Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­lis­taa kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­sen

Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­lis­taa kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­sen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen siihen, että kunta­uu­dis­tus voi perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mukaan edetä. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta sai lausun­tonsa valmiiksi kunta­ra­ken­ne­laista. Suomen perus­tus­laki ei aseta estettä uudis­tuk­sen etene­mi­selle, kun kuntien tiedon­saan­nista ja riit­tä­västä reagoin­tia­jasta huoleh­di­taan.

- Mikäli edus­kunta seuraa­van viikon aikana hyväk­syy lain, kunta­ra­ken­ne­laki saadaan suun­ni­tel­lusti voimaan 1.7.2013. Tällöin viimeis­tään alkaa kuntien selvi­tys­vel­vol­li­suus kunta­lii­tos­ten osalta ? useat kunnat­han niitä teke­vät jo nyt, Mäkelä toteaa.

- On hyvä, että samassa yhtey­dessä halli­tus aikoo kiireh­tiä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita koske­van lain valmis­te­lua. Näin ollen kunta­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen lisäksi saamme myös sote-uudis­tuk­sen nopeam­min käyn­tiin, Mäkelä sanoo.

- Halli­tuk­sen on osoi­tet­tava sote-lain valmis­te­luun lisä­re­surs­seja. Sote-laki on saatava mahdol­li­sim­man pian valmiiksi, jotta Suomen kannalta tärkeim­mät uudis­tuk­set rullaa­vat suju­vasti eteen­päin, Mäkelä vaatii.

Nime­no­maan kansa­lais­ten palve­lu­jen saata­vuu­desta huoleh­tiva sosi­aali- ja terveys­va­lio­kunta on lausun­nos­saan painot­ta­nut, että uudis­tusta on tärkeää saada eteen­päin. Mäke­län mukaansa lain­sää­dän­nöl­li­sistä proses­seista voidaan nyt siir­tyä tärkeim­pään, suoma­lais­ten lähi­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen.

- Tärkein tavoite on taata ihmis­ten lähi­pal­ve­lut. Siksi kunta- ja sote-uudis­tuk­set tehdään, Mäkelä päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Outi Mäkelä
p. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content