Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­lin­non laajuus on kuntien omissa käsissä

Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­lin­non laajuus on kuntien omissa käsissä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen raken­ne­pää­tös­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tä­miin kunta- ja sote­uu­dis­tusta vauh­dit­ta­viin linjauk­siin. ?On hyvä, että näissä isoissa uudis­tuk­sissa mennään nyt harp­pauk­sin eteen­päin, vaikka ratkai­sut eivät olekaan help­poja. Teke­mättä jättä­mi­nen ei kuiten­kaan ole vaih­toehto?, Mäkelä muis­tut­taa.

Halli­tus linjasi, että jatkossa pakko­lii­tok­set ovat kaupun­ki­seu­duilla metro­po­lia­luetta lukuun otta­matta mahdol­li­nen keino kunta­lii­tos­ten vauh­dit­ta­mi­seksi. Metro­po­lia­lu­eella puoles­taan otetaan käyt­töön seudun yhtei­nen metro­po­li­hal­linto, jolle siir­ret­tä­vät tehtävä riip­pu­vat kunta­lii­tos­ten merkit­tä­vyy­destä.

?Metro­po­lia­lu­eella kunta­ra­ken­ne­sel­vi­tyk­set on nyt käyn­nis­tet­tävä pikai­sesti. Kuntien käsissä on se, kuinka mitta­vasti ne halua­vat siir­tää päätös­val­taansa uudelle metro­po­li­hal­lin­nolle muun muassa kaavoi­tuk­sen saralla?, Mäkelä selven­tää.

Hänen mukaansa metro­po­li­hal­lin­non syvyys ja laajuus riip­puu siis kunta­lii­tos­ten onnis­tu­mi­sesta. ?Mitä vahvem­mat uudet kunnat, sitä enem­män ne voivat säilyt­tää päätös­val­taa itsel­lään?, Mäkelä tiivis­tää. ?Tärkeää on huoleh­tia siitä, että metro­po­li­hal­lin­non päätök­sen­te­ko­mal­lissa alueel­li­nen edus­tus toteu­tuu, hallin­nosta ei tule raskasta ja byro­kraat­tista, eivätkä tehtä­vät ole pääl­lek­käi­siä muiden alueel­lis­ten toimi­joi­den kanssa?, Mäkelä sanoo.

Mäke­län mukaan halli­tus on oikeilla jäljillä myös keven­täes­sään kuntien velvoi­te­taak­kaa. Halli­tus on sitou­tu­nut siihen, että kuntien normeja ja tehtä­viä pure­taan miljar­din euron edestä. ?Tämä tuo toivot­ta­vasti kaivat­tua kette­ryyttä myös kuntien toimin­taan ja avaa uusia mahdol­li­suuk­sia myös paikal­li­sille yrityk­sille?, Mäkelä päät­tää.

Lisä­tie­toja: Outi Mäkelä p. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content