Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Halli­tus panos­taa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin

Mäkelä: Halli­tus panos­taa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen tänään budjet­ti­rii­hessä teke­miin päätök­siin, joilla paran­ne­taan lasten ja nuor­ten asemaa yhteis­kun­nassa. Halli­tuk­sen tavoit­teena on nostaa suoma­lai­set maail­man osaa­vim­maksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä.

- Päämi­nis­teri Katai­sen johdolla halli­tus jatkaa johdon­mu­kaista linjaansa ja panos­taa voimak­kaasti tule­vai­suu­teen vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. Nuoriso- ja koulu­tus­ta­kuu ovat inhi­mil­li­sesti ja talou­del­li­sesti oikeita ratkai­suja. Tarvit­semme ja haluamme jokai­sen nuoren ja vanhan mukaan Suomea raken­ta­maan, Mäkelä sanoo.

Erityi­sen tyyty­väi­nen hän on halli­tuk­sen päätök­seen vahvis­taa oppi­so­pi­mus­kou­lusta. Halli­tus käyn­nis­tää kokei­lun, jonka tavoit­teena on paran­taa yritys­ten mahdol­li­suuk­sia tarjota nuorille oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­paik­koja.

- Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tusta on hyödyn­netty liian vähän, vaikka samaan aikaan tuhan­net nuoret ovat jääneet vaille opis­ke­lu­paik­kaa. On hienoa, että esteitä koulu­tuk­sen laajen­ta­mi­sen tieltä karsi­taan ja nuoret pääse­vät nopeasti opin­tielle ja työelä­mään, Mäkelä jatkaa.

Mäkelä kiit­te­lee pitkä­nä­köi­seksi myös päämi­nis­teri Katai­sen halli­tuk­sen päätöstä panos­taa perus­o­pe­tuk­sen kehit­tä­mi­seen.  Vaikka oppi­mis­tu­lok­set ovat maail­man kärkeä, on Suomi jäänyt pahasti jälkeen koulu­viih­ty­vyy­dessä.

- Viime vaali­kau­della käyn­nis­tet­tyä perus­o­pe­tuk­sen luok­ka­ko­ko­jen pienen­tä­mistä jatke­taan ensi vuonna 60 miljoo­nalla eurolla. Pienem­mät luok­ka­koot paran­ta­vat paitsi oppi­mis­tu­lok­sia, myös viih­ty­vyyttä koulussa, Mäkelä sanoo.

Myös koulu­jen ilta­päi­vä­ker­hot saavat ensi vuonna 11 miljoo­naa euroa ja home­kou­lu­jen korjauk­siin ja oppi­lai­tos­ten perus­ta­mis­kus­tan­nuk­siin kohden­ne­taan yhteensä 58 miljoo­naa euroa.

- Panos­tuk­set koulu­viih­ty­vyy­teen ja lasten ja nuor­ten harras­tus­mah­dol­li­suuk­siin ovat erin­omaista syrjäy­ty­mi­sen vastaista työtä, tästä kiitos halli­tuk­selle, Mäkelä iloit­see.

Lisä­tie­toja:  Outi Mäkelä, p. 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content