Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Anne-Mari Viro­lai­nen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muut­ta­mi­seen

Anne-Mari Viro­lai­nen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muut­ta­mi­seen

Julkaistu:

Joskus ikävästä voi seurata hyvää­kin. Uskon­kin, että myös mediassa lähiai­koina nähty hevo­sen­li­ha­kohu voi kään­tyä yhtei­seksi voitok­semme. Skan­daa­lista on ollut aina­kin yksi myön­tei­nen seuraus. Kulut­ta­jat ja polii­ti­kot ympäri Euroop­paa ovat nimit­täin herän­neet vaati­maan elin­tar­vik­kei­siin yhä parem­pia alku­pe­rä­mer­kin­töjä. Maanan­taina Brys­se­lissä tavan­neet EU:n maata­lous­mi­nis­te­rit hoput­ti­vat jo valmis­teilla olevia esityk­siä pakkaus­mer­kin­tö­jen tiuken­ta­mi­sesta.

On toivot­ta­vaa, ettei kiin­nos­tus ruokaa kohtaan ole vain ohime­nevä ilmiö, vaan että kulut­ta­jat valpas­tu­vat pysy­västi. Elin­tar­vi­ke­mark­ki­noilla merki­tyk­sel­listä on paitsi masso­jen käyt­täy­ty­mi­nen, niin aivan yksit­täis­ten­kin ihmis­ten aloit­teel­li­suus. Omassa lähi­pii­ris­sä­ni­kin on ihmi­siä, jotka ovat omalla ruoka­piiri-innos­tuk­sel­laan onnis­tu­neet houkut­te­le­maan lukui­sia tutta­vi­aan teke­mään maati­loilta yhtei­siä suora­ti­lauk­sia.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­rimme Jari Koski­nen on nosta­nut esiin einek­siin liit­ty­vät erityis­haas­teet. Ruokansa itse valmis­tava on parem­min perillä siitä, mitä suuhunsa lait­taa kuin eines­ten varassa elävä. Pitkälle jalos­te­tuissa tuot­teissa alku­pe­räi­set raaka-aineet on usein käsi­telty niin perus­teel­li­sesti, ettei niitä pysty enää maus­ta­mi­sen jälkeen tunnis­ta­maan juuri kukaan muu kuin asian­tun­teva kemisti. Jokai­sen on itse päätet­tävä, panos­taako koti­kok­kai­luun, mutta tarvit­taessa kulut­ta­jien on voitava luot­taa myös jalos­tei­siin.

Paikal­lis­ten ruoka­ket­ju­jen kehit­tä­mi­nen on eräs keino kohen­taa raaka-ainei­den tunte­musta ja raaka-aineita kohtaan tunnet­tua luot­ta­musta. Esimer­kiksi Varsi­nais-Suomessa on perus­tettu tätä tarkoi­tusta varten oma kehit­tä­mis­hank­keensa VARRU (varru.fi). Paikal­li­sia tuot­ta­jia on saatettu sen avulla yhä tiiviim­pään yhteis­työ­hön keske­nään. Lisäksi hank­keessa on selvi­tetty niitä esteitä, joita paikal­lis­ten tuot­tei­den mark­ki­noil­le­pää­syyn liit­tyy.

Lisää­mällä kulut­ta­jien tiedon­saan­tia sekä edis­tä­mällä laaduk­kai­den ja tuorei­den lähi­tuot­tei­den käyt­töä myös laitos­keit­tiöissä voidaan saada paljon hyvää aikai­seksi. Hyvästä koti­mai­sesta ruuasta on iloa sekä alue­ta­lou­del­li­sesti että ravit­se­muk­sel­li­sesti. Maksa­malla terveel­li­sestä ruuasta voimme myös myöhem­min vält­tyä maksa­masta heikosta ravin­nosta johtu­vista sairauk­sista.

Anne-Mari Viro­lai­nen
Ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content