Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta

Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta

Julkaistu:

Ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian liike­vaih­don kasvu­vauhti on maail­malla ollut huikeaa. Muuta­mat suoma­lai­set­kin yrityk­set ovat jo voimak­kaasti tiedos­ta­neet kasva­van ympä­ris­tö­lii­ke­toi­min­nan merki­tyk­sen. Uuden tekno­lo­gian kasvu­tal­koi­siin tarvi­taan niin yrityk­set, valtio kuin kunnat­kin, kirjoit­taa kansan­edus­taja Harri Jaskari.

Maail­malla puhu­taan paljon, että ympä­ris­tö­tek­no­lo­gia, puhdas ener­gia ja kier­rä­tys ovat tule­vai­suu­den kasvua­loja. Ja totta tosi­aan, ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian liike­vaih­don kasvu­vauhti on maail­malla ollut huikeaa. Muuta­mat suoma­lai­set­kin yrityk­set ovat jo voimak­kaasti tiedos­ta­neet kasva­van ympä­ris­tö­lii­ke­toi­min­nan merki­tyk­sen. Mielen­kiin­toi­sia uusia tuot­teita on synty­nyt esimer­kiksi Metsolta (uusiu­tu­van ener­gian kaasu­tus­lai­tok­set), BMH Tech­no­lo­gyltä (jätteen esikä­sit­te­ly­lai­tos), Wärt­si­lältä (smart power) ja ST1:ltä (biopolt­toai­neet).

Sen sijaan julki­nen sektori Suomessa ei ole tähän mennessä riit­tä­västi tajun­nut sitä, että huip­pu­luo­kan koti­mai­set yrityk­set tarvit­se­vat maatamme tietyn­lai­seksi pilot­ti­maaksi maail­massa. On todella vaikea myydä tuotetta tai palve­lua, mikäli ei ole esit­tää esimerk­ki­lai­tosta omassa maas­samme. Yhteis­kunta elää vielä vanhassa ajassa.

Viime viik­koina olen konkreet­ti­sesti nähnyt muutok­sen vaikeu­den. Olen viri­tel­lyt yhden yritys­ryh­män kanssa merkit­tä­vää systee­mistä inno­vaa­tiota ? eli halumme on lait­taa monta ympä­ris­tö­tek­no­lo­giaa yhteen. Ajatuk­sena on ollut tehdä useita tekno­lo­gioita hyödyn­tävä jätteen­kä­sit­te­ly­linja, josta ei synny vain ener­giaa, vaan paljon uusia loppu­tuot­teita.

Tässä ideassa todel­la­kin yhdis­te­tään monien suoma­lais­ten yritys­ten huip­pu­tek­no­lo­gia samaan tuotan­to­lai­tok­seen. Uudessa inno­vaa­tiossa erote­taan ensin kaikki hyödyl­li­nen aines kier­rä­tyk­seen auto­maat­ti­sesti. Sen jälkeen kyetään nykyistä parem­min erot­te­le­maan myös erilaa­tui­nen biomassa. Lopuksi osa jätteestä polte­taan ja osasta tehdään vielä biopolt­toai­netta. Jopa tuhkas­ta­kin voidaan erot­taa arvok­kaita maame­tal­leja. Samaan kombi­naa­tio voidaan vielä lait­taa rinnalle aurinko- ja tuulie­ner­gian kokei­lu­kenttä.

Suomi tarvit­see tällai­sia pilot­ti­teh­taita. Sen avulla pysty­tään näyt­tä­mään maail­malle, mitä me osaamme ? yhdessä. Miet­ti­kää millai­set vien­ti­nä­ky­mät tällai­sella uudelle kombi­noi­dulla tekno­lo­gialla olisi vaikka Kiinassa ja Intiassa, joissa on useita satoja miljoo­na­kau­pun­keja, jotka uhkaa­vat hautau­tua jäte­vuo­riin.

Idea on upea, mutta sitten olem­me­kin kohdan­neet vaikeuk­sia. Kuntien omis­ta­mat jäteyh­tiöt miet­ti­vät asiaa mieluum­min varman päälle ja turvau­tu­vat helposti saksa­lai­seen arina­tek­no­lo­gi­aan, jossa kaikki jäte polte­taan. Ei löydy uskal­lusta tehdä tekno­lo­gia­loik­kaus eteen­päin. Sama uskal­luk­sen puute koskee tällä hetkellä koko suoma­laista yhteis­kun­taa.

Tämä ja monet muut uutta luovat hank­keet sopi­si­vat täydel­li­sesti Suomen halli­tuk­sen ajamaan poli­tiik­kaan. Puhtaan ener­gia ohjelma eli ener­gia- ja ilmas­to­stra­te­gian päivi­tys on valmis­tu­massa alku­vuo­desta ja valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tös clean­tec­hiin liit­tyen on myös lähiai­koina päätet­tä­vien asioi­den joukossa. Suomessa on osaa­mista, mutta varsi­nai­set pilo­tit puut­tu­vat.

Lisäksi ennak­ko­tie­to­jen mukaan valtio­neu­vos­ton clean­tech-peri­aa­te­pää­tök­sessä keho­te­taan kuntia käyt­tä­mään vähin­tään prosen­tin julki­sista hankin­noista clean­tech-hank­kei­siin. Tämä­kin olisi jo yli 300 miljoo­naa euroa vuodessa. Kunnat teki­si­vät upean kasvu­teon, mikäli ne lähti­si­vät yhdessä valtion ja yritys­ten kanssa uuden liike­toi­min­nan kasvu­tal­koi­siin.

Harri Jaskari
kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content