Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

ympäristöverkosto

27.6.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Takai­sin luon­toon!

Kun ikku­nat ja ovet luon­toon on kerran saatu avat­tua, avau­tu­vat myös erin­omai­set mahdol­li­suu­det ihmis­ten luon­to­suh­teen paran­ta­mi­selle ja järki­vih­rey­den edis­tä­mi­selle. Esimer­kiksi

26.6.2013

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Typpi­pää­töstä pohdit­tava erit­täin tarkasti

On sinänsä selvää, että rikki­di­rek­tii­vin ja typpia­se­tuk­sen tausta-ajatus on oikea. Itäme­ren tila huolet­taa ja rehe­vöi­ty­mi­nen lisään­tyy. Silti rajoi­tuk­sia voi pohtia

30.5.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi-, luomu- ja villi­ruoka avaa­vat mahdol­li­suuk­sia

On jokai­sen suoma­lai­sen etu, että maal­lamme on myös omaa ruuan­tuo­tan­toa. Näin emme ole riip­pu­vai­sia ulko­mai­sen ruuan tuon­nista, kirjoit­taa ympä­ris­tö­ver­kos­ton pj.,

30.5.2013

Ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus koetuk­sella

Elin­tar­vik­kei­siin kohdis­tu­vat väären­nök­set lisään­ty­vät maail­malla samaa tahtia kuin ruoan hinta nousee. Tästä on Suomes­sa­kin saatu jo mais­tiai­sia, kirjoit­taa kansan­edus­taja Markku

30.4.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Sähköä ilmassa

Sähkö­au­to­jen maail­man­val­loi­tusta on povattu jo vuosi­kym­me­niä. Tois­tai­seksi niiden yleis­ty­mi­sessä ei ole tehty suuria läpi­mur­toja. Tutki­musta ja kehi­tys­työtä sähkö­au­to­jen kehit­tä­mi­seksi tehdään

30.4.2013

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Sähkö ? maail­man tärkein keksintö erityi­sesti suoma­lai­sille

Mielen­kiin­toista on se, mikä on maail­man tule­vai­suu­den kannalta todella suuri ener­gia­lähde, kirjoit­taa kansan­edus­taja Harri Jaskari ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolum­nissa. Kansa­lais­ten mielestä sähkö

27.3.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Vihreän kasvun aika

Vihreän kasvun haas­teessa voidaan onnis­tua vain, mikäli talou­den kasvun ja liial­li­sen ympä­ris­tö­ra­si­tuk­sen yhteys saadaan murret­tua. Suomessa on oltava valmiita otta­maan

27.3.2013

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ympäristö­palkinto joka kuntaan

Monissa kunnissa on viime vuosi­kym­me­ninä tehty ympä­ris­tö­asioissa merkit­tä­viä inves­toin­teja. Lisäksi kunta­lais­ten kasvava kiin­nos­tus on näky­nyt moni­nai­sina pienem­pinä tekoina. Perin­teis­ten kult­­tuuri-,

28.2.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muut­ta­mi­seen

Joskus ikävästä voi seurata hyvää­kin. Uskon­kin, että myös mediassa lähiai­koina nähty hevo­sen­li­ha­kohu voi kään­tyä yhtei­seksi voitok­semme. Skan­daa­lista on ollut aina­kin

28.2.2013

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Tahto­tilan sijaan oikeita toimia vuokra-asun­to­­ra­ken­ta­mi­seen

Asian­tun­ti­jat ovat esit­tä­neet, että syy valtion tuke­mien vuokra-asun­­to­­jen vähäi­seen raken­ta­mi­seen parina viime vuotena on nykyi­sessä korko­tu­ki­jär­jes­tel­mässä. Järjes­telmä ei ole toimi­nut,

Skip to content