Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!

Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keski­viik­kona 17.10. julkis­tet­tuun ehdo­tuk­seen julki­sen hallin­non ICT-stra­te­giasta. Mäke­län mukaan kehi­tet­tä­vää kuiten­kin riit­tää: hallin­non lisäksi myös palve­luissa on pystyt­tävä hyödyn­tä­mää moder­nia tekno­lo­giaa aiem­paa parem­min.

- Stra­te­gian myötä miljar­di­luo­kan fars­sit IT-hank­keissa jäävät toivot­ta­vasti histo­ri­aan, ja julki­nen hallinto saadaan tälle vuosi­tu­han­nelle. On myös hyvä, että julki­sen tiedon avaa­mi­seen kaik­kien käyt­töön piste­tään vauh­tia. Hienoa, että hallin­to­mi­nis­teri Virk­ku­nen on vienyt tätä asiaa eteen­päin, Mäkelä kiit­te­lee.

Ehdo­tuk­sessa tunnus­te­taan, että Suomesta löytyy vielä paljon palve­luja, joita voitai­siin sähköis­tää. Esimer­keiksi noste­taan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut sekä opetus. Myös halli­tus­oh­jel­massa vanno­taan tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan nimeen, mutta tois­tai­seksi konkreet­ti­sia tulok­sia on saatu odot­taa.

- Toivon todella, että nyt ICT:n hyödyn­tä­mi­sessä kaikessa julki­sessa toimin­nassa pääs­tään vauh­dilla eteen­päin. Yksi­tyi­sellä puolella tekno­lo­gia on perus­e­del­ly­tys, ja käytän­nössä koko muu yhteis­kunta elää digi­taa­lista aikaa. Esimer­kiksi poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät pitäisi lait­taa vihdoin kuntoon niin, että jokai­sen olisi mahdol­lista tarkas­tella omia tieto­jaan, uusia resep­tejä ja hoitaa ajan­va­rauk­set kotoa käsin. Jo tällä olisi suuri vaiku­tus ihmis­ten arkeen, Mäkelä koros­taa.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Outi Mäkelä, p. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content