Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Vesia­lan vien­ti­po­ten­ti­aa­lin reali­sointi kaipaa tukea

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Vesia­lan vien­ti­po­ten­ti­aa­lin reali­sointi kaipaa tukea

Julkaistu:

Hyvästä osaa­mi­ses­tamme huoli­matta vien­ti­hank­kei­den saan­nissa törmä­tään pullon­kau­loi­hin, jotka eivät ole spesi­fejä vain vesia­lalle, vaan koske­vat laajem­min­kin vien­tiy­ri­tys­ten ponnis­te­luja. Kysyn­tää kyllä on, sillä veteen liit­ty­viä ongel­mia on kaik­kialla maail­massa, lähtien juoma- ja jäte­ve­si­huol­losta maata­lou­den ja teol­li­suu­den veden­käyt­töön, vesi­voi­maan, tulva­ky­sy­myk­siin ja veden käyt­töön lukui­siin muihin eri tarkoi­tuk­siin, kirjoit­taa Finnish Water Foru­min toimi­tus­joh­taja Katri Mehto­nen.

Helsin­gin Sano­mien pääkir­joi­tuk­sessa 29.7. viitat­tiin maail­man veden­ku­lu­tuk­sen massii­vi­seen kasvuun ja tule­vaan vesi­pu­laan, joka uhkaa käyn­nis­tää krii­sejä. Havainto ei ole uusi ja joil­lain kritee­rein vesiai­hei­sia sotia on jo käyty mm. Lähi-idässä. On kuiten­kin hienoa, että yksi valta­me­diois­tamme nostaa aiheen voimak­kaasti esiin hetkellä, jolloin suoma­laista vesio­saa­mista parhail­laan pyri­tään syste­maat­ti­sesti kokoa­maan avuksi globaa­lien vesion­gel­mien ratkai­sui­hin. Reilut kolme vuotta toimin­nassa ollut Finnish Water Forum kokoaa yhteen yli sata vesia­lan yritystä, tutki­mus- ja oppi­lai­tosta, minis­te­riötä ja yhdis­tystä ja edis­tää näiden vien­tiä ja kansain­vä­listä yhteis­työtä. Tarkoi­tuk­sena on tukea suoma­lais­osaa­mi­sella erityi­sesti kehi­tys- ja kehit­ty­viä maita. Onnis­tues­saan tulok­sena on sekä ratkai­suja maail­man krii­sei­hin että vien­ti­tu­loja Suomeen.

Hyvästä osaa­mi­ses­tamme huoli­matta vien­ti­hank­kei­den saan­nissa törmä­tään pullon­kau­loi­hin, jotka eivät ole spesi­fejä vain vesia­lalle vaan koske­vat laajem­min­kin vien­tiy­ri­tys­ten ponnis­te­luja. Kysyn­tää kyllä on, sillä veteen liit­ty­viä ongel­mia on kaik­kialla maail­massa, lähtien juoma- ja jäte­ve­si­huol­losta maata­lou­den ja teol­li­suu­den veden­käyt­töön, vesi­voi­maan, tulva­ky­sy­myk­siin ja veden käyt­töön lukui­siin muihin eri tarkoi­tuk­siin. Ensim­mäi­nen haaste on kartoit­taa ja moni­to­roida veden laatua ja määrää. Veden kulje­tus- ja käsit­te­lyin­fra­struk­tuu­rin raken­ta­mi­nen edel­lyt­tää usein massii­vi­sia inves­toin­teja sekä riit­tä­vän panos­tuk­sen yllä­pi­toon. Kansain­vä­li­sesti jaet­tu­jen vesi­va­ro­jen kohdalla joudu­taan lisäksi sovit­te­le­maan naapu­ri­mai­den usein hyvin­kin erilai­sia intres­sejä.

Poliit­tis­ten ja teknis­ten kysy­mys­ten rinnalla usein kuiten­kin suurin pullon­kaula on rahoi­tus. Erityi­sesti köyhim­missä maissa ei ole rahaa toteut­taa hank­keita, vaikka ilman niitä ihmi­set juovat likaista vettä ja kärsi­vät puut­teel­li­sen sani­taa­tion aiheut­ta­mista taudeista. Kehi­ty­syh­teis­työ­ra­hoi­tus ei riitä katta­maan lähes­kään kaik­kia tarpeita ja kansain­vä­li­sen laina­ra­hoi­tuk­sen ehtona on vesi­mak­su­jen korot­ta­mi­nen riit­tä­välle tasolle. Tämä on monessa maassa käytän­nössä lähes mahdo­tonta, sillä vettä pide­tään maksut­to­mana perus­oi­keu­tena.

Jos rahoi­tus hank­keelle kuiten­kin saadaan, on seuraava kysy­mys suoma­lais­ten näkö­kul­masta, miten nime­no­maan suoma­lais­yri­tyk­set pääsi­si­vät toteut­ta­maan hanketta. Vesi­hank­keet ovat usein niin suuria, että kilpailu niistä on yrityk­sil­lemme vaikeaa. Suurin osa vesia­lan yrityk­sis­tämme on pieniä tai keski­suu­ria ja suuret­kin yrityk­semme ovat kansain­vä­li­sessä mitta­kaa­vassa pieniä. Yhdis­tä­mällä voimansa yrityk­semme voivat muodos­taa parem­man koko­nais­tar­joa­man, mutta silloin­kin konsor­tion pitäisi olla koossa käytän­nössä jo ennen tarjous­kil­pai­lun avau­tu­mista, mikä edel­lyt­tää tietoa hank­keesta jo sen valmis­te­lun aikana. Suoma­lais­ten lobbaus- ja tiedon­saan­ti­ka­na­vat ovat vali­tet­ta­van vaja­vai­sia moniin kilpai­li­ja­mai­himme nähden. Kansain­vä­li­set jättiyh­tiöt voivat lisäksi täyt­tää asiak­kai­den usein toivo­man inves­toin­ti­tar­peen omasta pussis­taan ja jäädä operoi­maan ja kerää­mään vesi­lai­tos­mak­suja kymme­niksi vuosiksi. Tähän suoma­lais­yri­tyk­sillä ei ole mahdol­li­suutta.

Parhaaksi toimin­ta­vaih­toeh­doksi suoma­lai­sille on nähty vielä­kin aikai­sem­man vaiheen vaikut­ta­mi­nen. Tämä voidaan toteut­taa siten, että tuetaan poten­ti­aa­lista asia­kasta hank­keen käyn­nis­tä­mi­sessä ja myymi­sessä rahoit­ta­jille osoit­ta­malla hank­keen hyödyt kannat­ta­vuus­las­kel­min ja esisel­vi­tyk­sin. Näin voidaan jo alku­vai­heessa esit­tää toteu­tus­ta­pa­vaih­toeh­toja, joihin suoma­lais­osaa­mi­nen sopii hyvin. Samalla saadaan luotua ensim­mäi­set suhteet asiak­kai­siin. Kun yrityk­sil­lämme ei ole resurs­seja itse inves­toida hank­kee­seen, eivät ne kuiten­kaan pysty rahoit­ta­maan näitä selvi­tyk­siä itse. Asia­kas voisi teoriassa rahoit­taa, mutta käytän­nössä kilpai­li­ja­maamme tarjoa­vat ilmaista rahoi­tusta samoille selvi­tyk­sille osana myyn­ti­stra­te­gioi­taan ja näin jäämme alta­vas­taa­jan asemaan.

Tavat, joilla muut maat rahoit­ta­vat selvi­tyk­siä ja muita vien­ti­hank­kei­den kalas­tus­ta­poja ovat usein epäsuo­ria ja piilo­tettu jonkin muun proses­sin muotoon. EU:n yhdessä sovi­tut sään­nöt kun kiel­tä­vät maiden välistä kilpai­lua vääris­tä­vän tuen yrityk­sille. Mielen­kiin­toista kyllä, eri maat tulkit­se­vat ja toteut­ta­vat sään­töä hyvin eri tavoin. Lisäksi monet katso­vat, ettei pk-yritys voi koko­mää­ri­tel­mänsä takia vääris­tää kilpai­lua ja on siksi kiel­lon ulko­puo­lella. Esisel­vi­tyk­sissä on kyse pienistä rahoista, jotka nekin voisi­vat olla osin lainan muodossa, jos hanke toteu­tuu ? mutta kuiten­kin hyvin merkit­tä­västä vipu­vai­ku­tuk­sesta vien­ti­hank­kei­den kotiut­ta­mi­sessa. On surul­lista, että meiltä puut­tuu tällai­nen rahoi­tusin­stru­mentti juuri nyt, kun vienti pitäisi eri aloilla saada kipeästi vetä­mään.

Minis­te­rimme ja Team Finland -verkosto teke­vät erin­omaista työtä profii­lin­nos­to­mat­ko­jen ja korkean tason yhteyk­sien järjes­tä­mi­sessä. Nämä voivat kuiten­kin parhaim­mil­laan olla vain alkuja tai puskua proses­sin jossa­kin osavai­heessa. Vien­ti­mah­dol­li­suu­den toteu­tu­mi­nen vaatii yleensä paljon ja pitkä­ai­kaista jalka­työtä, jossa yrityk­semme kaipaa­vat kipeästi myös konkreet­tista rahal­lista tukea. Tuki ei mene hukkaan, jos sillä saadaan kova­ta­soi­nen osaa­mi­semme maail­malle kilpai­le­maan tasa­ve­roi­sena muiden maiden kanssa.

Ongel­mista huoli­matta Finnish Water Forum jatkaa vesio­saa­mi­sen pake­toin­tia koko­nai­suuk­siksi, joilla aina­kin teoriassa voi olla mahdol­li­suuk­sia päästä kiinni kansain­vä­li­siin mark­ki­noi­hin. Esimerk­kejä ovat kovan luokan jäte­ve­si­huolto-osaa­mi­semme, vesis­töi­den kunnos­tus ja ICT-ratkai­sui­den sovel­ta­mi­nen veteen liit­ty­viin ongel­miin. Mikäli maas­tamme vielä löytyy tarvit­ta­vaa rahoi­tus­tu­kea, on mark­ki­noi­den avau­tu­mi­nen mahdol­lista esim. Keski-Aasian kasvu­ve­turi Kazakhs­ta­nissa tai Afri­kan nouse­vissa talouk­sissa.

Katri Mehto­nen
Toimi­tus­joh­taja, Finnish Water Forum
DI (ympäristötekniikka/​vesitalous)
Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton jäsen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content