Kokoomus.fi / Politiikka / Jyrki Katai­nen: Uusi yrit­tä­jyys­a­senne tuo toivoa

Jyrki Katai­nen: Uusi yrit­tä­jyys­a­senne tuo toivoa

Julkaistu:

Olemme joutu­neet kuule­maan ikäviä uuti­sia yritys­ten alamäestä ja henki­lös­tön irti­sa­no­mi­sista. Moni ihmi­nen joutuu koke­maan sen rajulla tavalla omassa elämäs­sään. Monen perheen toimeen­tulo on vaaka­lau­dalla. Yritys­ten vaikeu­det ja irti­sa­no­mi­set horjut­ta­vat tule­vai­suu­den uskoa.

Onneksi on myös myön­tei­siä uuti­sia. Esimer­kiksi Google on kerto­nut inves­toin­neis­taan Hami­naan, joiden yhteis­summa kohoaa noin 800 miljoo­naan euroon. Venä­läi­nen palve­lin­kes­kus Yandex on inves­toi­massa Mänt­sä­lään ja Micro­soft kertoi syys­kuussa noin 250 miljoo­nan euron inves­toin­ti­suun­ni­tel­mis­taan maahamme. Samaan aikaan esimer­kiksi metsä­teol­li­suu­temme inves­toi biopolt­toai­neen tuotan­toon ja kehit­tää uusia inno­vaa­tioita useilla sadoilla miljoo­nilla.

Nämä ja monet muut inves­toin­nit ja yritys­ten uudis­tu­mi­set kerto­vat siitä, että meihin luote­taan. Tule­vai­suu­teen tähtää­viä inves­toin­teja on uusilla ja perin­tei­sillä aloilla, mutta silti vielä tällä hetkellä mene­tämme työpaik­koja enem­män kuin uusia syntyy tilalle. Yritys­ten ja työpaik­ko­jen loppu­mi­nen ja uusien synty­mi­nen on normaa­lia kehi­tystä, tällä hetkellä se vain on poik­keuk­sel­li­sen rajua.

Tällä viikolla Helsin­gissä järjes­tet­tiin kasvu­yrit­tä­jyy­den ja start-up ?yritys­ten Slush -messut. Tapah­tuma kokosi yhteen noin 5500 yrit­tä­jää ja niistä kiin­nos­tu­neita kansain­vä­li­siä pääoma­si­joit­ta­jia. Erityi­sen mielen­kiin­toista on, että venä­läi­set yrit­tä­jät ja pääoma­si­joit­ta­jat ovat kiin­nos­tu­neet Suomen tarjoa­mista mahdol­li­suuk­sista. Paikalla oli liki 500 venä­läistä pääoma­si­joit­ta­jaa ja yrit­tä­jää, lukui­sia amerik­ka­lai­sia Piilaak­sossa toimi­via sijoit­ta­jia, kiina­lai­sia, euroop­pa­lai­sia ja suuri joukko suoma­lai­sia eri alojen yrit­tä­jiä ja sijoit­ta­jia.

Tuota poruk­kaa yhdisti asenne. Posi­tii­vi­nen ja kasvuun tähtäävä asenne, jossa onnis­tu­mi­nen on ilonaihe ja epäon­nis­tu­mi­nen­kin hyväk­syt­tä­vää. Heillä oli huomat­ta­vasti enem­män tule­vai­suu­de­nus­koa, innos­tusta ja luot­ta­musta omiin mahdol­li­suuk­siinsa, kuin valit­ta­mi­sen aiheita. Tuo porukka näkee maail­man muutok­sessa enem­män mahdol­li­suuk­sia kuin uhkia.

Tilai­suus olikin ener­giaa tihkuva, yrit­tä­jyy­den ja inno­va­tii­vi­suu­den sekä posi­tii­vi­sen tule­vai­suu­de­nus­kon tiivis­tymä. Synkis­te­lystä ei ollut tietoa­kaan ja menes­ty­jiä pidet­tiin kannus­ta­vina esimerk­keinä, eikä kateu­den lähteinä. Tätä tarvi­taan Suomeen lisää.

Suomesta maail­man paras paikka kasvu­yrit­tä­jyy­delle

Minulla oli mahdol­li­suus keskus­tella erimaa­lais­ten osal­lis­tu­jien kanssa muun muassa Suomen vahvuuk­sista uuden kasvu­yrit­tä­jyy­den maana. Monet koros­ti­vat sitä, että Suomi on mielen­kiin­toi­nen maa sijoi­tus­koh­teena muun muassa hyvän koulu­tuk­sen ja vakau­den vuoksi. Samoin yliopis­to­jemme rooli ja yhteis­kun­nan toimet kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi koet­tiin myön­tei­sinä vies­teinä.

Myös kehit­tä­mi­si­deoita tuli. Työmark­ki­namme eivät pysy maail­man muutok­sessa mukana. Jous­ta­vuu­den lisää­mi­nen työmark­ki­noilla palve­lisi erityi­sesti nopeasti kasva­vien yritys­ten tarpeita. Malleja maail­malta löytyy. Yhtä­lailla monet sekä suoma­lai­set että kansain­vä­li­set osal­lis­tu­jat piti­vät tärkeänä sitä, että avai­simme vielä nykyistä enem­män koulu­tusta ulko­maa­lai­sille opis­ke­li­joille. Tämä vaatisi aktii­vista houkut­te­lua, jotta saisimme lisää opis­ke­li­joita suoma­lai­siin ammat­ti­kor­kea­kou­lui­hin ja yliopis­toi­hin. Samoin huip­puo­saa­jien työlu­pien saami­sessa täytyisi saada aikaan nopeita käytän­töjä. Palaut­teen perus­teella olemme Suomessa oikealla tiellä, mutta myös paran­net­ta­vaa on.

Asenne onnis­tu­mi­seen ja epäon­nis­tu­mi­seen ratkai­see

Suomella on hyvät edel­ly­tyk­set nousta yhdeksi kärki­maaksi kasvu­yrit­tä­jyy­delle. Meistä ei tule maail­man keveim­män vero­tuk­sen ja pienim­pien palk­ko­jen maata. Meillä on kuiten­kin erit­täin kilpai­lu­ky­kyi­nen yhtei­sö­ve­ron taso ja kasvuun kannus­tava osin­ko­ve­ro­tus, jahka uudet päätök­set astu­vat voimaan vuoden alussa. Näiden lisäksi kansain­vä­lis­ten sijoit­ta­jien mielestä Suomen kilpai­lu­kyky perus­tuu koulu­tuk­seen, yliopis­toi­hin, vakau­teen ja luotet­ta­vuu­teen. Suomen menes­tys kasvu­yri­tys­ten sijain­ti­paik­kana tarvit­see lähinnä hyvän paran­ta­mista, kuin totaa­li­re­mont­tia.

Näiden toimien lisäksi tarvi­taan myös jotain suurem­paa. Tarvit­semme kannus­ta­vam­paa ja posi­tii­vi­sem­paa asen­netta yrit­tä­jyyttä, onnis­tu­mista ja epäon­nis­tu­mista kohtaan. Tätä kuvas­taa hyvin erään kansain­vä­li­sen sijoi­tus­yh­tiön johta­jan kysy­mys Slush -tapah­tu­man yhtey­dessä. Hän oli viime aikoina sijoit­ta­nut suoma­lai­siin kasvu­yri­tyk­siin ja suun­nit­teli lisää­vänsä inves­toin­teja. Hän oli sijoi­tus­tensa vuoksi pereh­ty­nyt maahamme suhteel­li­sen hyvin.

Hän kysyi vilpit­tö­mällä mielellä, että kun on täysin mahdol­lista, että Suomeen syntyy seuraa­vien vuosien aikana useita menes­ty­viä ja kasva­via yrityk­siä, joiden työn­te­ki­jät ja omis­ta­jat vauras­tu­vat, niin miten suoma­lai­set sen kestä­vät? Hän oli miet­ti­nyt, että suvait­se­vatko suoma­lai­set menes­ty­mistä, vai aiheut­taako se kateutta ja epäva­kautta laajem­min yhteis­kun­taan. Kestä­vätkö suoma­lai­set sen, että naapuri menes­tyy? Ovatko menes­ty­jät kannus­ta­via esimerk­kejä vai kateu­den ja katke­ruu­den kohteita?

Yrit­tä­jyy­teen liit­tyy mahdol­li­suus onnis­tu­mi­seen ja riski epäon­nis­tu­mi­seen. Toiset ideat lentä­vät ja toiset eivät. Olemme saaneet nähdä viimeis­ten viiden vuoden aikana monien yritys­ten ja sitä kautta myös työpaik­ko­jen katoa­van, mutta samalla myös usko­mat­to­mia yrit­tä­jyy­den menes­tys­ta­ri­noita. Viiden hengen yrityk­sestä on saat­ta­nut kasvaa viidessä vuodessa tuhan­sia ihmi­siä eripuo­lilla maail­maa työl­lis­tävä yritys. Yhtä­lailla esimer­kiksi Oulun seudulla suur­ten irti­sa­no­mis­ten mene­tyk­siä on korvan­nut osaa­vien, inno­va­tii­vis­ten ja kansain­vä­lis­ten ihmis­ten perus­ta­mat uudet yrityk­set.

Uskon, että olemme jonkun uuden ajat­te­lu­ta­van kynnyk­sellä. Yrit­tä­jyy­den posi­tii­vi­nen henki on puske­massa läpi posi­tii­vi­sella voimalla. Sitä me tarvit­semme. Tarvit­semme uutta työtä. Meidän täytyy myös antaa tämän hengen kehit­tyä kannus­ta­malla yrit­tä­viä ihmi­siä onnis­tu­maan ja jaksa­maan. Olisi­ko­han se kohtuu­tonta, jos oppi­simme iloit­se­maan suoma­lais­ten onnis­tu­mi­sista yritys­ten kohdalla samalla tavalla kuin olemme iloi­sia urhei­li­joi­den menes­ty­mi­sistä?

Julkaistu mtv3.fi:ssä 16.11.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.8.2021

Vastuut­to­man talou­den­pi­don myyjänä ovat dema­rit, osta­jana keskusta – ja maksa­jana sinä

Hyvät kuuli­jat, kun Sipi­län halli­tus vuonna 2015 aloitti työnsä, Suomen talous oli epäta­sa­pai­nossa. Kevään 2015 vaali­kes­kus­te­lu­jen tärkein teema oli se,

30.7.2021

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle Tiedote 23.7.2021 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­­muutto- ja eten­kin

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa