MENU
Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Typpi­pää­töstä pohdit­tava erit­täin tarkasti

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Typpi­pää­töstä pohdit­tava erit­täin tarkasti

Julkaistu: 26.06.2013 Ohjelmatyö

On sinänsä selvää, että rikki­di­rek­tii­vin ja typpia­se­tuk­sen tausta-ajatus on oikea. Itäme­ren tila huolet­taa ja rehe­vöi­ty­mi­nen lisään­tyy. Silti rajoi­tuk­sia voi pohtia vihreän useam­malla eri sävyllä, ei musta­val­koi­sesti, kirjoit­taa elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori Itäme­ren typpi­pääs­tö­jen rajoit­ta­mi­sesta.

Suomelle elin­tär­keä vien­ti­teol­li­suus on kovassa paikassa. Talou­del­li­nen suhdanne on vaikea, uudet tilauk­set ovat tiukassa. Samalla joudumme kamp­pai­le­maan kansal­li­sen kustan­nus­kil­pai­lu­ky­vyn kanssa. Asiaa ei yhtään helpota vuonna 2015 voimaan­tu­leva rikki­di­rek­tiivi. Usei­den arvioi­den mukaan vien­ti­teol­li­suu­delle on luvassa sato­jen miljoo­nien kustan­nus­pai­neet jo ennes­tään hanka­lassa tilan­teessa.

Halli­tus on etsi­nyt pitkään ja aktii­vi­sesti keinoja kustan­nus­pai­nei­den helpot­ta­mi­seksi. Puoli­vä­li­rii­hessä saatiin jo vastaan­tu­loja esimer­kiksi tule­van wind­fall-veron olen­nai­sella helpot­ta­mi­sella. Rikki­di­rek­tii­vin kompen­soin­tiin pala­taan vuonna 2015, kun nähdään sen todel­li­set kustan­nuk­set.

Nyt soppaan on tulossa yksi muut­tuja lisää - Itäme­ren typpi­pääs­töjä rajoit­tava asetus. Suomi pohtii nyt uudes­taan kantaansa asiaan. On sinänsä selvää, että rikki­di­rek­tii­vin ja typpia­se­tuk­sen tausta-ajatus on oikea. Itäme­ren tila huolet­taa ja rehe­vöi­ty­mi­nen lisään­tyy. Silti rajoi­tuk­sia voi pohtia vihreän useam­malla eri sävyllä, ei musta­val­koi­sesti. Kansain­vä­li­sen arvion mukaan laiva­lii­ken­teen osuus Itäme­ren typpi­pääs­töistä on vain 1,25 prosent­tia.

Typpi­pääs­tö­jen rajoit­ta­mi­nen on viran­omai­sar­vioi­den mukaan tuomassa alkuun laivoille vajaan 20 miljoo­nan euron kustan­nus­pai­neen ja myöhem­min 60?70 miljoo­nan euron rasi­tuk­sen. Kyse ei ole rikki­di­rek­tii­vin kokoi­sesta asiasta, mutta silti jokai­nen kustan­nus­lisä äärim­mäi­sen herkässä talous­ti­lan­teessa on vakava paikka yrityk­sille. Viesti on syytä ottaa vaka­vasti - kyse on suoma­lai­sen työn tule­vai­suu­desta. Myös ympä­ris­tön viesti pitää ottaa vaka­vasti. Ja näitä pitää nyt punnita yhdessä kylmä­her­moi­sesti, ilman tunteen­omaista paasausta.

Kyse on ennen kaik­kea koko­nai­suu­desta. On vastuu­tonta vähä­tellä suoma­lai­sen vien­ti­teol­li­suu­den kustan­nus­taak­kaa ja hinta­kil­pai­lu­ky­kyä. Siksi Suomella on nyt mahdol­li­suus pitää typpi­ra­joi­tus­ten siir­ty­mä­pää­tös itsel­lään EU:n yhtei­sen päätök­sen sijaan ja katsoa siir­ty­mä­ajan­kohta rauhassa.

Ympä­ristö- ja talous­ky­sy­mys­ten moniu­lot­teista yhteyttä pohdit­taessa on hyvä miel­tää, että pääs­töt vähe­ne­vät varmasti pysy­västi, jos laiva­lii­kenne Itäme­rellä hilje­nee vien­nin hidas­tuessa. Tämä saadaan kyllä aikaan teol­li­suu­den kustan­nus­taa­kan holtit­to­malla kasvat­ta­mi­sella. Ehkä nyt pieni maltti olisi paikal­laan.

Järki­vih­reys ei ole lain­kaan hullumpi vihreän sävy.

Jan Vapaa­vuori
elin­kei­no­mi­nis­teri

Kirjoi­tus on julkaistu Vapaa­vuo­ren blogissa 14.6.2013.