Anne-Mari Virolainen: Sähköä ilmassa – kokoomus.fi
MENU
Anne-Mari Virolainen: Sähköä ilmassa

Anne-Mari Virolainen: Sähköä ilmassa

Julkaistu: 30.04.2013 Programarbete

Sähkö­au­tojen maail­man­val­loi­tusta on povattu jo vuosi­kym­meniä. Toistai­seksi niiden yleis­ty­mi­sessä ei ole tehty suuria läpimurtoja. Tutki­musta ja kehitys­työtä sähkö­au­tojen kehit­tä­mi­seksi tehdään silti jatku­vasti. Hyvä niin.

Odotukset sähkö­autoja kohtaan ovat korkealla. TNS Gallupin tuoreen selvi­tyksen mukaan 40 % suoma­lai­sista kokee, että sähköauto tulee olemaan heille vartee­no­tettava vaihtoehto viiden vuoden kuluessa. Onko tämä realismia?

Merkit­tä­vimpiä hidas­teita sähkö­au­tojen tiellä ovat edelleen verrattain korkea hankin­ta­hinta ja lataukseen liittyvät haasteet. Etenkin latausai­kojen pituus ja lataus­pis­teiden läheisyys ovat olennaisia asioita käytännön ajomah­dol­li­suuksien kannalta. Pohjoi­sessa kylmän­sie­tokyky on myös välttä­mätön ominaisuus.

Tekni­sellä puolella ratkaisuja akkujen käytet­tä­vyyden paran­ta­miseen on haettu mm. akkujen yhteyteen suunni­tel­luista lämmit­ti­mistä. Erilaiset etäla­taus­mah­dol­li­suudet ovat myös tiiviin tutki­muksen kohteena.

Vaikka teillämme liikkuu toistai­seksi vain 300 sähkö­autoa, uskoa ja kiinnos­tusta niiden lisää­miseen on riittänyt. Uusia lataus­pis­teitä on ilmaan­tunut yhä useampiin kauppa­kes­kuksiin ja huoltoa­se­mille, minkä lisäksi niitä pyritään myymään taloyh­tiöille.

Sähkö­au­tojen suurin poten­tiaali nykytek­nii­kalla ja lataus­ver­kos­tolla on edelleen lyhyissä matkoissa ja kaupun­kia­jossa. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 70 % matkoista on alle 40 kilometriä pitkiä. Hybridien vahvuus on siinä, että niiden käyttö­mah­dol­li­suudet eivät riipu vain saata­villa olevan sähkön määrästä ja akun luotet­ta­vuu­desta.

Joissakin maissa, kuten Norjassa ja Virossa, sähkö­au­tojen korkeaa hintaa ja käytet­tä­vyyteen liittyviä haasteita on kompen­soitu erilaisin etuuksin. Suomessa kehitys on toistai­seksi ollut melko t&k-vetoista. Sen ansiosta mm. Suomen Metro­polia-ammat­ti­kor­kea­koulu sai jo välillä haltuunsa sähkö­au­tojen nopeusen­nä­tyk­senkin.

Olipa kysymys sitten joukko­lii­kenteen kehit­tä­mi­sestä tai tekni­sistä läpimur­roista, ympäristö kiittää aina vähäpääs­töi­syy­destä. Kaikki uutuudet, jotka paran­tavat ilman­laatua ja vähen­tävät öljyriip­pu­vuutta, ovat terve­tul­leita. Kestä­vintä kehitys on silloin, kun se kumpuaa ihmisten halusta olla tekemässä sitä omilla valin­noillaan.

Anne-Mari Virolainen
Ympäris­tö­ver­koston puheen­johtaja


Kokoomus.fi