Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

Julkaistu: 25.01.2016

- Pääkau­pun­ki­seutu on se huna­ja­kenno, joka tuot­taa makeaa koko maalle. Suomella ei yksin­ker­tai­sesti ole varaa tyriä kasvun mahdol­li­suuk­sia unoh­ta­malla pääkau­pun­ki­seu­dun inves­toin­nit.

Esimer­kiksi kasvua kahlit­se­vaa liian hidasta asun­to­tuo­tan­toa on syytä vauh­dit­taa myös valtio­val­lan suun­nalta, sanoo kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä.

VTT:n tuoreen tutki­muk­sen pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­tuo­tanto ei ole pysy­nyt kasvun mukana ja kaupun­ki­seu­dulle on synty­nyt noin 20 000 asun­non vaje. Tutki­mus­ryh­män mukaan pääkau­pun­ki­seu­dulle pitäisi raken­taa noin 14 000 asun­toa vuosit­tain, mikäli kaupun­gis­tu­mi­nen jatkuu samaa tahtia ja aiempi vaje halu­taan kuroa umpeen. Pahim­mil­laan asun­to­pula hidas­taa pääkau­pun­ki­seu­dun ja siten koko maan talous­kas­vua.

- Raide-Jokeri on loisto esimerkki asun­to­tuo­tan­toa edis­tä­västä inves­toin­nista, jota valtion olisi mahdol­lista tukea. Valtion ja seudun kuntien on syytä päästä sen kanssa nopeasta eteen­päin. Sen reitin varrelle on jo nyt suun­nit­teilla yli 10 000 asun­toa Helsin­kiin ja Espoo­seen, Mäkelä jatkaa.