Anne-Mari Virolainen: Lähi-, luomu- ja villi­ruoka avaavat mahdol­li­suuksia – kokoomus.fi
MENU
Anne-Mari Virolainen: Lähi-, luomu- ja villi­ruoka avaavat mahdol­li­suuksia

Anne-Mari Virolainen: Lähi-, luomu- ja villi­ruoka avaavat mahdol­li­suuksia

Julkaistu: 30.05.2013 Programarbete

On jokaisen suoma­laisen etu, että maallamme on myös omaa ruuan­tuo­tantoa. Näin emme ole riippu­vaisia ulkomaisen ruuan tuonnista, kirjoittaa ympäris­tö­ver­koston pj., kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen.

Hallitus esitteli vastikään maata­lous­mi­nisteri Jari Koskisen (kok) johdolla laaditun periaa­te­pää­töksen lähi- ja luomu­ruuan tulevai­suuden linjauk­sista. Tavoit­teena on tukea lähiruuan tuotantoa ja saada peltojen pinta-alasta viidennes luomu­tuo­tantoon.

Samaan aikaan ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Alexander Stubbin vetämä Team Finland on tekemässä suoma­laista villi­ruokaa tunne­tuksi maail­malla. Kotimainen villi­ruoka - esimer­kiksi koivu­mahla, puolukat ja lakat - saavat maail­malla ansai­tusti innos­tuneen vastaanoton. Mainit­tujen tuotteiden ongelma on kuitenkin saatavuus. Monikan­sal­liset ruoka­jätit edellyt­tävät hyllyilleen päästet­tävien raaka-aineiden ja elintar­vik­keiden tuotta­jilta tehok­kaita tuotan­to­ketjuja, jälji­tet­tä­vyyttä ja lukuisten erilaisten laatus­tan­dardien täytty­mistä.

Halli­tuksen linjaukset avaavat upeita mahdol­li­suuksia yrittä­jille, jotka osaavat hyödyntää ohjelmien tarjoamaa apua. Erityi­sesti panos­tetaan tuottajiin kohdis­tuvaan neuvontaan ja koulu­tukseen sekä autetaan tuottajia nostamaan tuotteit­tensa jalos­tusas­tetta.

Kotimainen ruoka täyttää parhaim­millaan kaikki hyvän ruuan edelly­tykset. Se on lähellä tuotettua, tuoretta, puhdasta ja terveel­listä. Juuri sellaista ruokaa, jota jokainen vanhempi haluaa tarjota omille lapsilleen.

Myös julkisen sektorin toimi­joiden on muistettava kotimai­suuden ja korkea­laa­tui­suuden merkitys ruoka­han­kintoja tehdessään. Hyvä ruoka ei saa olla vain välttä­mätön kuluerä. Tasok­kaissa julki­sissa palve­luissa ymmär­retään laadukkaan lähira­vinnon arvo.

On jokaisen suoma­laisen etu, että maallamme on myös omaa ruuan­tuo­tantoa. Näin emme ole riippu­vaisia ulkomaisen ruuan tuonnista. Samasta syystä on tärkeää, että kotimaiset vaihtoehdot säilyt­tävät kilpai­lu­ky­kynsä ulkomaisen tehotuo­tannon rinnalla.

Anne-Mari Virolainen
kansan­edustaja


Kokoomus.fi