• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Tahto­tilan sijaan oikeita toimia vuokra-asun­to­­ra­ken­ta­mi­seen
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Tahto­tilan sijaan oikeita toimia vuokra-asun­to­­ra­ken­ta­mi­seen

  Julkaistu: 28.02.2013 Ohjelmatyö

  Asian­tun­ti­jat ovat esit­tä­neet, että syy valtion tuke­mien vuokra-asun­to­jen vähäi­seen raken­ta­mi­seen parina viime vuotena on nykyi­sessä korko­tu­ki­jär­jes­tel­mässä. Järjes­telmä ei ole toimi­nut, aina­kaan jos onnis­tu­mista mita­taan vuokra-asun­to­jen määrällä, kirjoit­taa kansan­edus­taja Timo Heino­nen.

  Helsin­gissä ja pääkau­pun­ki­seu­dulla pula kohtuu­hin­tai­sista vuokra-asun­noista pahen­tui rajusti viime vuoden lopulla. Yksin Helsin­gissä asun­toa hakee peräti 27 000 ruoka­kun­taa ja heistä kiireel­li­sessä asun­non­tar­peessa on yli 13 000 ihmistä. Kiireel­li­sessä asun­to­jo­nossa on lapsia ja alle 25-vuotiaita nuoria yli 8 000. Tämä on todel­li­suutta, jossa siis tuhan­net ihmi­set elävät. Tilanne on kuiten­kin pahen­tu­massa enti­ses­tään. Lähi­vuo­sina reilusti yli 20 000 kohtuu­hin­taista vuokra-asun­toa häviää, koska valtion rajoi­tuk­set lakkaa­vat.

  Tarvit­semme nyt aitoja ja tehok­kaita toimia myös valtion suun­nalta tämän ongel­man ratkai­se­mi­seksi ja asun­to­mi­nis­teri Krista Kiuru onkin ilmais­sut huolensa vuokra-asun­to­tuo­tan­non romah­ta­mi­sesta. Nyt ei kuiten­kaan pelkkä tahto­tila riitä, vaan tarvit­semme konkreet­ti­sia esityk­siä ja toimen­pi­teitä tilan­tee­seen. Tässä peli­mer­kit ovat ehdot­to­masti minis­te­rillä.

  Esimer­kiksi voisi nostaa viime halli­tus­kau­della asun­to­mi­nis­te­rinä toimi­neen Jan Vapaa­vuo­ren, jonka aikana raken­net­tiin kahdessa vuodessa yli 13 000 vuokra-asun­toa. Raken­ta­jina toimi­vat perin­teis­ten raken­nus­liik­kei­den lisäksi mm. työeläke- ja vakuu­tus­yh­tiöt, jotka lähti­vät mukaan uuden tuki­jär­jes­tel­män kautta. Nyt saamme kuiten­kin kuulla uuti­sista, että kiin­nos­tus vuokra-asun­to­jen raken­nut­ta­mi­seen on vähäistä. Mitä pitäisi tehdä toisin?

  Asian­tun­ti­jat ovat esit­tä­neet, että syy valtion tuke­mien vuokra-asun­to­jen vähäi­seen raken­ta­mi­seen parina viime vuotena on nykyi­sessä korko­tu­ki­jär­jes­tel­mässä. Järjes­telmä ei ole toimi­nut, aina­kaan jos onnis­tu­mista mita­taan vuokra-asun­to­jen määrällä. Nyt pitäi­si­kin ottaa uudel­leen käyt­töön Vapaa­vuo­ren aikana hyväksi havaittu ns. väli­malli, eli kymme­nen vuoden korko­tu­ki­lai­noi­tus. Tätä on ehdot­ta­nut myös Raken­nus­lii­ton puheen­joh­taja Matti Harju­niemi. Väli­mal­lin lisäksi vuokra-asun­to­ra­ken­ta­mi­sessa pitäisi pohtia tiuk­ko­jen määräys­ten rajoit­ta­vuutta, esimer­kiksi auto­paik­ko­jen tai väes­tön­suo­ja­vel­voit­tei­den osalta.

  Kaikki kivet on nyt kään­net­tävä, jotta saamme vuokra-asun­to­tuo­tan­non jälleen nousuun ja ihmi­set pois asun­to­jo­nosta. Tämän lisäksi raken­ta­mi­sen nousu toisi alalle lisää työtä ja helpot­taisi työn­te­ki­jöi­den tilan­netta alalla, joka elää vahvasti suhdan­tei­den mukaan. Ja on tässä väli­mal­lissa myös se hyvä puoli, että malli tuo valtiolle vero­tu­loina monin­ker­tai­sesti sen, mikä tukena vuokra-asun­to­tuo­tan­toon laite­taan. Meillä on jo hyväksi havaittu keino puut­tua ongel­maan, miksi emme ottaisi sitä käyt­töön?

  Timo Heino­nen
  kansan­edus­taja
  Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­va­lio­kun­ta­vas­taava