Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Suomea raken­ne­taan perus­tus­lain pohjalta

Outi Mäkelä: Suomea raken­ne­taan perus­tus­lain pohjalta

Julkaistu:

Suomen Kuva­lehti ja Seppo Kääriäi­nen ovat ryhty­neet epäi­le­mään, ettei halli­tus kunnioit­taisi perus­tus­la­kia, tai että perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nassa oltai­siin ryhdytty poli­ti­koi­maan. Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä tyrmää Kääriäi­sen väit­teet.

- Perus­tus­laki naut­tii suurta kunnioi­tusta ja siihen suhtau­du­taan sen arvon edel­lyt­tä­mällä tavalla. Valio­kun­nan jäse­net puolu­eesta riip­pu­matta ymmär­tä­vät vastuul­li­sen roolinsa. Tämän suhteen ei ole minkään­laista epäsel­vyyttä ja on vaikea ymmär­tää kritiik­kiä, eten­kään sote- ja kunta­uu­dis­tuk­sen osalta, jossa asian käsit­tely on vielä alku­vai­heessa, Mäkelä sanoo.

Sote- ja kunta­uu­dis­tuk­sessa perus­tus­lail­li­sella arvioin­nilla on äärim­mäi­sen tärkeä rooli, paitsi orga­ni­saa­tio­ra­ken­netta koske­vien, kuten vastuu­kun­ta­ky­sy­myk­sen, myös kunta­lais­ten tasa­puo­li­sen kohte­lun osalta.

- Tässä on kyse siitä, että kansa­lais­ten perus­oi­keuk­siin kuulu­vat riit­tä­vät palve­lut saadaan turval­li­sem­malle pohjalle ja samalla turva­taan ihmis­ten mahdol­li­suu­det vaikut­taa oman alueen asioi­hin, Mäkelä jatkaa.

Kunta­uu­dis­tus on herkkä kysy­mys kaikin puolin ja vaikut­taa siltä, että monet suhtau­tu­vat asiaan tunteella.

- Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta ei kuiten­kaan tee ratkai­suja tuntei­den, poliit­tis­ten vaikut­tei­den tai media­lob­bauk­sen perus­teella, vaan perus­teel­li­sen ja huolel­li­sen valtio­sään­tö­oi­keu­del­li­sen tarkas­te­lun pohjalta, Mäkelä linjaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content