Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Uusi­maa kehit­tyy parhai­ten yhtenä koko­nai­suu­tena

Outi Mäkelä: Uusi­maa kehit­tyy parhai­ten yhtenä koko­nai­suu­tena

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Uuden­maan maakun­ta­lii­ton halli­tuk­sen puheen­joh­taja Outi Mäkelä pitää ehdot­to­man tärkeänä, että itse­hal­lin­toa­lueita perus­tet­taessa koko Uutta­maata kehi­te­tään yhtenä koko­nai­suu­tena.

- On vaara, jos Suomen vetu­ria­luetta ei kehi­tetä koko­nai­suu­tena, suur­ten kaupun­kien ympä­rille muodos­tuva kehy­sa­lue jää kehi­tyk­sen ulko­puo­lelle.

- Pidän tärkeänä, että muodos­tet­ta­vat itse­hal­lin­toa­lu­eet ovat riit­tä­vän suuria ja niiden kivi­jal­kana ovat vahvat, toimi­van kokoi­set kunnat. Tälle on hyvät mahdol­li­suu­det Uuden­maan alueella. Muutos on tehtävä niin, että kuntien ja maakun­nan roolit ovat selkeät ja että kaupun­ki­seu­duille anne­taan vahva rooli.

Mäkelä moit­tii VATT:n tutki­mus­joh­taja Antti Moision tors­tain HS:ssä esit­tä­mää ajatusta, että itse­hal­lin­toa­lu­eet voisi­vat halu­tes­saan ottaa itsel­leen enem­män tehtä­viä kuin laissa määri­tel­lään.

- Koko uudis­tuk­sen perusta on sote-ratkai­sussa. Itse­hal­lin­toa­lu­eet tule­vat hoita­maan soten lisäksi niille annet­ta­via erityi­siä tehtä­viä. Alueille ei kuiten­kaan ole syytä siir­tää ylei­sem­pää toimi­val­taa ottaa itsel­leen tätä laajem­paa tehtä­vä­kir­joa. Tällai­nen ylei­nen toimi­valta on perus­tel­tua säilyt­tää kunnilla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content