Itämeren suojelua in action – kokoomus.fi
MENU
Itämeren suojelua in action

Itämeren suojelua in action

Julkaistu: 27.09.2012 Programarbete

Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston kuukausi­ko­lumni kertoo kansain­vä­li­sistä öljyn­tor­jun­ta­har­joi­tuk­sista Itäme­rellä. Kokoo­mus­lainen Maria Pekkala osallistui harjoi­tuksiin osana WWF:n vapaa­eh­toisia öljyn­tor­jun­ta­joukkoja.

Itämeren suoje­luso­pi­muksen mukainen, vuosit­tainen Balex Delta -öljyn­tor­jun­ta­har­joitus järjes­tettiin viime kuun lopulla Helsingin edustalla. Tänä vuonna harjoitus oli suurempi kuin koskaan: mukana oli kymmeniä kotimaisia organi­saa­tioita, yli 20 öljyn­tor­junta-alusta, yli 50 muuta laivaa tai venettä sekä kaikkiaan yli 500 henkeä Suomesta, muista Itämeren maista sekä Euroopan unionin alueelta. Mukana oli myös runsaasti kansain­vä­lisiä tarkkai­li­joita. Tällai­senaan harjoitus oli suurin öljyn­tor­jun­ta­har­joitus Itäme­rellä ja yksi suurim­mista maail­massa.

Harjoi­tuksen yleisenä tavoit­teena oli testata hälytys­jär­jes­telmää, yhteisen tilan­ne­kuvan muodos­ta­mista ja käytännön torjun­ta­val­miutta laajan öljyon­net­to­muuden varalta. Oletus­ti­lan­teena pidettiin, että öljytankkeri ja rahti­laiva olivat törmänneet Suomen­lah­della ja 15 000 tonnia raaka­öljyä oli vuotanut mereen. Torjunta-alukset keräsivät talteen useita tuhansia tonneja öljyä, mutta tuuli ja virtaukset kuljet­tivat kuvit­teel­lisen öljylautan Suomen ranni­kolle. Harjoi­tuksen kansal­li­sessa osuudessa keski­tyttiin ranta­tor­juntaan, rantojen puhdis­tukseen ja öljyyn­ty­neiden lintujen hoitoon.

Osallistuin itse harjoi­tukseen Suomen WWF:n vapaa­eh­toisena öljyn­tor­jun­ta­jouk­ko­laisena. Vapaa­eh­toiset toimivat yhteis­työssä Suomen ympäris­tö­kes­kuksen, Helsingin pelas­tus­lai­toksen, Itä-Uudenmaan pelas­tus­lai­toksen, Korkea­saaren ja Rajavar­tio­lai­toksen kanssa. Ensim­mäisen päivän haastee­namme oli testata ensim­mäistä kertaa uusien lintujen karsi­noiden ja paikal­lisen pesupaikan raken­ta­mista sekä lintujen vastaanoton ja hoidon käynnis­tä­mistä Korkea­saa­ressa. Toisena harjoi­tus­päivänä joukkomme jakaan­tuivat Porvoon pelas­tus­lai­tok­selle ja Furuhol­me­nille Sipoon edustalle. Tässä vaiheessa minulla oli mahdol­lisuus päästä harjoit­tamaan ensim­mäistä kertaa WWF:ltä saamaani ryhmän­joh­ta­ja­kou­lu­tusta Furuhol­me­nilla.

Harjoitus oli kaiken kaikkiaan mielen­kiin­toinen kokemus ja tarjosi ainut­laa­tuisen tilai­suuden arvioida Suomen kriisi­val­miutta mahdol­lisen laajan öljyon­net­to­muuden sattuessa. Kansain­vä­liset tarkkai­lijat kiittivät suoma­laisia suunni­tel­mal­li­sesta toimin­nasta, joskin harjoi­tuksen kuluessa havaittiin myös selviä kehitys­koh­teita. Palau­tetta ja osallis­tujien kehity­si­deoita kirjattiin ylös läpi harjoi­tuksen. Suurimman vaiku­tuksen harjoi­tuk­sessa tekikin eri tahojen saumaton yhteistyö.

Suoma­lai­silla on syytä olla ylpeitä siitä, miten viran­omaisten ja vapaa­eh­toisten yhteis­toi­mintaan on meillä varau­duttu. WWF:n öljyn­tor­jun­ta­joukot perus­tettiin vuonna 2003, ja nyt niihin kuuluu yli 6000 suoma­laista. WWF Suomen öljyn­tor­jun­ta­jouk­kojen malli on myös innos­tanut perus­tamaan vastaavat joukot Norjaan, Viroon ja Venäjälle.

Jo WWF:n koulu­tukset antavat hyvän käsityksen siitä, millaista öljyn­tor­junta olisi, mikäli vain ajan kysymyksenä pidetty iso onnet­tomuus tapah­tuisi ja öljyä pääsisi suurissa määrin rantaan saakka. Puhdistus olisi erittäin hankala mutta sitäkin tärkeämpi tehtävä, joka vaatisi myös vapaa­eh­toisten panosta.

Mitä paremmin öljyn rantau­tu­miseen on varau­duttu, sitä nopeammin pystytään toisaalta reagoimaan, jos tarvetta laaja­mit­tai­sille torjun­ta­toi­mille ilmenee. Suosit­te­lenkin jokaista Itäme­restä kiinnos­tu­nutta tutus­tumaan WWF:n vapaa­eh­toisten öljyn­tor­jun­ta­jouk­kojen toimintaan. Hyvän asian puolesta toimi­misen lisäksi koulu­tuk­sissa voi tutustua muihin saman­hen­kisiin sekä eri opiskelu- ja ammat­tialoja edustaviin ihmisiin.

Lisätietoja WWF:n öljyn­tor­jun­ta­jouk­kojen toimin­nasta sekä ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeita WWF:n kursseille löytyy osoit­teesta http://wwf.fi/maapallomme/itameri/merenkulun-turvallisuus-ja-oljyntorjunta/oljyntorjuntajoukot

Maria Pekkala
Verkoston puheen­johtaja Anne-Mari Virolaisen avustaja eduskun­nassa, Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston sihtee­ristön jäsen

Liity ympäris­tö­po­li­tiikan verkostoon


Kokoomus.fi