Kokoomus.fi
Anne-Mari Virolainen: Takaisin luontoon!

Anne-Mari Virolainen: Takaisin luontoon!

Julkaistu: 27.6.13 Ohjelmatyö

Kun ikkunat ja ovet luontoon on kerran saatu avattua, avautuvat myös erinomaiset mahdol­li­suudet ihmisten luonto­suhteen paran­ta­mi­selle ja järki­vih­reyden edistä­mi­selle. Esimer­kiksi Itämeren ja muiden vesis­töjen tila kiinnostaa aivan eri tavalla sen jälkeen, kun levää on nähnyt lehti­kuvien lisäksi omilla lähive­sillään, kirjoittaa ympäris­tö­ver­koston pj., kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen.

Kesälomien alkaessa on mukava huomata, kuinka ihmiset tuntuvat löytävän luonnon ikään kuin uudelleen. Pitkän talven ja usein kalpean kevään jälkeen jokainen meistä kaipaa aurinkoa. Siitä voi parhaim­millaan päästä nauttimaan ulkona luonnossa. Samalla tulee vedettyä keuhkot täyteen happea, uitua luonnon­ve­sissä ja ihailtua muutakin ympäristöä.

Kuin luonnostaan kesä on myös aikaa, jolloin luontoa tulee tarkkailtua vielä tavan­omaista enemmän. Riippu­ma­tolla levätessä tai uimapat­jalla kelluessa huomio kiinnittyy eri asioihin kuin toimis­tossa näyttö­päätteen äärellä. Luonto ei olekaan jokin kaukainen ja tavoit­ta­maton maailma, josta television tai tieto­koneen ruudun lailla on nähtä­vissä vain suora­kaiteen muotoisia kappa­leita.

Kun ikkunat ja ovet luontoon on kerran saatu avattua, avautuvat myös erinomaiset mahdol­li­suudet ihmisten luonto­suhteen paran­ta­mi­selle ja järki­vih­reyden edistä­mi­selle. Esimer­kiksi Itämeren ja muiden vesis­töjen tila kiinnostaa aivan eri tavalla sen jälkeen, kun levää on nähnyt lehti­kuvien lisäksi omilla lähive­sillään.

Miten luonno­nys­tävien tulisi sitten tarttua kesän mahdol­li­suuksiin muuten kuin antau­tu­malla itse uusille luontoe­lä­myk­sille? Eräs kesäinen, ei kovin työläs vaihtoehto on esimer­kiksi houku­tella ystäviä muual­lekin kuin teras­sille istumaan. Mökki­vie­raita voi esimer­kiksi viedä retkille metsään ja luonto­po­luille. Maisemia voi nousta ihmet­te­lemään lähim­miltä mäennyp­py­löiltä tai näkötor­neista ja etsiä yhdessä metsä­man­si­koita, musti­koita ja villi­va­delmia. Ohjatuil­lekaan luonto­ret­kille osallis­tu­mi­sesta ei enää pitäisi syntyä kenel­lekään mitään erityistä ekohip­pi­leimaa. Onhan jopa presi­dentti Niinistö tunnus­tau­tunut intohi­moi­seksi kukkien harras­ta­jaksi!

Niille, jotka eivät ole valmiita jättämään sähköistä maailmaa kokonaan taakseen kesäl­läkään, on onneksi omat luonto­por­taa­linsa. Hyviä vinkkejä luonnossa liikku­miseen löytyy mm. osoit­teista www.pidasaaristosiistina.fi, www.itameriportaali.fi ja www.ymparisto.fi/havainnot.

Palataan ympäris­tö­po­li­tiikan pariin toimis­toil­lamme jälleen syksyllä!

Anne-Mari Virolainen
Ympäris­tö­ver­koston puheen­johtaja
Kansan­edustaja


Kokoomus.fi