Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä haluaa lisätä koulun­käyn­tia­vus­ta­jien määrää perus­kou­luissa.

- Suoma­lai­nen perus­koulu on oppi­mis­tu­los­ten valossa erin­omai­nen, mutta olen huolis­sani kasva­neesta levot­to­muu­desta luokissa. Turval­li­nen koulu­päivä on jokai­sen oppi­laan ja opet­ta­jan oikeus, Mäkelä sanoo.

Mäke­län mukaan Sarko­maan ja Virk­kusen johdolla käyn­nis­tetty ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­nen on olen­nai­nen toimi oppi­tun­tien rauhoit­ta­mi­sen näkö­kul­masta. Muita­kin mahdol­li­suuk­sia on silti olemassa.

- Koulun­käyn­tia­vus­ta­jien otta­mi­nen opet­ta­jan avuksi on osoit­tau­tu­nut monissa kouluissa erin­omai­seksi sijoi­tuk­seksi. Oppi­lai­den mahdol­li­suu­det saada yksi­löl­listä opetusta paran­tu­vat ja opet­taja voi keskit­tyä varsi­nai­seen työhönsä, Mäkelä jatkaa.

Hänen mieles­tään oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus voisi olla hyvä väylä koulun­käyn­tia­vus­ta­jien koulut­ta­mi­seksi.

- Nuorille koulun­käyn­tia­vus­ta­jan tehtävä voi toimia hyvänä ponnah­dus­lau­tana esimer­kiksi opet­ta­jan opin­toi­hin, Mäkelä sanoo.

Mäke­län mielestä kunnissa on uskal­let­tava panos­taa tule­vai­suu­den­te­ki­jöi­hin myös vaikean talou­den aikana.

- Koulun­käyn­tia­vus­ta­jien kaltai­set ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut ovat aina halvem­pia kuin korjaa­vat palve­lut, Mäkelä muis­tut­taa.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Outi Mäkelä, p. 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content