Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

yrittäjyys

18.11.2013

Jyrki Katai­nen: Uusi yrit­tä­jyys­a­senne tuo toivoa

Olemme joutu­neet kuule­maan ikäviä uuti­sia yritys­ten alamäestä ja henki­lös­tön irti­sa­no­mi­sista. Moni ihmi­nen joutuu koke­maan sen rajulla tavalla omassa elämäs­sään. Monen

15.11.2013

Jyrki Katai­nen kiit­tää Slush-yrit­tä­jyys­ta­pah­tu­man järjes­tä­jiä ja yrit­tä­jiä

Tapah­tu­massa oli noin 5000 osal­lis­tu­jaa - sijoit­ta­jia ja yrit­tä­jiä. Tilai­suus kertoi erit­täin posi­tii­vi­sella tavalla siitä, että ulko­mai­set yrit­tä­jät luot­ta­vat suoma­lai­seen

23.10.2013

Toivakka: Kannus­te­taan luovat alat kasvuun

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka perää toimia mm. muusi­koi­den, kuva­tai­tei­li­joi­den, käsi­työ­läis­ten ja suun­nit­te­li­joi­den yrit­tä­jyy­den toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­seksi. ?Meidän on luotava uusia

21.10.2013

Katai­nen: Suu säkkiä myöten

Tänä syksynä suoma­lai­set päät­tä­jät ovat vaikei­den ratkai­su­jen edessä. Tiedämme kaikki, että suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa on uudis­tet­tava, jotta se kestää tule­vien vuosien

17.10.2013

Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Pieny­ri­tyk­set eivät voi toimia pank­keina

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen ovat huolis­saan yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen piden­ty­mi­sestä. Edus­ta­jat toivo­vat, että asiaan voitai­siin puut­tua

7.10.2013

Sato­nen ja Mäkelä: Piris­tys­ruiske koti­mai­selle omis­ta­juu­delle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä kiit­te­le­vät tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinis­tön 5.10. julkais­tussa Ilta­leh­den arvo­haas­tat­te­lussa esille tuomaa ideaa

5.9.2013

Petteri Orpo: Yrit­tä­jyy­den esteitä on karsit­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kutsuu lähi­viik­koina yrit­tä­jiä kerto­maan edus­kun­ta­ryh­mälle käytän­nön koke­muk­sia siitä, miten yritys­ten byro­kra­tia­taak­kaa voitai­siin raivata kasvu­mah­dol­li­suuk­sien tieltä.

29.5.2012

Keskus­te­lua kaivos­toi­min­nasta

Onko kaivos­toi­min­taa mahdol­lista harjoit­taa ympä­ris­tö­kes­tä­vällä tavalla, ja vieläpä niin, että myös matkailu pystyy kehit­ty­mään siinä rinnalla?

8.5.2012

Mitkä ovat suoma­lais­ten perus­ta­voit­teet, ja miten niihin pääs­tään?

1. Suomen pitää olla hyvin­voin­ti­val­tio. 2. Jotta pystymme rahoit­ta­maan hyvin­voin­nin tarpeet, pitää meillä olla vahva julki­nen talous. 3. Jotta meillä

9.2.2011

Kokoo­mus­nai­set: Nais­yrit­tä­jiä rohkais­tava kasvuun

Kokoo­mus­nai­set halua­vat lisää kannus­teita naisille, jotta he ryhtyi­si­vät yrit­tä­jiksi. Suoma­lais­nais­ten yrit­tä­jyy­sak­tii­vi­suus on nous­sut 2000-luvun alusta, mutta edel­leen vain kolman­nes kaikis­tay­rit­tä­jistä on naisia. Varsin­kin korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­nei­den nais­ten keskuu­dessa on vähän yrit­tä­jiä.

Skip to content