Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Typpi­pää­töstä pohdit­tava erit­täin tarkasti

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Typpi­pää­töstä pohdit­tava erit­täin tarkasti

Julkaistu:

On sinänsä selvää, että rikki­di­rek­tii­vin ja typpia­se­tuk­sen tausta-ajatus on oikea. Itäme­ren tila huolet­taa ja rehe­vöi­ty­mi­nen lisään­tyy. Silti rajoi­tuk­sia voi pohtia vihreän useam­malla eri sävyllä, ei musta­val­koi­sesti, kirjoit­taa elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori Itäme­ren typpi­pääs­tö­jen rajoit­ta­mi­sesta.

Suomelle elin­tär­keä vien­ti­teol­li­suus on kovassa paikassa. Talou­del­li­nen suhdanne on vaikea, uudet tilauk­set ovat tiukassa. Samalla joudumme kamp­pai­le­maan kansal­li­sen kustan­nus­kil­pai­lu­ky­vyn kanssa. Asiaa ei yhtään helpota vuonna 2015 voimaan­tu­leva rikki­di­rek­tiivi. Usei­den arvioi­den mukaan vien­ti­teol­li­suu­delle on luvassa sato­jen miljoo­nien kustan­nus­pai­neet jo ennes­tään hanka­lassa tilan­teessa.

Halli­tus on etsi­nyt pitkään ja aktii­vi­sesti keinoja kustan­nus­pai­nei­den helpot­ta­mi­seksi. Puoli­vä­li­rii­hessä saatiin jo vastaan­tu­loja esimer­kiksi tule­van wind­fall-veron olen­nai­sella helpot­ta­mi­sella. Rikki­di­rek­tii­vin kompen­soin­tiin pala­taan vuonna 2015, kun nähdään sen todel­li­set kustan­nuk­set.

Nyt soppaan on tulossa yksi muut­tuja lisää - Itäme­ren typpi­pääs­töjä rajoit­tava asetus. Suomi pohtii nyt uudes­taan kantaansa asiaan. On sinänsä selvää, että rikki­di­rek­tii­vin ja typpia­se­tuk­sen tausta-ajatus on oikea. Itäme­ren tila huolet­taa ja rehe­vöi­ty­mi­nen lisään­tyy. Silti rajoi­tuk­sia voi pohtia vihreän useam­malla eri sävyllä, ei musta­val­koi­sesti. Kansain­vä­li­sen arvion mukaan laiva­lii­ken­teen osuus Itäme­ren typpi­pääs­töistä on vain 1,25 prosent­tia.

Typpi­pääs­tö­jen rajoit­ta­mi­nen on viran­omai­sar­vioi­den mukaan tuomassa alkuun laivoille vajaan 20 miljoo­nan euron kustan­nus­pai­neen ja myöhem­min 60?70 miljoo­nan euron rasi­tuk­sen. Kyse ei ole rikki­di­rek­tii­vin kokoi­sesta asiasta, mutta silti jokai­nen kustan­nus­lisä äärim­mäi­sen herkässä talous­ti­lan­teessa on vakava paikka yrityk­sille. Viesti on syytä ottaa vaka­vasti - kyse on suoma­lai­sen työn tule­vai­suu­desta. Myös ympä­ris­tön viesti pitää ottaa vaka­vasti. Ja näitä pitää nyt punnita yhdessä kylmä­her­moi­sesti, ilman tunteen­omaista paasausta.

Kyse on ennen kaik­kea koko­nai­suu­desta. On vastuu­tonta vähä­tellä suoma­lai­sen vien­ti­teol­li­suu­den kustan­nus­taak­kaa ja hinta­kil­pai­lu­ky­kyä. Siksi Suomella on nyt mahdol­li­suus pitää typpi­ra­joi­tus­ten siir­ty­mä­pää­tös itsel­lään EU:n yhtei­sen päätök­sen sijaan ja katsoa siir­ty­mä­ajan­kohta rauhassa.

Ympä­ristö- ja talous­ky­sy­mys­ten moniu­lot­teista yhteyttä pohdit­taessa on hyvä miel­tää, että pääs­töt vähe­ne­vät varmasti pysy­västi, jos laiva­lii­kenne Itäme­rellä hilje­nee vien­nin hidas­tuessa. Tämä saadaan kyllä aikaan teol­li­suu­den kustan­nus­taa­kan holtit­to­malla kasvat­ta­mi­sella. Ehkä nyt pieni maltti olisi paikal­laan.

Järki­vih­reys ei ole lain­kaan hullumpi vihreän sävy.

Jan Vapaa­vuori
elin­kei­no­mi­nis­teri

Kirjoi­tus on julkaistu Vapaa­vuo­ren blogissa 14.6.2013.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content