Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­lui­den järjes­tä­mi­seen!

Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­lui­den järjes­tä­mi­seen!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä pitää erin­omai­sena halli­tuk­sen esitystä käyn­nis­tää määrä­ai­kai­sia kunta­ko­kei­luja palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi kevyem­millä velvoit­teilla ja uusilla toimin­ta­mal­leilla.

?Kunnissa on lopulta paras tieto ja osaa­mi­nen siihen, miten kunta­lais­ten tarvit­se­mat palve­lut on järke­vintä toteut­taa. Kunta­ko­kei­lut mahdol­lis­ta­vat nyt siir­ty­mi­sen valtion tiukasta ohjauk­sesta malliin, jossa kunnille anne­taan enem­män vapautta päät­tää palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä. Kunta­ko­kei­lui­den perus­teella hyvät käytän­nöt ja kuntien velvoit­tei­den purka­mi­nen pitää myöhem­min laajen­taa koske­maan kaik­kia kuntia?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä kehuu käyn­nis­tet­tä­viä kunta­ko­kei­luja kunta­lai­sen nosta­mi­sesta uudis­tuk­sen keski­öön.

?Halli­tus nostaa kunta­lai­set uudis­tuk­sen kärkeen. Viran­omais­ten yhteis­työtä hait­taa­via esteitä pure­taan ja palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi muodos­te­taan ammat­ti­lais­ten yhteis­työ­hön perus­tu­via palve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia. Ihmi­sille on tärkeää, että viran­omais­ten yhteis­työ toimii saumat­to­masti. Tämä edel­lyt­tää myös, että tieto kulkee viran­omais­ten välillä kuiten­kin niin, että ihmis­ten yksi­tyi­syy­den suojaa kunnioi­te­taan?, painot­taa Mäkelä.

Kunta­ko­kei­lu­jen käyn­nis­tä­mi­sen lomassa Mäkelä penää vauh­tia kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den purka­mi­seksi kunta­ko­kei­lui­den käyn­nis­tä­mi­sen lisäksi.

?Kuntien niskaan on vuosien mittaan kaadettu lukui­sia uusia normeja ja velvoit­teita. Jotta kunnat pysty­vät jatkos­sa­kin järjes­tä­mään kunta­lais­ten tarvit­se­mat tärkeät perus­pal­ve­lut, kuten perus­o­pe­tuk­sen, sairaan­hoi­don ja vanhus­ten­hoi­don, niiden tehtä­vä­kuor­maa on keven­net­tävä. Halli­tuk­sen päät­tämä kuntien normi­purku on vietävä nyt maaliin?, vaatii Mäkelä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content