Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Tahto­tilan sijaan oikeita toimia vuokra-asunto­­ra­ken­ta­miseen – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Tahto­tilan sijaan oikeita toimia vuokra-asunto­­ra­ken­ta­miseen

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Tahto­tilan sijaan oikeita toimia vuokra-asunto­­ra­ken­ta­miseen

Julkaistu: 28.02.2013 Programarbete

Asian­tun­tijat ovat esittäneet, että syy valtion tukemien vuokra-asuntojen vähäiseen raken­ta­miseen parina viime vuotena on nykyi­sessä korko­tu­ki­jär­jes­tel­mässä. Järjes­telmä ei ole toiminut, ainakaan jos onnis­tu­mista mitataan vuokra-asuntojen määrällä, kirjoittaa kansan­edustaja Timo Heinonen.

Helsin­gissä ja pääkau­pun­ki­seu­dulla pula kohtuu­hin­tai­sista vuokra-asunnoista pahentui rajusti viime vuoden lopulla. Yksin Helsin­gissä asuntoa hakee peräti 27 000 ruoka­kuntaa ja heistä kiireel­li­sessä asunnon­tar­peessa on yli 13 000 ihmistä. Kiireel­li­sessä asunto­jo­nossa on lapsia ja alle 25-vuotiaita nuoria yli 8 000. Tämä on todel­li­suutta, jossa siis tuhannet ihmiset elävät. Tilanne on kuitenkin pahen­tu­massa entisestään. Lähivuosina reilusti yli 20 000 kohtuu­hin­taista vuokra-asuntoa häviää, koska valtion rajoi­tukset lakkaavat.

Tarvit­semme nyt aitoja ja tehok­kaita toimia myös valtion suunnalta tämän ongelman ratkai­se­mi­seksi ja asunto­mi­nisteri Krista Kiuru onkin ilmaissut huolensa vuokra-asunto­tuo­tannon romah­ta­mi­sesta. Nyt ei kuitenkaan pelkkä tahtotila riitä, vaan tarvit­semme konkreet­tisia esityksiä ja toimen­pi­teitä tilan­teeseen. Tässä pelimerkit ovat ehdot­to­masti minis­te­rillä.

Esimer­kiksi voisi nostaa viime halli­tus­kau­della asunto­mi­nis­terinä toimineen Jan Vapaa­vuoren, jonka aikana raken­nettiin kahdessa vuodessa yli 13 000 vuokra-asuntoa. Raken­tajina toimivat perin­teisten raken­nus­liik­keiden lisäksi mm. työeläke- ja vakuu­tus­yhtiöt, jotka lähtivät mukaan uuden tukijär­jes­telmän kautta. Nyt saamme kuitenkin kuulla uutisista, että kiinnostus vuokra-asuntojen raken­nut­ta­miseen on vähäistä. Mitä pitäisi tehdä toisin?

Asian­tun­tijat ovat esittäneet, että syy valtion tukemien vuokra-asuntojen vähäiseen raken­ta­miseen parina viime vuotena on nykyi­sessä korko­tu­ki­jär­jes­tel­mässä. Järjes­telmä ei ole toiminut, ainakaan jos onnis­tu­mista mitataan vuokra-asuntojen määrällä. Nyt pitäi­sikin ottaa uudelleen käyttöön Vapaa­vuoren aikana hyväksi havaittu ns. välimalli, eli kymmenen vuoden korko­tu­ki­lai­noitus. Tätä on ehdot­tanut myös Raken­nus­liiton puheen­johtaja Matti Harju­niemi. Välimallin lisäksi vuokra-asunto­ra­ken­ta­mi­sessa pitäisi pohtia tiukkojen määräysten rajoit­ta­vuutta, esimer­kiksi autopaik­kojen tai väestön­suo­ja­vel­voit­teiden osalta.

Kaikki kivet on nyt käännettävä, jotta saamme vuokra-asunto­tuo­tannon jälleen nousuun ja ihmiset pois asunto­jo­nosta. Tämän lisäksi raken­ta­misen nousu toisi alalle lisää työtä ja helpot­taisi työnte­ki­jöiden tilan­netta alalla, joka elää vahvasti suhdan­teiden mukaan. Ja on tässä välimal­lissa myös se hyvä puoli, että malli tuo valtiolle verotu­loina monin­ker­tai­sesti sen, mikä tukena vuokra-asunto­tuo­tantoon laitetaan. Meillä on jo hyväksi havaittu keino puuttua ongelmaan, miksi emme ottaisi sitä käyttöön?

Timo Heinonen
kansan­edustaja
Kokoo­muksen ympäris­tö­va­lio­kun­ta­vas­taava


Kokoomus.fi