Anne-Mari Virolainen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä – kokoomus.fi
MENU
Anne-Mari Virolainen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä

Anne-Mari Virolainen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä

Julkaistu: 07.02.2013 Programarbete

Ilmas­to­haas­teeseen vastaa­mi­seksi on luotava ratkaisuja, joissa yhteinen hyvä saadaan mahtumaan samaan pakettiin yksityisten intres­siemme kanssa. Sitten on vakuu­tettava ihmiset siitä, että he haluavat kokea yhdis­telmän edut omassa arjessaan.

Hyvät mainokset kertovat paljon siitä, mikä vetoaa ihmisiin. Ihmisille on mieluisaa paitsi säästää, niin myös edistää useita eri tavoit­teita samaan aikaan. Niin vaikeaa kuin se joskus onkin, ihmisten arki on lukuisten eri tavoit­teiden eteen toimi­mista, yhtäai­kai­sesti. Välillä se onnistuu paremmin, välillä huonommin.

Ilmas­ton­muu­tosta pidetään yleisesti isona mutta etäisenä asiana. Arjen optimoijien huomio kiinnit­tynee usein aikaan ja rahaan. Ne koetaan resurs­seista niukim­miksi ja lähei­sesti omaan elämän­pii­riimme kuulu­viksi. Siksi niiden käyttöä myös pohditaan eniten.

Jonkin yksit­täisen tutkijan kritiikki tai vastoin­käy­miset kansain­vä­li­sissä ilmas­to­neu­vot­te­luissa saavat jo jotkut kiistämään oman ympäris­tö­ak­tii­vi­suu­tensa järke­vyyden. Toisaalta kiihkeinkin luonnon­suo­jelija saattaa joskus kysee­na­laistaa omien valin­to­jensa merki­tyksen. Ilmaston kaltaiset isot ilmiöt joka tapauk­sessa muuttuvat tai ovat muuttu­matta hänen yksityi­sistä ratkai­suistaan riippu­matta? Oman elinai­kansa ja budjet­tinsa rajal­li­suu­desta useimmat lienevät kuitenkin kiusal­li­senkin tietoisia.

Isojen haasteiden edessä on luonnol­lista kokea pienuutta. Monet kai jakavatkin sisim­mässään kokemuksen siitä, ettei minun valin­noillani ole suurta väliä, ettei minulla ole varaa tai ettei minun ole fiksua yrittää yksin pelastaa maailmaa. Ovatko ihmiset siis menet­tä­mässä yhteisiä, meille jokai­selle välttä­mät­tömiä luonnon palve­luita siksi, ettei niiden vaali­minen tunnu meistä yksityis­hen­ki­löinä kannat­ta­valta? Onko viime kädessä ajatel­ta­vissa sellaista länsi­maista elämän­tyyliä, joka olisi myös ympäris­töys­tä­väl­linen.

Kehitystä ei aina saada aikai­seksi suurin harppauksin, mutta jokainen voi ottaa pieniä askelia. Ensias­ke­leeksi käy vaikkapa oman hiili­ja­lan­jäljen pienen­tä­minen. SYKE:n ilmas­to­toh­torien ideoima ilmas­to­dieetti sopii hyvin alkuvuoden kunto­kam­panjan osaksi. Siihen tarjoillaan vinkkejä mm. osoit­teessa http://www.ilmastodieetti.fi.

Sinivihreä säästä­väisyys on lopulta arjen valintoja, jotka ovat siedet­täviä paitsi kukka­rol­lemme ja kalen­te­ril­lemme, niin myös ympäris­tölle ja tervey­del­lemme.

Anne-Mari Virolainen
Kansan­edustaja
Ympäris­tö­ver­koston puheen­johtaja

Tutustu Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­kostoon


Kokoomus.fi