Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / ympäristöverkosto

ympäristöverkosto

16.10.2015

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston loka­kuun kolumni: Raken­ta­mi­sen sietä­mä­tön kestä­vyys

Raken­nus­ten kestä­vyy­den arviointi on taito­laji. Siitä ovat kiin­nos­tu­neita niin lain­sää­tä­jät kuin vapaa­eh­tois­ten luoki­tus­jär­jes­tel­mien mark­ki­na­mie­het. Vaikeus­as­tetta kasvat­ta­vat raken­nuk­sen pitkä elin­kaari, sen

8.6.2015

Halli­tus­oh­jelma: Irti hiilestä, ravin­teet meren sijaan talteen

Ensim­mäistä kertaa halli­tus­oh­jel­massa linja­taan selkeästi kivi­hii­len käytön lopet­ta­mi­sesta ja tuon­tiöl­jyn käytön puolit­ta­mi­sesta vuoteen 2030 mennessä. Itäme­ren suojelu ja kier­to­ta­lous saavat

27.2.2015

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ener­gi­au­nio­nin raamit hahmot­tu­vat

Vaikka Euroo­pan iso riip­pu­vuus tuon­tie­ner­giasta on ollut pitkään tiedossa, uutta puhtia omava­rai­suu­den kasvat­ta­mi­nen on saanut Ukrai­­nan-krii­­sin seurauk­sena. Venäjä-riip­­pu­­vuu­­desta halu­taan eroon.

28.11.2014

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston marras­kuun kolumni: Koski­so­dasta raken­ta­vaan rauhaan

Istuin lapsuu­teni kesinä monesti nuotion ääressä Kitka- ja Oulan­ka­joen varressa ja kuun­te­lin paikal­lis­ten kala­mies­ten värik­käitä tari­noita Kuusa­mon koski­so­dasta. Miehet muis­te­li­vat

30.10.2014

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Uuden ajan ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa

Takana on runsas kuukausi ympä­ris­tö­mi­nis­te­rinä. Tehtävä on tärkeä, sillä työtä tehdään tule­via suku­pol­via varten. Ympä­ris­tön ja ilmas­ton voimme pilata vain

30.9.2014

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Puura­ken­ta­mi­sen lisää­mi­nen on myös ympä­ris­tö­teko

Euroo­pan talou­den junna­tessa on tärkeää ponnis­tella uusien kasvua­lo­jen löytä­mi­seksi. Uuden kasvun, inno­vaa­tioi­den ja työpaik­ko­jen synnyt­tä­mi­nen on paitsi uuden Junc­ke­rin komis­sion,

5.3.2014

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Suomi kampitti Suomen?

Lento­lii­ken­teen pääs­tö­kaup­paa koske­vat neuvot­te­lut ovat erikoi­sessa patti­ti­lan­teessa, joka havain­nol­lis­taa EU-parla­­men­­tin päätök­sen­te­koon hiipi­nyttä demo­kra­tia­va­jetta. Parla­men­tin neuvot­te­lija esit­te­lee parla­men­tin mieli­pi­teenä kolmi­kan­ta­neu­vot­te­luissa kantaa,

20.12.2013

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Myös ympäristö­ystävällisissä ja turval­li­sissa tuot­teissa on kemi­kaa­leja

Teks­­tiili- ja vaate­tus­teol­li­suus on yksi maail­man merkit­tä­vim­mistä toimia­loista. Sen maail­man­laa­jui­nen liike­vaihto on yli 2 biljoo­naa euroa, ja ala työl­lis­tää liki

30.8.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa

Metsät ovat suoma­lais­ten hyvin­voin­nin lähde. Ne tarjoa­vat raaka-aineita vien­ti­teol­li­suu­den tarpei­siin, uusiu­tu­vaa bioener­giaa, työtä sekä virkis­tystä ja luon­non anti­mia. Vaikka metsät

29.8.2013

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Vesia­lan vien­ti­po­ten­ti­aa­lin reali­sointi kaipaa tukea

Hyvästä osaa­mi­ses­tamme huoli­matta vien­ti­hank­kei­den saan­nissa törmä­tään pullon­kau­loi­hin, jotka eivät ole spesi­fejä vain vesia­lalle, vaan koske­vat laajem­min­kin vien­tiy­ri­tys­ten ponnis­te­luja. Kysyn­tää kyllä

Skip to content