Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!

Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keski­viik­kona 17.10. julkis­tet­tuun ehdo­tuk­seen julki­sen hallin­non ICT-stra­te­giasta. Mäke­län mukaan kehi­tet­tä­vää kuiten­kin riit­tää: hallin­non lisäksi myös palve­luissa on pystyt­tävä hyödyn­tä­mää moder­nia tekno­lo­giaa aiem­paa parem­min.

- Stra­te­gian myötä miljar­di­luo­kan fars­sit IT-hank­keissa jäävät toivot­ta­vasti histo­ri­aan, ja julki­nen hallinto saadaan tälle vuosi­tu­han­nelle. On myös hyvä, että julki­sen tiedon avaa­mi­seen kaik­kien käyt­töön piste­tään vauh­tia. Hienoa, että hallin­to­mi­nis­teri Virk­ku­nen on vienyt tätä asiaa eteen­päin, Mäkelä kiit­te­lee.

Ehdo­tuk­sessa tunnus­te­taan, että Suomesta löytyy vielä paljon palve­luja, joita voitai­siin sähköis­tää. Esimer­keiksi noste­taan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut sekä opetus. Myös halli­tus­oh­jel­massa vanno­taan tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan nimeen, mutta tois­tai­seksi konkreet­ti­sia tulok­sia on saatu odot­taa.

- Toivon todella, että nyt ICT:n hyödyn­tä­mi­sessä kaikessa julki­sessa toimin­nassa pääs­tään vauh­dilla eteen­päin. Yksi­tyi­sellä puolella tekno­lo­gia on perus­e­del­ly­tys, ja käytän­nössä koko muu yhteis­kunta elää digi­taa­lista aikaa. Esimer­kiksi poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät pitäisi lait­taa vihdoin kuntoon niin, että jokai­sen olisi mahdol­lista tarkas­tella omia tieto­jaan, uusia resep­tejä ja hoitaa ajan­va­rauk­set kotoa käsin. Jo tällä olisi suuri vaiku­tus ihmis­ten arkeen, Mäkelä koros­taa.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Outi Mäkelä, p. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content