Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Uuden hallin­to­ta­son sijaan etsit­tävä ratkai­suja arjen ongel­miin

Mäkelä: Uuden hallin­to­ta­son sijaan etsit­tävä ratkai­suja arjen ongel­miin

Julkaistu:

 

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen eilen sopi­maan kunta­ra­ken­ne­lain luon­nok­seen. Hänen mukaansa raken­tei­den uudis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­töntä ja raken­ne­laki antaa hyvän pohjan edetä selvi­tyk­siin.

“Metro­po­lia­lu­eella selvi­tys­työ on jo käyn­nis­ty­nyt ja odotamme mielen­kiin­nolla tulok­sia. Alueen huol­to­suhde on parempi kuin muilla seuduilla, mutta haas­teita palve­lui­den tuot­ta­mi­sessa on tääl­lä­kin. Metro­po­lia­lu­een toimi­vuus on koko Suomen kilpai­lu­ky­vyn kannalta keskei­nen”, Mäkelä muis­tut­taa.

Mäkelä toivoo, että alueen kunnat löytä­vät ratkai­suja, jotka helpot­ta­vat ihmis­ten arkea sekä pitää päätök­sen­teon ihmistä lähellä.

?Byro­kra­tiaa ja kustan­nuk­sia on keven­net­tävä, ei lisät­tävä. On vaikea käsit­tää, kuinka uusi hallin­non taso auttaisi tässä. Anne­taan kuiten­kin selvi­tys­hen­ki­löille työrauha?, Mäkelä sanoo.

Lausun­to­kier­rok­selle lähtevä raken­ne­laki on merkit­tävä etappi kunta­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sessa. Mäkelä kiit­te­lee minis­teri Virk­kusen panosta asiassa.

“Uudis­tus etenee oikein - syste­maat­ti­sesti, ihmi­siä kuul­len ja selvi­tyk­siin pohjau­tuen. Päätök­set mahdol­li­sista liitok­sista tehdään aika­naan kunnissa, mutta on tärkeää että ne perus­tu­vat tietoon pelkän tunteen sijaan”, Mäkelä sanoo.

Hän kannus­taa kunta­päät­tä­jiä pohti­maan ratkai­suja ennak­ko­luu­lot­to­masti ja avoi­min mielin.

“Ratkai­sut löyty­vät vain etsi­mällä. Tärkeintä on turvata arjen palve­lut”, Mäkelä toteaa.

Lisä­tie­toja: Outi Mäkelä, p. 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content