Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­lin­non laajuus on kuntien omissa käsissä

Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­lin­non laajuus on kuntien omissa käsissä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen raken­ne­pää­tös­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tä­miin kunta- ja sote­uu­dis­tusta vauh­dit­ta­viin linjauk­siin. ?On hyvä, että näissä isoissa uudis­tuk­sissa mennään nyt harp­pauk­sin eteen­päin, vaikka ratkai­sut eivät olekaan help­poja. Teke­mättä jättä­mi­nen ei kuiten­kaan ole vaih­toehto?, Mäkelä muis­tut­taa.

Halli­tus linjasi, että jatkossa pakko­lii­tok­set ovat kaupun­ki­seu­duilla metro­po­lia­luetta lukuun otta­matta mahdol­li­nen keino kunta­lii­tos­ten vauh­dit­ta­mi­seksi. Metro­po­lia­lu­eella puoles­taan otetaan käyt­töön seudun yhtei­nen metro­po­li­hal­linto, jolle siir­ret­tä­vät tehtävä riip­pu­vat kunta­lii­tos­ten merkit­tä­vyy­destä.

?Metro­po­lia­lu­eella kunta­ra­ken­ne­sel­vi­tyk­set on nyt käyn­nis­tet­tävä pikai­sesti. Kuntien käsissä on se, kuinka mitta­vasti ne halua­vat siir­tää päätös­val­taansa uudelle metro­po­li­hal­lin­nolle muun muassa kaavoi­tuk­sen saralla?, Mäkelä selven­tää.

Hänen mukaansa metro­po­li­hal­lin­non syvyys ja laajuus riip­puu siis kunta­lii­tos­ten onnis­tu­mi­sesta. ?Mitä vahvem­mat uudet kunnat, sitä enem­män ne voivat säilyt­tää päätös­val­taa itsel­lään?, Mäkelä tiivis­tää. ?Tärkeää on huoleh­tia siitä, että metro­po­li­hal­lin­non päätök­sen­te­ko­mal­lissa alueel­li­nen edus­tus toteu­tuu, hallin­nosta ei tule raskasta ja byro­kraat­tista, eivätkä tehtä­vät ole pääl­lek­käi­siä muiden alueel­lis­ten toimi­joi­den kanssa?, Mäkelä sanoo.

Mäke­län mukaan halli­tus on oikeilla jäljillä myös keven­täes­sään kuntien velvoi­te­taak­kaa. Halli­tus on sitou­tu­nut siihen, että kuntien normeja ja tehtä­viä pure­taan miljar­din euron edestä. ?Tämä tuo toivot­ta­vasti kaivat­tua kette­ryyttä myös kuntien toimin­taan ja avaa uusia mahdol­li­suuk­sia myös paikal­li­sille yrityk­sille?, Mäkelä päät­tää.

Lisä­tie­toja: Outi Mäkelä p. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content