Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Eero Suutari: Vauh­tia inves­toin­tei­hin tupla­pois­toilla

Eero Suutari: Vauh­tia inves­toin­tei­hin tupla­pois­toilla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Eero Suutari pitää halli­tuk­sen päätöstä vauh­dit­taa tuotan­nol­li­sia inves­toin­teja kaksin­ker­tai­sen poisto-oikeu­den avulla erit­täin yrit­tä­jä­myön­tei­senä ratkai­suna. Halli­tus hyväk­syi tänään esityk­sen siitä, että koro­tet­tua poisto-oikeutta jatket­tai­siin kahdella vuodella eli 2015 ja 2016.

?Muis­tan hyvin omilta yrit­tä­jyys­vuo­sil­tani, miten paljon se turhautti, kun verot­taja tuli väliin vaikka olisin halun­nut kasvat­taa yritys­täni. Rahaa kasvaa ei ollut liikaa. Tupla­pois­to­jen mahdol­li­suus kannus­taa inves­toi­maan. Suomi tarvit­see juuri inves­toin­teja ja kasvua. Kaiken­lais­ten yrit­tä­jien ja yritys­ten pitäisi pohtia, mitä omassa liike­toi­min­nassa voi kehit­tää ja kasvat­taa. Valtion pitää luoda siihen hyvät puit­teet, mutta ei yrit­tää sotkeu­tua mark­ki­noille, ? Suutari kertoo.

Koro­te­tut pois­tot tarkoit­ta­vat sitä, että yrityk­set voivat vähen­tää vero­tuk­sessa uusien tuotan­to­ra­ken­nus­ten sekä konei­den, tuotan­to­ko­neis­ton ja lait­tei­den pois­toja normaa­lia nopeam­malla tahdilla. Valtio ei menetä vero­tuot­toja, koska kyseessä on vero­tuk­sen jakso­tus. Suuta­rin mukaan päätös on oikean­suun­tai­nen, mutta lisää on vielä tehtävä.

? Suomen talous nousee juuri kymme­nien ja sato­jen pien­ten hyvien yrit­tä­jyys­pää­tös­ten avulla. Jokai­nen ratkaisu, joka lisää kasvua, on tarpeel­li­nen. Muita kasvua lisää­viä toimen­pi­teitä olisi­vat esimer­kiksi koea­jan piden­nys, tulo­läh­de­jaon pois­ta­mi­nen, tappioi­den vähen­ny­soi­keu­den piden­tä­mi­nen ja koulu­tus­so­pi­muk­sen mahdol­lis­ta­mi­nen. Erityi­sesti työmark­ki­noi­den jous­ta­voit­ta­mi­sessa on paljon tehtä­vää. Keskusta on esit­tä­nyt kasvu­ra­has­toa, jossa lähdet­täi­siin husee­raa­maan yritys­ra­hoi­tus­mark­ki­noille veron­mak­sa­jien rahoilla. Mieles­täni valtion on keski­tyt­tävä olen­nai­seen, eli pois­ta­maan kasvun esteitä yrit­tä­jyy­den tieltä?, painot­taa Suutari.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content