Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin – kokoomus.fi
MENU
Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Julkaistu: 27.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä haluaa lisätä koulun­käyn­tia­vus­tajien määrää perus­kou­luissa.

- Suoma­lainen perus­koulu on oppimis­tu­losten valossa erinomainen, mutta olen huolissani kasva­neesta levot­to­muu­desta luokissa. Turval­linen koulu­päivä on jokaisen oppilaan ja opettajan oikeus, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan Sarkomaan ja Virkkusen johdolla käynnis­tetty ryhmä­ko­kojen pienen­tä­minen on olennainen toimi oppituntien rauhoit­ta­misen näkökul­masta. Muitakin mahdol­li­suuksia on silti olemassa.

- Koulun­käyn­tia­vus­tajien ottaminen opettajan avuksi on osoit­tau­tunut monissa kouluissa erinomai­seksi sijoi­tuk­seksi. Oppilaiden mahdol­li­suudet saada yksilöl­listä opetusta paran­tuvat ja opettaja voi keskittyä varsi­naiseen työhönsä, Mäkelä jatkaa.

Hänen mielestään oppiso­pi­mus­kou­lutus voisi olla hyvä väylä koulun­käyn­tia­vus­tajien koulut­ta­mi­seksi.

- Nuorille koulun­käyn­tia­vus­tajan tehtävä voi toimia hyvänä ponnah­dus­lautana esimer­kiksi opettajan opintoihin, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mielestä kunnissa on uskal­lettava panostaa tulevai­suu­den­te­ki­jöihin myös vaikean talouden aikana.

- Koulun­käyn­tia­vus­tajien kaltaiset ennal­taeh­käi­sevät palvelut ovat aina halvempia kuin korjaavat palvelut, Mäkelä muistuttaa.

Lisätietoja: kansan­edustaja Outi Mäkelä, p. 050 5122877


Kokoomus.fi