Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin! – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!

Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!

Julkaistu: 20.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä on tyyty­väinen keski­viikkona 17.10. julkis­tettuun ehdotukseen julkisen hallinnon ICT-strate­giasta. Mäkelän mukaan kehitet­tävää kuitenkin riittää: hallinnon lisäksi myös palve­luissa on pystyttävä hyödyn­tämää modernia tekno­logiaa aiempaa paremmin.

- Strategian myötä miljar­di­luokan farssit IT-hankkeissa jäävät toivot­ta­vasti histo­riaan, ja julkinen hallinto saadaan tälle vuosi­tu­han­nelle. On myös hyvä, että julkisen tiedon avaamiseen kaikkien käyttöön pistetään vauhtia. Hienoa, että hallin­to­mi­nisteri Virkkunen on vienyt tätä asiaa eteenpäin, Mäkelä kiittelee.

Ehdotuk­sessa tunnus­tetaan, että Suomesta löytyy vielä paljon palveluja, joita voitaisiin sähköistää. Esimer­keiksi nostetaan sosiaali- ja terveys­pal­velut sekä opetus. Myös halli­tus­oh­jel­massa vannotaan tieto- ja viestin­tä­tek­niikan nimeen, mutta toistai­seksi konkreet­tisia tuloksia on saatu odottaa.

- Toivon todella, että nyt ICT:n hyödyn­tä­mi­sessä kaikessa julki­sessa toimin­nassa päästään vauhdilla eteenpäin. Yksityi­sellä puolella tekno­logia on perus­e­del­lytys, ja käytän­nössä koko muu yhteis­kunta elää digitaa­lista aikaa. Esimer­kiksi potilas­tie­to­jär­jes­telmät pitäisi laittaa vihdoin kuntoon niin, että jokaisen olisi mahdol­lista tarkas­tella omia tietojaan, uusia reseptejä ja hoitaa ajanva­raukset kotoa käsin. Jo tällä olisi suuri vaikutus ihmisten arkeen, Mäkelä korostaa.

Lisätietoja: kansan­edustaja Outi Mäkelä, p. 050 512 2877


Kokoomus.fi