Anne-Mari Virolainen: Kyllä kuntien ilmasto­tavoitteille – kokoomus.fi
MENU
Anne-Mari Virolainen: Kyllä kuntien ilmasto­tavoitteille

Anne-Mari Virolainen: Kyllä kuntien ilmasto­tavoitteille

Julkaistu: 20.10.2012 Programarbete

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston puheen­johtaja Anne-Mari Virolainen kannustaa tulevia kunta­päät­täjiä kunnian­hi­moiseen ilmas­to­työhön kotikun­nissaan.

- Niissä kunnissa, joissa ilmas­to­päästöjä on lähdetty vähen­tämään määrä­tie­toi­sesti, on saatu myös paljon muuta positii­vista aikaan. Esimer­kiksi Uudes­sa­kau­pun­gissa vahva ilmas­totyö on poikinut päästö­vä­hen­nysten lisäksi uusia ilmasto- ja ympäris­töalan työpaikkoja. Oulussa panos­ta­minen energia­te­hok­kaaseen raken­ta­miseen pienentää niin päästöjä kuin asukkaiden energia­las­ku­jakin, Virolainen sanoo.

Suomi on sitou­tunut ilmas­ton­muu­toksen torjuntaan ja EU:ssa sovit­tuihin päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teisiin. Virolaisen mukaan kunnat voivat asettaa itselleen päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teita, mutta lopulta tärkeintä ovat konkreet­tiset teot tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi.

- Kunnissa tehtävät päätökset vaikut­tavat moniin päästö­vä­hen­nysten kannalta keskeisiin osa-alueisiin. Ilmas­ton­muu­toksen torjunta kunta­ta­solla vaatiikin hyvää kokonai­suuden hallintaa, jotta ymmär­retään päätök­senteon moninaiset vaiku­tukset. Ilmas­to­muu­toksen torjunnan kannalta tärkeitä ovat muun muassa kaavoitus ja raken­ta­minen, liiken­ne­rat­kaisut sekä kunnan hankinnat. Esimer­kiksi käyttä­mällä lähellä tuotettua ruokaa voidaan vähentää kulje­tuk­sista aiheu­tuvia päästöjä, Virolainen toteaa.

Lisätietoja: kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen, p. 050 5121941


Kokoomus.fi