Kokoo­muksen Mäkelä tyrmää tiuken­nukset alkoholin julki­sella paikalla nautti­miseen – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Mäkelä tyrmää tiuken­nukset alkoholin julki­sella paikalla nautti­miseen

Kokoo­muksen Mäkelä tyrmää tiuken­nukset alkoholin julki­sella paikalla nautti­miseen

Julkaistu: 22.01.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä tyrmää ministeri Juha Rehulan (kesk) pohdinnat normien kiris­tyk­sistä alkoholin julki­silla paikoilla nautti­misen rajoit­ta­mi­seksi.

”Normeja on tarkoitus purkaa, ei lisätä. Halli­tus­oh­jel­massa on selkeästi linjattu sääntelyn keven­tä­mi­sestä, eikä alkoho­li­po­li­tiikan kohdalla ole syytä tehdä poikkeusta”, Mäkelä sanoo.

Ministeri Rehula sanoi aiemmin tällä viikolla, että lakia tultaisiin mahdol­li­sesti muuttamaan siten, että julkisen vallan mahdol­li­suutta puuttua julki­sella paikalla juomiseen vahvis­tet­taisiin.

”Polii­silla on jo nykyi­sellään kaikki mahdol­li­suudet puuttua häirit­sevään käyttäy­ty­miseen ja kädet täynnä paljon merkit­tä­vämpiä tehtäviä kuin piknik-kansan kyttää­minen. Muillekaan viran­omai­sille, eikä varsinkaan kunnille, ole syytä lisätä turhia tehtäviä. Tältä osin halli­tus­oh­jel­massa on nimen­omai­sesti sovittu, että vaali­kauden aikana kunnille ei anneta lainkaan uusia tehtäviä tai velvoit­teita”, Mäkelä jatkaa.

 


Kokoomus.fi