• FI
 • SV
 • MENU
  Anne-Mari Viro­lai­nen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä
  Twiittaa

  Anne-Mari Viro­lai­nen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä

  Julkaistu: 07.02.2013 Ohjelmatyö

  Ilmas­to­haas­tee­seen vastaa­mi­seksi on luotava ratkai­suja, joissa yhtei­nen hyvä saadaan mahtu­maan samaan paket­tiin yksi­tyis­ten intres­siemme kanssa. Sitten on vakuu­tet­tava ihmi­set siitä, että he halua­vat kokea yhdis­tel­män edut omassa arjes­saan.

  Hyvät mainok­set kerto­vat paljon siitä, mikä vetoaa ihmi­siin. Ihmi­sille on mielui­saa paitsi sääs­tää, niin myös edis­tää useita eri tavoit­teita samaan aikaan. Niin vaikeaa kuin se joskus onkin, ihmis­ten arki on lukuis­ten eri tavoit­tei­den eteen toimi­mista, yhtä­ai­kai­sesti. Välillä se onnis­tuu parem­min, välillä huonom­min.

  Ilmas­ton­muu­tosta pide­tään ylei­sesti isona mutta etäi­senä asiana. Arjen opti­moi­jien huomio kiin­nit­ty­nee usein aikaan ja rahaan. Ne koetaan resurs­seista niukim­miksi ja lähei­sesti omaan elämän­pii­riimme kuulu­viksi. Siksi niiden käyt­töä myös pohdi­taan eniten.

  Jonkin yksit­täi­sen tutki­jan kritiikki tai vastoin­käy­mi­set kansain­vä­li­sissä ilmas­to­neu­vot­te­luissa saavat jo jotkut kiis­tä­mään oman ympä­ris­tö­ak­tii­vi­suu­tensa järke­vyy­den. Toisaalta kiih­kein­kin luon­non­suo­je­lija saat­taa joskus kysee­na­lais­taa omien valin­to­jensa merki­tyk­sen. Ilmas­ton kaltai­set isot ilmiöt joka tapauk­sessa muut­tu­vat tai ovat muut­tu­matta hänen yksi­tyi­sistä ratkai­suis­taan riip­pu­matta? Oman elin­ai­kansa ja budjet­tinsa rajal­li­suu­desta useim­mat liene­vät kuiten­kin kiusal­li­sen­kin tietoi­sia.

  Isojen haas­tei­den edessä on luon­nol­lista kokea pienuutta. Monet kai jaka­vat­kin sisim­mäs­sään koke­muk­sen siitä, ettei minun valin­noil­lani ole suurta väliä, ettei minulla ole varaa tai ettei minun ole fiksua yrit­tää yksin pelas­taa maail­maa. Ovatko ihmi­set siis menet­tä­mässä yhtei­siä, meille jokai­selle vält­tä­mät­tö­miä luon­non palve­luita siksi, ettei niiden vaali­mi­nen tunnu meistä yksi­tyis­hen­ki­löinä kannat­ta­valta? Onko viime kädessä ajatel­ta­vissa sellaista länsi­maista elämän­tyy­liä, joka olisi myös ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen.

  Kehi­tystä ei aina saada aikai­seksi suurin harp­pauk­sin, mutta jokai­nen voi ottaa pieniä aske­lia. Ensias­ke­leeksi käy vaik­kapa oman hiili­ja­lan­jäl­jen pienen­tä­mi­nen. SYKE:n ilmas­to­toh­to­rien ideoima ilmas­to­dieetti sopii hyvin alku­vuo­den kunto­kam­pan­jan osaksi. Siihen tarjoil­laan vink­kejä mm. osoit­teessa http://www.ilmastodieetti.fi.

  Sini­vih­reä sääs­tä­väi­syys on lopulta arjen valin­toja, jotka ovat siedet­tä­viä paitsi kukka­rol­lemme ja kalen­te­ril­lemme, niin myös ympä­ris­tölle ja tervey­del­lemme.

  Anne-Mari Viro­lai­nen
  Kansan­edus­taja
  Ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja

  Tutustu Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­toon