• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!
  Twiittaa

  Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!

  Julkaistu: 20.10.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keski­viik­kona 17.10. julkis­tet­tuun ehdo­tuk­seen julki­sen hallin­non ICT-stra­te­giasta. Mäke­län mukaan kehi­tet­tä­vää kuiten­kin riit­tää: hallin­non lisäksi myös palve­luissa on pystyt­tävä hyödyn­tä­mää moder­nia tekno­lo­giaa aiem­paa parem­min.

  - Stra­te­gian myötä miljar­di­luo­kan fars­sit IT-hank­keissa jäävät toivot­ta­vasti histo­ri­aan, ja julki­nen hallinto saadaan tälle vuosi­tu­han­nelle. On myös hyvä, että julki­sen tiedon avaa­mi­seen kaik­kien käyt­töön piste­tään vauh­tia. Hienoa, että hallin­to­mi­nis­teri Virk­ku­nen on vienyt tätä asiaa eteen­päin, Mäkelä kiit­te­lee.

  Ehdo­tuk­sessa tunnus­te­taan, että Suomesta löytyy vielä paljon palve­luja, joita voitai­siin sähköis­tää. Esimer­keiksi noste­taan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut sekä opetus. Myös halli­tus­oh­jel­massa vanno­taan tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan nimeen, mutta tois­tai­seksi konkreet­ti­sia tulok­sia on saatu odot­taa.

  - Toivon todella, että nyt ICT:n hyödyn­tä­mi­sessä kaikessa julki­sessa toimin­nassa pääs­tään vauh­dilla eteen­päin. Yksi­tyi­sellä puolella tekno­lo­gia on perus­e­del­ly­tys, ja käytän­nössä koko muu yhteis­kunta elää digi­taa­lista aikaa. Esimer­kiksi poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät pitäisi lait­taa vihdoin kuntoon niin, että jokai­sen olisi mahdol­lista tarkas­tella omia tieto­jaan, uusia resep­tejä ja hoitaa ajan­va­rauk­set kotoa käsin. Jo tällä olisi suuri vaiku­tus ihmis­ten arkeen, Mäkelä koros­taa.

  Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Outi Mäkelä, p. 050 512 2877