• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja, ei lisä­hal­lin­toa
  Twiittaa

  Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja, ei lisä­hal­lin­toa

  Julkaistu: 31.07.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä perään­kuu­lut­taa pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja lisä­hal­lin­non sijaan.

  ?Asumi­sen aieso­pi­muk­sen haas­teita on aikai­sem­pina vuosina ollut pork­ka­noi­den puut­tu­mi­sen lisäksi mm. sopi­muk­sen sito­mi­nen sosi­aa­li­seen asun­to­tuo­tan­toon?, Mäkelä sanoo.
  Hänen mieles­tään sopi­muk­sessa ei ole myös­kään huomioitu muuta asun­to­tuo­tan­toa, eikä kunta­koh­tai­sia asun­to­tar­peita tai alueille sovel­tu­via asumis­muo­toja.

  ?On vali­tet­ta­vaa, että joil­la­kin tahoilla on edel­leen usko siitä, että yleis­pä­tevä ratkaisu kaik­kiin pääkau­pun­ki­seu­dun ongel­miin löytyy metro­po­li­hal­lin­nosta. Ratkai­sut löyty­vät kuiten­kin aivan muualta kuin byro­kra­tiasta.?

  Mäkelä myös muis­tut­taa, että asumi­sen ja infra­struk­tuu­rin tulee olla tasa­pai­nossa alueen työpaik­ka­tar­jon­nan kanssa. ?Siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että kaavoi­tuk­sella mahdol­lis­te­taan työpaik­ko­jen synty­mi­nen kehy­sa­lueille, jotta niistä ei synny vain makuu­vau­nuja metro­po­li­ve­tu­reille?.

  Ongel­mal­li­seksi Mäkelä näkee myös sen, että turhan yksi­tyis­koh­tai­silla kaava­mää­räyk­sillä esimer­kiksi raken­nus­ma­te­ri­aa­lin osalta, saate­taan turhaan aiheut­taa ongel­mia raken­ta­jille ja mm. jarrut­taa uusien ja tehok­kaam­pien mate­ri­aa­lien ja teknii­koi­den kehit­ty­mistä.

  Kaavoi­tuk­sen ei myös­kään tulisi tarpeet­to­masti hidas­taa yritys­ten kasvua ja toimi­ti­lain­ves­toin­teja, sillä vaikeassa talou­del­li­sessa tilan­teessa Mäkelä näkee yritys­ten uudet inves­toin­nit kulla­nar­voi­siksi Suomelle.

  ?Yritys­ten on pystyt­tävä aiem­paa nopeam­paan reagoin­tiin mark­ki­noilla tapah­tu­viin muutok­siin?, toteaa Mäkelä. “Vuosi­kausien lupa- ja vali­tus­pro­ses­sit kaava-asioissa eivät lopulta palvele kenen­kään etua.”

  Mäkelä myön­tää, että maa-aluei­den kaavoi­tuk­silla on kauas­kan­toi­set vaiku­tuk­set ja on selvää, että niiden seurauk­sia on mietit­tävä tark­kaan ja eri näkö­kul­mista. Nykyi­siä käytän­töjä tulisi hänen mukaansa kuiten­kin kehit­tää siten, että ne palve­li­si­vat entistä parem­min niin kansa­lai­sia kuin yrityk­siä­kin.

  ?Pelkäs­tään järjes­tel­mästä johtu­vista hidas­teista ja sitä kautta kaavoi­tuk­sen enna­koi­mat­to­muu­desta tulisi ehdot­to­masti pyrkiä eroon?, Mäkelä kiteyt­tää.