Jyrki Katainen kiittää Slush-yrittä­jyys­ta­pah­tuman järjes­täjiä ja yrittäjiä – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen kiittää Slush-yrittä­jyys­ta­pah­tuman järjes­täjiä ja yrittäjiä

Jyrki Katainen kiittää Slush-yrittä­jyys­ta­pah­tuman järjes­täjiä ja yrittäjiä

Julkaistu: 15.11.2013 Uncategorized

Tapah­tu­massa oli noin 5000 osallis­tujaa - sijoit­tajia ja yrittäjiä. Tilaisuus kertoi erittäin positii­vi­sella tavalla siitä, että ulkomaiset yrittäjät luottavat suoma­laiseen yrittä­jä­henkeen.

Tunnelma, jolla yritykset olivat mukana, oli positii­vinen ja tulevai­suu­de­nus­koinen. Yritykset uskoivat omiin kykyi­hinsä, omaan osaami­seensa ja taitoonsa luoda uutta yritys­toi­mintaa, kasvattaa sitä ja tehdä siitä kansain­vä­listä.

Kaikki suoma­laiset yritykset, jotka olivat Slush-tapah­tumaa järjes­tä­mässä ansait­sevat kiitoksen, koska se toi toivoa.


Kokoomus.fi