Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­nai­set: Nais­yrit­tä­jiä rohkais­tava kasvuun

Kokoo­mus­nai­set: Nais­yrit­tä­jiä rohkais­tava kasvuun

Julkaistu:

Työi­käi­sen väes­tön määrä on alka­nut supis­tua ja vähe­nee 90 000 hengellä vuoteen 2015 mennessä.

?Tarvit­semme talous­kas­vua, jotta voimme turvata hyvin­voin­ti­pal­ve­lut myös tule­vai­suu­dessa. Hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­seen ja kasvat­ta­mi­seen tarvi­taan julki­sen sekto­rin lisäksi yrityk­siä ja niissä tapah­tu­vaa arvon­li­säystä, Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja Henna Virk­ku­nen muis­tut­taa.

Suoma­lais­yri­tyk­sistä jopa 160 000 on yhden hengen yrityk­siä. Käytän­nössä moni yrit­täjä tekee kahden työt, koska ei uskalla palkata vierasta työn­te­ki­jää. Eräillä alueilla käyn­nis­tetty ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­ka­tuki on osoit­tau­tu­nut toimi­vaksi menet­te­lyksi, jolla yrit­tä­jiä rohkais­taan laajen­ta­maan toimin­taansa. Kokoo­mus­nais­ten mielestä käyn­nissä oleva kokeilu tulee laajen­taa valta­kun­nal­li­seksi.

Nais­val­tais­ten alojen yrit­tä­jien työl­lis­tä­mistä voidaan lisätä myös jaka­malla vanhem­muu­den kustan­nuk­set tasai­sem­min.

?Perhe­va­paa­jär­jes­tel­mästä työnan­ta­jalle aiheu­tu­via kustan­nuk­sia on vähen­net­tävä suun­taa­malla järjes­tel­män rahoi­tuk­seen vero­ra­hoja. Myös yrit­tä­jän sosi­aa­li­tur­vaa on edel­leen kehi­tet­tävä vastaa­maan palkan­saa­jan sosi­aa­li­tur­van tasoa, Virk­ku­nen toteaa.

Riit­tävä ja ajan­ta­sai­nen amma­til­li­nen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­nen ovat voima­va­roja, joilla on merki­tystä nais­yrit­tä­jien työssä jaksa­mi­selle ja jatka­mi­selle sekä yritys­ten menes­ty­mi­selle.

?Nais­yrit­tä­jistä valtaosa kokee tarvetta kehit­tää osaa­mis­taan. Tällä halli­tus­kau­della on tehty aikuis­kou­lu­tuk­sen osalta paljon hyviä uudis­tuk­sia, mutta erityi­sesti nyt on paneu­dut­tava keinoi­hin, joilla myös pieny­rit­tä­jät pääse­vät osal­lis­tu­maan koulu­tuk­seen, Virk­ku­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content