• FI
 • SV
 • MENU
  Mäkelä: Halli­tus panos­taa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin
  Twiittaa

  Mäkelä: Halli­tus panos­taa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin

  Julkaistu: 30.08.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen tänään budjet­ti­rii­hessä teke­miin päätök­siin, joilla paran­ne­taan lasten ja nuor­ten asemaa yhteis­kun­nassa. Halli­tuk­sen tavoit­teena on nostaa suoma­lai­set maail­man osaa­vim­maksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä.

  - Päämi­nis­teri Katai­sen johdolla halli­tus jatkaa johdon­mu­kaista linjaansa ja panos­taa voimak­kaasti tule­vai­suu­teen vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. Nuoriso- ja koulu­tus­ta­kuu ovat inhi­mil­li­sesti ja talou­del­li­sesti oikeita ratkai­suja. Tarvit­semme ja haluamme jokai­sen nuoren ja vanhan mukaan Suomea raken­ta­maan, Mäkelä sanoo.

  Erityi­sen tyyty­väi­nen hän on halli­tuk­sen päätök­seen vahvis­taa oppi­so­pi­mus­kou­lusta. Halli­tus käyn­nis­tää kokei­lun, jonka tavoit­teena on paran­taa yritys­ten mahdol­li­suuk­sia tarjota nuorille oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­paik­koja.

  - Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tusta on hyödyn­netty liian vähän, vaikka samaan aikaan tuhan­net nuoret ovat jääneet vaille opis­ke­lu­paik­kaa. On hienoa, että esteitä koulu­tuk­sen laajen­ta­mi­sen tieltä karsi­taan ja nuoret pääse­vät nopeasti opin­tielle ja työelä­mään, Mäkelä jatkaa.

  Mäkelä kiit­te­lee pitkä­nä­köi­seksi myös päämi­nis­teri Katai­sen halli­tuk­sen päätöstä panos­taa perus­o­pe­tuk­sen kehit­tä­mi­seen.  Vaikka oppi­mis­tu­lok­set ovat maail­man kärkeä, on Suomi jäänyt pahasti jälkeen koulu­viih­ty­vyy­dessä.

  - Viime vaali­kau­della käyn­nis­tet­tyä perus­o­pe­tuk­sen luok­ka­ko­ko­jen pienen­tä­mistä jatke­taan ensi vuonna 60 miljoo­nalla eurolla. Pienem­mät luok­ka­koot paran­ta­vat paitsi oppi­mis­tu­lok­sia, myös viih­ty­vyyttä koulussa, Mäkelä sanoo.

  Myös koulu­jen ilta­päi­vä­ker­hot saavat ensi vuonna 11 miljoo­naa euroa ja home­kou­lu­jen korjauk­siin ja oppi­lai­tos­ten perus­ta­mis­kus­tan­nuk­siin kohden­ne­taan yhteensä 58 miljoo­naa euroa.

  - Panos­tuk­set koulu­viih­ty­vyy­teen ja lasten ja nuor­ten harras­tus­mah­dol­li­suuk­siin ovat erin­omaista syrjäy­ty­mi­sen vastaista työtä, tästä kiitos halli­tuk­selle, Mäkelä iloit­see.

  Lisä­tie­toja:  Outi Mäkelä, p. 050 5122877