Outi Mäkelä: Suomea raken­netaan perus­tuslain pohjalta – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Suomea raken­netaan perus­tuslain pohjalta

Outi Mäkelä: Suomea raken­netaan perus­tuslain pohjalta

Julkaistu: 27.05.2013 Uncategorized

Suomen Kuvalehti ja Seppo Kääriäinen ovat ryhtyneet epäilemään, ettei hallitus kunnioit­taisi perus­tus­lakia, tai että perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nassa oltaisiin ryhdytty politi­koimaan. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä tyrmää Kääriäisen väitteet.

- Perus­tuslaki nauttii suurta kunnioi­tusta ja siihen suhtau­dutaan sen arvon edellyt­tä­mällä tavalla. Valio­kunnan jäsenet puolu­eesta riippu­matta ymmär­tävät vastuul­lisen roolinsa. Tämän suhteen ei ole minkään­laista epäsel­vyyttä ja on vaikea ymmärtää kritiikkiä, etenkään sote- ja kunta­uu­dis­tuksen osalta, jossa asian käsittely on vielä alkuvai­heessa, Mäkelä sanoo.

Sote- ja kunta­uu­dis­tuk­sessa perus­tus­lail­li­sella arvioin­nilla on äärim­mäisen tärkeä rooli, paitsi organi­saa­tio­ra­ken­netta koskevien, kuten vastuu­kun­ta­ky­sy­myksen, myös kunta­laisten tasapuo­lisen kohtelun osalta.

- Tässä on kyse siitä, että kansa­laisten perus­oi­keuksiin kuuluvat riittävät palvelut saadaan turval­li­sem­malle pohjalle ja samalla turvataan ihmisten mahdol­li­suudet vaikuttaa oman alueen asioihin, Mäkelä jatkaa.

Kunta­uu­distus on herkkä kysymys kaikin puolin ja vaikuttaa siltä, että monet suhtau­tuvat asiaan tunteella.

- Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta ei kuitenkaan tee ratkaisuja tunteiden, poliit­tisten vaikut­teiden tai media­lob­bauksen perus­teella, vaan perus­teel­lisen ja huolel­lisen valtio­sään­tö­oi­keu­del­lisen tarkas­telun pohjalta, Mäkelä linjaa.


Kokoomus.fi