Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto: Kulut­taja kiit­tää kaupan kilpai­lusta

Heikki Autto: Kulut­taja kiit­tää kaupan kilpai­lusta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto vaatii kaupan kilpai­lun estei­den purka­mista. Autto muis­tut­taa suoma­lai­sen päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan olevan koko Euroo­pan tasolla poik­keuk­sel­li­sen keskit­ty­nyttä.

?Päivit­täis­ta­va­ra­ket­ju­jen tämän viikon ilmoi­tus hinto­jen laske­mi­sesta osoit­taa pitkästä aikaa vähit­täis­kau­passa terveen kilpai­lun merk­kejä. Paras tapa varmis­taa, että suoma­lai­sella kulut­ta­jalla on mahdol­li­suus ostaa laadu­kasta ja kohtuu­hin­taista ruokaa on edis­tää tervettä kilpai­lua päivit­täis­ta­va­ra­kau­passa. Lopulta kaup­po­jen väli­nen lisään­ty­nyt kilpailu näkyy kulut­ta­jan ostos­kui­tissa myön­tei­sellä tavalla?, toteaa Autto.

Kaupan kilpai­lun estei­den purka­mi­seksi Autto vaatii kaavoi­tuk­sen määräys­ten keven­tä­mistä nosta­malla maakun­ta­kaa­vaan merkit­tä­vien kaupan suuryk­si­köi­den kokoa nykyi­sestä 2000 neliöstä 3500 neli­öön.

? Olemme jäykällä kaavoi­tuk­sella ja sään­te­lyllä tehneet todel­li­sen kilpai­lun kaupan alalla lähes mahdot­to­maksi. Kauppa keskit­tyy yhä enem­män kaupan suuryk­si­köi­hin, joista valtao­saa hallin­noi­vat kaksi kaupan suur­toi­mi­jaa. Terveen kilpai­lun kannalta on olen­naista, että kaavoi­tus mahdol­lis­taa myös uusien yritys­ten tulon alalle?, painot­taa Autto.

Autto vaatii myös kaup­po­jen aukio­loai­ko­jen asteit­taista vapaut­ta­mista. Autto mukaan kaupan poik­keus­lu­pien tulisi vähin­tään olla tois­tai­seksi voimas­sao­le­via, ettei niitä tarvit­sisi hakea joka vuosi uudes­taan. Autto esit­tää, että aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mista koko­naan voitai­siin kokeilla alueel­li­sesti.

?Ympäri vuoro­kau­den auki olevat verk­ko­kau­pat kilpai­le­vat jo asiak­kaista perin­teis­ten kaup­po­jen kanssa. Miksi aukio­loai­koja pitäisi sään­nellä niin tiukasti laissa, jos kulut­ta­jat ovat haluk­kaita teke­mään ostok­si­aan? Asiaa voidaan edis­tää kokei­lulla, jossa muuta­man maakun­nan kaup­po­jen aukio­loa­jat vapau­tet­tai­siin koko­naan ja näin voitai­siin kerätä koke­muk­sia, kuinka hyvin lain­sää­dän­nön kahleista vapau­te­tut aukio­loa­jat palve­li­si­vat sekä kulut­ta­jien että kaupa­na­lan toiveita?, päät­tää Autto.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content