Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen: Uusi yrit­tä­jyys­a­senne tuo toivoa

Jyrki Katai­nen: Uusi yrit­tä­jyys­a­senne tuo toivoa

Julkaistu:

Olemme joutu­neet kuule­maan ikäviä uuti­sia yritys­ten alamäestä ja henki­lös­tön irti­sa­no­mi­sista. Moni ihmi­nen joutuu koke­maan sen rajulla tavalla omassa elämäs­sään. Monen perheen toimeen­tulo on vaaka­lau­dalla. Yritys­ten vaikeu­det ja irti­sa­no­mi­set horjut­ta­vat tule­vai­suu­den uskoa.

Onneksi on myös myön­tei­siä uuti­sia. Esimer­kiksi Google on kerto­nut inves­toin­neis­taan Hami­naan, joiden yhteis­summa kohoaa noin 800 miljoo­naan euroon. Venä­läi­nen palve­lin­kes­kus Yandex on inves­toi­massa Mänt­sä­lään ja Micro­soft kertoi syys­kuussa noin 250 miljoo­nan euron inves­toin­ti­suun­ni­tel­mis­taan maahamme. Samaan aikaan esimer­kiksi metsä­teol­li­suu­temme inves­toi biopolt­toai­neen tuotan­toon ja kehit­tää uusia inno­vaa­tioita useilla sadoilla miljoo­nilla.

Nämä ja monet muut inves­toin­nit ja yritys­ten uudis­tu­mi­set kerto­vat siitä, että meihin luote­taan. Tule­vai­suu­teen tähtää­viä inves­toin­teja on uusilla ja perin­tei­sillä aloilla, mutta silti vielä tällä hetkellä mene­tämme työpaik­koja enem­män kuin uusia syntyy tilalle. Yritys­ten ja työpaik­ko­jen loppu­mi­nen ja uusien synty­mi­nen on normaa­lia kehi­tystä, tällä hetkellä se vain on poik­keuk­sel­li­sen rajua.

Tällä viikolla Helsin­gissä järjes­tet­tiin kasvu­yrit­tä­jyy­den ja start-up ?yritys­ten Slush -messut. Tapah­tuma kokosi yhteen noin 5500 yrit­tä­jää ja niistä kiin­nos­tu­neita kansain­vä­li­siä pääoma­si­joit­ta­jia. Erityi­sen mielen­kiin­toista on, että venä­läi­set yrit­tä­jät ja pääoma­si­joit­ta­jat ovat kiin­nos­tu­neet Suomen tarjoa­mista mahdol­li­suuk­sista. Paikalla oli liki 500 venä­läistä pääoma­si­joit­ta­jaa ja yrit­tä­jää, lukui­sia amerik­ka­lai­sia Piilaak­sossa toimi­via sijoit­ta­jia, kiina­lai­sia, euroop­pa­lai­sia ja suuri joukko suoma­lai­sia eri alojen yrit­tä­jiä ja sijoit­ta­jia.

Tuota poruk­kaa yhdisti asenne. Posi­tii­vi­nen ja kasvuun tähtäävä asenne, jossa onnis­tu­mi­nen on ilonaihe ja epäon­nis­tu­mi­nen­kin hyväk­syt­tä­vää. Heillä oli huomat­ta­vasti enem­män tule­vai­suu­de­nus­koa, innos­tusta ja luot­ta­musta omiin mahdol­li­suuk­siinsa, kuin valit­ta­mi­sen aiheita. Tuo porukka näkee maail­man muutok­sessa enem­män mahdol­li­suuk­sia kuin uhkia.

Tilai­suus olikin ener­giaa tihkuva, yrit­tä­jyy­den ja inno­va­tii­vi­suu­den sekä posi­tii­vi­sen tule­vai­suu­de­nus­kon tiivis­tymä. Synkis­te­lystä ei ollut tietoa­kaan ja menes­ty­jiä pidet­tiin kannus­ta­vina esimerk­keinä, eikä kateu­den lähteinä. Tätä tarvi­taan Suomeen lisää.

Suomesta maail­man paras paikka kasvu­yrit­tä­jyy­delle

Minulla oli mahdol­li­suus keskus­tella erimaa­lais­ten osal­lis­tu­jien kanssa muun muassa Suomen vahvuuk­sista uuden kasvu­yrit­tä­jyy­den maana. Monet koros­ti­vat sitä, että Suomi on mielen­kiin­toi­nen maa sijoi­tus­koh­teena muun muassa hyvän koulu­tuk­sen ja vakau­den vuoksi. Samoin yliopis­to­jemme rooli ja yhteis­kun­nan toimet kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi koet­tiin myön­tei­sinä vies­teinä.

Myös kehit­tä­mi­si­deoita tuli. Työmark­ki­namme eivät pysy maail­man muutok­sessa mukana. Jous­ta­vuu­den lisää­mi­nen työmark­ki­noilla palve­lisi erityi­sesti nopeasti kasva­vien yritys­ten tarpeita. Malleja maail­malta löytyy. Yhtä­lailla monet sekä suoma­lai­set että kansain­vä­li­set osal­lis­tu­jat piti­vät tärkeänä sitä, että avai­simme vielä nykyistä enem­män koulu­tusta ulko­maa­lai­sille opis­ke­li­joille. Tämä vaatisi aktii­vista houkut­te­lua, jotta saisimme lisää opis­ke­li­joita suoma­lai­siin ammat­ti­kor­kea­kou­lui­hin ja yliopis­toi­hin. Samoin huip­puo­saa­jien työlu­pien saami­sessa täytyisi saada aikaan nopeita käytän­töjä. Palaut­teen perus­teella olemme Suomessa oikealla tiellä, mutta myös paran­net­ta­vaa on.

Asenne onnis­tu­mi­seen ja epäon­nis­tu­mi­seen ratkai­see

Suomella on hyvät edel­ly­tyk­set nousta yhdeksi kärki­maaksi kasvu­yrit­tä­jyy­delle. Meistä ei tule maail­man keveim­män vero­tuk­sen ja pienim­pien palk­ko­jen maata. Meillä on kuiten­kin erit­täin kilpai­lu­ky­kyi­nen yhtei­sö­ve­ron taso ja kasvuun kannus­tava osin­ko­ve­ro­tus, jahka uudet päätök­set astu­vat voimaan vuoden alussa. Näiden lisäksi kansain­vä­lis­ten sijoit­ta­jien mielestä Suomen kilpai­lu­kyky perus­tuu koulu­tuk­seen, yliopis­toi­hin, vakau­teen ja luotet­ta­vuu­teen. Suomen menes­tys kasvu­yri­tys­ten sijain­ti­paik­kana tarvit­see lähinnä hyvän paran­ta­mista, kuin totaa­li­re­mont­tia.

Näiden toimien lisäksi tarvi­taan myös jotain suurem­paa. Tarvit­semme kannus­ta­vam­paa ja posi­tii­vi­sem­paa asen­netta yrit­tä­jyyttä, onnis­tu­mista ja epäon­nis­tu­mista kohtaan. Tätä kuvas­taa hyvin erään kansain­vä­li­sen sijoi­tus­yh­tiön johta­jan kysy­mys Slush -tapah­tu­man yhtey­dessä. Hän oli viime aikoina sijoit­ta­nut suoma­lai­siin kasvu­yri­tyk­siin ja suun­nit­teli lisää­vänsä inves­toin­teja. Hän oli sijoi­tus­tensa vuoksi pereh­ty­nyt maahamme suhteel­li­sen hyvin.

Hän kysyi vilpit­tö­mällä mielellä, että kun on täysin mahdol­lista, että Suomeen syntyy seuraa­vien vuosien aikana useita menes­ty­viä ja kasva­via yrityk­siä, joiden työn­te­ki­jät ja omis­ta­jat vauras­tu­vat, niin miten suoma­lai­set sen kestä­vät? Hän oli miet­ti­nyt, että suvait­se­vatko suoma­lai­set menes­ty­mistä, vai aiheut­taako se kateutta ja epäva­kautta laajem­min yhteis­kun­taan. Kestä­vätkö suoma­lai­set sen, että naapuri menes­tyy? Ovatko menes­ty­jät kannus­ta­via esimerk­kejä vai kateu­den ja katke­ruu­den kohteita?

Yrit­tä­jyy­teen liit­tyy mahdol­li­suus onnis­tu­mi­seen ja riski epäon­nis­tu­mi­seen. Toiset ideat lentä­vät ja toiset eivät. Olemme saaneet nähdä viimeis­ten viiden vuoden aikana monien yritys­ten ja sitä kautta myös työpaik­ko­jen katoa­van, mutta samalla myös usko­mat­to­mia yrit­tä­jyy­den menes­tys­ta­ri­noita. Viiden hengen yrityk­sestä on saat­ta­nut kasvaa viidessä vuodessa tuhan­sia ihmi­siä eripuo­lilla maail­maa työl­lis­tävä yritys. Yhtä­lailla esimer­kiksi Oulun seudulla suur­ten irti­sa­no­mis­ten mene­tyk­siä on korvan­nut osaa­vien, inno­va­tii­vis­ten ja kansain­vä­lis­ten ihmis­ten perus­ta­mat uudet yrityk­set.

Uskon, että olemme jonkun uuden ajat­te­lu­ta­van kynnyk­sellä. Yrit­tä­jyy­den posi­tii­vi­nen henki on puske­massa läpi posi­tii­vi­sella voimalla. Sitä me tarvit­semme. Tarvit­semme uutta työtä. Meidän täytyy myös antaa tämän hengen kehit­tyä kannus­ta­malla yrit­tä­viä ihmi­siä onnis­tu­maan ja jaksa­maan. Olisi­ko­han se kohtuu­tonta, jos oppi­simme iloit­se­maan suoma­lais­ten onnis­tu­mi­sista yritys­ten kohdalla samalla tavalla kuin olemme iloi­sia urhei­li­joi­den menes­ty­mi­sistä?

Julkaistu mtv3.fi:ssä 16.11.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content