Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Patent­tien parempi oikeus­suoja merkit­tävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

Mäkelä: Patent­tien parempi oikeus­suoja merkit­tävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

Julkaistu:

Halli­tus sopi budjet­ti­rii­hessä patent­ti­rii­to­jen ja muiden aineet­to­mia oikeuk­sia koske­vien riita-asioi­den keskit­tä­mi­sestä mark­ki­na­tuo­miois­tui­meen 1.9.2013 lukien. Tavoit­teena on suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja yritys­ten tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen.

- Pidän erit­täin merkit­tä­vänä Suomen kilpai­lu­ky­vyn kannalta, että halli­tus takaa parem­man oikeus­suo­jan patent­teja ja aineet­to­mia oikeuk­sia koske­vissa asioissa. Näissä asioissa oikeus­suo­jan tarve on suurta: yritys­ten tule­vai­suutta ja suoma­lais­ten työpaik­koja ei saa varas­taa, Mäkelä toteaa.

Hanke teol­li­soi­keuk­siin erikois­tu­neen IPR-tuomiois­tui­men perus­ta­mi­sesta Suomeen etenee vihdoin. Oikeus­mi­nis­te­riön aset­ta­man työryh­män ehdo­tus teol­lis- ja teki­jä­noi­keuk­sia koske­vien asioi­den tuomiois­tuin­kä­sit­te­lyn keskit­tä­mi­sestä mark­ki­na­oi­keu­teen julkis­tet­tiin 30.3.2010. Nyt Katai­sen halli­tuk­sen toimesta hanke toteu­tuu.

- Aineet­to­mat oikeu­det kuten paten­tit ja tava­ra­mer­kit ovat nykyi­sin hyvin merkit­tävä osa yrityk­sen tule­vai­suutta ja varal­li­suutta. Nämä riita-asiat ovat siis laajoja ja merki­tyk­sel­tään suuria. Käsit­te­ly­no­peus ja tehok­kuus ovat keskei­siä teki­jöitä aineet­to­man omai­suu­den suojaa­mi­seksi ja vahin­ko­jen vähen­tä­mi­seksi. Nyt tähän tulee selkeä paran­nus, Mäkelä jatkaa.

Lisä­tie­toja: Outi Mäkelä, p. 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content