Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

Julkaistu: 22.01.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä tyrmää minis­teri Juha Rehu­lan (kesk) pohdin­nat normien kiris­tyk­sistä alko­ho­lin julki­silla paikoilla naut­ti­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi.

”Normeja on tarkoi­tus purkaa, ei lisätä. Halli­tus­oh­jel­massa on selkeästi linjattu sään­te­lyn keven­tä­mi­sestä, eikä alko­ho­li­po­li­tii­kan kohdalla ole syytä tehdä poik­keusta”, Mäkelä sanoo.

Minis­teri Rehula sanoi aiem­min tällä viikolla, että lakia tultai­siin mahdol­li­sesti muut­ta­maan siten, että julki­sen vallan mahdol­li­suutta puut­tua julki­sella paikalla juomi­seen vahvis­tet­tai­siin.

”Polii­silla on jo nykyi­sel­lään kaikki mahdol­li­suu­det puut­tua häirit­se­vään käyt­täy­ty­mi­seen ja kädet täynnä paljon merkit­tä­väm­piä tehtä­viä kuin piknik-kansan kyttää­mi­nen. Muil­le­kaan viran­omai­sille, eikä varsin­kaan kunnille, ole syytä lisätä turhia tehtä­viä. Tältä osin halli­tus­oh­jel­massa on nimen­omai­sesti sovittu, että vaali­kau­den aikana kunnille ei anneta lain­kaan uusia tehtä­viä tai velvoit­teita”, Mäkelä jatkaa.