Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

Julkaistu:

- Pääkau­pun­ki­seutu on se huna­ja­kenno, joka tuot­taa makeaa koko maalle. Suomella ei yksin­ker­tai­sesti ole varaa tyriä kasvun mahdol­li­suuk­sia unoh­ta­malla pääkau­pun­ki­seu­dun inves­toin­nit.

Esimer­kiksi kasvua kahlit­se­vaa liian hidasta asun­to­tuo­tan­toa on syytä vauh­dit­taa myös valtio­val­lan suun­nalta, sanoo kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä.

VTT:n tuoreen tutki­muk­sen pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­tuo­tanto ei ole pysy­nyt kasvun mukana ja kaupun­ki­seu­dulle on synty­nyt noin 20 000 asun­non vaje. Tutki­mus­ryh­män mukaan pääkau­pun­ki­seu­dulle pitäisi raken­taa noin 14 000 asun­toa vuosit­tain, mikäli kaupun­gis­tu­mi­nen jatkuu samaa tahtia ja aiempi vaje halu­taan kuroa umpeen. Pahim­mil­laan asun­to­pula hidas­taa pääkau­pun­ki­seu­dun ja siten koko maan talous­kas­vua.

- Raide-Jokeri on loisto esimerkki asun­to­tuo­tan­toa edis­tä­västä inves­toin­nista, jota valtion olisi mahdol­lista tukea. Valtion ja seudun kuntien on syytä päästä sen kanssa nopeasta eteen­päin. Sen reitin varrelle on jo nyt suun­nit­teilla yli 10 000 asun­toa Helsin­kiin ja Espoo­seen, Mäkelä jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content