Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen ja Mäkelä: Piris­tys­ruiske koti­mai­selle omis­ta­juu­delle

Sato­nen ja Mäkelä: Piris­tys­ruiske koti­mai­selle omis­ta­juu­delle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä kiit­te­le­vät tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinis­tön 5.10. julkais­tussa Ilta­leh­den arvo­haas­tat­te­lussa esille tuomaa ideaa siitä, että yrityk­sissä työn­te­ki­jät voisi­vat vapaa­eh­toi­sesti niin halu­tes­saan ottaa osan palkas­taan yrityk­sen osak­keina.

?Idea, jonka presi­dentti otti ensim­mäistä kertaa esille jo toimies­saan valtio­va­rain­mi­nis­te­rinä on nyt ajan­koh­tai­sempi kuin koskaan?, Sato­nen ja Mäkelä sano­vat. Heidän mukaansa esitys vahvis­taisi yritys­ten koti­maista omis­ta­juutta. ?Samalla työn­te­ki­jöille tarjou­tuisi edul­li­nen muoto sääs­tää ja yrityk­sille puoles­taan edul­li­nen tapa lisätä rahoi­tuk­sen saata­vuutta. Tällai­nen järjes­telmä olisi molem­pien osapuol­ten etu?, Sato­nen ja Mäkelä koros­ta­vat.

?Aikoi­naan esimer­kiksi Nokian kumi­teh­talla ylityöt oli mahdol­lista ottaa palkan sijasta osak­keina, josta tuli Nokian menes­tyk­sen myötä työn­te­ki­jöille merkit­tävä tulon­lähde?, Sato­nen kertoo.

Vara­pu­heen­joh­ta­jien mukaan suoma­lai­set eivät vielä ole löytä­neet laaja­mit­tai­sesti osake­sääs­tä­mi­sen ideaa ja monella varal­li­suus lepää­kin suurilta osin pank­ki­ti­leillä. ?Pieni­muo­toi­nen osake­sääs­tä­mi­nen ja sen arki­päi­väis­ty­mi­nen varmasti kannus­tai­si­vat suoma­lai­sia laaja­mit­tai­sem­min­kin sijoit­ta­maan koti­mai­siin yrityk­siin?, Mäkelä innos­tuu.

Sato­sen ja Mäke­län mukaan osak­keista makset­tai­siin vero vasta myyn­nin yhtey­dessä. Kaksi­kon mukaan kansan­ka­pi­ta­lis­min ajatusta vahvis­taisi se, että kaik­kein pienim­mät, 1000-2000 euron osin­ko­tu­lot säädet­täi­siin jatkossa vero­va­paiksi. Tämä olisi myös valtiolle hyvä sijoi­tus.

?Valtio olisi mukana tuke­massa suoma­laista omis­ta­juutta. Suhteel­li­sen pienellä veroeu­ro­jen mene­tyk­sellä voitai­siin luoda merkit­tävä vipu­vai­ku­tus talous­kas­vulle ja turvata tätä kautta myös yritys­ten rahoi­tuk­sen saata­vuutta. Näin jokai­sella satsa­tulla eurolla saatai­siin aikaan talous­kas­vua, työpaik­koja ja tätä kautta myös valtiolle uusia vero­tu­loja?, Sato­nen ja Mäkelä päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:
Arto Sato­nen p. 050 511 3110
Outi Mäkelä p. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content