Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Typpi­pää­töstä pohdittava erittäin tarkasti – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Typpi­pää­töstä pohdittava erittäin tarkasti

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Typpi­pää­töstä pohdittava erittäin tarkasti

Julkaistu: 26.06.2013 Ohjelmatyö

On sinänsä selvää, että rikki­di­rek­tiivin ja typpia­se­tuksen tausta-ajatus on oikea. Itämeren tila huolettaa ja rehevöi­ty­minen lisääntyy. Silti rajoi­tuksia voi pohtia vihreän useam­malla eri sävyllä, ei musta­val­koi­sesti, kirjoittaa elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori Itämeren typpi­pääs­töjen rajoit­ta­mi­sesta.

Suomelle elintärkeä vienti­teol­lisuus on kovassa paikassa. Talou­del­linen suhdanne on vaikea, uudet tilaukset ovat tiukassa. Samalla joudumme kamppai­lemaan kansal­lisen kustan­nus­kil­pai­lu­kyvyn kanssa. Asiaa ei yhtään helpota vuonna 2015 voimaan­tuleva rikki­di­rek­tiivi. Useiden arvioiden mukaan vienti­teol­li­suu­delle on luvassa satojen miljoonien kustan­nus­paineet jo ennestään hanka­lassa tilan­teessa.

Hallitus on etsinyt pitkään ja aktii­vi­sesti keinoja kustan­nus­pai­neiden helpot­ta­mi­seksi. Puoli­vä­li­rii­hessä saatiin jo vastaan­tuloja esimer­kiksi tulevan windfall-veron olennai­sella helpot­ta­mi­sella. Rikki­di­rek­tiivin kompen­sointiin palataan vuonna 2015, kun nähdään sen todel­liset kustan­nukset.

Nyt soppaan on tulossa yksi muuttuja lisää - Itämeren typpi­päästöjä rajoittava asetus. Suomi pohtii nyt uudestaan kantaansa asiaan. On sinänsä selvää, että rikki­di­rek­tiivin ja typpia­se­tuksen tausta-ajatus on oikea. Itämeren tila huolettaa ja rehevöi­ty­minen lisääntyy. Silti rajoi­tuksia voi pohtia vihreän useam­malla eri sävyllä, ei musta­val­koi­sesti. Kansain­vä­lisen arvion mukaan laiva­lii­kenteen osuus Itämeren typpi­pääs­töistä on vain 1,25 prosenttia.

Typpi­pääs­töjen rajoit­ta­minen on viran­omai­sar­vioiden mukaan tuomassa alkuun laivoille vajaan 20 miljoonan euron kustan­nus­paineen ja myöhemmin 60?70 miljoonan euron rasituksen. Kyse ei ole rikki­di­rek­tiivin kokoi­sesta asiasta, mutta silti jokainen kustan­nuslisä äärim­mäisen herkässä talous­ti­lan­teessa on vakava paikka yrityk­sille. Viesti on syytä ottaa vakavasti - kyse on suoma­laisen työn tulevai­suu­desta. Myös ympäristön viesti pitää ottaa vakavasti. Ja näitä pitää nyt punnita yhdessä kylmä­her­moi­sesti, ilman tunteen­omaista paasausta.

Kyse on ennen kaikkea kokonai­suu­desta. On vastuu­tonta vähätellä suoma­laisen vienti­teol­li­suuden kustan­nus­taakkaa ja hinta­kil­pai­lu­kykyä. Siksi Suomella on nyt mahdol­lisuus pitää typpi­ra­joi­tusten siirty­mä­päätös itsellään EU:n yhteisen päätöksen sijaan ja katsoa siirty­mä­ajan­kohta rauhassa.

Ympäristö- ja talous­ky­sy­mysten moniu­lot­teista yhteyttä pohdit­taessa on hyvä mieltää, että päästöt vähenevät varmasti pysyvästi, jos laiva­lii­kenne Itäme­rellä hiljenee viennin hidas­tuessa. Tämä saadaan kyllä aikaan teolli­suuden kustan­nus­taakan holtit­to­malla kasvat­ta­mi­sella. Ehkä nyt pieni maltti olisi paikallaan.

Järki­vihreys ei ole lainkaan hullumpi vihreän sävy.

Jan Vapaa­vuori
elinkei­no­mi­nisteri

Kirjoitus on julkaistu Vapaa­vuoren blogissa 14.6.2013.


Kokoomus.fi