• FI
 • SV
 • MENU
  Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta
  Twiittaa

  Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta

  Julkaistu: 30.11.2012 Ohjelmatyö

  Ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian liike­vaih­don kasvu­vauhti on maail­malla ollut huikeaa. Muuta­mat suoma­lai­set­kin yrityk­set ovat jo voimak­kaasti tiedos­ta­neet kasva­van ympä­ris­tö­lii­ke­toi­min­nan merki­tyk­sen. Uuden tekno­lo­gian kasvu­tal­koi­siin tarvi­taan niin yrityk­set, valtio kuin kunnat­kin, kirjoit­taa kansan­edus­taja Harri Jaskari.

  Maail­malla puhu­taan paljon, että ympä­ris­tö­tek­no­lo­gia, puhdas ener­gia ja kier­rä­tys ovat tule­vai­suu­den kasvua­loja. Ja totta tosi­aan, ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian liike­vaih­don kasvu­vauhti on maail­malla ollut huikeaa. Muuta­mat suoma­lai­set­kin yrityk­set ovat jo voimak­kaasti tiedos­ta­neet kasva­van ympä­ris­tö­lii­ke­toi­min­nan merki­tyk­sen. Mielen­kiin­toi­sia uusia tuot­teita on synty­nyt esimer­kiksi Metsolta (uusiu­tu­van ener­gian kaasu­tus­lai­tok­set), BMH Tech­no­lo­gyltä (jätteen esikä­sit­te­ly­lai­tos), Wärt­si­lältä (smart power) ja ST1:ltä (biopolt­toai­neet).

  Sen sijaan julki­nen sektori Suomessa ei ole tähän mennessä riit­tä­västi tajun­nut sitä, että huip­pu­luo­kan koti­mai­set yrityk­set tarvit­se­vat maatamme tietyn­lai­seksi pilot­ti­maaksi maail­massa. On todella vaikea myydä tuotetta tai palve­lua, mikäli ei ole esit­tää esimerk­ki­lai­tosta omassa maas­samme. Yhteis­kunta elää vielä vanhassa ajassa.

  Viime viik­koina olen konkreet­ti­sesti nähnyt muutok­sen vaikeu­den. Olen viri­tel­lyt yhden yritys­ryh­män kanssa merkit­tä­vää systee­mistä inno­vaa­tiota ? eli halumme on lait­taa monta ympä­ris­tö­tek­no­lo­giaa yhteen. Ajatuk­sena on ollut tehdä useita tekno­lo­gioita hyödyn­tävä jätteen­kä­sit­te­ly­linja, josta ei synny vain ener­giaa, vaan paljon uusia loppu­tuot­teita.

  Tässä ideassa todel­la­kin yhdis­te­tään monien suoma­lais­ten yritys­ten huip­pu­tek­no­lo­gia samaan tuotan­to­lai­tok­seen. Uudessa inno­vaa­tiossa erote­taan ensin kaikki hyödyl­li­nen aines kier­rä­tyk­seen auto­maat­ti­sesti. Sen jälkeen kyetään nykyistä parem­min erot­te­le­maan myös erilaa­tui­nen biomassa. Lopuksi osa jätteestä polte­taan ja osasta tehdään vielä biopolt­toai­netta. Jopa tuhkas­ta­kin voidaan erot­taa arvok­kaita maame­tal­leja. Samaan kombi­naa­tio voidaan vielä lait­taa rinnalle aurinko- ja tuulie­ner­gian kokei­lu­kenttä.

  Suomi tarvit­see tällai­sia pilot­ti­teh­taita. Sen avulla pysty­tään näyt­tä­mään maail­malle, mitä me osaamme ? yhdessä. Miet­ti­kää millai­set vien­ti­nä­ky­mät tällai­sella uudelle kombi­noi­dulla tekno­lo­gialla olisi vaikka Kiinassa ja Intiassa, joissa on useita satoja miljoo­na­kau­pun­keja, jotka uhkaa­vat hautau­tua jäte­vuo­riin.

  Idea on upea, mutta sitten olem­me­kin kohdan­neet vaikeuk­sia. Kuntien omis­ta­mat jäteyh­tiöt miet­ti­vät asiaa mieluum­min varman päälle ja turvau­tu­vat helposti saksa­lai­seen arina­tek­no­lo­gi­aan, jossa kaikki jäte polte­taan. Ei löydy uskal­lusta tehdä tekno­lo­gia­loik­kaus eteen­päin. Sama uskal­luk­sen puute koskee tällä hetkellä koko suoma­laista yhteis­kun­taa.

  Tämä ja monet muut uutta luovat hank­keet sopi­si­vat täydel­li­sesti Suomen halli­tuk­sen ajamaan poli­tiik­kaan. Puhtaan ener­gia ohjelma eli ener­gia- ja ilmas­to­stra­te­gian päivi­tys on valmis­tu­massa alku­vuo­desta ja valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tös clean­tec­hiin liit­tyen on myös lähiai­koina päätet­tä­vien asioi­den joukossa. Suomessa on osaa­mista, mutta varsi­nai­set pilo­tit puut­tu­vat.

  Lisäksi ennak­ko­tie­to­jen mukaan valtio­neu­vos­ton clean­tech-peri­aa­te­pää­tök­sessä keho­te­taan kuntia käyt­tä­mään vähin­tään prosen­tin julki­sista hankin­noista clean­tech-hank­kei­siin. Tämä­kin olisi jo yli 300 miljoo­naa euroa vuodessa. Kunnat teki­si­vät upean kasvu­teon, mikäli ne lähti­si­vät yhdessä valtion ja yritys­ten kanssa uuden liike­toi­min­nan kasvu­tal­koi­siin.

  Harri Jaskari
  kansan­edus­taja