Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston kolumni: Elämme loppu­vuoden velaksi luonnon­va­rojen osalta – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston kolumni: Elämme loppu­vuoden velaksi luonnon­va­rojen osalta

Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston kolumni: Elämme loppu­vuoden velaksi luonnon­va­rojen osalta

Julkaistu: 23.10.2012 Programarbete

Maapallon kestokyky on vuosittain yhä aikai­semmin käytetty loppuun. Luonnon­va­rojen kunnioit­ta­vampi hyödyn­tä­minen ja materi­aalien tehok­kaampi käyttö ovat välttä­mät­tömiä, jotta voimme jättää jälkeemme sellaisen maapallon, jonka ekosys­tee­missä ihmisel­läkin on mahdol­lisuus hyvään elämään, kirjoittaa Johanna Krabbe Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston kolum­nissa.

Syksyisin maapallon kestokyky on vuosittain yhä aikai­semmin käytetty loppuun. Luonnon­va­rojen kulutus ylitti tänä vuonna tuotannon 22.8. ja elämme loppu­vuoden yli luonnon­va­ro­jemme eli velaksi. Maailman yliku­lu­tus­päivä on vuosittain aikais­tunut päivä, jolloin ihmis­kunnan tarpeet ylittävät sen vuoden ekosys­teemien kyvyn tuottaa luonnon­varoja, käsitellä jätteitä ja päästöjä.

Luonnon­va­rojen kunnioit­ta­vampi hyödyn­tä­minen ja materi­aalien tehok­kaampi käyttö ovat välttä­mät­tömiä, jotta voimme jättää jälkeemme sellaisen maapallon, jonka ekosys­tee­missä ihmisel­läkin on mahdol­lisuus hyvään elämään. Kerta­käyt­tö­kult­tuuri, kaato­paik­kojen täyttä­minen hyöty­jät­teellä, päästöt ja resurssien tuhlaus eivät saa olla hiljaa hyväk­syttyjä käytäntöjä.

?Tehdään niin kuin aina ennenkin? ei enää riitä. Hukumme tavaraan, mutta se ei näytä tuovan onnea. Rajat pitää asettaa luonnon­va­rojen liika­käy­tölle ja velka­taa­kalle. Pitää oppia pois monista asioista, joita nyt pidämme itsestään selvinä. Tilalle on omaksuttava uusia tapoja toimia niin, että luonnon­varoja käytetään sääste­li­äästi.

Reilu sata vuotta sitten työpanos oli halpa ja raaka-aineet niin kalliita, että rikkoon­tuneet tavarat korjattiin. Tällä hetkellä vielä raaka-aineet ovat halpoja ja työ kallista, jolloin korjaus­työstä on tullut talou­del­li­sesti kannat­ta­ma­tonta. Velka­taak­kamme kasvaa. Tuotta­vuuden ja resurs­si­te­hok­kuuden tulee kasvaa tekno­logian ja osaamisen kehit­ty­misen ja organi­saa­tioiden innovaa­tioiden kautta.

Edessä on ennen­nä­ke­mätön talouden toimin­ta­lo­giikan muutos, kun samoista raaka-ainemää­ristä täytyy saada paljon enemmän käyttö­hyötyä luonnon monimuo­toi­suutta vaaran­ta­matta, olemat­to­milla päästöillä ja uusiu­tu­valla energialla tehok­kaasti tuotettuna.

Kvartaa­lista on katsottava pidem­piai­kaiseen tuotta­vuuteen ja resurssien tehok­kaaseen käyttöön. Se edellyttää myös monia muutoksia yritysten toimin­ta­ta­poihin, esim. tavara­lii­ken­teeseen ja pohjim­miltaan koko elämän­ta­paamme. Talouskaan ei voi kehittyä ilman luonnon­varoja, joten kestävä talous tarvitsee luonnon­va­rojen kestävää käyttöä.

Johanna Krabbe
Ympäris­tö­joh­ta­misen yhdis­tyksen halli­tuksen puheen­johtaja


Kokoomus.fi