Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja, ei lisä­hal­lin­toa

Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja, ei lisä­hal­lin­toa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä perään­kuu­lut­taa pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja lisä­hal­lin­non sijaan.

?Asumi­sen aieso­pi­muk­sen haas­teita on aikai­sem­pina vuosina ollut pork­ka­noi­den puut­tu­mi­sen lisäksi mm. sopi­muk­sen sito­mi­nen sosi­aa­li­seen asun­to­tuo­tan­toon?, Mäkelä sanoo.
Hänen mieles­tään sopi­muk­sessa ei ole myös­kään huomioitu muuta asun­to­tuo­tan­toa, eikä kunta­koh­tai­sia asun­to­tar­peita tai alueille sovel­tu­via asumis­muo­toja.

?On vali­tet­ta­vaa, että joil­la­kin tahoilla on edel­leen usko siitä, että yleis­pä­tevä ratkaisu kaik­kiin pääkau­pun­ki­seu­dun ongel­miin löytyy metro­po­li­hal­lin­nosta. Ratkai­sut löyty­vät kuiten­kin aivan muualta kuin byro­kra­tiasta.?

Mäkelä myös muis­tut­taa, että asumi­sen ja infra­struk­tuu­rin tulee olla tasa­pai­nossa alueen työpaik­ka­tar­jon­nan kanssa. ?Siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että kaavoi­tuk­sella mahdol­lis­te­taan työpaik­ko­jen synty­mi­nen kehy­sa­lueille, jotta niistä ei synny vain makuu­vau­nuja metro­po­li­ve­tu­reille?.

Ongel­mal­li­seksi Mäkelä näkee myös sen, että turhan yksi­tyis­koh­tai­silla kaava­mää­räyk­sillä esimer­kiksi raken­nus­ma­te­ri­aa­lin osalta, saate­taan turhaan aiheut­taa ongel­mia raken­ta­jille ja mm. jarrut­taa uusien ja tehok­kaam­pien mate­ri­aa­lien ja teknii­koi­den kehit­ty­mistä.

Kaavoi­tuk­sen ei myös­kään tulisi tarpeet­to­masti hidas­taa yritys­ten kasvua ja toimi­ti­lain­ves­toin­teja, sillä vaikeassa talou­del­li­sessa tilan­teessa Mäkelä näkee yritys­ten uudet inves­toin­nit kulla­nar­voi­siksi Suomelle.

?Yritys­ten on pystyt­tävä aiem­paa nopeam­paan reagoin­tiin mark­ki­noilla tapah­tu­viin muutok­siin?, toteaa Mäkelä. “Vuosi­kausien lupa- ja vali­tus­pro­ses­sit kaava-asioissa eivät lopulta palvele kenen­kään etua.”

Mäkelä myön­tää, että maa-aluei­den kaavoi­tuk­silla on kauas­kan­toi­set vaiku­tuk­set ja on selvää, että niiden seurauk­sia on mietit­tävä tark­kaan ja eri näkö­kul­mista. Nykyi­siä käytän­töjä tulisi hänen mukaansa kuiten­kin kehit­tää siten, että ne palve­li­si­vat entistä parem­min niin kansa­lai­sia kuin yrityk­siä­kin.

?Pelkäs­tään järjes­tel­mästä johtu­vista hidas­teista ja sitä kautta kaavoi­tuk­sen enna­koi­mat­to­muu­desta tulisi ehdot­to­masti pyrkiä eroon?, Mäkelä kiteyt­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content