Kokoomus.fi / Politiikka / Outi Mäkelä: Taras­tin esitys valvon­nan järkeis­tä­mi­sestä ja hallin­non karsi­mi­sesta on erin­omai­nen

Outi Mäkelä: Taras­tin esitys valvon­nan järkeis­tä­mi­sestä ja hallin­non karsi­mi­sesta on erin­omai­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu selvi­tys­mies Lauri Taras­tin esitystä alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen roolista tule­vai­suu­dessa.

”Byro­kra­tian ja hallin­non purka­mi­sessa pitää edetä kunnian­hi­moi­sesti. Taras­tin esitys tukee tavoi­tetta ja tältä pohjalta on hyvä edetä”, Mäkelä sanoo.

Selvi­tys­mies Lauri Tarasti kertoi tänään esit­tä­vänsä, että valtion alue­hal­lin­toa virta­vii­vais­te­taan. Taras­tin esityk­sen mukaan  yhdestä AVI:sta tulisi muita vahvempi, ja se jakaisi resurs­sit ja tehtä­vät alueille.

”Lupa- ja valvon­ta­toi­min­taa tarvi­taan jatkos­sa­kin, mutta uudis­tuk­sen yhtey­dessä tulisi myös pyrkiä luopu­maan tarpeet­to­masta valvon­nasta koko­naan, hallin­to­ra­ken­tei­den kehit­tä­mi­sen lisäksi”, Mäkelä linjaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä

15.12.2020

Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Arvoisa puhe­mies, Korona on vienyt monelta työn­te­ki­jältä ja yrit­tä­jältä toimeen­tu­lon. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ammat­ti­lai­sille pahe­neva tauti­ti­lanne on puoles­taan kasaa­massa kohtuu­tonta

6.12.2020

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää!

Arvoisa kokoo­mus­lai­nen, isän­maamme Suomi täyt­tää 103 vuotta. Reilun sadan vuoden aikana Suomesta on tullut yksi maail­man vauraim­mista ja onnel­li­sim­mista maista.