• FI
 • SV
 • MENU
  Ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus koetuk­sella
  Twiittaa

  Ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus koetuk­sella

  Julkaistu: 30.05.2013 Ohjelmatyö

  Elin­tar­vik­kei­siin kohdis­tu­vat väären­nök­set lisään­ty­vät maail­malla samaa tahtia kuin ruoan hinta nousee. Tästä on Suomes­sa­kin saatu jo mais­tiai­sia, kirjoit­taa kansan­edus­taja Markku Eestilä.

  Elin­tar­vik­kei­siin kohdis­tu­vat väären­nök­set lisään­ty­vät maail­malla samaa tahtia kuin ruoan hinta nousee. Kysy­mys on talou­del­li­sesta rikol­li­suu­desta. Kulut­ta­ja­parka ei enää voi olla varma mitä ruoka­pa­ketti sisäl­tää.

  Tästä on Suomes­sa­kin saatu jo mais­tiai­sia. Terveel­li­nen ateria on äkkiä vaih­tu­nut sairaa­la­reis­suksi. Suoma­lai­selle elin­tar­vi­ke­tuo­tan­nolle ruokas­kan­daa­lit aukai­se­vat mahdol­li­suu­den: puhtaasta, turval­li­sesta ja terveel­li­sestä ruoasta ollaan valmiita maksa­maan yhä enem­män.

  Edus­kunta keskus­teli viime viikolla valtio­neu­vos­ton selon­teosta koskien elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suutta. Sain pitää kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen tässä tärkeässä asiassa. Niin omassa kuin muiden­kin puheissa nousi­vat elin­tar­vik­kei­den alku­pe­rä­mer­kin­nät koros­tu­neesti esille.

  Tarkat alku­perä- ja tuote­tie­dot koros­ta­vat kulut­ta­jan oikeutta saada tietää osta­mansa tuot­teen alku­perä, sisältö ja jopa tuotan­toon liit­ty­vät mene­tel­mät. Erilai­sista aller­gioista kärsi­ville ihmi­sille tuote­se­los­tei­den yksi­tyis­koh­dat ja luotet­ta­vuus ovat erityi­sen tärkeitä.

  Suoma­lais­ten vilje­li­jöi­den yksi suurim­pia ongel­mia on tuotan­non kannat­ta­vuus. Sama ongelma on muual­la­kin ja se houkut­te­lee joiden­kin maiden vilje­li­jöitä käyt­tä­mään eläin­ten kasvun edis­tä­mi­seksi suuria määriä anti­bioot­teja. Tämä lisää anti­bioo­teille vastus­tus­ky­kyis­ten baktee­rien synty­mistä ja on siten kansan­ter­vey­del­li­nen uhka.

  Koko ajan pahe­neva anti­bioot­ti­re­sis­tenssi on iso globaali ongelma, sillä jo pelkäs­tään EU-maissa kuolee vuosit­tain keski­mää­rin 25 000 ihmistä infek­tioi­hin, joihin ei löydy hoitoa, koska baktee­rit ovat tulleet vastus­tus­ky­kyi­siksi anti­bioo­teille! Suomessa anti­bioot­tien käyttö eläin­lää­kin­nässä on suhteel­li­sen vähäistä.

  Tätä pitäisi myös mark­ki­noin­nissa hyödyn­tää. Kulut­ta­jat ovat entistä kiin­nos­tu­neem­pia eläin­ten hyvin­voin­nista ja elin­tar­vik­kei­den eetti­sistä tuotan­to­ta­voista. Hyvin hoide­tut ja asial­li­sissa olosuh­teissa kasva­te­tut eläi­met ovat terveem­piä ja tarvit­se­vat vähem­män lääk­keitä. Lääk­kei­den avulla teho­tuo­tan­toa harras­ta­vat maat ovat yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan välis­tä­ve­tä­jiä.

  Jos tervey­den­huol­lon meno­jen kasvua halu­taan todella hillitä, on katse kään­net­tävä terveel­li­sen ruoka­va­lion lisäksi myös elämän­ta­poi­hin. Se ei ole help­poa, sillä herk­ku­jen myyn­ni­ne­dis­tä­mi­seen on valjas­tettu mainos­maa­il­man terä­vim­mät aivot. Varsin­kin nuor­ten mainos­herk­kyyttä käyte­tään siekai­le­matta hyväksi.

  Markku Eestilä
  Kansan­edus­taja

  Kirjoi­tus on julkaistu 29.5.2013 Savon Sano­missa.