Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Uuden hallin­to­ta­son sijaan etsit­tävä ratkai­suja arjen ongel­miin

Mäkelä: Uuden hallin­to­ta­son sijaan etsit­tävä ratkai­suja arjen ongel­miin

Julkaistu:

 

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen eilen sopi­maan kunta­ra­ken­ne­lain luon­nok­seen. Hänen mukaansa raken­tei­den uudis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­töntä ja raken­ne­laki antaa hyvän pohjan edetä selvi­tyk­siin.

“Metro­po­lia­lu­eella selvi­tys­työ on jo käyn­nis­ty­nyt ja odotamme mielen­kiin­nolla tulok­sia. Alueen huol­to­suhde on parempi kuin muilla seuduilla, mutta haas­teita palve­lui­den tuot­ta­mi­sessa on tääl­lä­kin. Metro­po­lia­lu­een toimi­vuus on koko Suomen kilpai­lu­ky­vyn kannalta keskei­nen”, Mäkelä muis­tut­taa.

Mäkelä toivoo, että alueen kunnat löytä­vät ratkai­suja, jotka helpot­ta­vat ihmis­ten arkea sekä pitää päätök­sen­teon ihmistä lähellä.

?Byro­kra­tiaa ja kustan­nuk­sia on keven­net­tävä, ei lisät­tävä. On vaikea käsit­tää, kuinka uusi hallin­non taso auttaisi tässä. Anne­taan kuiten­kin selvi­tys­hen­ki­löille työrauha?, Mäkelä sanoo.

Lausun­to­kier­rok­selle lähtevä raken­ne­laki on merkit­tävä etappi kunta­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sessa. Mäkelä kiit­te­lee minis­teri Virk­kusen panosta asiassa.

“Uudis­tus etenee oikein - syste­maat­ti­sesti, ihmi­siä kuul­len ja selvi­tyk­siin pohjau­tuen. Päätök­set mahdol­li­sista liitok­sista tehdään aika­naan kunnissa, mutta on tärkeää että ne perus­tu­vat tietoon pelkän tunteen sijaan”, Mäkelä sanoo.

Hän kannus­taa kunta­päät­tä­jiä pohti­maan ratkai­suja ennak­ko­luu­lot­to­masti ja avoi­min mielin.

“Ratkai­sut löyty­vät vain etsi­mällä. Tärkeintä on turvata arjen palve­lut”, Mäkelä toteaa.

Lisä­tie­toja: Outi Mäkelä, p. 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content