Kokoomus.fi
Eero Suutari: Vauhtia inves­toin­teihin tupla­pois­toilla

Eero Suutari: Vauhtia inves­toin­teihin tupla­pois­toilla

Julkaistu: 27.11.14 Uutiset

Kokoo­muksen yrittä­jyys­val­tuus­kunnan puheen­johtaja, kansan­edustaja Eero Suutari pitää halli­tuksen päätöstä vauhdittaa tuotan­nol­lisia inves­tointeja kaksin­ker­taisen poisto-oikeuden avulla erittäin yrittä­jä­myön­teisenä ratkaisuna. Hallitus hyväksyi tänään esityksen siitä, että korotettua poisto-oikeutta jatket­taisiin kahdella vuodella eli 2015 ja 2016.

?Muistan hyvin omilta yrittä­jyys­vuo­siltani, miten paljon se turhautti, kun verottaja tuli väliin vaikka olisin halunnut kasvattaa yritystäni. Rahaa kasvaa ei ollut liikaa. Tupla­pois­tojen mahdol­lisuus kannustaa inves­toimaan. Suomi tarvitsee juuri inves­tointeja ja kasvua. Kaiken­laisten yrittäjien ja yritysten pitäisi pohtia, mitä omassa liike­toi­min­nassa voi kehittää ja kasvattaa. Valtion pitää luoda siihen hyvät puitteet, mutta ei yrittää sotkeutua markki­noille, ? Suutari kertoo.

Korotetut poistot tarkoit­tavat sitä, että yritykset voivat vähentää verotuk­sessa uusien tuotan­to­ra­ken­nusten sekä koneiden, tuotan­to­ko­neiston ja laitteiden poistoja normaalia nopeam­malla tahdilla. Valtio ei menetä verotuottoja, koska kyseessä on verotuksen jaksotus. Suutarin mukaan päätös on oikean­suun­tainen, mutta lisää on vielä tehtävä.

? Suomen talous nousee juuri kymmenien ja satojen pienten hyvien yrittä­jyys­pää­tösten avulla. Jokainen ratkaisu, joka lisää kasvua, on tarpeel­linen. Muita kasvua lisääviä toimen­pi­teitä olisivat esimer­kiksi koeajan pidennys, tuloläh­dejaon poista­minen, tappioiden vähen­ny­soi­keuden piden­tä­minen ja koulu­tus­so­pi­muksen mahdol­lis­ta­minen. Erityi­sesti työmark­ki­noiden jousta­voit­ta­mi­sessa on paljon tehtävää. Keskusta on esittänyt kasvu­ra­hastoa, jossa lähdet­täisiin husee­raamaan yritys­ra­hoi­tus­mark­ki­noille veron­mak­sajien rahoilla. Mielestäni valtion on keski­tyttävä olennaiseen, eli poistamaan kasvun esteitä yrittä­jyyden tieltä?, painottaa Suutari.


Kokoomus.fi