Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä: Kaupan aukio­lot vapau­te­taan, lois­ta­vaa!

Kokoo­muk­sen Mäkelä: Kaupan aukio­lot vapau­te­taan, lois­ta­vaa!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä iloit­see halli­tuk­sen esityk­sestä kaupan aukio­lo­jen vapaut­ta­mi­sesta. Asiaa koskeva halli­tuk­sen esitys on juuri lähte­nyt lausun­to­kier­rok­selle.

Esityk­sen mukaan liike­ai­ka­laki kumo­taan koko­naan. Kaup­pa­kes­kus­ten pieny­rit­tä­jille taataan yksi vapaa­päivä viikossa säätä­mällä asiasta laissa, joka koskee sopi­ma­tonta menet­te­lyä elin­kei­no­toi­min­nassa.

“Halli­tuk­sen esityk­sessä toteu­te­taan lupaus aukio­lo­jen vapaut­ta­mi­sesta ja huoleh­di­taan samalla pieny­rit­tä­jien jaksa­mi­sesta. Esitys on tasa­pai­noi­nen ja reilu, ja pois­taa Suomesta yhden keskei­sen kilpai­lu­ky­ky­ra­sit­teen. Pääasia kuiten­kin on, että nyt on kääritty hihat ja ruvettu töihin. Kun on yhteistä tahtoa ja näke­mystä, oikeita asioita saadaan eteen­päin. Tämä on kerta kaik­ki­aan lois­ta­vaa.”, Mäkelä kommen­toi.

Esitys pois­taa tarpeen myön­tää poik­keus­lu­pia kaup­pa­liik­kei­den aukio­loille esimer­kiksi sellai­sina kirkol­li­sina juhla­py­hinä, jotka ajoit­tu­vat merkit­tä­vien turis­ti­se­son­kien yhtey­teen. Poik­keus­lu­pien myön­tä­mi­sessä eri puolille maata on koettu eriar­voi­suutta, ja maksul­li­set luvat ovat olleet erityi­sesti pienille yrityk­sille kohtuut­to­man kalliita. Jatkossa aukio­loja ei sään­nellä miten­kään, eikä näin ollen myös­kään mitään lupia poik­keus­au­kio­loille tarvita.

“Tämä toimi­koon esimerk­kinä siitä, että muutok­sia yhteis­kun­nassa pysty­tään toteut­ta­maan muuten­kin kuin vähän sieltä täältä hieno­sää­tä­mällä. Voidaan kumota koko­nai­sia lakeja ja lopet­taa koko­nai­sia toimin­toja julkis­hal­lin­nosta. Kannus­tan voimak­kaasti jatka­maan samalla määrä­tie­toi­sella uudis­ta­mi­sen linjalla”, Mäkelä linjaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content