Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Anne-Mari Viro­lai­nen: Kyllä kuntien ilmasto­tavoitteille

Anne-Mari Viro­lai­nen: Kyllä kuntien ilmasto­tavoitteille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen kannus­taa tule­via kunta­päät­tä­jiä kunnian­hi­moi­seen ilmas­to­työ­hön koti­kun­nis­saan.

- Niissä kunnissa, joissa ilmas­to­pääs­töjä on lähdetty vähen­tä­mään määrä­tie­toi­sesti, on saatu myös paljon muuta posi­tii­vista aikaan. Esimer­kiksi Uudes­sa­kau­pun­gissa vahva ilmas­to­työ on poiki­nut pääs­tö­vä­hen­nys­ten lisäksi uusia ilmasto- ja ympä­ris­tö­alan työpaik­koja. Oulussa panos­ta­mi­nen ener­gia­te­hok­kaa­seen raken­ta­mi­seen pienen­tää niin pääs­töjä kuin asuk­kai­den ener­gia­las­ku­ja­kin, Viro­lai­nen sanoo.

Suomi on sitou­tu­nut ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taan ja EU:ssa sovit­tui­hin pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­siin. Viro­lai­sen mukaan kunnat voivat aset­taa itsel­leen pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teita, mutta lopulta tärkeintä ovat konkreet­ti­set teot tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi.

- Kunnissa tehtä­vät päätök­set vaikut­ta­vat moniin pääs­tö­vä­hen­nys­ten kannalta keskei­siin osa-aluei­siin. Ilmas­ton­muu­tok­sen torjunta kunta­ta­solla vaatii­kin hyvää koko­nai­suu­den hallin­taa, jotta ymmär­re­tään päätök­sen­teon moni­nai­set vaiku­tuk­set. Ilmas­to­muu­tok­sen torjun­nan kannalta tärkeitä ovat muun muassa kaavoi­tus ja raken­ta­mi­nen, liiken­ne­rat­kai­sut sekä kunnan hankin­nat. Esimer­kiksi käyt­tä­mällä lähellä tuotet­tua ruokaa voidaan vähen­tää kulje­tuk­sista aiheu­tu­via pääs­töjä, Viro­lai­nen toteaa.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen, p. 050 5121941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content