Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Anne-Mari Viro­lai­nen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä

Anne-Mari Viro­lai­nen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä

Julkaistu:

Ilmas­to­haas­tee­seen vastaa­mi­seksi on luotava ratkai­suja, joissa yhtei­nen hyvä saadaan mahtu­maan samaan paket­tiin yksi­tyis­ten intres­siemme kanssa. Sitten on vakuu­tet­tava ihmi­set siitä, että he halua­vat kokea yhdis­tel­män edut omassa arjes­saan.

Hyvät mainok­set kerto­vat paljon siitä, mikä vetoaa ihmi­siin. Ihmi­sille on mielui­saa paitsi sääs­tää, niin myös edis­tää useita eri tavoit­teita samaan aikaan. Niin vaikeaa kuin se joskus onkin, ihmis­ten arki on lukuis­ten eri tavoit­tei­den eteen toimi­mista, yhtä­ai­kai­sesti. Välillä se onnis­tuu parem­min, välillä huonom­min.

Ilmas­ton­muu­tosta pide­tään ylei­sesti isona mutta etäi­senä asiana. Arjen opti­moi­jien huomio kiin­nit­ty­nee usein aikaan ja rahaan. Ne koetaan resurs­seista niukim­miksi ja lähei­sesti omaan elämän­pii­riimme kuulu­viksi. Siksi niiden käyt­töä myös pohdi­taan eniten.

Jonkin yksit­täi­sen tutki­jan kritiikki tai vastoin­käy­mi­set kansain­vä­li­sissä ilmas­to­neu­vot­te­luissa saavat jo jotkut kiis­tä­mään oman ympä­ris­tö­ak­tii­vi­suu­tensa järke­vyy­den. Toisaalta kiih­kein­kin luon­non­suo­je­lija saat­taa joskus kysee­na­lais­taa omien valin­to­jensa merki­tyk­sen. Ilmas­ton kaltai­set isot ilmiöt joka tapauk­sessa muut­tu­vat tai ovat muut­tu­matta hänen yksi­tyi­sistä ratkai­suis­taan riip­pu­matta? Oman elin­ai­kansa ja budjet­tinsa rajal­li­suu­desta useim­mat liene­vät kuiten­kin kiusal­li­sen­kin tietoi­sia.

Isojen haas­tei­den edessä on luon­nol­lista kokea pienuutta. Monet kai jaka­vat­kin sisim­mäs­sään koke­muk­sen siitä, ettei minun valin­noil­lani ole suurta väliä, ettei minulla ole varaa tai ettei minun ole fiksua yrit­tää yksin pelas­taa maail­maa. Ovatko ihmi­set siis menet­tä­mässä yhtei­siä, meille jokai­selle vält­tä­mät­tö­miä luon­non palve­luita siksi, ettei niiden vaali­mi­nen tunnu meistä yksi­tyis­hen­ki­löinä kannat­ta­valta? Onko viime kädessä ajatel­ta­vissa sellaista länsi­maista elämän­tyy­liä, joka olisi myös ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen.

Kehi­tystä ei aina saada aikai­seksi suurin harp­pauk­sin, mutta jokai­nen voi ottaa pieniä aske­lia. Ensias­ke­leeksi käy vaik­kapa oman hiili­ja­lan­jäl­jen pienen­tä­mi­nen. SYKE:n ilmas­to­toh­to­rien ideoima ilmas­to­dieetti sopii hyvin alku­vuo­den kunto­kam­pan­jan osaksi. Siihen tarjoil­laan vink­kejä mm. osoit­teessa http://www.ilmastodieetti.fi.

Sini­vih­reä sääs­tä­väi­syys on lopulta arjen valin­toja, jotka ovat siedet­tä­viä paitsi kukka­rol­lemme ja kalen­te­ril­lemme, niin myös ympä­ris­tölle ja tervey­del­lemme.

Anne-Mari Viro­lai­nen
Kansan­edus­taja
Ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja

Tutustu Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­toon

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content