Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Tahto­tilan sijaan oikeita toimia vuokra-asun­to­­ra­ken­ta­mi­seen

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Tahto­tilan sijaan oikeita toimia vuokra-asun­to­­ra­ken­ta­mi­seen

Julkaistu:

Asian­tun­ti­jat ovat esit­tä­neet, että syy valtion tuke­mien vuokra-asun­to­jen vähäi­seen raken­ta­mi­seen parina viime vuotena on nykyi­sessä korko­tu­ki­jär­jes­tel­mässä. Järjes­telmä ei ole toimi­nut, aina­kaan jos onnis­tu­mista mita­taan vuokra-asun­to­jen määrällä, kirjoit­taa kansan­edus­taja Timo Heino­nen.

Helsin­gissä ja pääkau­pun­ki­seu­dulla pula kohtuu­hin­tai­sista vuokra-asun­noista pahen­tui rajusti viime vuoden lopulla. Yksin Helsin­gissä asun­toa hakee peräti 27 000 ruoka­kun­taa ja heistä kiireel­li­sessä asun­non­tar­peessa on yli 13 000 ihmistä. Kiireel­li­sessä asun­to­jo­nossa on lapsia ja alle 25-vuotiaita nuoria yli 8 000. Tämä on todel­li­suutta, jossa siis tuhan­net ihmi­set elävät. Tilanne on kuiten­kin pahen­tu­massa enti­ses­tään. Lähi­vuo­sina reilusti yli 20 000 kohtuu­hin­taista vuokra-asun­toa häviää, koska valtion rajoi­tuk­set lakkaa­vat.

Tarvit­semme nyt aitoja ja tehok­kaita toimia myös valtion suun­nalta tämän ongel­man ratkai­se­mi­seksi ja asun­to­mi­nis­teri Krista Kiuru onkin ilmais­sut huolensa vuokra-asun­to­tuo­tan­non romah­ta­mi­sesta. Nyt ei kuiten­kaan pelkkä tahto­tila riitä, vaan tarvit­semme konkreet­ti­sia esityk­siä ja toimen­pi­teitä tilan­tee­seen. Tässä peli­mer­kit ovat ehdot­to­masti minis­te­rillä.

Esimer­kiksi voisi nostaa viime halli­tus­kau­della asun­to­mi­nis­te­rinä toimi­neen Jan Vapaa­vuo­ren, jonka aikana raken­net­tiin kahdessa vuodessa yli 13 000 vuokra-asun­toa. Raken­ta­jina toimi­vat perin­teis­ten raken­nus­liik­kei­den lisäksi mm. työeläke- ja vakuu­tus­yh­tiöt, jotka lähti­vät mukaan uuden tuki­jär­jes­tel­män kautta. Nyt saamme kuiten­kin kuulla uuti­sista, että kiin­nos­tus vuokra-asun­to­jen raken­nut­ta­mi­seen on vähäistä. Mitä pitäisi tehdä toisin?

Asian­tun­ti­jat ovat esit­tä­neet, että syy valtion tuke­mien vuokra-asun­to­jen vähäi­seen raken­ta­mi­seen parina viime vuotena on nykyi­sessä korko­tu­ki­jär­jes­tel­mässä. Järjes­telmä ei ole toimi­nut, aina­kaan jos onnis­tu­mista mita­taan vuokra-asun­to­jen määrällä. Nyt pitäi­si­kin ottaa uudel­leen käyt­töön Vapaa­vuo­ren aikana hyväksi havaittu ns. väli­malli, eli kymme­nen vuoden korko­tu­ki­lai­noi­tus. Tätä on ehdot­ta­nut myös Raken­nus­lii­ton puheen­joh­taja Matti Harju­niemi. Väli­mal­lin lisäksi vuokra-asun­to­ra­ken­ta­mi­sessa pitäisi pohtia tiuk­ko­jen määräys­ten rajoit­ta­vuutta, esimer­kiksi auto­paik­ko­jen tai väes­tön­suo­ja­vel­voit­tei­den osalta.

Kaikki kivet on nyt kään­net­tävä, jotta saamme vuokra-asun­to­tuo­tan­non jälleen nousuun ja ihmi­set pois asun­to­jo­nosta. Tämän lisäksi raken­ta­mi­sen nousu toisi alalle lisää työtä ja helpot­taisi työn­te­ki­jöi­den tilan­netta alalla, joka elää vahvasti suhdan­tei­den mukaan. Ja on tässä väli­mal­lissa myös se hyvä puoli, että malli tuo valtiolle vero­tu­loina monin­ker­tai­sesti sen, mikä tukena vuokra-asun­to­tuo­tan­toon laite­taan. Meillä on jo hyväksi havaittu keino puut­tua ongel­maan, miksi emme ottaisi sitä käyt­töön?

Timo Heino­nen
kansan­edus­taja
Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­va­lio­kun­ta­vas­taava

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content