Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­lui­den järjes­tä­mi­seen!

Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­lui­den järjes­tä­mi­seen!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä pitää erin­omai­sena halli­tuk­sen esitystä käyn­nis­tää määrä­ai­kai­sia kunta­ko­kei­luja palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi kevyem­millä velvoit­teilla ja uusilla toimin­ta­mal­leilla.

?Kunnissa on lopulta paras tieto ja osaa­mi­nen siihen, miten kunta­lais­ten tarvit­se­mat palve­lut on järke­vintä toteut­taa. Kunta­ko­kei­lut mahdol­lis­ta­vat nyt siir­ty­mi­sen valtion tiukasta ohjauk­sesta malliin, jossa kunnille anne­taan enem­män vapautta päät­tää palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä. Kunta­ko­kei­lui­den perus­teella hyvät käytän­nöt ja kuntien velvoit­tei­den purka­mi­nen pitää myöhem­min laajen­taa koske­maan kaik­kia kuntia?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä kehuu käyn­nis­tet­tä­viä kunta­ko­kei­luja kunta­lai­sen nosta­mi­sesta uudis­tuk­sen keski­öön.

?Halli­tus nostaa kunta­lai­set uudis­tuk­sen kärkeen. Viran­omais­ten yhteis­työtä hait­taa­via esteitä pure­taan ja palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi muodos­te­taan ammat­ti­lais­ten yhteis­työ­hön perus­tu­via palve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia. Ihmi­sille on tärkeää, että viran­omais­ten yhteis­työ toimii saumat­to­masti. Tämä edel­lyt­tää myös, että tieto kulkee viran­omais­ten välillä kuiten­kin niin, että ihmis­ten yksi­tyi­syy­den suojaa kunnioi­te­taan?, painot­taa Mäkelä.

Kunta­ko­kei­lu­jen käyn­nis­tä­mi­sen lomassa Mäkelä penää vauh­tia kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den purka­mi­seksi kunta­ko­kei­lui­den käyn­nis­tä­mi­sen lisäksi.

?Kuntien niskaan on vuosien mittaan kaadettu lukui­sia uusia normeja ja velvoit­teita. Jotta kunnat pysty­vät jatkos­sa­kin järjes­tä­mään kunta­lais­ten tarvit­se­mat tärkeät perus­pal­ve­lut, kuten perus­o­pe­tuk­sen, sairaan­hoi­don ja vanhus­ten­hoi­don, niiden tehtä­vä­kuor­maa on keven­net­tävä. Halli­tuk­sen päät­tämä kuntien normi­purku on vietävä nyt maaliin?, vaatii Mäkelä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content