• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä: Uusi­maa kehit­tyy parhai­ten yhtenä koko­nai­suu­tena

  Outi Mäkelä: Uusi­maa kehit­tyy parhai­ten yhtenä koko­nai­suu­tena

  Julkaistu: 14.01.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Uuden­maan maakun­ta­lii­ton halli­tuk­sen puheen­joh­taja Outi Mäkelä pitää ehdot­to­man tärkeänä, että itse­hal­lin­toa­lueita perus­tet­taessa koko Uutta­maata kehi­te­tään yhtenä koko­nai­suu­tena.

  - On vaara, jos Suomen vetu­ria­luetta ei kehi­tetä koko­nai­suu­tena, suur­ten kaupun­kien ympä­rille muodos­tuva kehy­sa­lue jää kehi­tyk­sen ulko­puo­lelle.

  - Pidän tärkeänä, että muodos­tet­ta­vat itse­hal­lin­toa­lu­eet ovat riit­tä­vän suuria ja niiden kivi­jal­kana ovat vahvat, toimi­van kokoi­set kunnat. Tälle on hyvät mahdol­li­suu­det Uuden­maan alueella. Muutos on tehtävä niin, että kuntien ja maakun­nan roolit ovat selkeät ja että kaupun­ki­seu­duille anne­taan vahva rooli.

  Mäkelä moit­tii VATT:n tutki­mus­joh­taja Antti Moision tors­tain HS:ssä esit­tä­mää ajatusta, että itse­hal­lin­toa­lu­eet voisi­vat halu­tes­saan ottaa itsel­leen enem­män tehtä­viä kuin laissa määri­tel­lään.

  - Koko uudis­tuk­sen perusta on sote-ratkai­sussa. Itse­hal­lin­toa­lu­eet tule­vat hoita­maan soten lisäksi niille annet­ta­via erityi­siä tehtä­viä. Alueille ei kuiten­kaan ole syytä siir­tää ylei­sem­pää toimi­val­taa ottaa itsel­leen tätä laajem­paa tehtä­vä­kir­joa. Tällai­nen ylei­nen toimi­valta on perus­tel­tua säilyt­tää kunnilla.