Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Ympäristö­palkinto joka kuntaan – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Ympäristö­palkinto joka kuntaan

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Ympäristö­palkinto joka kuntaan

Julkaistu: 27.03.2013 Ohjelmatyö

Monissa kunnissa on viime vuosi­kym­meninä tehty ympäris­tö­asioissa merkit­täviä inves­tointeja. Lisäksi kunta­laisten kasvava kiinnostus on näkynyt moninaisina pienempinä tekoina. Perin­teisten kulttuuri-, urheilija- ja yrittä­jä­pal­kin­tojen sekä arvoni­mi­huo­mio­no­soi­tusten rinnalle tulisi saada kunnal­linen ympäris­tö­pal­kinto joka kuntaan, kirjoittaa kansan­edustaja Pauli Kiuru.

Ympäris­tö­asioihin kiinni­tetään kasvavaa huomiota niin paikal­li­sesti, kansal­li­sesti kuin globaa­lis­tikin. Lainsää­däntö, kansain­vä­liset sopimukset sekä erilaiset ympäris­töuhat edellyt­tävät ympäris­tö­ky­sy­mysten entistä tarkempaa käsit­telyä myös kunnissa.

Monissa kunnissa on viime vuosi­kym­meninä tehty ympäris­tö­asioissa merkit­täviä inves­tointeja. Lisäksi kunta­laisten kasvava kiinnostus on näkynyt moninaisina pienempinä tekoina. Kuntalain mukaan kunnan on pyrittävä edistämään kestävää kehitystä alueellaan. Ympäris­tö­nä­kö­kulma on yksi ulottuvuus kestä­västä kehityk­sestä. Laki on kirjoi­tettu tavoi­te­nor­miksi, ja tehtävää ja tavoi­tel­tavaa riittää myös tulevai­suu­dessa.

Kuntien palkit­se­mis­käy­tännöt eivät vielä huomioi riittä­västi ympäris­tö­nä­kö­kulmaa. Perin­teisten kulttuuri-, urheilija- ja yrittä­jä­pal­kin­tojen sekä arvoni­mi­huo­mio­no­soi­tusten rinnalle tulisi saada kunnal­linen ympäris­tö­pal­kinto joka kuntaan. Edellä­kä­vi­jöitä on tässäkin asiassa, mutta ympäris­tö­asiat ansait­sevat huomiota laajem­minkin.

Julki­syh­teisön myöntämä tunnustus koetaan arvok­kaana symbo­lisena eleenä. Palkinnon rahal­lisen arvon ei tarvitse olla merkittävä. Kukka­kimppu, julkinen kiitos ja kannustava puhe kantavat jo pitkälle. Ne kertovat, että työtä ympäristön hyväksi arvos­tetaan.

Palkin­non­saaja voisi olla yksit­täinen henkilö, yhdistys, säätiö, osuus­kunta, yritys, maati­lay­ritys, päiväkoti, koulu, media tai mikä muu tahansa vastaava toimija, joka on edistänyt ympäris­tön­suo­jelua.

Huomioi­tavia tekoja ei ole syytä rajata liian tiukasti. Ne voivat olla esimer­kiksi energian­säästöä, vaihtoeh­toisia energian­tuo­tan­to­tapoja, pienen­ty­neitä päästöjä, kierrä­tystä, paran­tu­nutta resurs­si­te­hok­kuutta, vähen­ty­neitä liiken­ne­määriä, kasva­tusta, koulu­tusta, tiedo­tusta, melun­tor­juntaa, tehok­kaampaa maankäyttöä tai raken­ta­mi­sista.

Asiaa voi viedä eteenpäin kuntalais- tai valtuus­toa­loit­teella. Omaan aloit­tee­seeni kertyi hetkessä 34 nimeä, mikä on loistava suoritus Valkea­kosken 43 hengen valtuus­tossa.

Tekemääni valtuus­toa­loi­tetta saa kierrättää ja muokata vapaasti omaan kuntaan sopivaksi. Menes­tystä!

Aloite löytyy täältä:
http://www.paulikiuru.fi/?x103997=520418

Pauli Kiuru
Kansan­edustaja, ympäris­tö­va­lio­kunnan jäsen


Kokoomus.fi