Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä: Kaupan aukio­lot vapau­te­taan, lois­ta­vaa!

Kokoo­muk­sen Mäkelä: Kaupan aukio­lot vapau­te­taan, lois­ta­vaa!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä iloit­see halli­tuk­sen esityk­sestä kaupan aukio­lo­jen vapaut­ta­mi­sesta. Asiaa koskeva halli­tuk­sen esitys on juuri lähte­nyt lausun­to­kier­rok­selle.

Esityk­sen mukaan liike­ai­ka­laki kumo­taan koko­naan. Kaup­pa­kes­kus­ten pieny­rit­tä­jille taataan yksi vapaa­päivä viikossa säätä­mällä asiasta laissa, joka koskee sopi­ma­tonta menet­te­lyä elin­kei­no­toi­min­nassa.

“Halli­tuk­sen esityk­sessä toteu­te­taan lupaus aukio­lo­jen vapaut­ta­mi­sesta ja huoleh­di­taan samalla pieny­rit­tä­jien jaksa­mi­sesta. Esitys on tasa­pai­noi­nen ja reilu, ja pois­taa Suomesta yhden keskei­sen kilpai­lu­ky­ky­ra­sit­teen. Pääasia kuiten­kin on, että nyt on kääritty hihat ja ruvettu töihin. Kun on yhteistä tahtoa ja näke­mystä, oikeita asioita saadaan eteen­päin. Tämä on kerta kaik­ki­aan lois­ta­vaa.”, Mäkelä kommen­toi.

Esitys pois­taa tarpeen myön­tää poik­keus­lu­pia kaup­pa­liik­kei­den aukio­loille esimer­kiksi sellai­sina kirkol­li­sina juhla­py­hinä, jotka ajoit­tu­vat merkit­tä­vien turis­ti­se­son­kien yhtey­teen. Poik­keus­lu­pien myön­tä­mi­sessä eri puolille maata on koettu eriar­voi­suutta, ja maksul­li­set luvat ovat olleet erityi­sesti pienille yrityk­sille kohtuut­to­man kalliita. Jatkossa aukio­loja ei sään­nellä miten­kään, eikä näin ollen myös­kään mitään lupia poik­keus­au­kio­loille tarvita.

“Tämä toimi­koon esimerk­kinä siitä, että muutok­sia yhteis­kun­nassa pysty­tään toteut­ta­maan muuten­kin kuin vähän sieltä täältä hieno­sää­tä­mällä. Voidaan kumota koko­nai­sia lakeja ja lopet­taa koko­nai­sia toimin­toja julkis­hal­lin­nosta. Kannus­tan voimak­kaasti jatka­maan samalla määrä­tie­toi­sella uudis­ta­mi­sen linjalla”, Mäkelä linjaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content