Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­linnon laajuus on kuntien omissa käsissä – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­linnon laajuus on kuntien omissa käsissä

Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­linnon laajuus on kuntien omissa käsissä

Julkaistu: 30.08.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä on tyyty­väinen halli­tuksen raken­ne­pää­tös­ko­ko­nai­suuden sisäl­tämiin kunta- ja soteuu­dis­tusta vauhdit­taviin linjauksiin. ?On hyvä, että näissä isoissa uudis­tuk­sissa mennään nyt harppauksin eteenpäin, vaikka ratkaisut eivät olekaan helppoja. Tekemättä jättä­minen ei kuitenkaan ole vaihtoehto?, Mäkelä muistuttaa.

Hallitus linjasi, että jatkossa pakko­lii­tokset ovat kaupun­ki­seu­duilla metro­po­lia­luetta lukuun ottamatta mahdol­linen keino kunta­lii­tosten vauhdit­ta­mi­seksi. Metro­po­lia­lu­eella puolestaan otetaan käyttöön seudun yhteinen metro­po­li­hal­linto, jolle siirret­tävät tehtävä riippuvat kunta­lii­tosten merkit­tä­vyy­destä.

?Metro­po­lia­lu­eella kunta­ra­ken­ne­sel­vi­tykset on nyt käynnis­tettävä pikai­sesti. Kuntien käsissä on se, kuinka mitta­vasti ne haluavat siirtää päätös­val­taansa uudelle metro­po­li­hal­lin­nolle muun muassa kaavoi­tuksen saralla?, Mäkelä selventää.

Hänen mukaansa metro­po­li­hal­linnon syvyys ja laajuus riippuu siis kunta­lii­tosten onnis­tu­mi­sesta. ?Mitä vahvemmat uudet kunnat, sitä enemmän ne voivat säilyttää päätös­valtaa itsellään?, Mäkelä tiivistää. ?Tärkeää on huolehtia siitä, että metro­po­li­hal­linnon päätök­sen­te­ko­mal­lissa alueel­linen edustus toteutuu, hallin­nosta ei tule raskasta ja byrokraat­tista, eivätkä tehtävät ole päällek­käisiä muiden alueel­listen toimi­joiden kanssa?, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan hallitus on oikeilla jäljillä myös keven­täessään kuntien velvoi­te­taakkaa. Hallitus on sitou­tunut siihen, että kuntien normeja ja tehtäviä puretaan miljardin euron edestä. ?Tämä tuo toivot­ta­vasti kaivattua kette­ryyttä myös kuntien toimintaan ja avaa uusia mahdol­li­suuksia myös paikal­li­sille yrityk­sille?, Mäkelä päättää.

Lisätietoja: Outi Mäkelä p. 050 512 2877


Kokoomus.fi