Kokoomus.fi
Kokoo­mus­naiset: Naisyrit­täjiä rohkaistava kasvuun

Kokoo­mus­naiset: Naisyrit­täjiä rohkaistava kasvuun

Julkaistu: 9.2.11 Uutiset

Työikäisen väestön määrä on alkanut supistua ja vähenee 90 000 hengellä vuoteen 2015 mennessä.

?Tarvit­semme talous­kasvua, jotta voimme turvata hyvin­voin­ti­pal­velut myös tulevai­suu­dessa. Hyvin­voinnin ylläpi­tä­miseen ja kasvat­ta­miseen tarvitaan julkisen sektorin lisäksi yrityksiä ja niissä tapah­tuvaa arvon­li­säystä, Kokoo­mus­naisten puheen­johtaja Henna Virkkunen muistuttaa.

Suoma­lais­yri­tyk­sistä jopa 160 000 on yhden hengen yrityksiä. Käytän­nössä moni yrittäjä tekee kahden työt, koska ei uskalla palkata vierasta työnte­kijää. Eräillä alueilla käynnis­tetty ensim­mäisen työnte­kijän palkkatuki on osoit­tau­tunut toimi­vaksi menet­te­lyksi, jolla yrittäjiä rohkaistaan laajen­tamaan toimin­taansa. Kokoo­mus­naisten mielestä käynnissä oleva kokeilu tulee laajentaa valta­kun­nal­li­seksi.

Naisval­taisten alojen yrittäjien työllis­tä­mistä voidaan lisätä myös jakamalla vanhem­muuden kustan­nukset tasai­semmin.

?Perhe­va­paa­jär­jes­tel­mästä työnan­ta­jalle aiheu­tuvia kustan­nuksia on vähen­nettävä suuntaa­malla järjes­telmän rahoi­tukseen verorahoja. Myös yrittäjän sosiaa­li­turvaa on edelleen kehitettävä vastaamaan palkan­saajan sosiaa­li­turvan tasoa, Virkkunen toteaa.

Riittävä ja ajanta­sainen ammatil­linen ja liike­toi­min­tao­saa­minen ovat voima­varoja, joilla on merki­tystä naisyrit­täjien työssä jaksa­mi­selle ja jatka­mi­selle sekä yritysten menes­ty­mi­selle.

?Naisyrit­tä­jistä valtaosa kokee tarvetta kehittää osaamistaan. Tällä halli­tus­kau­della on tehty aikuis­kou­lu­tuksen osalta paljon hyviä uudis­tuksia, mutta erityi­sesti nyt on paneu­duttava keinoihin, joilla myös pieny­rit­täjät pääsevät osallis­tumaan koulu­tukseen, Virkkunen sanoo.


Kokoomus.fi