Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Elämme loppu­vuo­den velaksi luon­non­va­ro­jen osalta

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Elämme loppu­vuo­den velaksi luon­non­va­ro­jen osalta

Julkaistu:

Maapal­lon kesto­kyky on vuosit­tain yhä aikai­sem­min käytetty loppuun. Luon­non­va­ro­jen kunnioit­ta­vampi hyödyn­tä­mi­nen ja mate­ri­aa­lien tehok­kaampi käyttö ovat vält­tä­mät­tö­miä, jotta voimme jättää jälkeemme sellai­sen maapal­lon, jonka ekosys­tee­missä ihmi­sel­lä­kin on mahdol­li­suus hyvään elämään, kirjoit­taa Johanna Krabbe Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolum­nissa.

Syksyi­sin maapal­lon kesto­kyky on vuosit­tain yhä aikai­sem­min käytetty loppuun. Luon­non­va­ro­jen kulu­tus ylitti tänä vuonna tuotan­non 22.8. ja elämme loppu­vuo­den yli luon­non­va­ro­jemme eli velaksi. Maail­man yliku­lu­tus­päivä on vuosit­tain aikais­tu­nut päivä, jolloin ihmis­kun­nan tarpeet ylit­tä­vät sen vuoden ekosys­tee­mien kyvyn tuot­taa luon­non­va­roja, käsi­tellä jätteitä ja pääs­töjä.

Luon­non­va­ro­jen kunnioit­ta­vampi hyödyn­tä­mi­nen ja mate­ri­aa­lien tehok­kaampi käyttö ovat vält­tä­mät­tö­miä, jotta voimme jättää jälkeemme sellai­sen maapal­lon, jonka ekosys­tee­missä ihmi­sel­lä­kin on mahdol­li­suus hyvään elämään. Kerta­käyt­tö­kult­tuuri, kaato­paik­ko­jen täyt­tä­mi­nen hyöty­jät­teellä, pääs­töt ja resurs­sien tuhlaus eivät saa olla hiljaa hyväk­syt­tyjä käytän­töjä.

?Tehdään niin kuin aina ennen­kin? ei enää riitä. Hukumme tava­raan, mutta se ei näytä tuovan onnea. Rajat pitää aset­taa luon­non­va­ro­jen liika­käy­tölle ja velka­taa­kalle. Pitää oppia pois monista asioista, joita nyt pidämme itses­tään selvinä. Tilalle on omak­sut­tava uusia tapoja toimia niin, että luon­non­va­roja käyte­tään sääs­te­li­äästi.

Reilu sata vuotta sitten työpa­nos oli halpa ja raaka-aineet niin kalliita, että rikkoon­tu­neet tava­rat korjat­tiin. Tällä hetkellä vielä raaka-aineet ovat halpoja ja työ kallista, jolloin korjaus­työstä on tullut talou­del­li­sesti kannat­ta­ma­tonta. Velka­taak­kamme kasvaa. Tuot­ta­vuu­den ja resurs­si­te­hok­kuu­den tulee kasvaa tekno­lo­gian ja osaa­mi­sen kehit­ty­mi­sen ja orga­ni­saa­tioi­den inno­vaa­tioi­den kautta.

Edessä on ennen­nä­ke­mä­tön talou­den toimin­ta­lo­gii­kan muutos, kun samoista raaka-aine­mää­ristä täytyy saada paljon enem­män käyt­tö­hyö­tyä luon­non moni­muo­toi­suutta vaaran­ta­matta, olemat­to­milla pääs­töillä ja uusiu­tu­valla ener­gialla tehok­kaasti tuotet­tuna.

Kvar­taa­lista on katsot­tava pidem­piai­kai­seen tuot­ta­vuu­teen ja resurs­sien tehok­kaa­seen käyt­töön. Se edel­lyt­tää myös monia muutok­sia yritys­ten toimin­ta­ta­poi­hin, esim. tava­ra­lii­ken­tee­seen ja pohjim­mil­taan koko elämän­ta­paamme. Talous­kaan ei voi kehit­tyä ilman luon­non­va­roja, joten kestävä talous tarvit­see luon­non­va­ro­jen kestä­vää käyt­töä.

Johanna Krabbe
Ympä­ris­tö­joh­ta­mi­sen yhdis­tyk­sen halli­tuk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content