Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­luiden järjes­tä­miseen! – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­luiden järjes­tä­miseen!

Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­luiden järjes­tä­miseen!

Julkaistu: 11.09.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä pitää erinomaisena halli­tuksen esitystä käynnistää määrä­ai­kaisia kunta­ko­keiluja palve­luiden järjes­tä­mi­seksi kevyem­millä velvoit­teilla ja uusilla toimin­ta­mal­leilla.

?Kunnissa on lopulta paras tieto ja osaaminen siihen, miten kunta­laisten tarvit­semat palvelut on järke­vintä toteuttaa. Kunta­ko­keilut mahdol­lis­tavat nyt siirty­misen valtion tiukasta ohjauk­sesta malliin, jossa kunnille annetaan enemmän vapautta päättää palve­luiden järjes­tä­mi­sestä. Kunta­ko­kei­luiden perus­teella hyvät käytännöt ja kuntien velvoit­teiden purka­minen pitää myöhemmin laajentaa koskemaan kaikkia kuntia?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä kehuu käynnis­tet­täviä kunta­ko­keiluja kunta­laisen nosta­mi­sesta uudis­tuksen keskiöön.

?Hallitus nostaa kunta­laiset uudis­tuksen kärkeen. Viran­omaisten yhteis­työtä haittaavia esteitä puretaan ja palve­luiden järjes­tä­mi­seksi muodos­tetaan ammat­ti­laisten yhteis­työhön perus­tuvia palve­lu­ko­ko­nai­suuksia. Ihmisille on tärkeää, että viran­omaisten yhteistyö toimii saumat­to­masti. Tämä edellyttää myös, että tieto kulkee viran­omaisten välillä kuitenkin niin, että ihmisten yksityi­syyden suojaa kunnioi­tetaan?, painottaa Mäkelä.

Kunta­ko­kei­lujen käynnis­tä­misen lomassa Mäkelä penää vauhtia kuntien tehtävien ja velvoit­teiden purka­mi­seksi kunta­ko­kei­luiden käynnis­tä­misen lisäksi.

?Kuntien niskaan on vuosien mittaan kaadettu lukuisia uusia normeja ja velvoit­teita. Jotta kunnat pystyvät jatkos­sakin järjes­tämään kunta­laisten tarvit­semat tärkeät perus­pal­velut, kuten perus­o­pe­tuksen, sairaan­hoidon ja vanhus­ten­hoidon, niiden tehtä­vä­kuormaa on keven­nettävä. Halli­tuksen päättämä kuntien normi­purku on vietävä nyt maaliin?, vaatii Mäkelä.


Kokoomus.fi