Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen ja Viro­lai­nen: Työpai­koilla voitava jous­taa

Sato­nen ja Viro­lai­nen: Työpai­koilla voitava jous­taa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Arto Sato­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen kannat­ta­vat paikal­li­sen sopi­mi­sen lisää­mistä työmark­ki­noilla. Edus­ta­jat anta­vat tukensa tänään julkais­tulle Suomen Yrit­tä­jien selvi­tyk­selle, jossa vaadit­tiin työelä­män sään­te­lyn keven­tä­mistä työl­li­syy­den turvaa­mi­seksi.

?Työeh­to­so­pi­mus­ten yleis­si­to­vuu­desta on voitava jous­taa, mikäli työnan­taja ja työn­te­ki­jät sopi­vat tästä yhdessä työpaik­ko­jen turvaa­mi­seksi, lomau­tus­ten tai irti­sa­no­mis­ten vält­tä­mi­seksi?, toteaa Viro­lai­nen.

Edus­ta­jat kannat­ta­vat Saksassa työmark­ki­noilla käytössä olevaa mallia, jossa työpai­kalla voidaan yhtei­sellä sopi­muk­sella sopia paikal­li­sesti työeh­doista krii­si­ti­lan­teessa. Tällöin työnan­taja sitou­tuisi turvaa­maan työpai­kat, mikäli työn­te­ki­jät samalla sitou­tui­si­vat viikoit­tai­sen työajan piden­tä­mi­seen.

?On tärkeää, että työeh­doista voidaan sopia työpai­koilla yhteis­työssä suhdan­ne­ti­lan­teen mukaan. Työt­tö­myy­su­han alla olevia aute­taan parhai­ten turvaa­malla heidän nykyi­nen työnsä?, toteaa Sato­nen.

Edus­ta­jat painot­ta­vat, että paikal­li­sen sopi­mi­sen lisäksi on tärkeää huoleh­tia, että työn­te­ki­jöillä on mahdol­li­suus oman ammat­tio­saa­mi­sensa kehit­tä­mi­seen vaikea­na­kin talou­del­li­sena aikana.

?Kun maailma ympä­rillä muut­tuu jatku­vasti, on tärkeää taata riit­tä­vät koulu­tus­mah­dol­li­suu­det työn­te­ki­jöille. On erityi­sesti työnan­ta­jien etu, että työn­te­ki­jät voivat kehit­tää omaa osaa­mis­taan?, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen, p. 050-512 1941

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen, p. 050-511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content