Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­lis­taa kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­sen

Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­lis­taa kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­sen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen siihen, että kunta­uu­dis­tus voi perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mukaan edetä. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta sai lausun­tonsa valmiiksi kunta­ra­ken­ne­laista. Suomen perus­tus­laki ei aseta estettä uudis­tuk­sen etene­mi­selle, kun kuntien tiedon­saan­nista ja riit­tä­västä reagoin­tia­jasta huoleh­di­taan.

- Mikäli edus­kunta seuraa­van viikon aikana hyväk­syy lain, kunta­ra­ken­ne­laki saadaan suun­ni­tel­lusti voimaan 1.7.2013. Tällöin viimeis­tään alkaa kuntien selvi­tys­vel­vol­li­suus kunta­lii­tos­ten osalta ? useat kunnat­han niitä teke­vät jo nyt, Mäkelä toteaa.

- On hyvä, että samassa yhtey­dessä halli­tus aikoo kiireh­tiä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita koske­van lain valmis­te­lua. Näin ollen kunta­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen lisäksi saamme myös sote-uudis­tuk­sen nopeam­min käyn­tiin, Mäkelä sanoo.

- Halli­tuk­sen on osoi­tet­tava sote-lain valmis­te­luun lisä­re­surs­seja. Sote-laki on saatava mahdol­li­sim­man pian valmiiksi, jotta Suomen kannalta tärkeim­mät uudis­tuk­set rullaa­vat suju­vasti eteen­päin, Mäkelä vaatii.

Nime­no­maan kansa­lais­ten palve­lu­jen saata­vuu­desta huoleh­tiva sosi­aali- ja terveys­va­lio­kunta on lausun­nos­saan painot­ta­nut, että uudis­tusta on tärkeää saada eteen­päin. Mäke­län mukaansa lain­sää­dän­nöl­li­sistä proses­seista voidaan nyt siir­tyä tärkeim­pään, suoma­lais­ten lähi­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen.

- Tärkein tavoite on taata ihmis­ten lähi­pal­ve­lut. Siksi kunta- ja sote-uudis­tuk­set tehdään, Mäkelä päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Outi Mäkelä
p. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content