• FI
 • SV
 • MENU
  Anne-Mari Viro­lai­nen: Sähköä ilmassa

  Anne-Mari Viro­lai­nen: Sähköä ilmassa

  Julkaistu: 30.04.2013 Ohjelmatyö

  Sähkö­au­to­jen maail­man­val­loi­tusta on povattu jo vuosi­kym­me­niä. Tois­tai­seksi niiden yleis­ty­mi­sessä ei ole tehty suuria läpi­mur­toja. Tutki­musta ja kehi­tys­työtä sähkö­au­to­jen kehit­tä­mi­seksi tehdään silti jatku­vasti. Hyvä niin.

  Odotuk­set sähkö­au­toja kohtaan ovat korkealla. TNS Gallu­pin tuoreen selvi­tyk­sen mukaan 40 % suoma­lai­sista kokee, että sähkö­auto tulee olemaan heille vartee­no­tet­tava vaih­toehto viiden vuoden kuluessa. Onko tämä realis­mia?

  Merkit­tä­vim­piä hidas­teita sähkö­au­to­jen tiellä ovat edel­leen verrat­tain korkea hankin­ta­hinta ja latauk­seen liit­ty­vät haas­teet. Eten­kin latausai­ko­jen pituus ja lataus­pis­tei­den lähei­syys ovat olen­nai­sia asioita käytän­nön ajomah­dol­li­suuk­sien kannalta. Pohjoi­sessa kylmän­sie­to­kyky on myös vält­tä­mä­tön ominai­suus.

  Tekni­sellä puolella ratkai­suja akku­jen käytet­tä­vyy­den paran­ta­mi­seen on haettu mm. akku­jen yhtey­teen suun­ni­tel­luista lämmit­ti­mistä. Erilai­set etäla­taus­mah­dol­li­suu­det ovat myös tiiviin tutki­muk­sen kohteena.

  Vaikka teil­lämme liik­kuu tois­tai­seksi vain 300 sähkö­au­toa, uskoa ja kiin­nos­tusta niiden lisää­mi­seen on riit­tä­nyt. Uusia lataus­pis­teitä on ilmaan­tu­nut yhä useam­piin kaup­pa­kes­kuk­siin ja huol­toa­se­mille, minkä lisäksi niitä pyri­tään myymään talo­yh­tiöille.

  Sähkö­au­to­jen suurin poten­ti­aali nyky­tek­nii­kalla ja lataus­ver­kos­tolla on edel­leen lyhyissä matkoissa ja kaupun­kia­jossa. Joiden­kin arvioi­den mukaan jopa 70 % matkoista on alle 40 kilo­met­riä pitkiä. Hybri­dien vahvuus on siinä, että niiden käyt­tö­mah­dol­li­suu­det eivät riipu vain saata­villa olevan sähkön määrästä ja akun luotet­ta­vuu­desta.

  Jois­sa­kin maissa, kuten Norjassa ja Virossa, sähkö­au­to­jen korkeaa hintaa ja käytet­tä­vyy­teen liit­ty­viä haas­teita on kompen­soitu erilai­sin etuuk­sin. Suomessa kehi­tys on tois­tai­seksi ollut melko t&k-vetoista. Sen ansiosta mm. Suomen Metro­po­lia-ammat­ti­kor­kea­koulu sai jo välillä haltuunsa sähkö­au­to­jen nopeusen­nä­tyk­sen­kin.

  Olipa kysy­mys sitten jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sestä tai tekni­sistä läpi­mur­roista, ympä­ristö kiit­tää aina vähä­pääs­töi­syy­destä. Kaikki uutuu­det, jotka paran­ta­vat ilman­laa­tua ja vähen­tä­vät öljy­riip­pu­vuutta, ovat terve­tul­leita. Kestä­vintä kehi­tys on silloin, kun se kumpuaa ihmis­ten halusta olla teke­mässä sitä omilla valin­noil­laan.

  Anne-Mari Viro­lai­nen
  Ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja