Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto: Kaupan aukio­loai­koja vapau­tet­tava

Heikki Autto: Kaupan aukio­loai­koja vapau­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto vaatii kaupan aukio­loa­joille kevyem­pää sään­te­lyä.

Autton mukaan kaupa­nala on vaikeassa tilan­teessa heiken­ty­neen koti­mai­sen osto­voi­man ja venä­läis­ten matkai­li­joi­den määrän romah­ta­mi­sen vuoksi.

?Vähit­täis­kaup­paa ei pidä jo muuten­kin vaikeana aikana rasit­taa turhalla byro­kra­tialla?, Autto sanoo.

?Ei ole järke­vää, että kaup­pi­aan on erik­seen haet­tava vuodesta toiseen poik­keus­lu­paa saadak­seen pitää kaup­paansa auki esimer­kiksi loppiai­sena. Täysin järje­töntä on myös se, että partu­ri­kam­paaja joutuu maksa­maan satoja euroa saadak­seen harjoit­taa ammat­ti­aan itse­näi­syys­päi­vänä?, Autto toteaa.

Autton mukaan poik­keus­lu­pien tulisi vähin­tään olla tois­tai­seksi voimas­sao­le­via, ettei niitä tarvit­sisi hakea joka vuosi uudes­taan.

Lisäksi Autto esit­tää, että kaup­po­jen aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mista koko­naan voitai­siin kokeilla alueel­li­sesti. Kokei­lussa muuta­man maakun­nan kaup­po­jen aukio­loa­jat vapau­tet­tai­siin koko­naan ja näin voitai­siin kerätä koke­muk­sia, kuinka hyvin lain­sää­dän­nön kahleista vapau­te­tut aukio­loa­jat palve­li­si­vat sekä kulut­ta­jien että kaupa­na­lan toiveita.

?Näinä aikoina päätök­sen­teon keskiössä tulee olla suoma­lai­set työpai­kat. Kaupa­na­lalta saa leipänsä lähes 300 000 suoma­laista. Aukio­loai­ko­jen sään­te­lyn keven­tä­mi­nen auttaisi alaa turvaa­maan nykyi­siä työpaik­koja ja ehkä jopa palk­kaa­maan lisää väkeä,? Autto perus­te­lee.

?Myös matkai­lun kannalta on tärkeää, että kaupat ja palve­lut ovat auki silloin kun matkai­li­joita saapuu Suomeen. Esimer­kiksi Itä- ja Pohjois-Suomeen kohtei­siin talvella idästä saapu­vat loman­viet­tä­jät tai pääkau­pun­kiin kesällä rantau­tu­vat ristei­li­jä­mat­kai­li­jat jättä­vät Suomeen rahaa vain kun liik­keet ovat auki?, Autto toteaa.

?Alueel­li­sesti toteu­tettu kokeilu ei tieten­kään pakot­taisi kaup­poja pitä­mään oviaan auki kellon ympäri. Kaup­pias varmasti itse osaa parhai­ten arvioida, milloin hänen kannat­taa pitää liiket­tään auki. Vapaam­mat aukio­loa­jat lisäi­si­vät kulut­ta­jien vapautta ja helpot­tai­si­vat myös arkis­ten asioi­den hoitoa. Kokeilu toden­nä­köi­sesti nopeasti osoit­taisi, että suoma­lai­nen sopi­musyh­teis­kunta pystyisi hoita­maan asiat fiksusti ilman tiuk­kaa lain­sää­dän­töä­kin?, Autto lisää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content