Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja, ei lisä­hal­lin­toa

Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja, ei lisä­hal­lin­toa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä perään­kuu­lut­taa pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja lisä­hal­lin­non sijaan.

?Asumi­sen aieso­pi­muk­sen haas­teita on aikai­sem­pina vuosina ollut pork­ka­noi­den puut­tu­mi­sen lisäksi mm. sopi­muk­sen sito­mi­nen sosi­aa­li­seen asun­to­tuo­tan­toon?, Mäkelä sanoo.
Hänen mieles­tään sopi­muk­sessa ei ole myös­kään huomioitu muuta asun­to­tuo­tan­toa, eikä kunta­koh­tai­sia asun­to­tar­peita tai alueille sovel­tu­via asumis­muo­toja.

?On vali­tet­ta­vaa, että joil­la­kin tahoilla on edel­leen usko siitä, että yleis­pä­tevä ratkaisu kaik­kiin pääkau­pun­ki­seu­dun ongel­miin löytyy metro­po­li­hal­lin­nosta. Ratkai­sut löyty­vät kuiten­kin aivan muualta kuin byro­kra­tiasta.?

Mäkelä myös muis­tut­taa, että asumi­sen ja infra­struk­tuu­rin tulee olla tasa­pai­nossa alueen työpaik­ka­tar­jon­nan kanssa. ?Siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että kaavoi­tuk­sella mahdol­lis­te­taan työpaik­ko­jen synty­mi­nen kehy­sa­lueille, jotta niistä ei synny vain makuu­vau­nuja metro­po­li­ve­tu­reille?.

Ongel­mal­li­seksi Mäkelä näkee myös sen, että turhan yksi­tyis­koh­tai­silla kaava­mää­räyk­sillä esimer­kiksi raken­nus­ma­te­ri­aa­lin osalta, saate­taan turhaan aiheut­taa ongel­mia raken­ta­jille ja mm. jarrut­taa uusien ja tehok­kaam­pien mate­ri­aa­lien ja teknii­koi­den kehit­ty­mistä.

Kaavoi­tuk­sen ei myös­kään tulisi tarpeet­to­masti hidas­taa yritys­ten kasvua ja toimi­ti­lain­ves­toin­teja, sillä vaikeassa talou­del­li­sessa tilan­teessa Mäkelä näkee yritys­ten uudet inves­toin­nit kulla­nar­voi­siksi Suomelle.

?Yritys­ten on pystyt­tävä aiem­paa nopeam­paan reagoin­tiin mark­ki­noilla tapah­tu­viin muutok­siin?, toteaa Mäkelä. “Vuosi­kausien lupa- ja vali­tus­pro­ses­sit kaava-asioissa eivät lopulta palvele kenen­kään etua.”

Mäkelä myön­tää, että maa-aluei­den kaavoi­tuk­silla on kauas­kan­toi­set vaiku­tuk­set ja on selvää, että niiden seurauk­sia on mietit­tävä tark­kaan ja eri näkö­kul­mista. Nykyi­siä käytän­töjä tulisi hänen mukaansa kuiten­kin kehit­tää siten, että ne palve­li­si­vat entistä parem­min niin kansa­lai­sia kuin yrityk­siä­kin.

?Pelkäs­tään järjes­tel­mästä johtu­vista hidas­teista ja sitä kautta kaavoi­tuk­sen enna­koi­mat­to­muu­desta tulisi ehdot­to­masti pyrkiä eroon?, Mäkelä kiteyt­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content