• FI
 • SV
 • MENU
  Mäkelä: Patent­tien parempi oikeus­suoja merkit­tävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle
  Twiittaa

  Mäkelä: Patent­tien parempi oikeus­suoja merkit­tävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

  Julkaistu: 30.08.2012 Uncategorized

  Halli­tus sopi budjet­ti­rii­hessä patent­ti­rii­to­jen ja muiden aineet­to­mia oikeuk­sia koske­vien riita-asioi­den keskit­tä­mi­sestä mark­ki­na­tuo­miois­tui­meen 1.9.2013 lukien. Tavoit­teena on suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja yritys­ten tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen.

  - Pidän erit­täin merkit­tä­vänä Suomen kilpai­lu­ky­vyn kannalta, että halli­tus takaa parem­man oikeus­suo­jan patent­teja ja aineet­to­mia oikeuk­sia koske­vissa asioissa. Näissä asioissa oikeus­suo­jan tarve on suurta: yritys­ten tule­vai­suutta ja suoma­lais­ten työpaik­koja ei saa varas­taa, Mäkelä toteaa.

  Hanke teol­li­soi­keuk­siin erikois­tu­neen IPR-tuomiois­tui­men perus­ta­mi­sesta Suomeen etenee vihdoin. Oikeus­mi­nis­te­riön aset­ta­man työryh­män ehdo­tus teol­lis- ja teki­jä­noi­keuk­sia koske­vien asioi­den tuomiois­tuin­kä­sit­te­lyn keskit­tä­mi­sestä mark­ki­na­oi­keu­teen julkis­tet­tiin 30.3.2010. Nyt Katai­sen halli­tuk­sen toimesta hanke toteu­tuu.

  - Aineet­to­mat oikeu­det kuten paten­tit ja tava­ra­mer­kit ovat nykyi­sin hyvin merkit­tävä osa yrityk­sen tule­vai­suutta ja varal­li­suutta. Nämä riita-asiat ovat siis laajoja ja merki­tyk­sel­tään suuria. Käsit­te­ly­no­peus ja tehok­kuus ovat keskei­siä teki­jöitä aineet­to­man omai­suu­den suojaa­mi­seksi ja vahin­ko­jen vähen­tä­mi­seksi. Nyt tähän tulee selkeä paran­nus, Mäkelä jatkaa.

  Lisä­tie­toja: Outi Mäkelä, p. 050 5122877