Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto: Yritys­ten kasvu­ra­hoi­tus­mah­dol­li­suu­det para­ne­vat!

Heikki Autto: Yritys­ten kasvu­ra­hoi­tus­mah­dol­li­suu­det para­ne­vat!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto kehuu valtio­va­rain­mi­nis­te­riön esitystä paran­taa pk-yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia kasvu­ra­halla. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön lisä­ta­lous­ar­viossa esite­tään Teol­li­suus­si­joi­tuk­selle 25 miljoo­nan lisä­ra­hoi­tusta, joka käyte­tään hank­ki­maan suoma­lai­siin kansain­vä­lis­ty­viin yrityk­siin ulko­maista rahoi­tusta.

?Tällä vaali­kau­della on panos­tettu huomat­ta­van paljon yritys­ten rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­siin. Teol­li­suus­si­joi­tus ja Finn­vera ovat saaneet uusia varoja ja valtuuk­sia. Pank­kien kiris­ty­neet vaka­va­rai­suus- ja muut säädök­set ovat nosta­neet lainan hintaa erityi­sesti kasva­ville pk-yrityk­sille ja vien­nin olosuh­teet ovat muut­tu­neet vaikeam­miksi, joten toimille on ollut tilausta. Suomi elää vien­nistä, joten sen aikaan saami­seksi on tehtävä kaikki mahdol­li­set päätök­set, ? Autto painot­taa.

Esityk­sen perus­te­lu­jen mukaan uuden sijoi­tus­oh­jel­man tavoit­teena on laukaista ehdo­tet­ta­van pääoma­si­joi­tuk­sen lisäksi noin 25 - 75 miljoo­naa euroa muuta pääomaa yritys­ten kasvuun. Tavoit­teena on edis­tää kohdey­ri­tys­ten kilpai­lu­ky­kyä, kasvua, kansain­vä­lis­ty­mistä ja kykyä työl­lis­tää. Autto toivoo myös oppo­si­tiolta tunnus­tusta halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­myön­tei­sille päätök­sille.

?Keskusta on puhu­nut vuosi­kausia uuden kasvu­ra­has­ton perus­ta­mi­sesta, mutta sittem­min se on hiipi­nyt täysin halli­tuk­sen linjalle esit­täes­sään nykyis­ten rahoi­tus­työ­ka­lu­jen vahvis­ta­mista. Halli­tus on vahvis­ta­nut jo nyt rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia merkit­tä­vällä tavalla, eikä Finn­ve­ran ja Teol­li­suus­si­joi­tuk­sen resurs­seja ei ole vahvis­tettu näin paljon vuosiin. Elin­kei­no­mi­nis­teri Vapaa­vuori on myös toden­nut, että nykyis­ten väli­nei­den vahvis­ta­mista tarvit­taessa jatke­taan?, painot­taa Autto.

Autto penää vielä lisää toimia yritys­ten rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sien ja liike­toi­min­taym­pä­ris­tön vahvis­ta­mi­seksi.

“Kasvu­yri­tys­ten rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia voisi paran­taa lisäksi vielä esimer­kiksi muut­ta­malla First North -yhtiöi­den osin­ko­ve­ro­tus yhden­mu­kai­seksi listaa­mat­to­mien yhtiöi­den osin­ko­ve­ro­tuk­sen kanssa. Selvi­tyt­täi­sin myös mahdol­li­suu­den antaa työelä­keyh­tiöille vapaam­mat kädet sijoit­taa listaa­mat­to­miin yhtiöi­hin muut­ta­malla vaka­va­rai­suus­sään­nök­siä,” Autto ehdot­taa.

Hän penää myös yritys­ten liike­toi­min­taym­pä­ris­tön paran­ta­mista muun muassa suju­voit­ta­malla ympä­ris­tö­lu­pa­pro­ses­seja ja vähen­tä­mällä liike­toi­min­taa hait­taa­vaa sään­te­lyä. Autto näkee myös veroas­teen liian korkeana.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content