• FI
 • SV
 • MENU
  Jyrki Katai­nen kiit­tää Slush-yrit­tä­jyys­ta­pah­tu­man järjes­tä­jiä ja yrit­tä­jiä

  Jyrki Katai­nen kiit­tää Slush-yrit­tä­jyys­ta­pah­tu­man järjes­tä­jiä ja yrit­tä­jiä

  Julkaistu: 15.11.2013 Uncategorized

  Tapah­tu­massa oli noin 5000 osal­lis­tu­jaa - sijoit­ta­jia ja yrit­tä­jiä. Tilai­suus kertoi erit­täin posi­tii­vi­sella tavalla siitä, että ulko­mai­set yrit­tä­jät luot­ta­vat suoma­lai­seen yrit­tä­jä­hen­keen.

  Tunnelma, jolla yrityk­set olivat mukana, oli posi­tii­vi­nen ja tule­vai­suu­de­nus­koi­nen. Yrityk­set uskoi­vat omiin kykyi­hinsä, omaan osaa­mi­seensa ja taitoonsa luoda uutta yritys­toi­min­taa, kasvat­taa sitä ja tehdä siitä kansain­vä­listä.

  Kaikki suoma­lai­set yrityk­set, jotka olivat Slush-tapah­tu­maa järjes­tä­mässä ansait­se­vat kiitok­sen, koska se toi toivoa.