Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Uuden ajan ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Uuden ajan ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa

Julkaistu:

Takana on runsas kuukausi ympä­ris­tö­mi­nis­te­rinä. Tehtävä on tärkeä, sillä työtä tehdään tule­via suku­pol­via varten. Ympä­ris­tön ja ilmas­ton voimme pilata vain kerran. On meidän valin­tamme, millaista ilmaa jälkeemme tule­vat hengit­tä­vät, millais­ten luon­no­nil­miöi­den kanssa he kamp­pai­le­vat, millai­set ovat mökki­ran­nat täällä Suomessa ja miten olemme käyt­tä­neet maail­man hupe­ne­vat luon­non­va­rat.

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan ongelma on, että siitä on tullut margi­naa­li­hom­maa. Olet joko ympä­ris­töih­mi­nen tai et ole, tuntuu ettei ole mitään siltä väliltä. Ympä­ris­tö­ky­sy­myk­siin liit­tyy paljon syyl­li­syy­den­tun­toa ja syyl­lis­tä­mis­tä­kin. Helpompi olisi olla ajat­te­le­matta koko asiaa.

Ympä­ris­tö­saar­naa­mi­sen sijasta pitäisi keskit­tyä ympä­ris­töys­tä­väl­lis­ten arjen valin­to­jen helpot­ta­mi­seen. Jokai­nen suoma­lai­nen haluaa tehdä ympä­ris­tön ja luon­non kannalta kestä­viä valin­toja. Usein kuiten­kin valin­to­jen teke­mi­nen on aika vaikeaa, arki kaatuu päälle ja on niin paljon muuta­kin mietit­tä­vää, töissä ja kotona. Se, että ruoka­kaup­poi­hin ilmes­tyy ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piä vaih­toeh­toja muovi­kas­sien tilalle tai että uusi pesu­kone onkin monin verroin entistä ener­gia­te­hok­kaampi, ohjaa kulu­tus­tot­tu­muk­siamme hyvään suun­taan. Mate­ri­aali- ja resurs­si­te­hok­kuus ovat teol­li­suu­del­lemme isoja mahdol­li­suuk­sia ja kilpai­lue­tuja. Kier­to­ta­lous mullis­taa koko ajat­te­lumme. Tekno­lo­gi­nen vauhti on hurjaa.

Arjen valin­to­jen lisäksi on iso kuva - se, millaista ympä­ris­tö­vas­tuuta kannamme globaa­listi ja miten taakka jakau­tuu.

Euroo­pan unioni on päät­tä­nyt EU:n 2030 ener­gia- ja ilmas­to­pa­ket­tiin liit­ty­vistä linjauk­sista. Pääs­töjä tulee vähen­tää vähin­tään 40 % vuoden 1990 vertai­lu­ta­sosta. Lisäksi EU-tasolla on sovittu uusiu­tu­van ener­gian käytön lisää­mi­sestä ja ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­sesta. Suomi on kunnian­hi­mois­ten pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­den takana. Ympä­ris­töys­tä­väl­li­set toimin­ta­mal­lit ja tekno­lo­giat kehit­ty­vät, kun luomme niille kysyn­tää.

EU:n linjauk­set anta­vat vahvan signaa­lin EU:n uskot­ta­vuu­desta ja johta­juu­desta uuden ilmas­to­so­pi­muk­sen valmis­te­lussa. EU edus­taa piene­ne­vää osaa maail­man pääs­töistä, mutta meidän toimiamme seura­taan tiiviisti, ja ne vaikut­ta­vat riman korkeu­teen muualla. Myös ilmaisu ?vähin­tään 40 prosent­tia? on tärkeä. Se mahdol­lis­taa tavoit­teen korot­ta­mi­sen, jos muut maat teke­vät Parii­sin 2015 ilmas­to­ko­kouk­sessa merkit­tä­viä pääs­tö­vä­hen­nys­si­tou­muk­sia.

Edel­ly­tyk­set Parii­sin sopi­muk­sen synty­mi­selle on tarkoi­tus raken­taa YK:n ilmas­to­ko­kouk­sessa Limassa, Perussa, jonne matkus­tan neuvot­te­le­maan joulu­kuussa.

Suomen tulee pitää puolensa, mutta ei piilou­tua pienuu­tensa taakse. Suoma­lais­ten ekolo­gi­nen jalan­jälki on 15. suurin maail­massa. Se tuo tietyn vastuun. Suomen tavoite on saavut­taa lähes pääs­tö­tön ener­gia­jär­jes­telmä vuonna 2050. Saas­tut­ta­vasta kivi­hii­lestä eroon pääse­mi­seksi tarvit­semme moni­puo­li­sen, kustan­nus­te­hok­kaan, pääs­töt­tö­män ener­gia­pa­le­tin. Tarvi­taan huomat­ta­via panos­tuk­sia bioener­gi­aan. Tuuli- ja aurin­ko­voi­man merki­tys kasvaa tekno­lo­gioi­den kehit­tyessä, tuotan­to­kus­tan­nus­ten pienen­tyessä ja hallin­non estei­den murtuessa määrä­tie­toi­sella työllä. Lisäksi tarvit­semme ener­gian­sääs­tö­toi­mia ja ydin­voi­maa.

Uskon, että tule­vai­suu­den voit­ta­jia ovat vähä­hii­li­set ja ener­gia­te­hok­kaat yhteis­kun­nat, jotka ovat ilmasto- ja ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian aallon harjalla. On löydet­tävä uusi tapa tehdä asioita, tuot­taa ener­giaa ja hyvin­voin­tia. Suoma­lai­sella clean­tech-osaa­mi­sella voimme olla mukana ratkai­se­massa globaa­leja ilmas­to­haas­teita. Samalla kun pelas­tamme maail­maa, voimme luoda koti­maa­han työpaik­koja ja hyvin­voin­tia. Näiltä aloilta löytyy tule­vai­suu­den kasvu.

Kokoo­muk­selle ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin salkun saami­nen on iso juttu. Nyt on hyvä hetki myös nostaa kokoo­mus­laista ympä­ris­tö­pro­fii­lia ja koota yhteen ympä­ris­tö­toi­mi­joi­tamme. Toivon hyvää ja tiivistä yhteis­työtä ympä­ris­tö­ver­kos­ton kanssa. Tukeanne, ideoi­tanne ja asian­tun­te­mus­tanne tarvi­taan. Ollaan yhteyk­sissä!

Sanni Grahn-Laaso­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content