• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­lin­non laajuus on kuntien omissa käsissä
  Twiittaa

  Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­lin­non laajuus on kuntien omissa käsissä

  Julkaistu: 30.08.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen raken­ne­pää­tös­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tä­miin kunta- ja sote­uu­dis­tusta vauh­dit­ta­viin linjauk­siin. ?On hyvä, että näissä isoissa uudis­tuk­sissa mennään nyt harp­pauk­sin eteen­päin, vaikka ratkai­sut eivät olekaan help­poja. Teke­mättä jättä­mi­nen ei kuiten­kaan ole vaih­toehto?, Mäkelä muis­tut­taa.

  Halli­tus linjasi, että jatkossa pakko­lii­tok­set ovat kaupun­ki­seu­duilla metro­po­lia­luetta lukuun otta­matta mahdol­li­nen keino kunta­lii­tos­ten vauh­dit­ta­mi­seksi. Metro­po­lia­lu­eella puoles­taan otetaan käyt­töön seudun yhtei­nen metro­po­li­hal­linto, jolle siir­ret­tä­vät tehtävä riip­pu­vat kunta­lii­tos­ten merkit­tä­vyy­destä.

  ?Metro­po­lia­lu­eella kunta­ra­ken­ne­sel­vi­tyk­set on nyt käyn­nis­tet­tävä pikai­sesti. Kuntien käsissä on se, kuinka mitta­vasti ne halua­vat siir­tää päätös­val­taansa uudelle metro­po­li­hal­lin­nolle muun muassa kaavoi­tuk­sen saralla?, Mäkelä selven­tää.

  Hänen mukaansa metro­po­li­hal­lin­non syvyys ja laajuus riip­puu siis kunta­lii­tos­ten onnis­tu­mi­sesta. ?Mitä vahvem­mat uudet kunnat, sitä enem­män ne voivat säilyt­tää päätös­val­taa itsel­lään?, Mäkelä tiivis­tää. ?Tärkeää on huoleh­tia siitä, että metro­po­li­hal­lin­non päätök­sen­te­ko­mal­lissa alueel­li­nen edus­tus toteu­tuu, hallin­nosta ei tule raskasta ja byro­kraat­tista, eivätkä tehtä­vät ole pääl­lek­käi­siä muiden alueel­lis­ten toimi­joi­den kanssa?, Mäkelä sanoo.

  Mäke­län mukaan halli­tus on oikeilla jäljillä myös keven­täes­sään kuntien velvoi­te­taak­kaa. Halli­tus on sitou­tu­nut siihen, että kuntien normeja ja tehtä­viä pure­taan miljar­din euron edestä. ?Tämä tuo toivot­ta­vasti kaivat­tua kette­ryyttä myös kuntien toimin­taan ja avaa uusia mahdol­li­suuk­sia myös paikal­li­sille yrityk­sille?, Mäkelä päät­tää.

  Lisä­tie­toja: Outi Mäkelä p. 050 512 2877