Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / yrittäjyys

yrittäjyys

5.9.2015

Minis­teri Toivakka: Hyvää Yrit­tä­jän päivää!

Tänään lauan­taina 5.9.2015 viete­tään Yrit­tä­jän päivää. Suomi on täynnä elämän­ma­kui­sia tari­noita yrit­tä­jyy­destä, sen tuomista mahdol­li­suuk­sista, haas­teista, eteen tule­vista ylä- ja

10.4.2015

Toivakka: Yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen lyhe­ne­mi­nen vahvis­taa suoma­laista yrit­tä­jyyttä

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, kun yritys­ten väli­siä maksuai­koja lyhen­tävä laki vahvis­tui tänään. ?Muutok­sella tuetaan suoma­laista yrit­tä­jyyttä ja

27.1.2015

Heikki Autto: Yritys­ten kasvu­ra­hoi­tus­mah­dol­li­suu­det para­ne­vat!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto kehuu valtio­va­rain­mi­nis­te­riön esitystä paran­taa pk-yritys­­ten kansain­vä­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia kasvu­ra­halla. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön lisä­ta­lous­ar­viossa esite­tään Teol­li­suus­si­joi­tuk­selle 25 miljoo­nan lisä­ra­hoi­tusta,

22.1.2015

Heikki Autto: Kulut­taja kiit­tää kaupan kilpai­lusta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto vaatii kaupan kilpai­lun estei­den purka­mista. Autto muis­tut­taa suoma­lai­sen päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan olevan koko Euroo­pan tasolla poik­keuk­sel­li­sen

6.1.2015

Heikki Autto: Kaupan aukio­loai­koja vapau­tet­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto vaatii kaupan aukio­loa­joille kevyem­pää sään­te­lyä. Autton mukaan kaupa­nala on vaikeassa tilan­teessa heiken­ty­neen koti­mai­sen osto­voi­man

27.11.2014

Eero Suutari: Vauh­tia inves­toin­tei­hin tupla­pois­toilla

Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Eero Suutari pitää halli­tuk­sen päätöstä vauh­dit­taa tuotan­nol­li­sia inves­toin­teja kaksin­ker­tai­sen poisto-oikeu­­den avulla erit­täin yrit­tä­jä­myön­tei­senä ratkai­suna. Halli­tus hyväk­syi

19.6.2014

Lenita Toivakka: Stub­bin halli­tuk­sen ohjelma selvästi yrit­tä­jyys­myön­tei­nen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen Stub­bin halli­tuk­sen yrit­tä­jä­myön­tei­seen linjaan. ?Oli todella myön­teistä, että halli­tus­oh­jel­masta löytyi useita yrit­tä­jille tärkeitä

13.6.2014

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi 10 tavoi­tetta yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään 10 tavoi­tetta yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi Lahden puolue­ko­kouk­sessa. Yrit­tä­jyys­ra­por­tin toimen­pi­teet on koottu yrit­tä­jiltä kerä­tyn palaut­teen perus­teella kevään aikana

9.4.2014

Sato­nen ja Viro­lai­nen: Työpai­koilla voitava jous­taa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Arto Sato­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen kannat­ta­vat paikal­li­sen sopi­mi­sen lisää­mistä työmark­ki­noilla. Edus­ta­jat anta­vat tukensa tänään julkais­tulle Suomen Yrit­tä­jien selvi­tyk­selle,

22.11.2013

Jyrki Katai­nen: Peri­suo­ma­lai­nen edis­ty­susko ja ahke­ruu­den arvo­tus kunni­aan!

Meillä täytyy olla rohkeutta muut­taa totut­tuja asioita, jos ne eivät enää palvele tule­vai­suut­tamme. Meillä täytyy olla myös innos­tusta kehit­tää uusia

Skip to content