Kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Ikään­ty­misen ei tule tarkoittaa yksinäi­syyttä

Outi Mäkelä: Ikään­ty­misen ei tule tarkoittaa yksinäi­syyttä

Julkaistu: 09.10.2014 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä on ilahtunut, että yksinäisyys on teemana noussut nyt keskus­teluun. Erityi­sesti hän on huolissaan ikään­tyvien ihmisten kokemasta yksinäi­syy­destä ja siitä johtu­vasta elämän­laadun heiken­ty­mi­sestä.

“Kun kunnat kaavoit­tavat ja luovat palve­lu­rat­kaisuja ikään­ty­ville, on olennaista selvittää, vasta­taanko niillä todella tulevai­suuden tarpeisiin ja onko yhtei­söl­lisyys huomioitu. Ikään­ty­neille tulisi olla tarjolla monipuo­lisia asumis­vaih­toehtoja, joista on mahdol­lista valita itselleen paras.”

Tutki­musten mukaan ikään­ty­neistä jopa kolmannes kokee jonki­nas­teista yksinäi­syyttä. Tilanne on huoles­tuttava, sillä yksinäi­syyden myötä muisti­häiriöt ja terveyden yleinen heikke­ne­minen voi lisääntyä.

?Suoma­laisten ikäih­misten yksinäisyys on valitet­tavan yleistä. Ongelmaa ei ratkaista vain palve­luilla vaan ratkaisuja on löydettävä monesta paikasta: asuminen ja harras­tus­mah­dol­li­suudet ovat esimerkkejä.?

Mäkelän mukaan ikäih­misten tilan­netta pitäisi pystyä katsomaan aina yksilöl­li­sesti. Valtaosa ikään­ty­neistä haluaa asua kotona, ja tässä on ihmisten tahtoa tuettava ja kunnioi­tettava. Moni haluaa kuitenkin myös ajoissa varmistua siitä, että koti ei tule esteeksi ja että sen sijainti mahdol­listaa palve­luiden helpon saata­vuuden ja yhteisön tuen. ?Olisi hyvä, että ikään­tyvien palve­lu­tarpeen arvioinnin yhtey­dessä otettaisiin puheeksi palve­luiden ja asumisen lisäksi myös yksinäisyys ja se, miten sosiaa­lista kanssa­käy­mistä voitaisiin vahvistaa?, Mäkelä toteaa.

Yhteis­kunnan tulee Mäkelän mukaan lisäksi nykyistä paremmin varautua ikään­ty­neille suunnat­tujen asuntojen kysyntään. ?Suurten ikäluokkien eläköi­tyessä meille syntyy niin sanottu kolmannen iän ryhmä, joka ei koe itseään vanhustyön kohteeksi, vaan haluaa eläköi­ty­misen myötä elää edelleen aktii­vista ja hyvin sosiaa­lista elämää ennen varsi­naisen vanhuuden alkamista. Tällaiseen elämän­tapaan kuuluu hyvin oleel­lisena osana erilaiset itsensä toteut­ta­misen mahdol­li­suudet, harras­ta­minen, riippu­mat­tomuus ja henki­lö­koh­taisten valin­tojen mahdol­lisuus ylipäätään.  Tämä pitäi­sikin huomioida asunto­tuo­tan­nossa nykyistä tehok­kaammin?, Mäkelä pohtii.


Kokoomus.fi