Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Sähkö ? maail­man tärkein keksintö erityi­sesti suoma­lai­sille

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Sähkö ? maail­man tärkein keksintö erityi­sesti suoma­lai­sille

Julkaistu:

Mielen­kiin­toista on se, mikä on maail­man tule­vai­suu­den kannalta todella suuri ener­gia­lähde, kirjoit­taa kansan­edus­taja Harri Jaskari ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolum­nissa.

Kansa­lais­ten mielestä sähkö on maail­man tärkein keksintö. Suomessa asia vielä koros­tuu, koska käytämme sähköä kolme kertaa enemmän/​asukas kuin EU:ssa keski­mää­rin. Syy on yksin­ker­tai­nen. Olemme EU:n kylmin maa ja meillä on erit­täin ener­giain­ten­sii­vi­nen teol­li­suus. Tuotamme pape­ria 100 miljoo­nan ja terästä 50 miljoo­nan ihmi­sen tarpei­siin maail­massa. Siksi meille on erit­täin tärkeää sekä sähkön hinta että toimi­tus­var­muus. Saksa­lai­set maksa­vat sähköstä kolme kertaa enem­män kuin me suoma­lai­set.

Huol­to­var­muu­den näkö­kul­masta tärkeää on myös se, paljonko me itse tuotamme sähkös­tämme. Tällä hetkellä lukema on noin 85 prosent­tia. Koko­nai­se­ner­giasta 2/​3 tuodaan vali­tet­ta­vasti ulko­mailta. Toinen ongelma on teho-ongelma. Kylmillä pakka­silla emme saa omista tuotan­to­lai­tok­sis­tamme riit­tä­västi irti tehoja. Kroo­ni­nen teho­vaje on 1000?1700 megawat­tia.

Koko maailma kulut­taa sähköä tällä hetkellä 12,5 terawat­ti­tun­tia. Vuoteen 2030 mennessä kulu­tus nousee arviolta 17 terawat­ti­tun­tiin. EU:n arvion mukaan sähkön käyttö myös Euroo­passa kasvaa tasai­sesti. Tietyn arvion mukaan sähkön kulu­tus on nous­sut jopa 50 prosent­tia vuoteen 2050 mennessä, vaikka samalla ener­gia­te­hok­kuus nousee huomat­ta­vasti.

Mielen­kiin­toista on se, mikä on maail­man tule­vai­suu­den kannalta todella suuri ener­gia­lähde. Tuulesta maail­massa voi saada sähköä 45-85 TWh, mutta aurin­gosta jopa 580 TWh. Siellä on siten mahtava kasvu­po­ten­ti­aali, mutta ongel­mana on se, että aina ei tuule ja aina ei paista. Mutta jos joku keksii tehok­kaan sähkön varas­toin­ti­ta­van, uskon hänen voit­ta­van Nobe­lin.

Mieles­täni sähkössä Suomella olisi mahta­vat mahdol­li­suu­det omava­rai­suu­den ja inno­vaa­tioi­den näkö­kul­masta. Ensim­mäi­nen väli­ta­voite on tietysti omava­rai­suus. Mikäli sähkö tehtäi­siin Suomessa ja tuotet­tai­siin koti­mai­silla raaka-aineilla, olisimme kaup­pa­ta­seessa yli 4 miljar­dia euroa plus­salla. Ja jos omava­rai­suus syntyy päät­tä­väi­syy­den avulla, voisimme siir­tyä myös sähkön vien­ti­maaksi saman tien.

Voisimme olla myös sähköön ja ener­gi­aan liit­ty­vien kokei­lu­jen pilot­ti­maa. Maahamme tulee ensim­mäis­ten joukossa sähkön älyver­kot ja tämä avaa mainion mahdol­li­suu­den ener­gia­te­hok­kuu­teen ja uusiin kulut­ta­jille suun­nat­tui­hin ICT-sovel­lu­tuk­siin. Entäs meidän mielen­kiin­toi­set bioener­gia­hank­keet ja jätteestä kultaa -konsep­tit. Tässä­hän jo kohta innos­tuu!

Harri Jaskari
kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content