Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Anne-Mari Viro­lai­nen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muut­ta­mi­seen

Anne-Mari Viro­lai­nen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muut­ta­mi­seen

Julkaistu:

Joskus ikävästä voi seurata hyvää­kin. Uskon­kin, että myös mediassa lähiai­koina nähty hevo­sen­li­ha­kohu voi kään­tyä yhtei­seksi voitok­semme. Skan­daa­lista on ollut aina­kin yksi myön­tei­nen seuraus. Kulut­ta­jat ja polii­ti­kot ympäri Euroop­paa ovat nimit­täin herän­neet vaati­maan elin­tar­vik­kei­siin yhä parem­pia alku­pe­rä­mer­kin­töjä. Maanan­taina Brys­se­lissä tavan­neet EU:n maata­lous­mi­nis­te­rit hoput­ti­vat jo valmis­teilla olevia esityk­siä pakkaus­mer­kin­tö­jen tiuken­ta­mi­sesta.

On toivot­ta­vaa, ettei kiin­nos­tus ruokaa kohtaan ole vain ohime­nevä ilmiö, vaan että kulut­ta­jat valpas­tu­vat pysy­västi. Elin­tar­vi­ke­mark­ki­noilla merki­tyk­sel­listä on paitsi masso­jen käyt­täy­ty­mi­nen, niin aivan yksit­täis­ten­kin ihmis­ten aloit­teel­li­suus. Omassa lähi­pii­ris­sä­ni­kin on ihmi­siä, jotka ovat omalla ruoka­piiri-innos­tuk­sel­laan onnis­tu­neet houkut­te­le­maan lukui­sia tutta­vi­aan teke­mään maati­loilta yhtei­siä suora­ti­lauk­sia.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­rimme Jari Koski­nen on nosta­nut esiin einek­siin liit­ty­vät erityis­haas­teet. Ruokansa itse valmis­tava on parem­min perillä siitä, mitä suuhunsa lait­taa kuin eines­ten varassa elävä. Pitkälle jalos­te­tuissa tuot­teissa alku­pe­räi­set raaka-aineet on usein käsi­telty niin perus­teel­li­sesti, ettei niitä pysty enää maus­ta­mi­sen jälkeen tunnis­ta­maan juuri kukaan muu kuin asian­tun­teva kemisti. Jokai­sen on itse päätet­tävä, panos­taako koti­kok­kai­luun, mutta tarvit­taessa kulut­ta­jien on voitava luot­taa myös jalos­tei­siin.

Paikal­lis­ten ruoka­ket­ju­jen kehit­tä­mi­nen on eräs keino kohen­taa raaka-ainei­den tunte­musta ja raaka-aineita kohtaan tunnet­tua luot­ta­musta. Esimer­kiksi Varsi­nais-Suomessa on perus­tettu tätä tarkoi­tusta varten oma kehit­tä­mis­hank­keensa VARRU (varru.fi). Paikal­li­sia tuot­ta­jia on saatettu sen avulla yhä tiiviim­pään yhteis­työ­hön keske­nään. Lisäksi hank­keessa on selvi­tetty niitä esteitä, joita paikal­lis­ten tuot­tei­den mark­ki­noil­le­pää­syyn liit­tyy.

Lisää­mällä kulut­ta­jien tiedon­saan­tia sekä edis­tä­mällä laaduk­kai­den ja tuorei­den lähi­tuot­tei­den käyt­töä myös laitos­keit­tiöissä voidaan saada paljon hyvää aikai­seksi. Hyvästä koti­mai­sesta ruuasta on iloa sekä alue­ta­lou­del­li­sesti että ravit­se­muk­sel­li­sesti. Maksa­malla terveel­li­sestä ruuasta voimme myös myöhem­min vält­tyä maksa­masta heikosta ravin­nosta johtu­vista sairauk­sista.

Anne-Mari Viro­lai­nen
Ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content