MENU
Kokoo­muk­sen Mäkelä: Kaupan aukio­lot vapau­te­taan, lois­ta­vaa!

Kokoo­muk­sen Mäkelä: Kaupan aukio­lot vapau­te­taan, lois­ta­vaa!

Julkaistu: 25.08.2015 Uncategorized

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä iloit­see halli­tuk­sen esityk­sestä kaupan aukio­lo­jen vapaut­ta­mi­sesta. Asiaa koskeva halli­tuk­sen esitys on juuri lähte­nyt lausun­to­kier­rok­selle.

Esityk­sen mukaan liike­ai­ka­laki kumo­taan koko­naan. Kaup­pa­kes­kus­ten pieny­rit­tä­jille taataan yksi vapaa­päivä viikossa säätä­mällä asiasta laissa, joka koskee sopi­ma­tonta menet­te­lyä elin­kei­no­toi­min­nassa.

“Halli­tuk­sen esityk­sessä toteu­te­taan lupaus aukio­lo­jen vapaut­ta­mi­sesta ja huoleh­di­taan samalla pieny­rit­tä­jien jaksa­mi­sesta. Esitys on tasa­pai­noi­nen ja reilu, ja pois­taa Suomesta yhden keskei­sen kilpai­lu­ky­ky­ra­sit­teen. Pääasia kuiten­kin on, että nyt on kääritty hihat ja ruvettu töihin. Kun on yhteistä tahtoa ja näke­mystä, oikeita asioita saadaan eteen­päin. Tämä on kerta kaik­ki­aan lois­ta­vaa.”, Mäkelä kommen­toi.

Esitys pois­taa tarpeen myön­tää poik­keus­lu­pia kaup­pa­liik­kei­den aukio­loille esimer­kiksi sellai­sina kirkol­li­sina juhla­py­hinä, jotka ajoit­tu­vat merkit­tä­vien turis­ti­se­son­kien yhtey­teen. Poik­keus­lu­pien myön­tä­mi­sessä eri puolille maata on koettu eriar­voi­suutta, ja maksul­li­set luvat ovat olleet erityi­sesti pienille yrityk­sille kohtuut­to­man kalliita. Jatkossa aukio­loja ei sään­nellä miten­kään, eikä näin ollen myös­kään mitään lupia poik­keus­au­kio­loille tarvita.

“Tämä toimi­koon esimerk­kinä siitä, että muutok­sia yhteis­kun­nassa pysty­tään toteut­ta­maan muuten­kin kuin vähän sieltä täältä hieno­sää­tä­mällä. Voidaan kumota koko­nai­sia lakeja ja lopet­taa koko­nai­sia toimin­toja julkis­hal­lin­nosta. Kannus­tan voimak­kaasti jatka­maan samalla määrä­tie­toi­sella uudis­ta­mi­sen linjalla”, Mäkelä linjaa.