Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta – kokoomus.fi
MENU
Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta

Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta

Julkaistu: 30.11.2012 Programarbete

Ympäris­tö­tek­no­logian liike­vaihdon kasvu­vauhti on maail­malla ollut huikeaa. Muutamat suoma­lai­setkin yritykset ovat jo voimak­kaasti tiedos­taneet kasvavan ympäris­tö­lii­ke­toi­minnan merki­tyksen. Uuden tekno­logian kasvu­tal­koisiin tarvitaan niin yritykset, valtio kuin kunnatkin, kirjoittaa kansan­edustaja Harri Jaskari.

Maail­malla puhutaan paljon, että ympäris­tö­tek­no­logia, puhdas energia ja kierrätys ovat tulevai­suuden kasvualoja. Ja totta tosiaan, ympäris­tö­tek­no­logian liike­vaihdon kasvu­vauhti on maail­malla ollut huikeaa. Muutamat suoma­lai­setkin yritykset ovat jo voimak­kaasti tiedos­taneet kasvavan ympäris­tö­lii­ke­toi­minnan merki­tyksen. Mielen­kiin­toisia uusia tuotteita on syntynyt esimer­kiksi Metsolta (uusiu­tuvan energian kaasu­tus­lai­tokset), BMH Techno­lo­gyltä (jätteen esikä­sit­te­ly­laitos), Wärtsi­lältä (smart power) ja ST1:ltä (biopolt­toaineet).

Sen sijaan julkinen sektori Suomessa ei ole tähän mennessä riittä­västi tajunnut sitä, että huippu­luokan kotimaiset yritykset tarvit­sevat maatamme tietyn­lai­seksi pilot­ti­maaksi maail­massa. On todella vaikea myydä tuotetta tai palvelua, mikäli ei ole esittää esimerk­ki­lai­tosta omassa maassamme. Yhteis­kunta elää vielä vanhassa ajassa.

Viime viikkoina olen konkreet­ti­sesti nähnyt muutoksen vaikeuden. Olen viritellyt yhden yritys­ryhmän kanssa merkit­tävää systee­mistä innovaa­tiota ? eli halumme on laittaa monta ympäris­tö­tek­no­logiaa yhteen. Ajatuksena on ollut tehdä useita tekno­lo­gioita hyödyntävä jätteen­kä­sit­te­ly­linja, josta ei synny vain energiaa, vaan paljon uusia loppu­tuot­teita.

Tässä ideassa todel­lakin yhdis­tetään monien suoma­laisten yritysten huippu­tek­no­logia samaan tuotan­to­lai­tokseen. Uudessa innovaa­tiossa erotetaan ensin kaikki hyödyl­linen aines kierrä­tykseen automaat­ti­sesti. Sen jälkeen kyetään nykyistä paremmin erotte­lemaan myös erilaa­tuinen biomassa. Lopuksi osa jätteestä poltetaan ja osasta tehdään vielä biopolt­toai­netta. Jopa tuhkas­takin voidaan erottaa arvok­kaita maame­talleja. Samaan kombi­naatio voidaan vielä laittaa rinnalle aurinko- ja tuulie­nergian kokei­lu­kenttä.

Suomi tarvitsee tällaisia pilot­ti­teh­taita. Sen avulla pystytään näyttämään maail­malle, mitä me osaamme ? yhdessä. Miettikää millaiset vienti­nä­kymät tällai­sella uudelle kombi­noi­dulla tekno­lo­gialla olisi vaikka Kiinassa ja Intiassa, joissa on useita satoja miljoo­na­kau­punkeja, jotka uhkaavat hautautua jätevuoriin.

Idea on upea, mutta sitten olemmekin kohdanneet vaikeuksia. Kuntien omistamat jäteyhtiöt miettivät asiaa mieluummin varman päälle ja turvau­tuvat helposti saksa­laiseen arina­tek­no­lo­giaan, jossa kaikki jäte poltetaan. Ei löydy uskal­lusta tehdä tekno­lo­gia­loikkaus eteenpäin. Sama uskal­luksen puute koskee tällä hetkellä koko suoma­laista yhteis­kuntaa.

Tämä ja monet muut uutta luovat hankkeet sopisivat täydel­li­sesti Suomen halli­tuksen ajamaan politiikkaan. Puhtaan energia ohjelma eli energia- ja ilmas­to­stra­tegian päivitys on valmis­tu­massa alkuvuo­desta ja valtio­neu­voston periaa­te­päätös clean­techiin liittyen on myös lähiai­koina päätet­tävien asioiden joukossa. Suomessa on osaamista, mutta varsi­naiset pilotit puuttuvat.

Lisäksi ennak­ko­tie­tojen mukaan valtio­neu­voston cleantech-periaa­te­pää­tök­sessä kehotetaan kuntia käyttämään vähintään prosentin julki­sista hankin­noista cleantech-hankkeisiin. Tämäkin olisi jo yli 300 miljoonaa euroa vuodessa. Kunnat tekisivät upean kasvuteon, mikäli ne lähti­sivät yhdessä valtion ja yritysten kanssa uuden liike­toi­minnan kasvu­tal­koisiin.

Harri Jaskari
kansan­edustaja


Kokoomus.fi