Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Uusi­maa kehit­tyy parhai­ten yhtenä koko­nai­suu­tena

Outi Mäkelä: Uusi­maa kehit­tyy parhai­ten yhtenä koko­nai­suu­tena

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Uuden­maan maakun­ta­lii­ton halli­tuk­sen puheen­joh­taja Outi Mäkelä pitää ehdot­to­man tärkeänä, että itse­hal­lin­toa­lueita perus­tet­taessa koko Uutta­maata kehi­te­tään yhtenä koko­nai­suu­tena.

- On vaara, jos Suomen vetu­ria­luetta ei kehi­tetä koko­nai­suu­tena, suur­ten kaupun­kien ympä­rille muodos­tuva kehy­sa­lue jää kehi­tyk­sen ulko­puo­lelle.

- Pidän tärkeänä, että muodos­tet­ta­vat itse­hal­lin­toa­lu­eet ovat riit­tä­vän suuria ja niiden kivi­jal­kana ovat vahvat, toimi­van kokoi­set kunnat. Tälle on hyvät mahdol­li­suu­det Uuden­maan alueella. Muutos on tehtävä niin, että kuntien ja maakun­nan roolit ovat selkeät ja että kaupun­ki­seu­duille anne­taan vahva rooli.

Mäkelä moit­tii VATT:n tutki­mus­joh­taja Antti Moision tors­tain HS:ssä esit­tä­mää ajatusta, että itse­hal­lin­toa­lu­eet voisi­vat halu­tes­saan ottaa itsel­leen enem­män tehtä­viä kuin laissa määri­tel­lään.

- Koko uudis­tuk­sen perusta on sote-ratkai­sussa. Itse­hal­lin­toa­lu­eet tule­vat hoita­maan soten lisäksi niille annet­ta­via erityi­siä tehtä­viä. Alueille ei kuiten­kaan ole syytä siir­tää ylei­sem­pää toimi­val­taa ottaa itsel­leen tätä laajem­paa tehtä­vä­kir­joa. Tällai­nen ylei­nen toimi­valta on perus­tel­tua säilyt­tää kunnilla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content