Kokoomus.fi
MENU
Mäkelä: Uuden hallin­to­tason sijaan etsittävä ratkaisuja arjen ongelmiin

Mäkelä: Uuden hallin­to­tason sijaan etsittävä ratkaisuja arjen ongelmiin

Julkaistu: 16.11.2012 Uutiset

 

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä on tyyty­väinen halli­tuksen eilen sopimaan kunta­ra­ken­nelain luonnokseen. Hänen mukaansa raken­teiden uudis­ta­minen on välttä­mä­töntä ja raken­nelaki antaa hyvän pohjan edetä selvi­tyksiin.

“Metro­po­lia­lu­eella selvi­tystyö on jo käynnis­tynyt ja odotamme mielen­kiin­nolla tuloksia. Alueen huolto­suhde on parempi kuin muilla seuduilla, mutta haasteita palve­luiden tuotta­mi­sessa on täälläkin. Metro­po­lia­lueen toimivuus on koko Suomen kilpai­lu­kyvyn kannalta keskeinen”, Mäkelä muistuttaa.

Mäkelä toivoo, että alueen kunnat löytävät ratkaisuja, jotka helpot­tavat ihmisten arkea sekä pitää päätök­senteon ihmistä lähellä.

?Byrokratiaa ja kustan­nuksia on keven­nettävä, ei lisättävä. On vaikea käsittää, kuinka uusi hallinnon taso auttaisi tässä. Annetaan kuitenkin selvi­tys­hen­ki­löille työrauha?, Mäkelä sanoo.

Lausun­to­kier­rok­selle lähtevä raken­nelaki on merkittävä etappi kunta­uu­dis­tuksen toteut­ta­mi­sessa. Mäkelä kiittelee ministeri Virkkusen panosta asiassa.

“Uudistus etenee oikein - syste­maat­ti­sesti, ihmisiä kuullen ja selvi­tyksiin pohjautuen. Päätökset mahdol­li­sista liitok­sista tehdään aikanaan kunnissa, mutta on tärkeää että ne perus­tuvat tietoon pelkän tunteen sijaan”, Mäkelä sanoo.

Hän kannustaa kunta­päät­täjiä pohtimaan ratkaisuja ennak­ko­luu­lot­to­masti ja avoimin mielin.

“Ratkaisut löytyvät vain etsimällä. Tärkeintä on turvata arjen palvelut”, Mäkelä toteaa.

Lisätietoja: Outi Mäkelä, p. 050 5122877


Kokoomus.fi