Kokoomus.fi
Heikki Autto: Kaupan aukio­loaikoja vapau­tettava

Heikki Autto: Kaupan aukio­loaikoja vapau­tettava

Julkaistu: 6.1.15 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Heikki Autto vaatii kaupan aukio­loa­joille kevyempää sääntelyä.

Autton mukaan kaupanala on vaikeassa tilan­teessa heiken­tyneen kotimaisen ostovoiman ja venäläisten matkai­li­joiden määrän romah­ta­misen vuoksi.

?Vähit­täis­kauppaa ei pidä jo muutenkin vaikeana aikana rasittaa turhalla byrokra­tialla?, Autto sanoo.

?Ei ole järkevää, että kauppiaan on erikseen haettava vuodesta toiseen poikkeus­lupaa saadakseen pitää kauppaansa auki esimer­kiksi loppiaisena. Täysin järje­töntä on myös se, että partu­ri­kam­paaja joutuu maksamaan satoja euroa saadakseen harjoittaa ammat­tiaan itsenäi­syys­päivänä?, Autto toteaa.

Autton mukaan poikkeus­lupien tulisi vähintään olla toistai­seksi voimas­sao­levia, ettei niitä tarvitsisi hakea joka vuosi uudestaan.

Lisäksi Autto esittää, että kauppojen aukio­loai­kojen vapaut­ta­mista kokonaan voitaisiin kokeilla alueel­li­sesti. Kokei­lussa muutaman maakunnan kauppojen aukio­loajat vapau­tet­taisiin kokonaan ja näin voitaisiin kerätä kokemuksia, kuinka hyvin lainsää­dännön kahleista vapau­tetut aukio­loajat palve­li­sivat sekä kulut­tajien että kaupa­nalan toiveita.

?Näinä aikoina päätök­senteon keskiössä tulee olla suoma­laiset työpaikat. Kaupa­na­lalta saa leipänsä lähes 300 000 suoma­laista. Aukio­loai­kojen sääntelyn keven­tä­minen auttaisi alaa turvaamaan nykyisiä työpaikkoja ja ehkä jopa palkkaamaan lisää väkeä,? Autto perus­telee.

?Myös matkailun kannalta on tärkeää, että kaupat ja palvelut ovat auki silloin kun matkai­li­joita saapuu Suomeen. Esimer­kiksi Itä- ja Pohjois-Suomeen kohteisiin talvella idästä saapuvat loman­viet­täjät tai pääkau­punkiin kesällä rantau­tuvat ristei­li­jä­mat­kai­lijat jättävät Suomeen rahaa vain kun liikkeet ovat auki?, Autto toteaa.

?Alueel­li­sesti toteu­tettu kokeilu ei tietenkään pakot­taisi kauppoja pitämään oviaan auki kellon ympäri. Kauppias varmasti itse osaa parhaiten arvioida, milloin hänen kannattaa pitää liikettään auki. Vapaammat aukio­loajat lisäi­sivät kulut­tajien vapautta ja helpot­tai­sivat myös arkisten asioiden hoitoa. Kokeilu toden­nä­köi­sesti nopeasti osoit­taisi, että suoma­lainen sopimusyh­teis­kunta pystyisi hoitamaan asiat fiksusti ilman tiukkaa lainsää­dän­töäkin?, Autto lisää.


Kokoomus.fi