Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus koetuk­sella

Ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus koetuk­sella

Julkaistu:

Elin­tar­vik­kei­siin kohdis­tu­vat väären­nök­set lisään­ty­vät maail­malla samaa tahtia kuin ruoan hinta nousee. Tästä on Suomes­sa­kin saatu jo mais­tiai­sia, kirjoit­taa kansan­edus­taja Markku Eestilä.

Elin­tar­vik­kei­siin kohdis­tu­vat väären­nök­set lisään­ty­vät maail­malla samaa tahtia kuin ruoan hinta nousee. Kysy­mys on talou­del­li­sesta rikol­li­suu­desta. Kulut­ta­ja­parka ei enää voi olla varma mitä ruoka­pa­ketti sisäl­tää.

Tästä on Suomes­sa­kin saatu jo mais­tiai­sia. Terveel­li­nen ateria on äkkiä vaih­tu­nut sairaa­la­reis­suksi. Suoma­lai­selle elin­tar­vi­ke­tuo­tan­nolle ruokas­kan­daa­lit aukai­se­vat mahdol­li­suu­den: puhtaasta, turval­li­sesta ja terveel­li­sestä ruoasta ollaan valmiita maksa­maan yhä enem­män.

Edus­kunta keskus­teli viime viikolla valtio­neu­vos­ton selon­teosta koskien elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suutta. Sain pitää kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen tässä tärkeässä asiassa. Niin omassa kuin muiden­kin puheissa nousi­vat elin­tar­vik­kei­den alku­pe­rä­mer­kin­nät koros­tu­neesti esille.

Tarkat alku­perä- ja tuote­tie­dot koros­ta­vat kulut­ta­jan oikeutta saada tietää osta­mansa tuot­teen alku­perä, sisältö ja jopa tuotan­toon liit­ty­vät mene­tel­mät. Erilai­sista aller­gioista kärsi­ville ihmi­sille tuote­se­los­tei­den yksi­tyis­koh­dat ja luotet­ta­vuus ovat erityi­sen tärkeitä.

Suoma­lais­ten vilje­li­jöi­den yksi suurim­pia ongel­mia on tuotan­non kannat­ta­vuus. Sama ongelma on muual­la­kin ja se houkut­te­lee joiden­kin maiden vilje­li­jöitä käyt­tä­mään eläin­ten kasvun edis­tä­mi­seksi suuria määriä anti­bioot­teja. Tämä lisää anti­bioo­teille vastus­tus­ky­kyis­ten baktee­rien synty­mistä ja on siten kansan­ter­vey­del­li­nen uhka.

Koko ajan pahe­neva anti­bioot­ti­re­sis­tenssi on iso globaali ongelma, sillä jo pelkäs­tään EU-maissa kuolee vuosit­tain keski­mää­rin 25 000 ihmistä infek­tioi­hin, joihin ei löydy hoitoa, koska baktee­rit ovat tulleet vastus­tus­ky­kyi­siksi anti­bioo­teille! Suomessa anti­bioot­tien käyttö eläin­lää­kin­nässä on suhteel­li­sen vähäistä.

Tätä pitäisi myös mark­ki­noin­nissa hyödyn­tää. Kulut­ta­jat ovat entistä kiin­nos­tu­neem­pia eläin­ten hyvin­voin­nista ja elin­tar­vik­kei­den eetti­sistä tuotan­to­ta­voista. Hyvin hoide­tut ja asial­li­sissa olosuh­teissa kasva­te­tut eläi­met ovat terveem­piä ja tarvit­se­vat vähem­män lääk­keitä. Lääk­kei­den avulla teho­tuo­tan­toa harras­ta­vat maat ovat yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan välis­tä­ve­tä­jiä.

Jos tervey­den­huol­lon meno­jen kasvua halu­taan todella hillitä, on katse kään­net­tävä terveel­li­sen ruoka­va­lion lisäksi myös elämän­ta­poi­hin. Se ei ole help­poa, sillä herk­ku­jen myyn­ni­ne­dis­tä­mi­seen on valjas­tettu mainos­maa­il­man terä­vim­mät aivot. Varsin­kin nuor­ten mainos­herk­kyyttä käyte­tään siekai­le­matta hyväksi.

Markku Eestilä
Kansan­edus­taja

Kirjoi­tus on julkaistu 29.5.2013 Savon Sano­missa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content