Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Anne-Mari Viro­lai­nen: Takai­sin luon­toon!

Anne-Mari Viro­lai­nen: Takai­sin luon­toon!

Julkaistu:

Kun ikku­nat ja ovet luon­toon on kerran saatu avat­tua, avau­tu­vat myös erin­omai­set mahdol­li­suu­det ihmis­ten luon­to­suh­teen paran­ta­mi­selle ja järki­vih­rey­den edis­tä­mi­selle. Esimer­kiksi Itäme­ren ja muiden vesis­tö­jen tila kiin­nos­taa aivan eri tavalla sen jälkeen, kun levää on nähnyt lehti­ku­vien lisäksi omilla lähi­ve­sil­lään, kirjoit­taa ympä­ris­tö­ver­kos­ton pj., kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen.

Kesä­lo­mien alkaessa on mukava huomata, kuinka ihmi­set tuntu­vat löytä­vän luon­non ikään kuin uudel­leen. Pitkän talven ja usein kalpean kevään jälkeen jokai­nen meistä kaipaa aurin­koa. Siitä voi parhaim­mil­laan päästä naut­ti­maan ulkona luon­nossa. Samalla tulee vedet­tyä keuh­kot täyteen happea, uitua luon­non­ve­sissä ja ihail­tua muuta­kin ympä­ris­töä.

Kuin luon­nos­taan kesä on myös aikaa, jolloin luon­toa tulee tark­kail­tua vielä tavan­omaista enem­män. Riip­pu­ma­tolla levä­tessä tai uima­pat­jalla kelluessa huomio kiin­nit­tyy eri asioi­hin kuin toimis­tossa näyt­tö­päät­teen äärellä. Luonto ei olekaan jokin kaukai­nen ja tavoit­ta­ma­ton maailma, josta tele­vi­sion tai tieto­ko­neen ruudun lailla on nähtä­vissä vain suora­kai­teen muotoi­sia kappa­leita.

Kun ikku­nat ja ovet luon­toon on kerran saatu avat­tua, avau­tu­vat myös erin­omai­set mahdol­li­suu­det ihmis­ten luon­to­suh­teen paran­ta­mi­selle ja järki­vih­rey­den edis­tä­mi­selle. Esimer­kiksi Itäme­ren ja muiden vesis­tö­jen tila kiin­nos­taa aivan eri tavalla sen jälkeen, kun levää on nähnyt lehti­ku­vien lisäksi omilla lähi­ve­sil­lään.

Miten luon­no­nys­tä­vien tulisi sitten tart­tua kesän mahdol­li­suuk­siin muuten kuin antau­tu­malla itse uusille luon­toe­lä­myk­sille? Eräs kesäi­nen, ei kovin työläs vaih­toehto on esimer­kiksi houku­tella ystä­viä muual­le­kin kuin teras­sille istu­maan. Mökki­vie­raita voi esimer­kiksi viedä retkille metsään ja luon­to­po­luille. Maise­mia voi nousta ihmet­te­le­mään lähim­miltä mäen­nyp­py­löiltä tai näkö­tor­neista ja etsiä yhdessä metsä­man­si­koita, musti­koita ja villi­va­del­mia. Ohja­tuil­le­kaan luon­to­ret­kille osal­lis­tu­mi­sesta ei enää pitäisi syntyä kenel­le­kään mitään erityistä ekohip­pi­lei­maa. Onhan jopa presi­dentti Niinistö tunnus­tau­tu­nut into­hi­moi­seksi kukkien harras­ta­jaksi!

Niille, jotka eivät ole valmiita jättä­mään sähköistä maail­maa koko­naan taak­seen kesäl­lä­kään, on onneksi omat luon­to­por­taa­linsa. Hyviä vink­kejä luon­nossa liik­ku­mi­seen löytyy mm. osoit­teista www.pidasaaristosiistina.fi, www.itameriportaali.fi ja www.ymparisto.fi/havainnot.

Pala­taan ympä­ris­tö­po­li­tii­kan pariin toimis­toil­lamme jälleen syksyllä!

Anne-Mari Viro­lai­nen
Ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja
Kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content