Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä haluaa lisätä koulun­käyn­tia­vus­ta­jien määrää perus­kou­luissa.

- Suoma­lai­nen perus­koulu on oppi­mis­tu­los­ten valossa erin­omai­nen, mutta olen huolis­sani kasva­neesta levot­to­muu­desta luokissa. Turval­li­nen koulu­päivä on jokai­sen oppi­laan ja opet­ta­jan oikeus, Mäkelä sanoo.

Mäke­län mukaan Sarko­maan ja Virk­kusen johdolla käyn­nis­tetty ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­nen on olen­nai­nen toimi oppi­tun­tien rauhoit­ta­mi­sen näkö­kul­masta. Muita­kin mahdol­li­suuk­sia on silti olemassa.

- Koulun­käyn­tia­vus­ta­jien otta­mi­nen opet­ta­jan avuksi on osoit­tau­tu­nut monissa kouluissa erin­omai­seksi sijoi­tuk­seksi. Oppi­lai­den mahdol­li­suu­det saada yksi­löl­listä opetusta paran­tu­vat ja opet­taja voi keskit­tyä varsi­nai­seen työhönsä, Mäkelä jatkaa.

Hänen mieles­tään oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus voisi olla hyvä väylä koulun­käyn­tia­vus­ta­jien koulut­ta­mi­seksi.

- Nuorille koulun­käyn­tia­vus­ta­jan tehtävä voi toimia hyvänä ponnah­dus­lau­tana esimer­kiksi opet­ta­jan opin­toi­hin, Mäkelä sanoo.

Mäke­län mielestä kunnissa on uskal­let­tava panos­taa tule­vai­suu­den­te­ki­jöi­hin myös vaikean talou­den aikana.

- Koulun­käyn­tia­vus­ta­jien kaltai­set ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut ovat aina halvem­pia kuin korjaa­vat palve­lut, Mäkelä muis­tut­taa.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Outi Mäkelä, p. 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content