Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen ja Viro­lai­nen: Työpai­koilla voitava jous­taa

Sato­nen ja Viro­lai­nen: Työpai­koilla voitava jous­taa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Arto Sato­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen kannat­ta­vat paikal­li­sen sopi­mi­sen lisää­mistä työmark­ki­noilla. Edus­ta­jat anta­vat tukensa tänään julkais­tulle Suomen Yrit­tä­jien selvi­tyk­selle, jossa vaadit­tiin työelä­män sään­te­lyn keven­tä­mistä työl­li­syy­den turvaa­mi­seksi.

?Työeh­to­so­pi­mus­ten yleis­si­to­vuu­desta on voitava jous­taa, mikäli työnan­taja ja työn­te­ki­jät sopi­vat tästä yhdessä työpaik­ko­jen turvaa­mi­seksi, lomau­tus­ten tai irti­sa­no­mis­ten vält­tä­mi­seksi?, toteaa Viro­lai­nen.

Edus­ta­jat kannat­ta­vat Saksassa työmark­ki­noilla käytössä olevaa mallia, jossa työpai­kalla voidaan yhtei­sellä sopi­muk­sella sopia paikal­li­sesti työeh­doista krii­si­ti­lan­teessa. Tällöin työnan­taja sitou­tuisi turvaa­maan työpai­kat, mikäli työn­te­ki­jät samalla sitou­tui­si­vat viikoit­tai­sen työajan piden­tä­mi­seen.

?On tärkeää, että työeh­doista voidaan sopia työpai­koilla yhteis­työssä suhdan­ne­ti­lan­teen mukaan. Työt­tö­myy­su­han alla olevia aute­taan parhai­ten turvaa­malla heidän nykyi­nen työnsä?, toteaa Sato­nen.

Edus­ta­jat painot­ta­vat, että paikal­li­sen sopi­mi­sen lisäksi on tärkeää huoleh­tia, että työn­te­ki­jöillä on mahdol­li­suus oman ammat­tio­saa­mi­sensa kehit­tä­mi­seen vaikea­na­kin talou­del­li­sena aikana.

?Kun maailma ympä­rillä muut­tuu jatku­vasti, on tärkeää taata riit­tä­vät koulu­tus­mah­dol­li­suu­det työn­te­ki­jöille. On erityi­sesti työnan­ta­jien etu, että työn­te­ki­jät voivat kehit­tää omaa osaa­mis­taan?, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen, p. 050-512 1941

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen, p. 050-511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content