Mäkelä: Hallitus panostaa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin – kokoomus.fi
MENU
Mäkelä: Hallitus panostaa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin

Mäkelä: Hallitus panostaa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin

Julkaistu: 30.08.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä on tyyty­väinen halli­tuksen tänään budjet­ti­rii­hessä tekemiin päätöksiin, joilla paran­netaan lasten ja nuorten asemaa yhteis­kun­nassa. Halli­tuksen tavoit­teena on nostaa suoma­laiset maailman osaavim­maksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä.

- Päämi­nisteri Kataisen johdolla hallitus jatkaa johdon­mu­kaista linjaansa ja panostaa voimak­kaasti tulevai­suuteen vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. Nuoriso- ja koulu­tus­takuu ovat inhimil­li­sesti ja talou­del­li­sesti oikeita ratkaisuja. Tarvit­semme ja haluamme jokaisen nuoren ja vanhan mukaan Suomea raken­tamaan, Mäkelä sanoo.

Erityisen tyyty­väinen hän on halli­tuksen päätökseen vahvistaa oppiso­pi­mus­kou­lusta. Hallitus käynnistää kokeilun, jonka tavoit­teena on parantaa yritysten mahdol­li­suuksia tarjota nuorille oppiso­pi­mus­kou­lu­tus­paikkoja.

- Oppiso­pi­mus­kou­lu­tusta on hyödyn­netty liian vähän, vaikka samaan aikaan tuhannet nuoret ovat jääneet vaille opiske­lu­paikkaa. On hienoa, että esteitä koulu­tuksen laajen­ta­misen tieltä karsitaan ja nuoret pääsevät nopeasti opintielle ja työelämään, Mäkelä jatkaa.

Mäkelä kiittelee pitkä­nä­köi­seksi myös päämi­nisteri Kataisen halli­tuksen päätöstä panostaa perus­o­pe­tuksen kehit­tä­miseen.  Vaikka oppimis­tu­lokset ovat maailman kärkeä, on Suomi jäänyt pahasti jälkeen koulu­viih­ty­vyy­dessä.

- Viime vaali­kau­della käynnis­tettyä perus­o­pe­tuksen luokka­ko­kojen pienen­tä­mistä jatketaan ensi vuonna 60 miljoo­nalla eurolla. Pienemmät luokkakoot paran­tavat paitsi oppimis­tu­loksia, myös viihty­vyyttä koulussa, Mäkelä sanoo.

Myös koulujen iltapäi­vä­kerhot saavat ensi vuonna 11 miljoonaa euroa ja homekou­lujen korjauksiin ja oppilai­tosten perus­ta­mis­kus­tan­nuksiin kohden­netaan yhteensä 58 miljoonaa euroa.

- Panos­tukset koulu­viih­ty­vyyteen ja lasten ja nuorten harras­tus­mah­dol­li­suuksiin ovat erinomaista syrjäy­ty­misen vastaista työtä, tästä kiitos halli­tuk­selle, Mäkelä iloitsee.

Lisätietoja:  Outi Mäkelä, p. 050 5122877


Kokoomus.fi