Outi Mäkelä: Uusimaa kehittyy parhaiten yhtenä kokonai­suutena – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Uusimaa kehittyy parhaiten yhtenä kokonai­suutena

Outi Mäkelä: Uusimaa kehittyy parhaiten yhtenä kokonai­suutena

Julkaistu: 14.01.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja ja Uudenmaan maakun­ta­liiton halli­tuksen puheen­johtaja Outi Mäkelä pitää ehdot­toman tärkeänä, että itsehal­lin­toa­lueita perus­tet­taessa koko Uutta­maata kehitetään yhtenä kokonai­suutena.

- On vaara, jos Suomen veturia­luetta ei kehitetä kokonai­suutena, suurten kaupunkien ympärille muodostuva kehysalue jää kehityksen ulkopuo­lelle.

- Pidän tärkeänä, että muodos­tet­tavat itsehal­lin­toa­lueet ovat riittävän suuria ja niiden kivijalkana ovat vahvat, toimivan kokoiset kunnat. Tälle on hyvät mahdol­li­suudet Uudenmaan alueella. Muutos on tehtävä niin, että kuntien ja maakunnan roolit ovat selkeät ja että kaupun­ki­seu­duille annetaan vahva rooli.

Mäkelä moittii VATT:n tutki­mus­johtaja Antti Moision torstain HS:ssä esittämää ajatusta, että itsehal­lin­toa­lueet voisivat halutessaan ottaa itselleen enemmän tehtäviä kuin laissa määri­tellään.

- Koko uudis­tuksen perusta on sote-ratkai­sussa. Itsehal­lin­toa­lueet tulevat hoitamaan soten lisäksi niille annet­tavia erityisiä tehtäviä. Alueille ei kuitenkaan ole syytä siirtää yleisempää toimi­valtaa ottaa itselleen tätä laajempaa tehtä­vä­kirjoa. Tällainen yleinen toimi­valta on perus­teltua säilyttää kunnilla.


Kokoomus.fi