Mäkelä: Patenttien parempi oikeus­suoja merkittävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle – kokoomus.fi
MENU
Mäkelä: Patenttien parempi oikeus­suoja merkittävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

Mäkelä: Patenttien parempi oikeus­suoja merkittävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

Julkaistu: 30.08.2012 Uncategorized

Hallitus sopi budjet­ti­rii­hessä patent­ti­rii­tojen ja muiden aineet­tomia oikeuksia koskevien riita-asioiden keskit­tä­mi­sestä markki­na­tuo­miois­tuimeen 1.9.2013 lukien. Tavoit­teena on suoma­laisten työpaik­kojen ja yritysten tulevai­suuden turvaa­minen.

- Pidän erittäin merkit­tävänä Suomen kilpai­lu­kyvyn kannalta, että hallitus takaa paremman oikeus­suojan patentteja ja aineet­tomia oikeuksia koske­vissa asioissa. Näissä asioissa oikeus­suojan tarve on suurta: yritysten tulevai­suutta ja suoma­laisten työpaikkoja ei saa varastaa, Mäkelä toteaa.

Hanke teolli­soi­keuksiin erikois­tuneen IPR-tuomiois­tuimen perus­ta­mi­sesta Suomeen etenee vihdoin. Oikeus­mi­nis­teriön asettaman työryhmän ehdotus teollis- ja tekijä­noi­keuksia koskevien asioiden tuomiois­tuin­kä­sit­telyn keskit­tä­mi­sestä markki­na­oi­keuteen julkis­tettiin 30.3.2010. Nyt Kataisen halli­tuksen toimesta hanke toteutuu.

- Aineet­tomat oikeudet kuten patentit ja tavara­merkit ovat nykyisin hyvin merkittävä osa yrityksen tulevai­suutta ja varal­li­suutta. Nämä riita-asiat ovat siis laajoja ja merki­tyk­seltään suuria. Käsit­te­ly­nopeus ja tehokkuus ovat keskeisiä tekijöitä aineet­toman omaisuuden suojaa­mi­seksi ja vahin­kojen vähen­tä­mi­seksi. Nyt tähän tulee selkeä parannus, Mäkelä jatkaa.

Lisätietoja: Outi Mäkelä, p. 050 5122877


Kokoomus.fi