Satonen ja Mäkelä: Piris­tys­ruiske kotimai­selle omista­juu­delle – kokoomus.fi
MENU
Satonen ja Mäkelä: Piris­tys­ruiske kotimai­selle omista­juu­delle

Satonen ja Mäkelä: Piris­tys­ruiske kotimai­selle omista­juu­delle

Julkaistu: 07.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajat Arto Satonen ja Outi Mäkelä kiitte­levät tasavallan presi­dentti Sauli Niinistön 5.10. julkais­tussa Iltalehden arvohaas­tat­te­lussa esille tuomaa ideaa siitä, että yrityk­sissä työnte­kijät voisivat vapaa­eh­toi­sesti niin halutessaan ottaa osan palkastaan yrityksen osakkeina.

?Idea, jonka presi­dentti otti ensim­mäistä kertaa esille jo toimiessaan valtio­va­rain­mi­nis­terinä on nyt ajankoh­tai­sempi kuin koskaan?, Satonen ja Mäkelä sanovat. Heidän mukaansa esitys vahvis­taisi yritysten kotimaista omista­juutta. ?Samalla työnte­ki­jöille tarjou­tuisi edullinen muoto säästää ja yrityk­sille puolestaan edullinen tapa lisätä rahoi­tuksen saata­vuutta. Tällainen järjes­telmä olisi molempien osapuolten etu?, Satonen ja Mäkelä koros­tavat.

?Aikoinaan esimer­kiksi Nokian kumiteh­talla ylityöt oli mahdol­lista ottaa palkan sijasta osakkeina, josta tuli Nokian menes­tyksen myötä työnte­ki­jöille merkittävä tulon­lähde?, Satonen kertoo.

Varapu­heen­joh­tajien mukaan suoma­laiset eivät vielä ole löytäneet laaja­mit­tai­sesti osake­sääs­tä­misen ideaa ja monella varal­lisuus lepääkin suurilta osin pankki­ti­leillä. ?Pieni­muo­toinen osake­sääs­tä­minen ja sen arkipäi­väis­ty­minen varmasti kannus­tai­sivat suoma­laisia laaja­mit­tai­sem­minkin sijoit­tamaan kotimaisiin yrityksiin?, Mäkelä innostuu.

Satosen ja Mäkelän mukaan osakkeista makset­taisiin vero vasta myynnin yhtey­dessä. Kaksikon mukaan kansan­ka­pi­ta­lismin ajatusta vahvis­taisi se, että kaikkein pienimmät, 1000-2000 euron osinko­tulot säädet­täisiin jatkossa verova­paiksi. Tämä olisi myös valtiolle hyvä sijoitus.

?Valtio olisi mukana tukemassa suoma­laista omista­juutta. Suhteel­lisen pienellä veroeu­rojen menetyk­sellä voitaisiin luoda merkittävä vipuvai­kutus talous­kas­vulle ja turvata tätä kautta myös yritysten rahoi­tuksen saata­vuutta. Näin jokai­sella satsa­tulla eurolla saataisiin aikaan talous­kasvua, työpaikkoja ja tätä kautta myös valtiolle uusia verotuloja?, Satonen ja Mäkelä päättävät.

Lisätietoja:
Arto Satonen p. 050 511 3110
Outi Mäkelä p. 050 512 2877


Kokoomus.fi