• FI
 • SV
 • MENU
  Sato­nen ja Mäkelä: Piris­tys­ruiske koti­mai­selle omis­ta­juu­delle
  Twiittaa

  Sato­nen ja Mäkelä: Piris­tys­ruiske koti­mai­selle omis­ta­juu­delle

  Julkaistu: 07.10.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä kiit­te­le­vät tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinis­tön 5.10. julkais­tussa Ilta­leh­den arvo­haas­tat­te­lussa esille tuomaa ideaa siitä, että yrityk­sissä työn­te­ki­jät voisi­vat vapaa­eh­toi­sesti niin halu­tes­saan ottaa osan palkas­taan yrityk­sen osak­keina.

  ?Idea, jonka presi­dentti otti ensim­mäistä kertaa esille jo toimies­saan valtio­va­rain­mi­nis­te­rinä on nyt ajan­koh­tai­sempi kuin koskaan?, Sato­nen ja Mäkelä sano­vat. Heidän mukaansa esitys vahvis­taisi yritys­ten koti­maista omis­ta­juutta. ?Samalla työn­te­ki­jöille tarjou­tuisi edul­li­nen muoto sääs­tää ja yrityk­sille puoles­taan edul­li­nen tapa lisätä rahoi­tuk­sen saata­vuutta. Tällai­nen järjes­telmä olisi molem­pien osapuol­ten etu?, Sato­nen ja Mäkelä koros­ta­vat.

  ?Aikoi­naan esimer­kiksi Nokian kumi­teh­talla ylityöt oli mahdol­lista ottaa palkan sijasta osak­keina, josta tuli Nokian menes­tyk­sen myötä työn­te­ki­jöille merkit­tävä tulon­lähde?, Sato­nen kertoo.

  Vara­pu­heen­joh­ta­jien mukaan suoma­lai­set eivät vielä ole löytä­neet laaja­mit­tai­sesti osake­sääs­tä­mi­sen ideaa ja monella varal­li­suus lepää­kin suurilta osin pank­ki­ti­leillä. ?Pieni­muo­toi­nen osake­sääs­tä­mi­nen ja sen arki­päi­väis­ty­mi­nen varmasti kannus­tai­si­vat suoma­lai­sia laaja­mit­tai­sem­min­kin sijoit­ta­maan koti­mai­siin yrityk­siin?, Mäkelä innos­tuu.

  Sato­sen ja Mäke­län mukaan osak­keista makset­tai­siin vero vasta myyn­nin yhtey­dessä. Kaksi­kon mukaan kansan­ka­pi­ta­lis­min ajatusta vahvis­taisi se, että kaik­kein pienim­mät, 1000-2000 euron osin­ko­tu­lot säädet­täi­siin jatkossa vero­va­paiksi. Tämä olisi myös valtiolle hyvä sijoi­tus.

  ?Valtio olisi mukana tuke­massa suoma­laista omis­ta­juutta. Suhteel­li­sen pienellä veroeu­ro­jen mene­tyk­sellä voitai­siin luoda merkit­tävä vipu­vai­ku­tus talous­kas­vulle ja turvata tätä kautta myös yritys­ten rahoi­tuk­sen saata­vuutta. Näin jokai­sella satsa­tulla eurolla saatai­siin aikaan talous­kas­vua, työpaik­koja ja tätä kautta myös valtiolle uusia vero­tu­loja?, Sato­nen ja Mäkelä päät­tä­vät.

  Lisä­tie­toja:
  Arto Sato­nen p. 050 511 3110
  Outi Mäkelä p. 050 512 2877