Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Sähkö ? maailman tärkein keksintö erityi­sesti suoma­lai­sille – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Sähkö ? maailman tärkein keksintö erityi­sesti suoma­lai­sille

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Sähkö ? maailman tärkein keksintö erityi­sesti suoma­lai­sille

Julkaistu: 30.04.2013 Programarbete

Mielen­kiin­toista on se, mikä on maailman tulevai­suuden kannalta todella suuri energia­lähde, kirjoittaa kansan­edustaja Harri Jaskari ympäris­tö­ver­koston kolum­nissa.

Kansa­laisten mielestä sähkö on maailman tärkein keksintö. Suomessa asia vielä korostuu, koska käytämme sähköä kolme kertaa enemmän/asukas kuin EU:ssa keski­määrin. Syy on yksin­ker­tainen. Olemme EU:n kylmin maa ja meillä on erittäin energiain­ten­sii­vinen teollisuus. Tuotamme paperia 100 miljoonan ja terästä 50 miljoonan ihmisen tarpeisiin maail­massa. Siksi meille on erittäin tärkeää sekä sähkön hinta että toimi­tus­varmuus. Saksa­laiset maksavat sähköstä kolme kertaa enemmän kuin me suoma­laiset.

Huolto­var­muuden näkökul­masta tärkeää on myös se, paljonko me itse tuotamme sähkös­tämme. Tällä hetkellä lukema on noin 85 prosenttia. Kokonai­se­ner­giasta 2/3 tuodaan valitet­ta­vasti ulkomailta. Toinen ongelma on teho-ongelma. Kylmillä pakka­silla emme saa omista tuotan­to­lai­tok­sis­tamme riittä­västi irti tehoja. Krooninen tehovaje on 1000?1700 megawattia.

Koko maailma kuluttaa sähköä tällä hetkellä 12,5 terawat­ti­tuntia. Vuoteen 2030 mennessä kulutus nousee arviolta 17 terawat­ti­tuntiin. EU:n arvion mukaan sähkön käyttö myös Euroo­passa kasvaa tasai­sesti. Tietyn arvion mukaan sähkön kulutus on noussut jopa 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, vaikka samalla energia­te­hokkuus nousee huomat­ta­vasti.

Mielen­kiin­toista on se, mikä on maailman tulevai­suuden kannalta todella suuri energia­lähde. Tuulesta maail­massa voi saada sähköä 45-85 TWh, mutta aurin­gosta jopa 580 TWh. Siellä on siten mahtava kasvu­po­ten­tiaali, mutta ongelmana on se, että aina ei tuule ja aina ei paista. Mutta jos joku keksii tehokkaan sähkön varas­toin­ti­tavan, uskon hänen voittavan Nobelin.

Mielestäni sähkössä Suomella olisi mahtavat mahdol­li­suudet omava­rai­suuden ja innovaa­tioiden näkökul­masta. Ensim­mäinen välita­voite on tietysti omava­raisuus. Mikäli sähkö tehtäisiin Suomessa ja tuotet­taisiin kotimai­silla raaka-aineilla, olisimme kauppa­ta­seessa yli 4 miljardia euroa plussalla. Ja jos omava­raisuus syntyy päättä­väi­syyden avulla, voisimme siirtyä myös sähkön vienti­maaksi saman tien.

Voisimme olla myös sähköön ja energiaan liittyvien kokei­lujen pilot­timaa. Maahamme tulee ensim­mäisten joukossa sähkön älyverkot ja tämä avaa mainion mahdol­li­suuden energia­te­hok­kuuteen ja uusiin kulut­ta­jille suunnat­tuihin ICT-sovel­lu­tuksiin. Entäs meidän mielen­kiin­toiset bioener­gia­hankkeet ja jätteestä kultaa -konseptit. Tässähän jo kohta innostuu!

Harri Jaskari
kansan­edustaja


Kokoomus.fi