Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­listaa kunta­uu­dis­tuksen etene­misen – kokoomus.fi
MENU
Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­listaa kunta­uu­dis­tuksen etene­misen

Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­listaa kunta­uu­dis­tuksen etene­misen

Julkaistu: 19.06.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja ja perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä on tyyty­väinen siihen, että kunta­uu­distus voi perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan mukaan edetä. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta sai lausun­tonsa valmiiksi kunta­ra­ken­ne­laista. Suomen perus­tuslaki ei aseta estettä uudis­tuksen etene­mi­selle, kun kuntien tiedon­saan­nista ja riittä­västä reagoin­tia­jasta huoleh­ditaan.

- Mikäli eduskunta seuraavan viikon aikana hyväksyy lain, kunta­ra­ken­nelaki saadaan suunni­tel­lusti voimaan 1.7.2013. Tällöin viimeistään alkaa kuntien selvi­tys­vel­vol­lisuus kunta­lii­tosten osalta ? useat kunnathan niitä tekevät jo nyt, Mäkelä toteaa.

- On hyvä, että samassa yhtey­dessä hallitus aikoo kiirehtiä sosiaali- ja terveys­pal­ve­luita koskevan lain valmis­telua. Näin ollen kunta­ra­ken­ne­uu­dis­tuksen lisäksi saamme myös sote-uudis­tuksen nopeammin käyntiin, Mäkelä sanoo.

- Halli­tuksen on osoitettava sote-lain valmis­teluun lisäre­sursseja. Sote-laki on saatava mahdol­li­simman pian valmiiksi, jotta Suomen kannalta tärkeimmät uudis­tukset rullaavat sujuvasti eteenpäin, Mäkelä vaatii.

Nimenomaan kansa­laisten palve­lujen saata­vuu­desta huolehtiva sosiaali- ja terveys­va­lio­kunta on lausun­nossaan painot­tanut, että uudis­tusta on tärkeää saada eteenpäin. Mäkelän mukaansa lainsää­dän­nöl­li­sistä proses­seista voidaan nyt siirtyä tärkeimpään, suoma­laisten lähipal­ve­luiden kehit­tä­miseen.

- Tärkein tavoite on taata ihmisten lähipal­velut. Siksi kunta- ja sote-uudis­tukset tehdään, Mäkelä päättää.

Lisätietoja:

Outi Mäkelä
p. 050 512 2877


Kokoomus.fi