Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Suomea raken­ne­taan perus­tus­lain pohjalta

Outi Mäkelä: Suomea raken­ne­taan perus­tus­lain pohjalta

Julkaistu:

Suomen Kuva­lehti ja Seppo Kääriäi­nen ovat ryhty­neet epäi­le­mään, ettei halli­tus kunnioit­taisi perus­tus­la­kia, tai että perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nassa oltai­siin ryhdytty poli­ti­koi­maan. Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä tyrmää Kääriäi­sen väit­teet.

- Perus­tus­laki naut­tii suurta kunnioi­tusta ja siihen suhtau­du­taan sen arvon edel­lyt­tä­mällä tavalla. Valio­kun­nan jäse­net puolu­eesta riip­pu­matta ymmär­tä­vät vastuul­li­sen roolinsa. Tämän suhteen ei ole minkään­laista epäsel­vyyttä ja on vaikea ymmär­tää kritiik­kiä, eten­kään sote- ja kunta­uu­dis­tuk­sen osalta, jossa asian käsit­tely on vielä alku­vai­heessa, Mäkelä sanoo.

Sote- ja kunta­uu­dis­tuk­sessa perus­tus­lail­li­sella arvioin­nilla on äärim­mäi­sen tärkeä rooli, paitsi orga­ni­saa­tio­ra­ken­netta koske­vien, kuten vastuu­kun­ta­ky­sy­myk­sen, myös kunta­lais­ten tasa­puo­li­sen kohte­lun osalta.

- Tässä on kyse siitä, että kansa­lais­ten perus­oi­keuk­siin kuulu­vat riit­tä­vät palve­lut saadaan turval­li­sem­malle pohjalle ja samalla turva­taan ihmis­ten mahdol­li­suu­det vaikut­taa oman alueen asioi­hin, Mäkelä jatkaa.

Kunta­uu­dis­tus on herkkä kysy­mys kaikin puolin ja vaikut­taa siltä, että monet suhtau­tu­vat asiaan tunteella.

- Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta ei kuiten­kaan tee ratkai­suja tuntei­den, poliit­tis­ten vaikut­tei­den tai media­lob­bauk­sen perus­teella, vaan perus­teel­li­sen ja huolel­li­sen valtio­sään­tö­oi­keu­del­li­sen tarkas­te­lun pohjalta, Mäkelä linjaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content