Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

ympäristöverkosto

7.2.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä

Ilmas­to­haas­tee­seen vastaa­mi­seksi on luotava ratkai­suja, joissa yhtei­nen hyvä saadaan mahtu­maan samaan paket­tiin yksi­tyis­ten intres­siemme kanssa. Sitten on vakuu­tet­tava ihmi­set siitä,

31.1.2013

Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Sai­si­ko ol­la li­sää ai­kaa ja rai­tis­ta il­maa?

Ilman puhtau­della on suuri vaiku­tus ihmis­ten tervey­teen ja elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non laatuun. Liiken­teen osalta pääs­tö­ta­voit­tei­den saavut­ta­mi­nen vaatii toimen­pi­teitä, joilla nopeu­te­taan muun muassa

20.12.2012

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Kummal­lista kala­soppaa

Vaikka liika­ka­las­tus yhä jatkuu, olemme ajau­tu­neet tilan­tee­seen, jossa yli puolet Euroo­pan mark­ki­noilla syötä­vistä kaloista on tuon­ti­ka­laa, kirjoit­taa euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­nen

30.11.2012

Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta

Ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian liike­vaih­don kasvu­vauhti on maail­malla ollut huikeaa. Muuta­mat suoma­lai­set­kin yrityk­set ovat jo voimak­kaasti tiedos­ta­neet kasva­van ympä­ris­tö­lii­ke­toi­min­nan merki­tyk­sen. Uuden tekno­lo­gian kasvu­tal­koi­siin

23.10.2012

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Elämme loppu­vuo­den velaksi luon­non­va­ro­jen osalta

Maapal­lon kesto­kyky on vuosit­tain yhä aikai­sem­min käytetty loppuun. Luon­non­va­ro­jen kunnioit­ta­vampi hyödyn­tä­mi­nen ja mate­ri­aa­lien tehok­kaampi käyttö ovat vält­tä­mät­tö­miä, jotta voimme jättää

20.10.2012

Anne-Mari Viro­lai­nen: Kyllä kuntien ilmasto­tavoitteille

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen kannus­taa tule­via kunta­päät­tä­jiä kunnian­hi­moi­seen ilmas­to­työ­hön koti­kun­nis­saan. - Niissä kunnissa, joissa ilmas­to­pääs­töjä on lähdetty

27.9.2012

Itäme­ren suoje­lua in action

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kuukausi­ko­lumni kertoo kansain­vä­li­sistä öljyn­tor­jun­ta­har­joi­tuk­sista Itäme­rellä. Kokoo­mus­lai­nen Maria Pekkala osal­lis­tui harjoi­tuk­siin osana WWF:n vapaa­eh­toi­sia öljyn­tor­jun­ta­jouk­koja. Itäme­ren suoje­luso­pi­muk­sen mukai­nen, vuosit­tai­nen

Skip to content