Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen ja Viro­lai­nen: Työpai­koilla voitava jous­taa

Sato­nen ja Viro­lai­nen: Työpai­koilla voitava jous­taa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Arto Sato­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen kannat­ta­vat paikal­li­sen sopi­mi­sen lisää­mistä työmark­ki­noilla. Edus­ta­jat anta­vat tukensa tänään julkais­tulle Suomen Yrit­tä­jien selvi­tyk­selle, jossa vaadit­tiin työelä­män sään­te­lyn keven­tä­mistä työl­li­syy­den turvaa­mi­seksi.

?Työeh­to­so­pi­mus­ten yleis­si­to­vuu­desta on voitava jous­taa, mikäli työnan­taja ja työn­te­ki­jät sopi­vat tästä yhdessä työpaik­ko­jen turvaa­mi­seksi, lomau­tus­ten tai irti­sa­no­mis­ten vält­tä­mi­seksi?, toteaa Viro­lai­nen.

Edus­ta­jat kannat­ta­vat Saksassa työmark­ki­noilla käytössä olevaa mallia, jossa työpai­kalla voidaan yhtei­sellä sopi­muk­sella sopia paikal­li­sesti työeh­doista krii­si­ti­lan­teessa. Tällöin työnan­taja sitou­tuisi turvaa­maan työpai­kat, mikäli työn­te­ki­jät samalla sitou­tui­si­vat viikoit­tai­sen työajan piden­tä­mi­seen.

?On tärkeää, että työeh­doista voidaan sopia työpai­koilla yhteis­työssä suhdan­ne­ti­lan­teen mukaan. Työt­tö­myy­su­han alla olevia aute­taan parhai­ten turvaa­malla heidän nykyi­nen työnsä?, toteaa Sato­nen.

Edus­ta­jat painot­ta­vat, että paikal­li­sen sopi­mi­sen lisäksi on tärkeää huoleh­tia, että työn­te­ki­jöillä on mahdol­li­suus oman ammat­tio­saa­mi­sensa kehit­tä­mi­seen vaikea­na­kin talou­del­li­sena aikana.

?Kun maailma ympä­rillä muut­tuu jatku­vasti, on tärkeää taata riit­tä­vät koulu­tus­mah­dol­li­suu­det työn­te­ki­jöille. On erityi­sesti työnan­ta­jien etu, että työn­te­ki­jät voivat kehit­tää omaa osaa­mis­taan?, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen, p. 050-512 1941

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen, p. 050-511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content