Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ener­gi­au­nio­nin raamit hahmot­tu­vat

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ener­gi­au­nio­nin raamit hahmot­tu­vat

Julkaistu:

Vaikka Euroo­pan iso riip­pu­vuus tuon­tie­ner­giasta on ollut pitkään tiedossa, uutta puhtia omava­rai­suu­den kasvat­ta­mi­nen on saanut Ukrai­nan-krii­sin seurauk­sena. Venäjä-riip­pu­vuu­desta halu­taan eroon. Jos tätä ennen EU:n ener­gia­po­li­tiikka oli viime vuodet pääasiassa ilmas­to­po­li­tiik­kaa, nyt ener­gia­var­muus on nous­sut ykkö­sai­heeksi.

Eivätkä ne ole toisil­leen vastak­kai­set tavoit­teet - päin­vas­toin. Mitä puhtaam­paa ja vähä­hii­li­sem­pää ener­giaa kyke­nemme itse Euroo­passa tuot­ta­maan, sitä turval­li­sem­paa se on myös ener­gia­var­muu­den näkö­kul­masta.

Helmi­kuun lopussa komis­sio julkisti ja esit­teli EU-parla­men­tille oman linja­pa­pe­rinsa ener­gi­au­nio­niksi. Ener­gi­au­nio­nin raamit muodos­tu­vat viidestä eri osa-alueesta: Ener­gia­tur­val­li­suu­desta ja jäsen­mai­den väli­sestä soli­daa­ri­suu­desta, toimi­vasta ener­gian sisä­mark­ki­nasta, ener­gia­te­hok­kuu­desta, vähä­hii­li­sestä talou­desta sekä ener­gia-alan inno­vaa­tioista ja tutki­muk­sesta. Näiden teemo­jen konkreet­ti­seen edis­tä­mi­seen liit­ty­viä lain­sää­däntö- ja rahoi­tus­hank­keita on pian odotet­ta­vissa, sillä ener­gi­au­nioni on nostettu yhdeksi Junc­ke­rin komis­sion vuoden 2015 kärki­hank­keeksi.

Ja aivan syys­tä­kin, sillä Eurooppa tuo ulko­puo­lelta 53 prosent­tia omasta ener­gias­taan. Erityi­sen ongel­mal­li­nen tilanne on ener­gia­riip­pu­vuu­den kannalta kaasulla, sillä kaasu­putki tulee moneen Euroo­pan maahan vain yhdestä suun­nasta - Venä­jältä. Siksi ener­gi­au­nio­nissa yksi tärkeim­mistä tavoit­teista onkin päästä eroon ener­gia­saa­rek­keista - eli varmis­taa tarpeel­li­silla putki- ja sähkö­verk­koin­ves­toin­neilla se, että yksi­kään EU-maa ei voi jäädä ener­gia­mot­tiin.

Jos osakin tuon­tie­ner­giasta voitai­siin korvata omalla tuotan­nolla, olisi sillä iso merki­tys Euroo­pan talou­delle. Nyt maksamme tuon­tie­ner­giasta vuosit­tain noin 400 miljar­din euron laskun - EU:n ulko­puo­lelle. Heikko omava­rai­suus näkyy myös hinnoissa; Euroo­passa sähkön hinta asiak­kaille on 40 prosent­tia suurempi, ja kaasun hinta jopa kolme, neljä kertaa suurempi kuin Yhdys­val­loissa. Tämä ei aina­kaan paranna euroop­pa­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä globaa­leilla mark­ki­noilla.

Ener­gi­au­nio­nin vahvis­ta­mi­nen ja omava­rai­suu­den kasvat­ta­mi­nen ovat tärkeitä tavoit­teita. Samalla on pidet­tävä huoli siitä, että jatkos­sa­kin jokai­nen jäsen­maa saa itse päät­tää oman “ener­gia­mixinsä”, eli sen mistä eri vaih­toeh­doista ener­gian­tuo­tan­tonsa kokoaa. Tämä on myös komis­sion näke­mys.

Ener­gia- ja ilmas­to­ky­sy­myk­set ovat kietou­tu­neet toisiinsa tavalla, jota poli­tii­kassa ei ole aina tunnus­tettu. Ener­gi­au­nio­nin raameissa noste­taan esiin Euroo­pan unio­nin rooli globaa­lina keskus­te­li­jana ilmas­ton­muu­tok­seen ja ympä­ris­tön­suo­je­luun liit­tyen. On hyvä, että ener­giaa ja ympä­ris­töä ei tarkas­tella enää eril­li­sistä pote­roista. Kasvua on mahdol­lista luoda ja pitää luoda kestä­vällä tavalla, inno­vaa­tioita ja ener­gia­te­hok­kaam­paa yhteis­kun­taa kehit­täen.

Henna Virk­ku­nen
Euro­par­la­men­taa­rikko

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content