Kokoomus.fi / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä tyrmää minis­teri Juha Rehu­lan (kesk) pohdin­nat normien kiris­tyk­sistä alko­ho­lin julki­silla paikoilla naut­ti­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi.

”Normeja on tarkoi­tus purkaa, ei lisätä. Halli­tus­oh­jel­massa on selkeästi linjattu sään­te­lyn keven­tä­mi­sestä, eikä alko­ho­li­po­li­tii­kan kohdalla ole syytä tehdä poik­keusta”, Mäkelä sanoo.

Minis­teri Rehula sanoi aiem­min tällä viikolla, että lakia tultai­siin mahdol­li­sesti muut­ta­maan siten, että julki­sen vallan mahdol­li­suutta puut­tua julki­sella paikalla juomi­seen vahvis­tet­tai­siin.

”Polii­silla on jo nykyi­sel­lään kaikki mahdol­li­suu­det puut­tua häirit­se­vään käyt­täy­ty­mi­seen ja kädet täynnä paljon merkit­tä­väm­piä tehtä­viä kuin piknik-kansan kyttää­mi­nen. Muil­le­kaan viran­omai­sille, eikä varsin­kaan kunnille, ole syytä lisätä turhia tehtä­viä. Tältä osin halli­tus­oh­jel­massa on nimen­omai­sesti sovittu, että vaali­kau­den aikana kunnille ei anneta lain­kaan uusia tehtä­viä tai velvoit­teita”, Mäkelä jatkaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä

15.12.2020

Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Arvoisa puhe­mies, Korona on vienyt monelta työn­te­ki­jältä ja yrit­tä­jältä toimeen­tu­lon. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ammat­ti­lai­sille pahe­neva tauti­ti­lanne on puoles­taan kasaa­massa kohtuu­tonta

6.12.2020

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää!

Arvoisa kokoo­mus­lai­nen, isän­maamme Suomi täyt­tää 103 vuotta. Reilun sadan vuoden aikana Suomesta on tullut yksi maail­man vauraim­mista ja onnel­li­sim­mista maista.