Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Itäme­ren suoje­lua in action

Itäme­ren suoje­lua in action

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kuukausi­ko­lumni kertoo kansain­vä­li­sistä öljyn­tor­jun­ta­har­joi­tuk­sista Itäme­rellä. Kokoo­mus­lai­nen Maria Pekkala osal­lis­tui harjoi­tuk­siin osana WWF:n vapaa­eh­toi­sia öljyn­tor­jun­ta­jouk­koja.

Itäme­ren suoje­luso­pi­muk­sen mukai­nen, vuosit­tai­nen Balex Delta -öljyn­tor­jun­ta­har­joi­tus järjes­tet­tiin viime kuun lopulla Helsin­gin edus­talla. Tänä vuonna harjoi­tus oli suurempi kuin koskaan: mukana oli kymme­niä koti­mai­sia orga­ni­saa­tioita, yli 20 öljyn­tor­junta-alusta, yli 50 muuta laivaa tai venettä sekä kaik­ki­aan yli 500 henkeä Suomesta, muista Itäme­ren maista sekä Euroo­pan unio­nin alueelta. Mukana oli myös runsaasti kansain­vä­li­siä tark­kai­li­joita. Tällai­se­naan harjoi­tus oli suurin öljyn­tor­jun­ta­har­joi­tus Itäme­rellä ja yksi suurim­mista maail­massa.

Harjoi­tuk­sen ylei­senä tavoit­teena oli testata häly­tys­jär­jes­tel­mää, yhtei­sen tilan­ne­ku­van muodos­ta­mista ja käytän­nön torjun­ta­val­miutta laajan öljy­on­net­to­muu­den varalta. Oletus­ti­lan­teena pidet­tiin, että öljy­tank­keri ja rahti­laiva olivat törmän­neet Suomen­lah­della ja 15 000 tonnia raaka­öl­jyä oli vuota­nut mereen. Torjunta-aluk­set kerä­si­vät talteen useita tuhan­sia tonneja öljyä, mutta tuuli ja virtauk­set kuljet­ti­vat kuvit­teel­li­sen öljy­lau­tan Suomen ranni­kolle. Harjoi­tuk­sen kansal­li­sessa osuu­dessa keski­tyt­tiin ranta­tor­jun­taan, ranto­jen puhdis­tuk­seen ja öljyyn­ty­nei­den lintu­jen hoitoon.

Osal­lis­tuin itse harjoi­tuk­seen Suomen WWF:n vapaa­eh­toi­sena öljyn­tor­jun­ta­jouk­ko­lai­sena. Vapaa­eh­toi­set toimi­vat yhteis­työssä Suomen ympä­ris­tö­kes­kuk­sen, Helsin­gin pelas­tus­lai­tok­sen, Itä-Uuden­maan pelas­tus­lai­tok­sen, Korkea­saa­ren ja Raja­var­tio­lai­tok­sen kanssa. Ensim­mäi­sen päivän haas­tee­namme oli testata ensim­mäistä kertaa uusien lintu­jen karsi­noi­den ja paikal­li­sen pesu­pai­kan raken­ta­mista sekä lintu­jen vastaan­o­ton ja hoidon käyn­nis­tä­mistä Korkea­saa­ressa. Toisena harjoi­tus­päi­vänä jouk­komme jakaan­tui­vat Porvoon pelas­tus­lai­tok­selle ja Furu­hol­me­nille Sipoon edus­talle. Tässä vaiheessa minulla oli mahdol­li­suus päästä harjoit­ta­maan ensim­mäistä kertaa WWF:ltä saamaani ryhmän­joh­ta­ja­kou­lu­tusta Furu­hol­me­nilla.

Harjoi­tus oli kaiken kaik­ki­aan mielen­kiin­toi­nen koke­mus ja tarjosi ainut­laa­tui­sen tilai­suu­den arvioida Suomen krii­si­val­miutta mahdol­li­sen laajan öljy­on­net­to­muu­den sattuessa. Kansain­vä­li­set tark­kai­li­jat kiit­ti­vät suoma­lai­sia suun­ni­tel­mal­li­sesta toimin­nasta, joskin harjoi­tuk­sen kuluessa havait­tiin myös selviä kehi­tys­koh­teita. Palau­tetta ja osal­lis­tu­jien kehi­ty­si­deoita kirjat­tiin ylös läpi harjoi­tuk­sen. Suurim­man vaiku­tuk­sen harjoi­tuk­sessa teki­kin eri taho­jen sauma­ton yhteis­työ.

Suoma­lai­silla on syytä olla ylpeitä siitä, miten viran­omais­ten ja vapaa­eh­tois­ten yhteis­toi­min­taan on meillä varau­duttu. WWF:n öljyn­tor­jun­ta­jou­kot perus­tet­tiin vuonna 2003, ja nyt niihin kuuluu yli 6000 suoma­laista. WWF Suomen öljyn­tor­jun­ta­jouk­ko­jen malli on myös innos­ta­nut perus­ta­maan vastaa­vat joukot Norjaan, Viroon ja Venä­jälle.

Jo WWF:n koulu­tuk­set anta­vat hyvän käsi­tyk­sen siitä, millaista öljyn­tor­junta olisi, mikäli vain ajan kysy­myk­senä pidetty iso onnet­to­muus tapah­tuisi ja öljyä pääsisi suurissa määrin rantaan saakka. Puhdis­tus olisi erit­täin hankala mutta sitä­kin tärkeämpi tehtävä, joka vaatisi myös vapaa­eh­tois­ten panosta.

Mitä parem­min öljyn rantau­tu­mi­seen on varau­duttu, sitä nopeam­min pysty­tään toisaalta reagoi­maan, jos tarvetta laaja­mit­tai­sille torjun­ta­toi­mille ilme­nee. Suosit­te­len­kin jokaista Itäme­restä kiin­nos­tu­nutta tutus­tu­maan WWF:n vapaa­eh­tois­ten öljyn­tor­jun­ta­jouk­ko­jen toimin­taan. Hyvän asian puolesta toimi­mi­sen lisäksi koulu­tuk­sissa voi tutus­tua muihin saman­hen­ki­siin sekä eri opis­kelu- ja ammat­tia­loja edus­ta­viin ihmi­siin.

Lisä­tie­toja WWF:n öljyn­tor­jun­ta­jouk­ko­jen toimin­nasta sekä ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeita WWF:n kurs­seille löytyy osoit­teesta http://wwf.fi/maapallomme/itameri/merenkulun-turvallisuus-ja-oljyntorjunta/oljyntorjuntajoukot

Maria Pekkala
Verkos­ton puheen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­sen avus­taja edus­kun­nassa, Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton sihtee­ris­tön jäsen

Liity ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­toon

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content