MENU
Heikki Autto: Kuluttaja kiittää kaupan kilpai­lusta

Heikki Autto: Kuluttaja kiittää kaupan kilpai­lusta

Julkaistu: 22.01.2015 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Heikki Autto vaatii kaupan kilpailun esteiden purka­mista. Autto muistuttaa suoma­laisen päivit­täis­ta­va­ra­kaupan olevan koko Euroopan tasolla poikkeuk­sel­lisen keskit­ty­nyttä.

?Päivit­täis­ta­va­ra­ket­jujen tämän viikon ilmoitus hintojen laske­mi­sesta osoittaa pitkästä aikaa vähit­täis­kau­passa terveen kilpailun merkkejä. Paras tapa varmistaa, että suoma­lai­sella kulut­ta­jalla on mahdol­lisuus ostaa laadu­kasta ja kohtuu­hin­taista ruokaa on edistää tervettä kilpailua päivit­täis­ta­va­ra­kau­passa. Lopulta kauppojen välinen lisään­tynyt kilpailu näkyy kulut­tajan ostos­kui­tissa myöntei­sellä tavalla?, toteaa Autto.

Kaupan kilpailun esteiden purka­mi­seksi Autto vaatii kaavoi­tuksen määräysten keven­tä­mistä nosta­malla maakun­ta­kaavaan merkit­tävien kaupan suuryk­si­köiden kokoa nykyi­sestä 2000 neliöstä 3500 neliöön.

? Olemme jäykällä kaavoi­tuk­sella ja säänte­lyllä tehneet todel­lisen kilpailun kaupan alalla lähes mahdot­to­maksi. Kauppa keskittyy yhä enemmän kaupan suuryk­si­köihin, joista valtaosaa hallin­noivat kaksi kaupan suurtoi­mijaa. Terveen kilpailun kannalta on olennaista, että kaavoitus mahdol­listaa myös uusien yritysten tulon alalle?, painottaa Autto.

Autto vaatii myös kauppojen aukio­loai­kojen asteit­taista vapaut­ta­mista. Autto mukaan kaupan poikkeus­lupien tulisi vähintään olla toistai­seksi voimas­sao­levia, ettei niitä tarvitsisi hakea joka vuosi uudestaan. Autto esittää, että aukio­loai­kojen vapaut­ta­mista kokonaan voitaisiin kokeilla alueel­li­sesti.

?Ympäri vuoro­kauden auki olevat verkko­kaupat kilpai­levat jo asiak­kaista perin­teisten kauppojen kanssa. Miksi aukio­loaikoja pitäisi säännellä niin tiukasti laissa, jos kulut­tajat ovat haluk­kaita tekemään ostok­siaan? Asiaa voidaan edistää kokei­lulla, jossa muutaman maakunnan kauppojen aukio­loajat vapau­tet­taisiin kokonaan ja näin voitaisiin kerätä kokemuksia, kuinka hyvin lainsää­dännön kahleista vapau­tetut aukio­loajat palve­li­sivat sekä kulut­tajien että kaupa­nalan toiveita?, päättää Autto.


Kokoomus.fi