Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Yrit­tä­jyy­den esteitä on karsit­tava

Petteri Orpo: Yrit­tä­jyy­den esteitä on karsit­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kutsuu lähi­viik­koina yrit­tä­jiä kerto­maan edus­kun­ta­ryh­mälle käytän­nön koke­muk­sia siitä, miten yritys­ten byro­kra­tia­taak­kaa voitai­siin raivata kasvu­mah­dol­li­suuk­sien tieltä.

?Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa elokuun lopulla nousi vahvasti esiin tarve kartoit­taa ja purkaa kymme­nen yrit­tä­jyy­den suurinta estettä?, Orpo kertoo. Orpon mukaan vuosien saatossa säädet­ty­jen lakien ja säädös­ten koko­nai­suus on muodos­tu­nut kasvun esteeksi. ?Nyt pitää katsoa koko kuvaa ja miet­tiä, onko kaikki sään­tely todella tarpeen?, Orpo tiivis­tää.

Orpon mukaan myös halli­tuk­sen raken­ne­pa­ke­tissa on edis­tetty tätä tavoi­tetta. Halli­tus valmis­te­lee sääte­lyn vähen­tä­mistä eri aloilla ja sitou­tuu päätök­sis­sään vält­tä­mään teol­li­suu­delle aiheu­tu­vien kustan­nus­ten ja sään­te­ly­taa­kan lisää­mistä.

?Kokoo­mus haluaa tuoda tähän työhön erityi­sesti pk-yritys­ten näkö­kul­man. Ei ole oikein, että pienissä yrityk­sissä vähäi­siä resurs­seja joudu­taan käyt­tä­mään kohtuut­to­masti erilais­ten normien ja byro­kraat­tis­ten velvoit­tei­den täyt­tä­mi­seen?, Orpo muis­tut­taa.

Petteri Orpon mukaan yrit­tä­jien ääntä on kuun­nel­tava tarkem­min, sillä uudet työpai­kat synty­vät pääasiassa maamme pieniin ja keski­suu­riin yrityk­siin. ?Viimei­sen kymme­nen vuoden aikana synty­neistä 120 000 uudesta työpai­kasta 110 000 on synty­nyt pk-sekto­rille. Näiden yritys­ten rooli Suomi-talkoissa on siis aivan keskei­nen?, Orpo muis­tut­taa.

Orpon mukaan yrit­tä­jiä on saatava lisää, eikä innos­tusta aina­kaan kannata tappaa turhalla yrit­tä­jyyttä estä­vällä sääte­lyllä. ?Näin yrit­tä­jän päivänä on syytä myös kiit­tää kaik­kia suoma­lai­sia yrityk­siä siitä työstä, mitä teette isän­maan eteen,? Orpo päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
Pääsih­teeri Sami Paatero p. 09 432 3241

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content