Kokoomus.fi
Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Uuden ajan ympäris­tö­po­li­tiikkaa

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Uuden ajan ympäris­tö­po­li­tiikkaa

Julkaistu: 30.10.14 Ohjelmatyö
Takana on runsas kuukausi ympäris­tö­mi­nis­terinä. Tehtävä on tärkeä, sillä työtä tehdään tulevia sukupolvia varten. Ympäristön ja ilmaston voimme pilata vain kerran. On meidän valin­tamme, millaista ilmaa jälkeemme tulevat hengit­tävät, millaisten luonno­nil­miöiden kanssa he kamppai­levat, millaiset ovat mökki­rannat täällä Suomessa ja miten olemme käyttäneet maailman hupenevat luonnon­varat.

Ympäris­tö­po­li­tiikan ongelma on, että siitä on tullut margi­naa­li­hommaa. Olet joko ympäris­töih­minen tai et ole, tuntuu ettei ole mitään siltä väliltä. Ympäris­tö­ky­sy­myksiin liittyy paljon syylli­syy­den­tuntoa ja syyllis­tä­mis­täkin. Helpompi olisi olla ajatte­le­matta koko asiaa.

Ympäris­tö­saar­naa­misen sijasta pitäisi keskittyä ympäris­töys­tä­väl­listen arjen valin­tojen helpot­ta­miseen. Jokainen suoma­lainen haluaa tehdä ympäristön ja luonnon kannalta kestäviä valintoja. Usein kuitenkin valin­tojen tekeminen on aika vaikeaa, arki kaatuu päälle ja on niin paljon muutakin mietit­tävää, töissä ja kotona. Se, että ruoka­kaup­poihin ilmestyy ympäris­töys­tä­väl­li­sempiä vaihtoehtoja muovi­kassien tilalle tai että uusi pesukone onkin monin verroin entistä energia­te­hok­kaampi, ohjaa kulutus­tot­tu­muk­siamme hyvään suuntaan. Materiaali- ja resurs­si­te­hokkuus ovat teolli­suu­del­lemme isoja mahdol­li­suuksia ja kilpai­luetuja. Kierto­talous mullistaa koko ajatte­lumme. Tekno­lo­ginen vauhti on hurjaa.

Arjen valin­tojen lisäksi on iso kuva - se, millaista ympäris­tö­vas­tuuta kannamme globaa­listi ja miten taakka jakautuu.

Euroopan unioni on päättänyt EU:n 2030 energia- ja ilmas­to­pa­kettiin liitty­vistä linjauk­sista. Päästöjä tulee vähentää vähintään 40 % vuoden 1990 vertai­lu­ta­sosta. Lisäksi EU-tasolla on sovittu uusiu­tuvan energian käytön lisää­mi­sestä ja energia­te­hok­kuuden paran­ta­mi­sesta. Suomi on kunnian­hi­moisten päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teiden takana. Ympäris­töys­tä­väl­liset toimin­ta­mallit ja tekno­logiat kehit­tyvät, kun luomme niille kysyntää.

EU:n linjaukset antavat vahvan signaalin EU:n uskot­ta­vuu­desta ja johta­juu­desta uuden ilmas­to­so­pi­muksen valmis­te­lussa. EU edustaa piene­nevää osaa maailman päästöistä, mutta meidän toimiamme seurataan tiiviisti, ja ne vaikut­tavat riman korkeuteen muualla. Myös ilmaisu ?vähintään 40 prosenttia? on tärkeä. Se mahdol­listaa tavoitteen korot­ta­misen, jos muut maat tekevät Pariisin 2015 ilmas­to­ko­kouk­sessa merkit­täviä päästö­vä­hen­nys­si­tou­muksia.

Edelly­tykset Pariisin sopimuksen synty­mi­selle on tarkoitus rakentaa YK:n ilmas­to­ko­kouk­sessa Limassa, Perussa, jonne matkustan neuvot­te­lemaan joulu­kuussa.

Suomen tulee pitää puolensa, mutta ei piiloutua pienuu­tensa taakse. Suoma­laisten ekolo­ginen jalan­jälki on 15. suurin maail­massa. Se tuo tietyn vastuun. Suomen tavoite on saavuttaa lähes päästötön energia­jär­jes­telmä vuonna 2050. Saastut­ta­vasta kivihii­lestä eroon pääse­mi­seksi tarvit­semme monipuo­lisen, kustan­nus­te­hokkaan, päästöt­tömän energia­pa­letin. Tarvitaan huomat­tavia panos­tuksia bioener­giaan. Tuuli- ja aurin­ko­voiman merkitys kasvaa tekno­lo­gioiden kehit­tyessä, tuotan­to­kus­tan­nusten pienen­tyessä ja hallinnon esteiden murtuessa määrä­tie­toi­sella työllä. Lisäksi tarvit­semme energian­sääs­tö­toimia ja ydinvoimaa.

Uskon, että tulevai­suuden voittajia ovat vähähii­liset ja energia­te­hokkaat yhteis­kunnat, jotka ovat ilmasto- ja ympäris­tö­tek­no­logian aallon harjalla. On löydettävä uusi tapa tehdä asioita, tuottaa energiaa ja hyvin­vointia. Suoma­lai­sella cleantech-osaami­sella voimme olla mukana ratkai­se­massa globaaleja ilmas­to­haas­teita. Samalla kun pelas­tamme maailmaa, voimme luoda kotimaahan työpaikkoja ja hyvin­vointia. Näiltä aloilta löytyy tulevai­suuden kasvu.

Kokoo­muk­selle ympäris­tö­mi­nis­terin salkun saaminen on iso juttu. Nyt on hyvä hetki myös nostaa kokoo­mus­laista ympäris­tö­pro­fiilia ja koota yhteen ympäris­tö­toi­mi­joi­tamme. Toivon hyvää ja tiivistä yhteis­työtä ympäris­tö­ver­koston kanssa. Tukeanne, ideoi­tanne ja asian­tun­te­mus­tanne tarvitaan. Ollaan yhteyk­sissä!

Sanni Grahn-Laasonen


Kokoomus.fi