Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Patent­tien parempi oikeus­suoja merkit­tävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

Mäkelä: Patent­tien parempi oikeus­suoja merkit­tävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

Julkaistu:

Halli­tus sopi budjet­ti­rii­hessä patent­ti­rii­to­jen ja muiden aineet­to­mia oikeuk­sia koske­vien riita-asioi­den keskit­tä­mi­sestä mark­ki­na­tuo­miois­tui­meen 1.9.2013 lukien. Tavoit­teena on suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja yritys­ten tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen.

- Pidän erit­täin merkit­tä­vänä Suomen kilpai­lu­ky­vyn kannalta, että halli­tus takaa parem­man oikeus­suo­jan patent­teja ja aineet­to­mia oikeuk­sia koske­vissa asioissa. Näissä asioissa oikeus­suo­jan tarve on suurta: yritys­ten tule­vai­suutta ja suoma­lais­ten työpaik­koja ei saa varas­taa, Mäkelä toteaa.

Hanke teol­li­soi­keuk­siin erikois­tu­neen IPR-tuomiois­tui­men perus­ta­mi­sesta Suomeen etenee vihdoin. Oikeus­mi­nis­te­riön aset­ta­man työryh­män ehdo­tus teol­lis- ja teki­jä­noi­keuk­sia koske­vien asioi­den tuomiois­tuin­kä­sit­te­lyn keskit­tä­mi­sestä mark­ki­na­oi­keu­teen julkis­tet­tiin 30.3.2010. Nyt Katai­sen halli­tuk­sen toimesta hanke toteu­tuu.

- Aineet­to­mat oikeu­det kuten paten­tit ja tava­ra­mer­kit ovat nykyi­sin hyvin merkit­tävä osa yrityk­sen tule­vai­suutta ja varal­li­suutta. Nämä riita-asiat ovat siis laajoja ja merki­tyk­sel­tään suuria. Käsit­te­ly­no­peus ja tehok­kuus ovat keskei­siä teki­jöitä aineet­to­man omai­suu­den suojaa­mi­seksi ja vahin­ko­jen vähen­tä­mi­seksi. Nyt tähän tulee selkeä paran­nus, Mäkelä jatkaa.

Lisä­tie­toja: Outi Mäkelä, p. 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content