Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Eero Suutari: Vauh­tia inves­toin­tei­hin tupla­pois­toilla

Eero Suutari: Vauh­tia inves­toin­tei­hin tupla­pois­toilla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Eero Suutari pitää halli­tuk­sen päätöstä vauh­dit­taa tuotan­nol­li­sia inves­toin­teja kaksin­ker­tai­sen poisto-oikeu­den avulla erit­täin yrit­tä­jä­myön­tei­senä ratkai­suna. Halli­tus hyväk­syi tänään esityk­sen siitä, että koro­tet­tua poisto-oikeutta jatket­tai­siin kahdella vuodella eli 2015 ja 2016.

?Muis­tan hyvin omilta yrit­tä­jyys­vuo­sil­tani, miten paljon se turhautti, kun verot­taja tuli väliin vaikka olisin halun­nut kasvat­taa yritys­täni. Rahaa kasvaa ei ollut liikaa. Tupla­pois­to­jen mahdol­li­suus kannus­taa inves­toi­maan. Suomi tarvit­see juuri inves­toin­teja ja kasvua. Kaiken­lais­ten yrit­tä­jien ja yritys­ten pitäisi pohtia, mitä omassa liike­toi­min­nassa voi kehit­tää ja kasvat­taa. Valtion pitää luoda siihen hyvät puit­teet, mutta ei yrit­tää sotkeu­tua mark­ki­noille, ? Suutari kertoo.

Koro­te­tut pois­tot tarkoit­ta­vat sitä, että yrityk­set voivat vähen­tää vero­tuk­sessa uusien tuotan­to­ra­ken­nus­ten sekä konei­den, tuotan­to­ko­neis­ton ja lait­tei­den pois­toja normaa­lia nopeam­malla tahdilla. Valtio ei menetä vero­tuot­toja, koska kyseessä on vero­tuk­sen jakso­tus. Suuta­rin mukaan päätös on oikean­suun­tai­nen, mutta lisää on vielä tehtävä.

? Suomen talous nousee juuri kymme­nien ja sato­jen pien­ten hyvien yrit­tä­jyys­pää­tös­ten avulla. Jokai­nen ratkaisu, joka lisää kasvua, on tarpeel­li­nen. Muita kasvua lisää­viä toimen­pi­teitä olisi­vat esimer­kiksi koea­jan piden­nys, tulo­läh­de­jaon pois­ta­mi­nen, tappioi­den vähen­ny­soi­keu­den piden­tä­mi­nen ja koulu­tus­so­pi­muk­sen mahdol­lis­ta­mi­nen. Erityi­sesti työmark­ki­noi­den jous­ta­voit­ta­mi­sessa on paljon tehtä­vää. Keskusta on esit­tä­nyt kasvu­ra­has­toa, jossa lähdet­täi­siin husee­raa­maan yritys­ra­hoi­tus­mark­ki­noille veron­mak­sa­jien rahoilla. Mieles­täni valtion on keski­tyt­tävä olen­nai­seen, eli pois­ta­maan kasvun esteitä yrit­tä­jyy­den tieltä?, painot­taa Suutari.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content