Kokoomus.fi
Anne-Mari Virolainen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muutta­miseen

Anne-Mari Virolainen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muutta­miseen

Julkaistu: 28.2.13 Ohjelmatyö

Joskus ikävästä voi seurata hyvääkin. Uskonkin, että myös mediassa lähiai­koina nähty hevosen­li­hakohu voi kääntyä yhtei­seksi voitok­semme. Skandaa­lista on ollut ainakin yksi myönteinen seuraus. Kulut­tajat ja polii­tikot ympäri Eurooppaa ovat nimittäin heränneet vaatimaan elintar­vik­keisiin yhä parempia alkupe­rä­mer­kintöjä. Maanan­taina Brysse­lissä tavanneet EU:n maata­lous­mi­nis­terit hoput­tivat jo valmis­teilla olevia esityksiä pakkaus­mer­kin­töjen tiuken­ta­mi­sesta.

On toivot­tavaa, ettei kiinnostus ruokaa kohtaan ole vain ohimenevä ilmiö, vaan että kulut­tajat valpas­tuvat pysyvästi. Elintar­vi­ke­mark­ki­noilla merki­tyk­sel­listä on paitsi massojen käyttäy­ty­minen, niin aivan yksit­täis­tenkin ihmisten aloit­teel­lisuus. Omassa lähipii­ris­sä­nikin on ihmisiä, jotka ovat omalla ruoka­piiri-innos­tuk­sellaan onnis­tuneet houkut­te­lemaan lukuisia tutta­viaan tekemään maati­loilta yhteisiä suora­ti­lauksia.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­rimme Jari Koskinen on nostanut esiin eineksiin liittyvät erityis­haasteet. Ruokansa itse valmistava on paremmin perillä siitä, mitä suuhunsa laittaa kuin einesten varassa elävä. Pitkälle jalos­te­tuissa tuotteissa alkupe­räiset raaka-aineet on usein käsitelty niin perus­teel­li­sesti, ettei niitä pysty enää mausta­misen jälkeen tunnis­tamaan juuri kukaan muu kuin asian­tunteva kemisti. Jokaisen on itse päätettävä, panos­taako kotikok­kailuun, mutta tarvit­taessa kulut­tajien on voitava luottaa myös jalos­teisiin.

Paikal­listen ruoka­ket­jujen kehit­tä­minen on eräs keino kohentaa raaka-aineiden tunte­musta ja raaka-aineita kohtaan tunnettua luotta­musta. Esimer­kiksi Varsinais-Suomessa on perus­tettu tätä tarkoi­tusta varten oma kehit­tä­mis­hank­keensa VARRU (varru.fi). Paikal­lisia tuottajia on saatettu sen avulla yhä tiiviimpään yhteis­työhön keskenään. Lisäksi hankkeessa on selvi­tetty niitä esteitä, joita paikal­listen tuotteiden markki­noil­le­pääsyyn liittyy.

Lisää­mällä kulut­tajien tiedon­saantia sekä edistä­mällä laaduk­kaiden ja tuoreiden lähituot­teiden käyttöä myös laitos­keit­tiöissä voidaan saada paljon hyvää aikai­seksi. Hyvästä kotimai­sesta ruuasta on iloa sekä alueta­lou­del­li­sesti että ravit­se­muk­sel­li­sesti. Maksa­malla terveel­li­sestä ruuasta voimme myös myöhemmin välttyä maksa­masta heikosta ravin­nosta johtu­vista sairauk­sista.

Anne-Mari Virolainen
Ympäris­tö­ver­koston puheen­johtaja


Kokoomus.fi