Kokoo­muksen Mäkelä: Kaupan aukiolot vapau­tetaan, loistavaa! – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Mäkelä: Kaupan aukiolot vapau­tetaan, loistavaa!

Kokoo­muksen Mäkelä: Kaupan aukiolot vapau­tetaan, loistavaa!

Julkaistu: 25.08.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ensim­mäinen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä iloitsee halli­tuksen esityk­sestä kaupan aukio­lojen vapaut­ta­mi­sesta. Asiaa koskeva halli­tuksen esitys on juuri lähtenyt lausun­to­kier­rok­selle.

Esityksen mukaan liike­ai­kalaki kumotaan kokonaan. Kauppa­kes­kusten pieny­rit­tä­jille taataan yksi vapaa­päivä viikossa säätä­mällä asiasta laissa, joka koskee sopima­tonta menet­telyä elinkei­no­toi­min­nassa.

“Halli­tuksen esityk­sessä toteu­tetaan lupaus aukio­lojen vapaut­ta­mi­sesta ja huoleh­ditaan samalla pieny­rit­täjien jaksa­mi­sesta. Esitys on tasapai­noinen ja reilu, ja poistaa Suomesta yhden keskeisen kilpai­lu­ky­ky­ra­sitteen. Pääasia kuitenkin on, että nyt on kääritty hihat ja ruvettu töihin. Kun on yhteistä tahtoa ja näkemystä, oikeita asioita saadaan eteenpäin. Tämä on kerta kaikkiaan loistavaa.”, Mäkelä kommentoi.

Esitys poistaa tarpeen myöntää poikkeus­lupia kauppa­liik­keiden aukio­loille esimer­kiksi sellaisina kirkol­lisina juhla­pyhinä, jotka ajoit­tuvat merkit­tävien turis­ti­se­sonkien yhteyteen. Poikkeus­lupien myöntä­mi­sessä eri puolille maata on koettu eriar­voi­suutta, ja maksul­liset luvat ovat olleet erityi­sesti pienille yrityk­sille kohtuut­toman kalliita. Jatkossa aukioloja ei säännellä mitenkään, eikä näin ollen myöskään mitään lupia poikkeus­au­kio­loille tarvita.

“Tämä toimikoon esimerkkinä siitä, että muutoksia yhteis­kun­nassa pystytään toteut­tamaan muutenkin kuin vähän sieltä täältä hieno­sää­tä­mällä. Voidaan kumota kokonaisia lakeja ja lopettaa kokonaisia toimintoja julkis­hal­lin­nosta. Kannustan voimak­kaasti jatkamaan samalla määrä­tie­toi­sella uudis­ta­misen linjalla”, Mäkelä linjaa.


Kokoomus.fi