• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Sähkö ? maail­man tärkein keksintö erityi­sesti suoma­lai­sille
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Sähkö ? maail­man tärkein keksintö erityi­sesti suoma­lai­sille

  Julkaistu: 30.04.2013 Ohjelmatyö

  Mielen­kiin­toista on se, mikä on maail­man tule­vai­suu­den kannalta todella suuri ener­gia­lähde, kirjoit­taa kansan­edus­taja Harri Jaskari ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolum­nissa.

  Kansa­lais­ten mielestä sähkö on maail­man tärkein keksintö. Suomessa asia vielä koros­tuu, koska käytämme sähköä kolme kertaa enemmän/​asukas kuin EU:ssa keski­mää­rin. Syy on yksin­ker­tai­nen. Olemme EU:n kylmin maa ja meillä on erit­täin ener­giain­ten­sii­vi­nen teol­li­suus. Tuotamme pape­ria 100 miljoo­nan ja terästä 50 miljoo­nan ihmi­sen tarpei­siin maail­massa. Siksi meille on erit­täin tärkeää sekä sähkön hinta että toimi­tus­var­muus. Saksa­lai­set maksa­vat sähköstä kolme kertaa enem­män kuin me suoma­lai­set.

  Huol­to­var­muu­den näkö­kul­masta tärkeää on myös se, paljonko me itse tuotamme sähkös­tämme. Tällä hetkellä lukema on noin 85 prosent­tia. Koko­nai­se­ner­giasta 2/​3 tuodaan vali­tet­ta­vasti ulko­mailta. Toinen ongelma on teho-ongelma. Kylmillä pakka­silla emme saa omista tuotan­to­lai­tok­sis­tamme riit­tä­västi irti tehoja. Kroo­ni­nen teho­vaje on 1000?1700 megawat­tia.

  Koko maailma kulut­taa sähköä tällä hetkellä 12,5 terawat­ti­tun­tia. Vuoteen 2030 mennessä kulu­tus nousee arviolta 17 terawat­ti­tun­tiin. EU:n arvion mukaan sähkön käyttö myös Euroo­passa kasvaa tasai­sesti. Tietyn arvion mukaan sähkön kulu­tus on nous­sut jopa 50 prosent­tia vuoteen 2050 mennessä, vaikka samalla ener­gia­te­hok­kuus nousee huomat­ta­vasti.

  Mielen­kiin­toista on se, mikä on maail­man tule­vai­suu­den kannalta todella suuri ener­gia­lähde. Tuulesta maail­massa voi saada sähköä 45-85 TWh, mutta aurin­gosta jopa 580 TWh. Siellä on siten mahtava kasvu­po­ten­ti­aali, mutta ongel­mana on se, että aina ei tuule ja aina ei paista. Mutta jos joku keksii tehok­kaan sähkön varas­toin­ti­ta­van, uskon hänen voit­ta­van Nobe­lin.

  Mieles­täni sähkössä Suomella olisi mahta­vat mahdol­li­suu­det omava­rai­suu­den ja inno­vaa­tioi­den näkö­kul­masta. Ensim­mäi­nen väli­ta­voite on tietysti omava­rai­suus. Mikäli sähkö tehtäi­siin Suomessa ja tuotet­tai­siin koti­mai­silla raaka-aineilla, olisimme kaup­pa­ta­seessa yli 4 miljar­dia euroa plus­salla. Ja jos omava­rai­suus syntyy päät­tä­väi­syy­den avulla, voisimme siir­tyä myös sähkön vien­ti­maaksi saman tien.

  Voisimme olla myös sähköön ja ener­gi­aan liit­ty­vien kokei­lu­jen pilot­ti­maa. Maahamme tulee ensim­mäis­ten joukossa sähkön älyver­kot ja tämä avaa mainion mahdol­li­suu­den ener­gia­te­hok­kuu­teen ja uusiin kulut­ta­jille suun­nat­tui­hin ICT-sovel­lu­tuk­siin. Entäs meidän mielen­kiin­toi­set bioener­gia­hank­keet ja jätteestä kultaa -konsep­tit. Tässä­hän jo kohta innos­tuu!

  Harri Jaskari
  kansan­edus­taja