Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­nai­set: Nais­yrit­tä­jiä rohkais­tava kasvuun

Kokoo­mus­nai­set: Nais­yrit­tä­jiä rohkais­tava kasvuun

Julkaistu:

Työi­käi­sen väes­tön määrä on alka­nut supis­tua ja vähe­nee 90 000 hengellä vuoteen 2015 mennessä.

?Tarvit­semme talous­kas­vua, jotta voimme turvata hyvin­voin­ti­pal­ve­lut myös tule­vai­suu­dessa. Hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­seen ja kasvat­ta­mi­seen tarvi­taan julki­sen sekto­rin lisäksi yrityk­siä ja niissä tapah­tu­vaa arvon­li­säystä, Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja Henna Virk­ku­nen muis­tut­taa.

Suoma­lais­yri­tyk­sistä jopa 160 000 on yhden hengen yrityk­siä. Käytän­nössä moni yrit­täjä tekee kahden työt, koska ei uskalla palkata vierasta työn­te­ki­jää. Eräillä alueilla käyn­nis­tetty ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­ka­tuki on osoit­tau­tu­nut toimi­vaksi menet­te­lyksi, jolla yrit­tä­jiä rohkais­taan laajen­ta­maan toimin­taansa. Kokoo­mus­nais­ten mielestä käyn­nissä oleva kokeilu tulee laajen­taa valta­kun­nal­li­seksi.

Nais­val­tais­ten alojen yrit­tä­jien työl­lis­tä­mistä voidaan lisätä myös jaka­malla vanhem­muu­den kustan­nuk­set tasai­sem­min.

?Perhe­va­paa­jär­jes­tel­mästä työnan­ta­jalle aiheu­tu­via kustan­nuk­sia on vähen­net­tävä suun­taa­malla järjes­tel­män rahoi­tuk­seen vero­ra­hoja. Myös yrit­tä­jän sosi­aa­li­tur­vaa on edel­leen kehi­tet­tävä vastaa­maan palkan­saa­jan sosi­aa­li­tur­van tasoa, Virk­ku­nen toteaa.

Riit­tävä ja ajan­ta­sai­nen amma­til­li­nen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­nen ovat voima­va­roja, joilla on merki­tystä nais­yrit­tä­jien työssä jaksa­mi­selle ja jatka­mi­selle sekä yritys­ten menes­ty­mi­selle.

?Nais­yrit­tä­jistä valtaosa kokee tarvetta kehit­tää osaa­mis­taan. Tällä halli­tus­kau­della on tehty aikuis­kou­lu­tuk­sen osalta paljon hyviä uudis­tuk­sia, mutta erityi­sesti nyt on paneu­dut­tava keinoi­hin, joilla myös pieny­rit­tä­jät pääse­vät osal­lis­tu­maan koulu­tuk­seen, Virk­ku­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content