Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Anne-Mari Viro­lai­nen: Sähköä ilmassa

Anne-Mari Viro­lai­nen: Sähköä ilmassa

Julkaistu:

Sähkö­au­to­jen maail­man­val­loi­tusta on povattu jo vuosi­kym­me­niä. Tois­tai­seksi niiden yleis­ty­mi­sessä ei ole tehty suuria läpi­mur­toja. Tutki­musta ja kehi­tys­työtä sähkö­au­to­jen kehit­tä­mi­seksi tehdään silti jatku­vasti. Hyvä niin.

Odotuk­set sähkö­au­toja kohtaan ovat korkealla. TNS Gallu­pin tuoreen selvi­tyk­sen mukaan 40 % suoma­lai­sista kokee, että sähkö­auto tulee olemaan heille vartee­no­tet­tava vaih­toehto viiden vuoden kuluessa. Onko tämä realis­mia?

Merkit­tä­vim­piä hidas­teita sähkö­au­to­jen tiellä ovat edel­leen verrat­tain korkea hankin­ta­hinta ja latauk­seen liit­ty­vät haas­teet. Eten­kin latausai­ko­jen pituus ja lataus­pis­tei­den lähei­syys ovat olen­nai­sia asioita käytän­nön ajomah­dol­li­suuk­sien kannalta. Pohjoi­sessa kylmän­sie­to­kyky on myös vält­tä­mä­tön ominai­suus.

Tekni­sellä puolella ratkai­suja akku­jen käytet­tä­vyy­den paran­ta­mi­seen on haettu mm. akku­jen yhtey­teen suun­ni­tel­luista lämmit­ti­mistä. Erilai­set etäla­taus­mah­dol­li­suu­det ovat myös tiiviin tutki­muk­sen kohteena.

Vaikka teil­lämme liik­kuu tois­tai­seksi vain 300 sähkö­au­toa, uskoa ja kiin­nos­tusta niiden lisää­mi­seen on riit­tä­nyt. Uusia lataus­pis­teitä on ilmaan­tu­nut yhä useam­piin kaup­pa­kes­kuk­siin ja huol­toa­se­mille, minkä lisäksi niitä pyri­tään myymään talo­yh­tiöille.

Sähkö­au­to­jen suurin poten­ti­aali nyky­tek­nii­kalla ja lataus­ver­kos­tolla on edel­leen lyhyissä matkoissa ja kaupun­kia­jossa. Joiden­kin arvioi­den mukaan jopa 70 % matkoista on alle 40 kilo­met­riä pitkiä. Hybri­dien vahvuus on siinä, että niiden käyt­tö­mah­dol­li­suu­det eivät riipu vain saata­villa olevan sähkön määrästä ja akun luotet­ta­vuu­desta.

Jois­sa­kin maissa, kuten Norjassa ja Virossa, sähkö­au­to­jen korkeaa hintaa ja käytet­tä­vyy­teen liit­ty­viä haas­teita on kompen­soitu erilai­sin etuuk­sin. Suomessa kehi­tys on tois­tai­seksi ollut melko t&k-vetoista. Sen ansiosta mm. Suomen Metro­po­lia-ammat­ti­kor­kea­koulu sai jo välillä haltuunsa sähkö­au­to­jen nopeusen­nä­tyk­sen­kin.

Olipa kysy­mys sitten jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sestä tai tekni­sistä läpi­mur­roista, ympä­ristö kiit­tää aina vähä­pääs­töi­syy­destä. Kaikki uutuu­det, jotka paran­ta­vat ilman­laa­tua ja vähen­tä­vät öljy­riip­pu­vuutta, ovat terve­tul­leita. Kestä­vintä kehi­tys on silloin, kun se kumpuaa ihmis­ten halusta olla teke­mässä sitä omilla valin­noil­laan.

Anne-Mari Viro­lai­nen
Ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content