Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ympäristö­palkinto joka kuntaan

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ympäristö­palkinto joka kuntaan

Julkaistu:

Monissa kunnissa on viime vuosi­kym­me­ninä tehty ympä­ris­tö­asioissa merkit­tä­viä inves­toin­teja. Lisäksi kunta­lais­ten kasvava kiin­nos­tus on näky­nyt moni­nai­sina pienem­pinä tekoina. Perin­teis­ten kult­tuuri-, urhei­lija- ja yrit­tä­jä­pal­kin­to­jen sekä arvo­ni­mi­huo­mio­no­soi­tus­ten rinnalle tulisi saada kunnal­li­nen ympä­ris­tö­pal­kinto joka kuntaan, kirjoit­taa kansan­edus­taja Pauli Kiuru.

Ympä­ris­tö­asioi­hin kiin­ni­te­tään kasva­vaa huomiota niin paikal­li­sesti, kansal­li­sesti kuin globaa­lis­ti­kin. Lain­sää­däntö, kansain­vä­li­set sopi­muk­set sekä erilai­set ympä­ris­tö­uhat edel­lyt­tä­vät ympä­ris­tö­ky­sy­mys­ten entistä tarkem­paa käsit­te­lyä myös kunnissa.

Monissa kunnissa on viime vuosi­kym­me­ninä tehty ympä­ris­tö­asioissa merkit­tä­viä inves­toin­teja. Lisäksi kunta­lais­ten kasvava kiin­nos­tus on näky­nyt moni­nai­sina pienem­pinä tekoina. Kunta­lain mukaan kunnan on pyrit­tävä edis­tä­mään kestä­vää kehi­tystä alueel­laan. Ympä­ris­tö­nä­kö­kulma on yksi ulot­tu­vuus kestä­västä kehi­tyk­sestä. Laki on kirjoi­tettu tavoi­te­nor­miksi, ja tehtä­vää ja tavoi­tel­ta­vaa riit­tää myös tule­vai­suu­dessa.

Kuntien palkit­se­mis­käy­tän­nöt eivät vielä huomioi riit­tä­västi ympä­ris­tö­nä­kö­kul­maa. Perin­teis­ten kult­tuuri-, urhei­lija- ja yrit­tä­jä­pal­kin­to­jen sekä arvo­ni­mi­huo­mio­no­soi­tus­ten rinnalle tulisi saada kunnal­li­nen ympä­ris­tö­pal­kinto joka kuntaan. Edel­lä­kä­vi­jöitä on tässä­kin asiassa, mutta ympä­ris­tö­asiat ansait­se­vat huomiota laajem­min­kin.

Julki­syh­tei­sön myön­tämä tunnus­tus koetaan arvok­kaana symbo­li­sena eleenä. Palkin­non rahal­li­sen arvon ei tarvitse olla merkit­tävä. Kukka­kimppu, julki­nen kiitos ja kannus­tava puhe kanta­vat jo pitkälle. Ne kerto­vat, että työtä ympä­ris­tön hyväksi arvos­te­taan.

Palkin­non­saaja voisi olla yksit­täi­nen henkilö, yhdis­tys, säätiö, osuus­kunta, yritys, maati­lay­ri­tys, päivä­koti, koulu, media tai mikä muu tahansa vastaava toimija, joka on edis­tä­nyt ympä­ris­tön­suo­je­lua.

Huomioi­ta­via tekoja ei ole syytä rajata liian tiukasti. Ne voivat olla esimer­kiksi ener­gian­sääs­töä, vaih­toeh­toi­sia ener­gian­tuo­tan­to­ta­poja, pienen­ty­neitä pääs­töjä, kier­rä­tystä, paran­tu­nutta resurs­si­te­hok­kuutta, vähen­ty­neitä liiken­ne­mää­riä, kasva­tusta, koulu­tusta, tiedo­tusta, melun­tor­jun­taa, tehok­kaam­paa maan­käyt­töä tai raken­ta­mi­sista.

Asiaa voi viedä eteen­päin kunta­lais- tai valtuus­toa­loit­teella. Omaan aloit­tee­seeni kertyi hetkessä 34 nimeä, mikä on lois­tava suori­tus Valkea­kos­ken 43 hengen valtuus­tossa.

Teke­määni valtuus­toa­loi­tetta saa kier­rät­tää ja muokata vapaasti omaan kuntaan sopi­vaksi. Menes­tystä!

Aloite löytyy täältä:
http://www.paulikiuru.fi/?x103997=520418

Pauli Kiuru
Kansan­edus­taja, ympä­ris­tö­va­lio­kun­nan jäsen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content