Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä haluaa lisätä koulun­käyn­tia­vus­ta­jien määrää perus­kou­luissa.

- Suoma­lai­nen perus­koulu on oppi­mis­tu­los­ten valossa erin­omai­nen, mutta olen huolis­sani kasva­neesta levot­to­muu­desta luokissa. Turval­li­nen koulu­päivä on jokai­sen oppi­laan ja opet­ta­jan oikeus, Mäkelä sanoo.

Mäke­län mukaan Sarko­maan ja Virk­kusen johdolla käyn­nis­tetty ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­nen on olen­nai­nen toimi oppi­tun­tien rauhoit­ta­mi­sen näkö­kul­masta. Muita­kin mahdol­li­suuk­sia on silti olemassa.

- Koulun­käyn­tia­vus­ta­jien otta­mi­nen opet­ta­jan avuksi on osoit­tau­tu­nut monissa kouluissa erin­omai­seksi sijoi­tuk­seksi. Oppi­lai­den mahdol­li­suu­det saada yksi­löl­listä opetusta paran­tu­vat ja opet­taja voi keskit­tyä varsi­nai­seen työhönsä, Mäkelä jatkaa.

Hänen mieles­tään oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus voisi olla hyvä väylä koulun­käyn­tia­vus­ta­jien koulut­ta­mi­seksi.

- Nuorille koulun­käyn­tia­vus­ta­jan tehtävä voi toimia hyvänä ponnah­dus­lau­tana esimer­kiksi opet­ta­jan opin­toi­hin, Mäkelä sanoo.

Mäke­län mielestä kunnissa on uskal­let­tava panos­taa tule­vai­suu­den­te­ki­jöi­hin myös vaikean talou­den aikana.

- Koulun­käyn­tia­vus­ta­jien kaltai­set ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut ovat aina halvem­pia kuin korjaa­vat palve­lut, Mäkelä muis­tut­taa.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Outi Mäkelä, p. 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content