Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä tyrmää minis­teri Juha Rehu­lan (kesk) pohdin­nat normien kiris­tyk­sistä alko­ho­lin julki­silla paikoilla naut­ti­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi.

”Normeja on tarkoi­tus purkaa, ei lisätä. Halli­tus­oh­jel­massa on selkeästi linjattu sään­te­lyn keven­tä­mi­sestä, eikä alko­ho­li­po­li­tii­kan kohdalla ole syytä tehdä poik­keusta”, Mäkelä sanoo.

Minis­teri Rehula sanoi aiem­min tällä viikolla, että lakia tultai­siin mahdol­li­sesti muut­ta­maan siten, että julki­sen vallan mahdol­li­suutta puut­tua julki­sella paikalla juomi­seen vahvis­tet­tai­siin.

”Polii­silla on jo nykyi­sel­lään kaikki mahdol­li­suu­det puut­tua häirit­se­vään käyt­täy­ty­mi­seen ja kädet täynnä paljon merkit­tä­väm­piä tehtä­viä kuin piknik-kansan kyttää­mi­nen. Muil­le­kaan viran­omai­sille, eikä varsin­kaan kunnille, ole syytä lisätä turhia tehtä­viä. Tältä osin halli­tus­oh­jel­massa on nimen­omai­sesti sovittu, että vaali­kau­den aikana kunnille ei anneta lain­kaan uusia tehtä­viä tai velvoit­teita”, Mäkelä jatkaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content