Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi-, luomu- ja villi­ruoka avaa­vat mahdol­li­suuk­sia

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi-, luomu- ja villi­ruoka avaa­vat mahdol­li­suuk­sia

Julkaistu:

On jokai­sen suoma­lai­sen etu, että maal­lamme on myös omaa ruuan­tuo­tan­toa. Näin emme ole riip­pu­vai­sia ulko­mai­sen ruuan tuon­nista, kirjoit­taa ympä­ris­tö­ver­kos­ton pj., kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen.

Halli­tus esit­teli vasti­kään maata­lous­mi­nis­teri Jari Koski­sen (kok) johdolla laadi­tun peri­aa­te­pää­tök­sen lähi- ja luomu­ruuan tule­vai­suu­den linjauk­sista. Tavoit­teena on tukea lähi­ruuan tuotan­toa ja saada pelto­jen pinta-alasta viiden­nes luomu­tuo­tan­toon.

Samaan aikaan ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stub­bin vetämä Team Finland on teke­mässä suoma­laista villi­ruo­kaa tunne­tuksi maail­malla. Koti­mai­nen villi­ruoka - esimer­kiksi koivu­mahla, puolu­kat ja lakat - saavat maail­malla ansai­tusti innos­tu­neen vastaan­o­ton. Mainit­tu­jen tuot­tei­den ongelma on kuiten­kin saata­vuus. Moni­kan­sal­li­set ruoka­jä­tit edel­lyt­tä­vät hyllyil­leen pääs­tet­tä­vien raaka-ainei­den ja elin­tar­vik­kei­den tuot­ta­jilta tehok­kaita tuotan­to­ket­juja, jälji­tet­tä­vyyttä ja lukuis­ten erilais­ten laatus­tan­dar­dien täyt­ty­mistä.

Halli­tuk­sen linjauk­set avaa­vat upeita mahdol­li­suuk­sia yrit­tä­jille, jotka osaa­vat hyödyn­tää ohjel­mien tarjoa­maa apua. Erityi­sesti panos­te­taan tuot­ta­jiin kohdis­tu­vaan neuvon­taan ja koulu­tuk­seen sekä aute­taan tuot­ta­jia nosta­maan tuot­teit­tensa jalos­tusas­tetta.

Koti­mai­nen ruoka täyt­tää parhaim­mil­laan kaikki hyvän ruuan edel­ly­tyk­set. Se on lähellä tuotet­tua, tuoretta, puhdasta ja terveel­listä. Juuri sellaista ruokaa, jota jokai­nen vanhempi haluaa tarjota omille lapsil­leen.

Myös julki­sen sekto­rin toimi­joi­den on muis­tet­tava koti­mai­suu­den ja korkea­laa­tui­suu­den merki­tys ruoka­han­kin­toja tehdes­sään. Hyvä ruoka ei saa olla vain vält­tä­mä­tön kuluerä. Tasok­kaissa julki­sissa palve­luissa ymmär­re­tään laaduk­kaan lähi­ra­vin­non arvo.

On jokai­sen suoma­lai­sen etu, että maal­lamme on myös omaa ruuan­tuo­tan­toa. Näin emme ole riip­pu­vai­sia ulko­mai­sen ruuan tuon­nista. Samasta syystä on tärkeää, että koti­mai­set vaih­toeh­dot säilyt­tä­vät kilpai­lu­ky­kynsä ulko­mai­sen teho­tuo­tan­non rinnalla.

Anne-Mari Viro­lai­nen
kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content