Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Ikään­ty­mi­sen ei tule tarkoit­taa yksi­näi­syyttä

Outi Mäkelä: Ikään­ty­mi­sen ei tule tarkoit­taa yksi­näi­syyttä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on ilah­tu­nut, että yksi­näi­syys on teemana nous­sut nyt keskus­te­luun. Erityi­sesti hän on huolis­saan ikään­ty­vien ihmis­ten koke­masta yksi­näi­syy­destä ja siitä johtu­vasta elämän­laa­dun heiken­ty­mi­sestä.

“Kun kunnat kaavoit­ta­vat ja luovat palve­lu­rat­kai­suja ikään­ty­ville, on olen­naista selvit­tää, vasta­taanko niillä todella tule­vai­suu­den tarpei­siin ja onko yhtei­söl­li­syys huomioitu. Ikään­ty­neille tulisi olla tarjolla moni­puo­li­sia asumis­vaih­toeh­toja, joista on mahdol­lista valita itsel­leen paras.”

Tutki­mus­ten mukaan ikään­ty­neistä jopa kolman­nes kokee jonki­nas­teista yksi­näi­syyttä. Tilanne on huoles­tut­tava, sillä yksi­näi­syy­den myötä muis­ti­häi­riöt ja tervey­den ylei­nen heik­ke­ne­mi­nen voi lisään­tyä.

?Suoma­lais­ten ikäih­mis­ten yksi­näi­syys on vali­tet­ta­van yleistä. Ongel­maa ei ratkaista vain palve­luilla vaan ratkai­suja on löydet­tävä monesta paikasta: asumi­nen ja harras­tus­mah­dol­li­suu­det ovat esimerk­kejä.?

Mäke­län mukaan ikäih­mis­ten tilan­netta pitäisi pystyä katso­maan aina yksi­löl­li­sesti. Valtaosa ikään­ty­neistä haluaa asua kotona, ja tässä on ihmis­ten tahtoa tuet­tava ja kunnioi­tet­tava. Moni haluaa kuiten­kin myös ajoissa varmis­tua siitä, että koti ei tule esteeksi ja että sen sijainti mahdol­lis­taa palve­lui­den helpon saata­vuu­den ja yhtei­sön tuen. ?Olisi hyvä, että ikään­ty­vien palve­lu­tar­peen arvioin­nin yhtey­dessä otet­tai­siin puheeksi palve­lui­den ja asumi­sen lisäksi myös yksi­näi­syys ja se, miten sosi­aa­lista kans­sa­käy­mistä voitai­siin vahvis­taa?, Mäkelä toteaa.

Yhteis­kun­nan tulee Mäke­län mukaan lisäksi nykyistä parem­min varau­tua ikään­ty­neille suun­nat­tu­jen asun­to­jen kysyn­tään. ?Suur­ten ikäluok­kien eläköi­tyessä meille syntyy niin sanottu kolman­nen iän ryhmä, joka ei koe itse­ään vanhus­työn kohteeksi, vaan haluaa eläköi­ty­mi­sen myötä elää edel­leen aktii­vista ja hyvin sosi­aa­lista elämää ennen varsi­nai­sen vanhuu­den alka­mista. Tällai­seen elämän­ta­paan kuuluu hyvin oleel­li­sena osana erilai­set itsensä toteut­ta­mi­sen mahdol­li­suu­det, harras­ta­mi­nen, riip­pu­mat­to­muus ja henki­lö­koh­tais­ten valin­to­jen mahdol­li­suus ylipää­tään.  Tämä pitäi­si­kin huomioida asun­to­tuo­tan­nossa nykyistä tehok­kaam­min?, Mäkelä pohtii.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content