• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­lui­den järjes­tä­mi­seen!
  Twiittaa

  Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­lui­den järjes­tä­mi­seen!

  Julkaistu: 11.09.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä pitää erin­omai­sena halli­tuk­sen esitystä käyn­nis­tää määrä­ai­kai­sia kunta­ko­kei­luja palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi kevyem­millä velvoit­teilla ja uusilla toimin­ta­mal­leilla.

  ?Kunnissa on lopulta paras tieto ja osaa­mi­nen siihen, miten kunta­lais­ten tarvit­se­mat palve­lut on järke­vintä toteut­taa. Kunta­ko­kei­lut mahdol­lis­ta­vat nyt siir­ty­mi­sen valtion tiukasta ohjauk­sesta malliin, jossa kunnille anne­taan enem­män vapautta päät­tää palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä. Kunta­ko­kei­lui­den perus­teella hyvät käytän­nöt ja kuntien velvoit­tei­den purka­mi­nen pitää myöhem­min laajen­taa koske­maan kaik­kia kuntia?, toteaa Mäkelä.

  Mäkelä kehuu käyn­nis­tet­tä­viä kunta­ko­kei­luja kunta­lai­sen nosta­mi­sesta uudis­tuk­sen keski­öön.

  ?Halli­tus nostaa kunta­lai­set uudis­tuk­sen kärkeen. Viran­omais­ten yhteis­työtä hait­taa­via esteitä pure­taan ja palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi muodos­te­taan ammat­ti­lais­ten yhteis­työ­hön perus­tu­via palve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia. Ihmi­sille on tärkeää, että viran­omais­ten yhteis­työ toimii saumat­to­masti. Tämä edel­lyt­tää myös, että tieto kulkee viran­omais­ten välillä kuiten­kin niin, että ihmis­ten yksi­tyi­syy­den suojaa kunnioi­te­taan?, painot­taa Mäkelä.

  Kunta­ko­kei­lu­jen käyn­nis­tä­mi­sen lomassa Mäkelä penää vauh­tia kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den purka­mi­seksi kunta­ko­kei­lui­den käyn­nis­tä­mi­sen lisäksi.

  ?Kuntien niskaan on vuosien mittaan kaadettu lukui­sia uusia normeja ja velvoit­teita. Jotta kunnat pysty­vät jatkos­sa­kin järjes­tä­mään kunta­lais­ten tarvit­se­mat tärkeät perus­pal­ve­lut, kuten perus­o­pe­tuk­sen, sairaan­hoi­don ja vanhus­ten­hoi­don, niiden tehtä­vä­kuor­maa on keven­net­tävä. Halli­tuk­sen päät­tämä kuntien normi­purku on vietävä nyt maaliin?, vaatii Mäkelä.