Ympäris­tö­ver­koston kolumni: Elintar­vi­ke­tur­val­lisuus koetuk­sella – kokoomus.fi
MENU
Ympäris­tö­ver­koston kolumni: Elintar­vi­ke­tur­val­lisuus koetuk­sella

Ympäris­tö­ver­koston kolumni: Elintar­vi­ke­tur­val­lisuus koetuk­sella

Julkaistu: 30.05.2013 Programarbete

Elintar­vik­keisiin kohdis­tuvat väären­nökset lisään­tyvät maail­malla samaa tahtia kuin ruoan hinta nousee. Tästä on Suomes­sakin saatu jo maistiaisia, kirjoittaa kansan­edustaja Markku Eestilä.

Elintar­vik­keisiin kohdis­tuvat väären­nökset lisään­tyvät maail­malla samaa tahtia kuin ruoan hinta nousee. Kysymys on talou­del­li­sesta rikol­li­suu­desta. Kulut­ta­ja­parka ei enää voi olla varma mitä ruoka­pa­ketti sisältää.

Tästä on Suomes­sakin saatu jo maistiaisia. Terveel­linen ateria on äkkiä vaihtunut sairaa­la­reis­suksi. Suoma­lai­selle elintar­vi­ke­tuo­tan­nolle ruokas­kan­daalit aukai­sevat mahdol­li­suuden: puhtaasta, turval­li­sesta ja terveel­li­sestä ruoasta ollaan valmiita maksamaan yhä enemmän.

Eduskunta keskusteli viime viikolla valtio­neu­voston selon­teosta koskien elintar­vi­ke­tur­val­li­suutta. Sain pitää kokoo­muksen ryhmä­puheen tässä tärkeässä asiassa. Niin omassa kuin muidenkin puheissa nousivat elintar­vik­keiden alkupe­rä­mer­kinnät koros­tu­neesti esille.

Tarkat alkuperä- ja tuote­tiedot koros­tavat kulut­tajan oikeutta saada tietää ostamansa tuotteen alkuperä, sisältö ja jopa tuotantoon liittyvät menetelmät. Erilai­sista aller­gioista kärsi­ville ihmisille tuote­se­los­teiden yksityis­kohdat ja luotet­tavuus ovat erityisen tärkeitä.

Suoma­laisten vilje­li­jöiden yksi suurimpia ongelmia on tuotannon kannat­tavuus. Sama ongelma on muual­lakin ja se houkut­telee joidenkin maiden vilje­li­jöitä käyttämään eläinten kasvun edistä­mi­seksi suuria määriä antibiootteja. Tämä lisää antibioo­teille vastus­tus­ky­kyisten bakteerien synty­mistä ja on siten kansan­ter­vey­del­linen uhka.

Koko ajan paheneva antibioot­ti­re­sis­tenssi on iso globaali ongelma, sillä jo pelkästään EU-maissa kuolee vuosittain keski­määrin 25 000 ihmistä infek­tioihin, joihin ei löydy hoitoa, koska bakteerit ovat tulleet vastus­tus­ky­kyi­siksi antibioo­teille! Suomessa antibioottien käyttö eläin­lää­kin­nässä on suhteel­lisen vähäistä.

Tätä pitäisi myös markki­noin­nissa hyödyntää. Kulut­tajat ovat entistä kiinnos­tu­neempia eläinten hyvin­voin­nista ja elintar­vik­keiden eetti­sistä tuotan­to­ta­voista. Hyvin hoidetut ja asial­li­sissa olosuh­teissa kasva­tetut eläimet ovat terveempiä ja tarvit­sevat vähemmän lääkkeitä. Lääkkeiden avulla tehotuo­tantoa harras­tavat maat ovat yhteisen maata­lous­po­li­tiikan välis­tä­ve­täjiä.

Jos tervey­den­huollon menojen kasvua halutaan todella hillitä, on katse käännettävä terveel­lisen ruoka­valion lisäksi myös elämän­ta­poihin. Se ei ole helppoa, sillä herkkujen myynni­ne­dis­tä­miseen on valjas­tettu mainos­maa­ilman terävimmät aivot. Varsinkin nuorten mainos­herk­kyyttä käytetään siekai­le­matta hyväksi.

Markku Eestilä
Kansan­edustaja

Kirjoitus on julkaistu 29.5.2013 Savon Sanomissa.


Kokoomus.fi