Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seudun asunto­rat­kaisuun konkreet­tisia keinoja, ei lisähal­lintoa – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seudun asunto­rat­kaisuun konkreet­tisia keinoja, ei lisähal­lintoa

Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seudun asunto­rat­kaisuun konkreet­tisia keinoja, ei lisähal­lintoa

Julkaistu: 31.07.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä perään­kuu­luttaa pääkau­pun­ki­seudun asunto­rat­kaisuun konkreet­tisia keinoja lisähal­linnon sijaan.

?Asumisen aieso­pi­muksen haasteita on aikai­sempina vuosina ollut porkka­noiden puuttu­misen lisäksi mm. sopimuksen sitominen sosiaa­liseen asunto­tuo­tantoon?, Mäkelä sanoo.
Hänen mielestään sopimuk­sessa ei ole myöskään huomioitu muuta asunto­tuo­tantoa, eikä kunta­koh­taisia asunto­tar­peita tai alueille sovel­tuvia asumis­muotoja.

?On valitet­tavaa, että joillakin tahoilla on edelleen usko siitä, että yleis­pätevä ratkaisu kaikkiin pääkau­pun­ki­seudun ongelmiin löytyy metro­po­li­hal­lin­nosta. Ratkaisut löytyvät kuitenkin aivan muualta kuin byrokra­tiasta.?

Mäkelä myös muistuttaa, että asumisen ja infra­struk­tuurin tulee olla tasapai­nossa alueen työpaik­ka­tar­jonnan kanssa. ?Siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että kaavoi­tuk­sella mahdol­lis­tetaan työpaik­kojen synty­minen kehysa­lueille, jotta niistä ei synny vain makuu­vaunuja metro­po­li­ve­tu­reille?.

Ongel­mal­li­seksi Mäkelä näkee myös sen, että turhan yksityis­koh­tai­silla kaava­mää­räyk­sillä esimer­kiksi raken­nus­ma­te­ri­aalin osalta, saatetaan turhaan aiheuttaa ongelmia raken­ta­jille ja mm. jarruttaa uusien ja tehok­kaampien materi­aalien ja teknii­koiden kehit­ty­mistä.

Kaavoi­tuksen ei myöskään tulisi tarpeet­to­masti hidastaa yritysten kasvua ja toimi­ti­lain­ves­tointeja, sillä vaikeassa talou­del­li­sessa tilan­teessa Mäkelä näkee yritysten uudet inves­toinnit kulla­nar­voi­siksi Suomelle.

?Yritysten on pystyttävä aiempaa nopeampaan reagointiin markki­noilla tapah­tuviin muutoksiin?, toteaa Mäkelä. “Vuosi­kausien lupa- ja valitus­pro­sessit kaava-asioissa eivät lopulta palvele kenenkään etua.”

Mäkelä myöntää, että maa-alueiden kaavoi­tuk­silla on kauas­kan­toiset vaiku­tukset ja on selvää, että niiden seurauksia on mietittävä tarkkaan ja eri näkökul­mista. Nykyisiä käytäntöjä tulisi hänen mukaansa kuitenkin kehittää siten, että ne palve­li­sivat entistä paremmin niin kansa­laisia kuin yrityk­siäkin.

?Pelkästään järjes­tel­mästä johtu­vista hidas­teista ja sitä kautta kaavoi­tuksen ennakoi­mat­to­muu­desta tulisi ehdot­to­masti pyrkiä eroon?, Mäkelä kiteyttää.


Kokoomus.fi