Jyrki Katainen: Uusi yrittä­jyys­a­senne tuo toivoa – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen: Uusi yrittä­jyys­a­senne tuo toivoa

Jyrki Katainen: Uusi yrittä­jyys­a­senne tuo toivoa

Julkaistu: 18.11.2013 Uncategorized

Olemme joutuneet kuulemaan ikäviä uutisia yritysten alamäestä ja henki­löstön irtisa­no­mi­sista. Moni ihminen joutuu kokemaan sen rajulla tavalla omassa elämässään. Monen perheen toimeentulo on vaaka­lau­dalla. Yritysten vaikeudet ja irtisa­no­miset horjut­tavat tulevai­suuden uskoa.

Onneksi on myös myönteisiä uutisia. Esimer­kiksi Google on kertonut inves­toin­neistaan Haminaan, joiden yhteis­summa kohoaa noin 800 miljoonaan euroon. Venäläinen palve­lin­keskus Yandex on inves­toi­massa Mäntsälään ja Microsoft kertoi syyskuussa noin 250 miljoonan euron inves­toin­ti­suun­ni­tel­mistaan maahamme. Samaan aikaan esimer­kiksi metsä­teol­li­suu­temme investoi biopolt­toaineen tuotantoon ja kehittää uusia innovaa­tioita useilla sadoilla miljoo­nilla.

Nämä ja monet muut inves­toinnit ja yritysten uudis­tu­miset kertovat siitä, että meihin luotetaan. Tulevai­suuteen tähtääviä inves­tointeja on uusilla ja perin­tei­sillä aloilla, mutta silti vielä tällä hetkellä menetämme työpaikkoja enemmän kuin uusia syntyy tilalle. Yritysten ja työpaik­kojen loppu­minen ja uusien synty­minen on normaalia kehitystä, tällä hetkellä se vain on poikkeuk­sel­lisen rajua.

Tällä viikolla Helsin­gissä järjes­tettiin kasvu­yrit­tä­jyyden ja start-up ?yritysten Slush -messut. Tapahtuma kokosi yhteen noin 5500 yrittäjää ja niistä kiinnos­tu­neita kansain­vä­lisiä pääoma­si­joit­tajia. Erityisen mielen­kiin­toista on, että venäläiset yrittäjät ja pääoma­si­joit­tajat ovat kiinnos­tuneet Suomen tarjoa­mista mahdol­li­suuk­sista. Paikalla oli liki 500 venäläistä pääoma­si­joit­tajaa ja yrittäjää, lukuisia amerik­ka­laisia Piilaak­sossa toimivia sijoit­tajia, kiina­laisia, euroop­pa­laisia ja suuri joukko suoma­laisia eri alojen yrittäjiä ja sijoit­tajia.

Tuota porukkaa yhdisti asenne. Positii­vinen ja kasvuun tähtäävä asenne, jossa onnis­tu­minen on ilonaihe ja epäon­nis­tu­mi­nenkin hyväk­syt­tävää. Heillä oli huomat­ta­vasti enemmän tulevai­suu­de­nuskoa, innos­tusta ja luotta­musta omiin mahdol­li­suuk­siinsa, kuin valit­ta­misen aiheita. Tuo porukka näkee maailman muutok­sessa enemmän mahdol­li­suuksia kuin uhkia.

Tilaisuus olikin energiaa tihkuva, yrittä­jyyden ja innova­tii­vi­suuden sekä positii­visen tulevai­suu­de­nuskon tiivistymä. Synkis­te­lystä ei ollut tietoakaan ja menes­tyjiä pidettiin kannus­tavina esimerk­keinä, eikä kateuden lähteinä. Tätä tarvitaan Suomeen lisää.

Suomesta maailman paras paikka kasvu­yrit­tä­jyy­delle

Minulla oli mahdol­lisuus keskus­tella erimaa­laisten osallis­tujien kanssa muun muassa Suomen vahvuuk­sista uuden kasvu­yrit­tä­jyyden maana. Monet koros­tivat sitä, että Suomi on mielen­kiin­toinen maa sijoi­tus­koh­teena muun muassa hyvän koulu­tuksen ja vakauden vuoksi. Samoin yliopis­to­jemme rooli ja yhteis­kunnan toimet kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­mi­seksi koettiin myönteisinä viesteinä.

Myös kehit­tä­mi­si­deoita tuli. Työmark­ki­namme eivät pysy maailman muutok­sessa mukana. Jousta­vuuden lisää­minen työmark­ki­noilla palvelisi erityi­sesti nopeasti kasvavien yritysten tarpeita. Malleja maail­malta löytyy. Yhtälailla monet sekä suoma­laiset että kansain­vä­liset osallis­tujat pitivät tärkeänä sitä, että avaisimme vielä nykyistä enemmän koulu­tusta ulkomaa­lai­sille opiske­li­joille. Tämä vaatisi aktii­vista houkut­telua, jotta saisimme lisää opiske­li­joita suoma­laisiin ammat­ti­kor­kea­kou­luihin ja yliopis­toihin. Samoin huippuo­saajien työlupien saami­sessa täytyisi saada aikaan nopeita käytäntöjä. Palautteen perus­teella olemme Suomessa oikealla tiellä, mutta myös paran­net­tavaa on.

Asenne onnis­tu­miseen ja epäon­nis­tu­miseen ratkaisee

Suomella on hyvät edelly­tykset nousta yhdeksi kärki­maaksi kasvu­yrit­tä­jyy­delle. Meistä ei tule maailman keveimmän verotuksen ja pienimpien palkkojen maata. Meillä on kuitenkin erittäin kilpai­lu­ky­kyinen yhtei­sö­veron taso ja kasvuun kannustava osinko­ve­rotus, jahka uudet päätökset astuvat voimaan vuoden alussa. Näiden lisäksi kansain­vä­listen sijoit­tajien mielestä Suomen kilpai­lukyky perustuu koulu­tukseen, yliopis­toihin, vakauteen ja luotet­ta­vuuteen. Suomen menestys kasvu­yri­tysten sijain­ti­paikkana tarvitsee lähinnä hyvän paran­ta­mista, kuin totaa­li­re­monttia.

Näiden toimien lisäksi tarvitaan myös jotain suurempaa. Tarvit­semme kannus­ta­vampaa ja positii­vi­sempaa asennetta yrittä­jyyttä, onnis­tu­mista ja epäon­nis­tu­mista kohtaan. Tätä kuvastaa hyvin erään kansain­vä­lisen sijoi­tus­yhtiön johtajan kysymys Slush -tapah­tuman yhtey­dessä. Hän oli viime aikoina sijoit­tanut suoma­laisiin kasvu­yri­tyksiin ja suunnitteli lisää­vänsä inves­tointeja. Hän oli sijoi­tus­tensa vuoksi pereh­tynyt maahamme suhteel­lisen hyvin.

Hän kysyi vilpit­tö­mällä mielellä, että kun on täysin mahdol­lista, että Suomeen syntyy seuraavien vuosien aikana useita menes­tyviä ja kasvavia yrityksiä, joiden työnte­kijät ja omistajat vauras­tuvat, niin miten suoma­laiset sen kestävät? Hän oli miettinyt, että suvait­se­vatko suoma­laiset menes­ty­mistä, vai aiheut­taako se kateutta ja epäva­kautta laajemmin yhteis­kuntaan. Kestä­vätkö suoma­laiset sen, että naapuri menestyy? Ovatko menes­tyjät kannus­tavia esimerkkejä vai kateuden ja katke­ruuden kohteita?

Yrittä­jyyteen liittyy mahdol­lisuus onnis­tu­miseen ja riski epäon­nis­tu­miseen. Toiset ideat lentävät ja toiset eivät. Olemme saaneet nähdä viimeisten viiden vuoden aikana monien yritysten ja sitä kautta myös työpaik­kojen katoavan, mutta samalla myös uskomat­tomia yrittä­jyyden menes­tys­ta­ri­noita. Viiden hengen yrityk­sestä on saattanut kasvaa viidessä vuodessa tuhansia ihmisiä eripuo­lilla maailmaa työllistävä yritys. Yhtälailla esimer­kiksi Oulun seudulla suurten irtisa­no­misten menetyksiä on korvannut osaavien, innova­tii­visten ja kansain­vä­listen ihmisten perus­tamat uudet yritykset.

Uskon, että olemme jonkun uuden ajatte­lu­tavan kynnyk­sellä. Yrittä­jyyden positii­vinen henki on puske­massa läpi positii­vi­sella voimalla. Sitä me tarvit­semme. Tarvit­semme uutta työtä. Meidän täytyy myös antaa tämän hengen kehittyä kannus­ta­malla yrittäviä ihmisiä onnis­tumaan ja jaksamaan. Olisi­kohan se kohtuu­tonta, jos oppisimme iloit­semaan suoma­laisten onnis­tu­mi­sista yritysten kohdalla samalla tavalla kuin olemme iloisia urhei­li­joiden menes­ty­mi­sistä?

Julkaistu mtv3.fi:ssä 16.11.2013


Kokoomus.fi