel­vol­li­suus kunta­lii­tos­ten osalta ? useat kunnat­han niitä teke­vät jo nyt, Mäkelä toteaa.

  - On hyvä, että samassa yhtey­dessä halli­tus aikoo kiireh­tiä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita koske­van lain valmis­te­lua. Näin ollen kunta­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen lisäksi saamme myös sote-uudis­tuk­sen nopeam­min käyn­tiin, Mäkelä sanoo.

  - Halli­tuk­sen on osoi­tet­tava sote-lain valmis­te­luun lisä­re­surs­seja. Sote-laki on saatava mahdol­li­sim­man pian valmiiksi, jotta Suomen kannalta tärkeim­mät uudis­tuk­set rullaa­vat suju­vasti eteen­päin, Mäkelä vaatii.

  Nime­no­maan kansa­lais­ten palve­lu­jen saata­vuu­desta huoleh­tiva sosi­aali- ja terveys­va­lio­kunta on lausun­nos­saan painot­ta­nut, että uudis­tusta on tärkeää saada eteen­päin. Mäke­län mukaansa lain­sää­dän­nöl­li­sistä proses­seista voidaan nyt siir­tyä tärkeim­pään, suoma­lais­ten lähi­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen.

  - Tärkein tavoite on taata ihmis­ten lähi­pal­ve­lut. Siksi kunta- ja sote-uudis­tuk­set tehdään, Mäkelä päät­tää.

  Lisä­tie­toja:

  Outi Mäkelä
  p. 050 512 2877