Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ener­gi­au­nio­nin raamit hahmot­tu­vat

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ener­gi­au­nio­nin raamit hahmot­tu­vat

Julkaistu:

Vaikka Euroo­pan iso riip­pu­vuus tuon­tie­ner­giasta on ollut pitkään tiedossa, uutta puhtia omava­rai­suu­den kasvat­ta­mi­nen on saanut Ukrai­nan-krii­sin seurauk­sena. Venäjä-riip­pu­vuu­desta halu­taan eroon. Jos tätä ennen EU:n ener­gia­po­li­tiikka oli viime vuodet pääasiassa ilmas­to­po­li­tiik­kaa, nyt ener­gia­var­muus on nous­sut ykkö­sai­heeksi.

Eivätkä ne ole toisil­leen vastak­kai­set tavoit­teet - päin­vas­toin. Mitä puhtaam­paa ja vähä­hii­li­sem­pää ener­giaa kyke­nemme itse Euroo­passa tuot­ta­maan, sitä turval­li­sem­paa se on myös ener­gia­var­muu­den näkö­kul­masta.

Helmi­kuun lopussa komis­sio julkisti ja esit­teli EU-parla­men­tille oman linja­pa­pe­rinsa ener­gi­au­nio­niksi. Ener­gi­au­nio­nin raamit muodos­tu­vat viidestä eri osa-alueesta: Ener­gia­tur­val­li­suu­desta ja jäsen­mai­den väli­sestä soli­daa­ri­suu­desta, toimi­vasta ener­gian sisä­mark­ki­nasta, ener­gia­te­hok­kuu­desta, vähä­hii­li­sestä talou­desta sekä ener­gia-alan inno­vaa­tioista ja tutki­muk­sesta. Näiden teemo­jen konkreet­ti­seen edis­tä­mi­seen liit­ty­viä lain­sää­däntö- ja rahoi­tus­hank­keita on pian odotet­ta­vissa, sillä ener­gi­au­nioni on nostettu yhdeksi Junc­ke­rin komis­sion vuoden 2015 kärki­hank­keeksi.

Ja aivan syys­tä­kin, sillä Eurooppa tuo ulko­puo­lelta 53 prosent­tia omasta ener­gias­taan. Erityi­sen ongel­mal­li­nen tilanne on ener­gia­riip­pu­vuu­den kannalta kaasulla, sillä kaasu­putki tulee moneen Euroo­pan maahan vain yhdestä suun­nasta - Venä­jältä. Siksi ener­gi­au­nio­nissa yksi tärkeim­mistä tavoit­teista onkin päästä eroon ener­gia­saa­rek­keista - eli varmis­taa tarpeel­li­silla putki- ja sähkö­verk­koin­ves­toin­neilla se, että yksi­kään EU-maa ei voi jäädä ener­gia­mot­tiin.

Jos osakin tuon­tie­ner­giasta voitai­siin korvata omalla tuotan­nolla, olisi sillä iso merki­tys Euroo­pan talou­delle. Nyt maksamme tuon­tie­ner­giasta vuosit­tain noin 400 miljar­din euron laskun - EU:n ulko­puo­lelle. Heikko omava­rai­suus näkyy myös hinnoissa; Euroo­passa sähkön hinta asiak­kaille on 40 prosent­tia suurempi, ja kaasun hinta jopa kolme, neljä kertaa suurempi kuin Yhdys­val­loissa. Tämä ei aina­kaan paranna euroop­pa­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä globaa­leilla mark­ki­noilla.

Ener­gi­au­nio­nin vahvis­ta­mi­nen ja omava­rai­suu­den kasvat­ta­mi­nen ovat tärkeitä tavoit­teita. Samalla on pidet­tävä huoli siitä, että jatkos­sa­kin jokai­nen jäsen­maa saa itse päät­tää oman “ener­gia­mixinsä”, eli sen mistä eri vaih­toeh­doista ener­gian­tuo­tan­tonsa kokoaa. Tämä on myös komis­sion näke­mys.

Ener­gia- ja ilmas­to­ky­sy­myk­set ovat kietou­tu­neet toisiinsa tavalla, jota poli­tii­kassa ei ole aina tunnus­tettu. Ener­gi­au­nio­nin raameissa noste­taan esiin Euroo­pan unio­nin rooli globaa­lina keskus­te­li­jana ilmas­ton­muu­tok­seen ja ympä­ris­tön­suo­je­luun liit­tyen. On hyvä, että ener­giaa ja ympä­ris­töä ei tarkas­tella enää eril­li­sistä pote­roista. Kasvua on mahdol­lista luoda ja pitää luoda kestä­vällä tavalla, inno­vaa­tioita ja ener­gia­te­hok­kaam­paa yhteis­kun­taa kehit­täen.

Henna Virk­ku­nen
Euro­par­la­men­taa­rikko

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content