MENU
Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ympäristö­palkinto joka kuntaan

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ympäristö­palkinto joka kuntaan

Julkaistu: 27.03.2013 Ohjelmatyö

Monissa kunnissa on viime vuosi­kym­me­ninä tehty ympä­ris­tö­asioissa merkit­tä­viä inves­toin­teja. Lisäksi kunta­lais­ten kasvava kiin­nos­tus on näky­nyt moni­nai­sina pienem­pinä tekoina. Perin­teis­ten kult­tuuri-, urhei­lija- ja yrit­tä­jä­pal­kin­to­jen sekä arvo­ni­mi­huo­mio­no­soi­tus­ten rinnalle tulisi saada kunnal­li­nen ympä­ris­tö­pal­kinto joka kuntaan, kirjoit­taa kansan­edus­taja Pauli Kiuru.

Ympä­ris­tö­asioi­hin kiin­ni­te­tään kasva­vaa huomiota niin paikal­li­sesti, kansal­li­sesti kuin globaa­lis­ti­kin. Lain­sää­däntö, kansain­vä­li­set sopi­muk­set sekä erilai­set ympä­ris­tö­uhat edel­lyt­tä­vät ympä­ris­tö­ky­sy­mys­ten entistä tarkem­paa käsit­te­lyä myös kunnissa.

Monissa kunnissa on viime vuosi­kym­me­ninä tehty ympä­ris­tö­asioissa merkit­tä­viä inves­toin­teja. Lisäksi kunta­lais­ten kasvava kiin­nos­tus on näky­nyt moni­nai­sina pienem­pinä tekoina. Kunta­lain mukaan kunnan on pyrit­tävä edis­tä­mään kestä­vää kehi­tystä alueel­laan. Ympä­ris­tö­nä­kö­kulma on yksi ulot­tu­vuus kestä­västä kehi­tyk­sestä. Laki on kirjoi­tettu tavoi­te­nor­miksi, ja tehtä­vää ja tavoi­tel­ta­vaa riit­tää myös tule­vai­suu­dessa.

Kuntien palkit­se­mis­käy­tän­nöt eivät vielä huomioi riit­tä­västi ympä­ris­tö­nä­kö­kul­maa. Perin­teis­ten kult­tuuri-, urhei­lija- ja yrit­tä­jä­pal­kin­to­jen sekä arvo­ni­mi­huo­mio­no­soi­tus­ten rinnalle tulisi saada kunnal­li­nen ympä­ris­tö­pal­kinto joka kuntaan. Edel­lä­kä­vi­jöitä on tässä­kin asiassa, mutta ympä­ris­tö­asiat ansait­se­vat huomiota laajem­min­kin.

Julki­syh­tei­sön myön­tämä tunnus­tus koetaan arvok­kaana symbo­li­sena eleenä. Palkin­non rahal­li­sen arvon ei tarvitse olla merkit­tävä. Kukka­kimppu, julki­nen kiitos ja kannus­tava puhe kanta­vat jo pitkälle. Ne kerto­vat, että työtä ympä­ris­tön hyväksi arvos­te­taan.

Palkin­non­saaja voisi olla yksit­täi­nen henkilö, yhdis­tys, säätiö, osuus­kunta, yritys, maati­lay­ri­tys, päivä­koti, koulu, media tai mikä muu tahansa vastaava toimija, joka on edis­tä­nyt ympä­ris­tön­suo­je­lua.

Huomioi­ta­via tekoja ei ole syytä rajata liian tiukasti. Ne voivat olla esimer­kiksi ener­gian­sääs­töä, vaih­toeh­toi­sia ener­gian­tuo­tan­to­ta­poja, pienen­ty­neitä pääs­töjä, kier­rä­tystä, paran­tu­nutta resurs­si­te­hok­kuutta, vähen­ty­neitä liiken­ne­mää­riä, kasva­tusta, koulu­tusta, tiedo­tusta, melun­tor­jun­taa, tehok­kaam­paa maan­käyt­töä tai raken­ta­mi­sista.

Asiaa voi viedä eteen­päin kunta­lais- tai valtuus­toa­loit­teella. Omaan aloit­tee­seeni kertyi hetkessä 34 nimeä, mikä on lois­tava suori­tus Valkea­kos­ken 43 hengen valtuus­tossa.

Teke­määni valtuus­toa­loi­tetta saa kier­rät­tää ja muokata vapaasti omaan kuntaan sopi­vaksi. Menes­tystä!

Aloite löytyy täältä:
http://www.paulikiuru.fi/?x103997=520418

Pauli Kiuru
Kansan­edus­taja, ympä­ris­tö­va­lio­kun­nan jäsen