Petteri Orpo: Yrittä­jyyden esteitä on karsittava – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Yrittä­jyyden esteitä on karsittava

Petteri Orpo: Yrittä­jyyden esteitä on karsittava

Julkaistu: 05.09.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo kutsuu lähiviik­koina yrittäjiä kertomaan eduskun­ta­ryh­mälle käytännön kokemuksia siitä, miten yritysten byrokra­tia­taakkaa voitaisiin raivata kasvu­mah­dol­li­suuksien tieltä.

?Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kesäko­kouk­sessa elokuun lopulla nousi vahvasti esiin tarve kartoittaa ja purkaa kymmenen yrittä­jyyden suurinta estettä?, Orpo kertoo. Orpon mukaan vuosien saatossa säädet­tyjen lakien ja säädösten kokonaisuus on muodos­tunut kasvun esteeksi. ?Nyt pitää katsoa koko kuvaa ja miettiä, onko kaikki sääntely todella tarpeen?, Orpo tiivistää.

Orpon mukaan myös halli­tuksen raken­ne­pa­ke­tissa on edistetty tätä tavoi­tetta. Hallitus valmis­telee säätelyn vähen­tä­mistä eri aloilla ja sitoutuu päätök­sissään välttämään teolli­suu­delle aiheu­tuvien kustan­nusten ja säänte­ly­taakan lisää­mistä.

?Kokoomus haluaa tuoda tähän työhön erityi­sesti pk-yritysten näkökulman. Ei ole oikein, että pienissä yrityk­sissä vähäisiä resursseja joudutaan käyttämään kohtuut­to­masti erilaisten normien ja byrokraat­tisten velvoit­teiden täyttä­miseen?, Orpo muistuttaa.

Petteri Orpon mukaan yrittäjien ääntä on kuunneltava tarkemmin, sillä uudet työpaikat syntyvät pääasiassa maamme pieniin ja keski­suuriin yrityksiin. ?Viimeisen kymmenen vuoden aikana synty­neistä 120 000 uudesta työpai­kasta 110 000 on syntynyt pk-sekto­rille. Näiden yritysten rooli Suomi-talkoissa on siis aivan keskeinen?, Orpo muistuttaa.

Orpon mukaan yrittäjiä on saatava lisää, eikä innos­tusta ainakaan kannata tappaa turhalla yrittä­jyyttä estävällä sääte­lyllä. ?Näin yrittäjän päivänä on syytä myös kiittää kaikkia suoma­laisia yrityksiä siitä työstä, mitä teette isänmaan eteen,? Orpo päättää.

Lisätietoja:
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä
Pääsih­teeri Sami Paatero p. 09 432 3241


Kokoomus.fi