MENU
Heikki Autto: Yritysten kasvu­ra­hoi­tus­mah­dol­li­suudet paranevat!

Heikki Autto: Yritysten kasvu­ra­hoi­tus­mah­dol­li­suudet paranevat!

Julkaistu: 27.01.2015 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Heikki Autto kehuu valtio­va­rain­mi­nis­teriön esitystä parantaa pk-yritysten kansain­vä­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia kasvu­ra­halla. Valtio­va­rain­mi­nis­teriön lisäta­lous­ar­viossa esitetään Teolli­suus­si­joi­tuk­selle 25 miljoonan lisära­hoi­tusta, joka käytetään hankkimaan suoma­laisiin kansain­vä­lis­tyviin yrityksiin ulkomaista rahoi­tusta.

?Tällä vaali­kau­della on panos­tettu huomat­tavan paljon yritysten rahoi­tus­mah­dol­li­suuksiin. Teolli­suus­si­joitus ja Finnvera ovat saaneet uusia varoja ja valtuuksia. Pankkien kiris­tyneet vakava­raisuus- ja muut säädökset ovat nostaneet lainan hintaa erityi­sesti kasva­ville pk-yrityk­sille ja viennin olosuhteet ovat muuttuneet vaikeam­miksi, joten toimille on ollut tilausta. Suomi elää viennistä, joten sen aikaan saami­seksi on tehtävä kaikki mahdol­liset päätökset, ? Autto painottaa.

Esityksen perus­te­lujen mukaan uuden sijoi­tus­oh­jelman tavoit­teena on laukaista ehdotet­tavan pääoma­si­joi­tuksen lisäksi noin 25 - 75 miljoonaa euroa muuta pääomaa yritysten kasvuun. Tavoit­teena on edistää kohdey­ri­tysten kilpai­lu­kykyä, kasvua, kansain­vä­lis­ty­mistä ja kykyä työllistää. Autto toivoo myös opposi­tiolta tunnus­tusta halli­tuksen yrittä­jyys­myön­tei­sille päätök­sille.

?Keskusta on puhunut vuosi­kausia uuden kasvu­ra­haston perus­ta­mi­sesta, mutta sittemmin se on hiipinyt täysin halli­tuksen linjalle esittäessään nykyisten rahoi­tus­työ­ka­lujen vahvis­ta­mista. Hallitus on vahvis­tanut jo nyt rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia merkit­tä­vällä tavalla, eikä Finnveran ja Teolli­suus­si­joi­tuksen resursseja ei ole vahvis­tettu näin paljon vuosiin. Elinkei­no­mi­nisteri Vapaa­vuori on myös todennut, että nykyisten välineiden vahvis­ta­mista tarvit­taessa jatketaan?, painottaa Autto.

Autto penää vielä lisää toimia yritysten rahoi­tus­mah­dol­li­suuksien ja liike­toi­min­taym­pä­ristön vahvis­ta­mi­seksi.

“Kasvu­yri­tysten rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia voisi parantaa lisäksi vielä esimer­kiksi muutta­malla First North -yhtiöiden osinko­ve­rotus yhden­mu­kai­seksi listaa­mat­tomien yhtiöiden osinko­ve­ro­tuksen kanssa. Selvi­tyt­täisin myös mahdol­li­suuden antaa työelä­keyh­tiöille vapaammat kädet sijoittaa listaa­mat­tomiin yhtiöihin muutta­malla vakava­rai­suus­sään­nöksiä,” Autto ehdottaa.

Hän penää myös yritysten liike­toi­min­taym­pä­ristön paran­ta­mista muun muassa sujuvoit­ta­malla ympäris­tö­lu­pa­pro­sesseja ja vähen­tä­mällä liike­toi­mintaa haittaavaa sääntelyä. Autto näkee myös veroasteen liian korkeana.


Kokoomus.fi