Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Anne-Mari Viro­lai­nen: Vihreän kasvun aika

Anne-Mari Viro­lai­nen: Vihreän kasvun aika

Julkaistu:

Vihreän kasvun haas­teessa voidaan onnis­tua vain, mikäli talou­den kasvun ja liial­li­sen ympä­ris­tö­ra­si­tuk­sen yhteys saadaan murret­tua. Suomessa on oltava valmiita otta­maan oppia myös maail­malta, kirjoit­taa kansan­edus­taja, ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja, Anne-Mari Viro­lai­nen.

Aurinko, vesi ja ravin­teet ovat yhdis­telmä, jonka jokai­nen koti­puu­tar­huri tietää teke­vän istu­tuk­sil­leen hyvää. Kevät ener­gi­soi ja antaa jälleen edel­ly­tyk­set kasvat­taa vartta, puhjeta kukkaan ja lopulta kantaa myös hedel­mää.

Hieman samat ainek­set taita­vat sopia ihmi­sil­le­kin: Valo, lämpö sekä hyvä juoma ja ruoka kirkas­ta­vat ajatuk­sia ja voimis­ta­vat kohtaa­maan kulloi­set­kin kasvun haas­teet.

Talou­den kasvat­ta­mi­sessa ja ns. vihreän kasvun luomi­sessa on myös pitkälti kyse luon­nossa tapah­tu­van kasvun jäljit­te­lystä. Kuten valtio­neu­vos­ton kans­lian vasti­kään julkai­se­massa rapor­tissa tode­taan, olen­naista on löytää sellai­set kasvun tavat, jotka eivät kuluta liiaksi ympä­ris­töä ja vie siten pohjaa tule­vai­suu­den hyvin­voin­nilta.

Mitä ?Vihreän kasvun mahdol­li­suu­det? sitten meille tarkoit­ta­vat? Ehdo­tuk­set on em. valtio­neu­vos­ton kans­lian rapor­tissa jaettu kuuteen eri osaan: 1) yhtei­sen tahto­ti­lan ja poliit­ti­sen sitou­tu­mi­sen luomi­seen, 2) yritys­ten vihreän kasvu­po­ten­ti­aa­lin ja kysyn­nän vahvis­ta­mi­seen, 3) vihrei­den pilot­tien mahdol­lis­ta­mi­seen koti- ja vien­ti­mark­ki­noille, 4) kansain­vä­lis­ten ja koti­mais­ten stra­te­gis­ten kump­pa­nuuk­sien solmi­mi­seen, 5) tuhlaa­vien järjes­tel­mien purka­mi­seen ja 6) jatku­van ja järjes­tel­mäl­li­sen vihreän oppi­mi­sen tuke­mi­seen.

Kasvu­ra­por­tin jälkeen julkis­tet­tiin myös valtio­neu­vos­ton selon­teko kansal­li­sesta ener­gia- ja ilmas­to­stra­te­giasta. Se perus­tuu olen­nai­sin osin yhtä­läi­seen ajat­te­luun. Meillä on vaati­muk­set ja toisaalta jatku­vat tavoit­teet vähen­tää pääs­töjä samalla, kun talou­den halu­taan kasva­van.

Vihreän kasvun haas­teessa voidaan onnis­tua vain, mikäli talou­den kasvun ja liial­li­sen ympä­ris­tö­ra­si­tuk­sen yhteys saadaan murret­tua. Suomessa on oltava valmiita otta­maan oppia myös maail­malta. Emme nimit­täin suin­kaan ole kaikissa asioissa eturin­ta­massa. Esimer­kiksi Alan­ko­maat on satsan­nut biomas­san hyödyn­tä­mi­seen ja on yksi johta­vista kestä­vän logis­tii­kan osaa­jista, Saksassa on panos­tettu vahvasti mate­ri­aa­li­te­hok­kuu­teen ja kier­rä­tyk­seen ja Ruot­sissa koko hallinto on valjas­tettu helpot­ta­maan vihreän talou­den synty­mistä.

Suomella on toki omat vahvuu­tensa. Meillä on esimer­kiksi sellaista kestä­vän vesi­huol­lon osaa­mista, jota muista maista puut­tuu. Lisäksi meillä on käyn­nis­tetty useita poli­tiik­ka­pro­ses­seja muun muassa Clean­tec­hin edis­tä­mi­seksi. Vihreässä talou­dessa ei ole kysy­mys ainoas­taan mate­ri­aa­lin­ku­lu­tuk­sen vähen­tä­mi­sestä tai mate­ri­aa­li­te­hok­kuu­den lisää­mi­sestä, vaan myös erilai­sista kier­rä­tyk­seen ja ener­gian talteen­ot­toon liit­ty­vistä ratkai­suista. Vihreässä talou­dessa toisen jäte tai turhake on aina toisen raaka-aine tai hyödyke.

Anne-Mari Viro­lai­nen
Ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content