Kokoomus.fi / Uncategorized / Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

Julkaistu:

- Pääkau­pun­ki­seutu on se huna­ja­kenno, joka tuot­taa makeaa koko maalle. Suomella ei yksin­ker­tai­sesti ole varaa tyriä kasvun mahdol­li­suuk­sia unoh­ta­malla pääkau­pun­ki­seu­dun inves­toin­nit.

Esimer­kiksi kasvua kahlit­se­vaa liian hidasta asun­to­tuo­tan­toa on syytä vauh­dit­taa myös valtio­val­lan suun­nalta, sanoo kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä.

VTT:n tuoreen tutki­muk­sen pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­tuo­tanto ei ole pysy­nyt kasvun mukana ja kaupun­ki­seu­dulle on synty­nyt noin 20 000 asun­non vaje. Tutki­mus­ryh­män mukaan pääkau­pun­ki­seu­dulle pitäisi raken­taa noin 14 000 asun­toa vuosit­tain, mikäli kaupun­gis­tu­mi­nen jatkuu samaa tahtia ja aiempi vaje halu­taan kuroa umpeen. Pahim­mil­laan asun­to­pula hidas­taa pääkau­pun­ki­seu­dun ja siten koko maan talous­kas­vua.

- Raide-Jokeri on loisto esimerkki asun­to­tuo­tan­toa edis­tä­västä inves­toin­nista, jota valtion olisi mahdol­lista tukea. Valtion ja seudun kuntien on syytä päästä sen kanssa nopeasta eteen­päin. Sen reitin varrelle on jo nyt suun­nit­teilla yli 10 000 asun­toa Helsin­kiin ja Espoo­seen, Mäkelä jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

5.2.2016

Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen kehuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­maa liiken­teen korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana ties­tön ja rata­ver­kon kunnos­ta­mi­seen suun­na­taan 600

27.1.2016

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä. ”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on