Kokoomus.fi
MENU
Satonen ja Virolainen: Työpai­koilla voitava joustaa

Satonen ja Virolainen: Työpai­koilla voitava joustaa

Julkaistu: 09.04.2014 Uutiset

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Arto Satonen ja Anne-Mari Virolainen kannat­tavat paikal­lisen sopimisen lisää­mistä työmark­ki­noilla. Edustajat antavat tukensa tänään julkais­tulle Suomen Yrittäjien selvi­tyk­selle, jossa vaadittiin työelämän sääntelyn keven­tä­mistä työlli­syyden turvaa­mi­seksi.

?Työeh­to­so­pi­musten yleis­si­to­vuu­desta on voitava joustaa, mikäli työnantaja ja työnte­kijät sopivat tästä yhdessä työpaik­kojen turvaa­mi­seksi, lomau­tusten tai irtisa­no­misten välttä­mi­seksi?, toteaa Virolainen.

Edustajat kannat­tavat Saksassa työmark­ki­noilla käytössä olevaa mallia, jossa työpai­kalla voidaan yhtei­sellä sopimuk­sella sopia paikal­li­sesti työeh­doista kriisi­ti­lan­teessa. Tällöin työnantaja sitou­tuisi turvaamaan työpaikat, mikäli työnte­kijät samalla sitou­tui­sivat viikoit­taisen työajan piden­tä­miseen.

?On tärkeää, että työeh­doista voidaan sopia työpai­koilla yhteis­työssä suhdan­ne­ti­lanteen mukaan. Työttö­myy­suhan alla olevia autetaan parhaiten turvaa­malla heidän nykyinen työnsä?, toteaa Satonen.

Edustajat painot­tavat, että paikal­lisen sopimisen lisäksi on tärkeää huolehtia, että työnte­ki­jöillä on mahdol­lisuus oman ammat­tio­saa­mi­sensa kehit­tä­miseen vaikea­nakin talou­del­lisena aikana.

?Kun maailma ympärillä muuttuu jatku­vasti, on tärkeää taata riittävät koulu­tus­mah­dol­li­suudet työnte­ki­jöille. On erityi­sesti työnan­tajien etu, että työnte­kijät voivat kehittää omaa osaamistaan?, edustajat päättävät.

Lisätietoja:

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen, p. 050-512 1941

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Arto Satonen, p. 050-511 3110


Kokoomus.fi