Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Sai­si­ko ol­la li­sää ai­kaa ja rai­tis­ta il­maa? – kokoomus.fi
MENU
Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Sai­si­ko ol­la li­sää ai­kaa ja rai­tis­ta il­maa?

Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Sai­si­ko ol­la li­sää ai­kaa ja rai­tis­ta il­maa?

Julkaistu: 31.01.2013 Programarbete

Ilman puhtau­della on suuri vaikutus ihmisten terveyteen ja elintar­vi­ke­tuo­tannon laatuun. Liikenteen osalta päästö­ta­voit­teiden saavut­ta­minen vaatii toimen­pi­teitä, joilla nopeu­tetaan muun muassa ajoneu­vo­kannan uudis­tu­mista, kirjoittaa kansan­edustaja, liikenne- ja viestin­tä­va­lio­kunnan puheen­johtaja Kalle Jokinen ympäris­tö­ver­koston kolum­nissa.

Suomi ja on sitou­tunut kansain­vä­li­sesti ja EU-tasolla kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähen­tä­miseen. Liikenteen vaikutus maamme kasvi­huo­ne­pääs­töistä on noin viidennes. EU:n päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teiden mukai­sesti Suomen on vähen­nettävä liikenteen päästöjä 16 prosen­tilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

EU:ssa on visioitu liiken­ne­sek­to­rille myös erittäin haasteel­lisia, ehkä jopa epärea­lis­tisia päästöjen vähen­tä­mis­ta­voit­teita. Komission kunnian­hi­moisena visiona on vähentää liikenteen kasvi­huo­ne­kaa­su­päästöjä 60 prosen­tilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Esimer­killä on oma vaiku­tuk­sensa, mutta kokonai­suuden kannalta olisi tärkeää saada Kiinan, Intian ja Brasilian kaltaiset, kovassa kasvussa olevat väkirikkaat maat mukaan ilmas­to­tal­koisiin.

Ilman puhtau­della on suuri vaikutus ihmisten terveyteen ja elintar­vi­ke­tuo­tannon laatuun. Olemme nähneet kuvia suurkau­pun­geista, joissa ihmisten liikku­mista rajoi­tetaan huonon ilman­laadun vuoksi. Paperi­maskit kasvoilla kulkevien ihmisten selviy­ty­minen arjesta näyttää Suomesta käsin epätoi­voi­selta. On täysin selvää, että haluamme säilyttää raikkaan ilman ja puhtaat vedet elämän­laa­tumme keskeisenä tekijänä ja elintar­vi­ke­tuo­tan­tomme kilpai­lu­valttina. Tämä ei ole kuitenkaan mahdol­lista ilman aktii­visia toimen­pi­teitä.

Liikenteen päästöjen osalta tavoit­teiden saavut­ta­minen vaatii toimen­pi­teitä, joilla nopeu­tetaan ajoneu­vo­kannan uudis­tu­mista. Nykyisin liikenne saa käyttö­voi­mansa lähes yksinomaan öljystä, jonka käyttö lisää tunne­tusti hiili­diok­si­di­päästöjä. Ennus­tetaan, että öljyn saatavuus ja laatu heikkenee parin­kym­menen vuoden kuluessa. Perin­tei­sesti öljyn hinta on reagoinut herkästi maail­man­po­li­tiikan ja -talouden muutoksiin. On selvää, että öljyn hinta tulee nousemaan jyrkästi, kun öljyvarat hupenevat ja samaan aikaan kehit­tyvien maiden öljyn­ku­lutus kasvaa.

Ajoneuvo- ja polttoai­ne­tek­no­logian kehitys tulee hyödyntää, jotta liikenteen energia­te­hokkuus paranee. Kehitys­työtä uusien liiken­ne­polt­toai­neiden ja vaihtoeh­toisen käyttö­voimien hyödyn­tä­miseen tulee tukea ja kannustaa. Tässä kehitys­vai­heessa on tukipo­li­tiikan oltava tekno­lo­gia­neut­raalia, jotta mahdol­liset tuet tietylle teknii­kalle tai käyttö­voi­malle eivät kaven­taisi eri polttoai­nein­no­vaa­tioiden kehitys­työtä.
Vaihtoehtoja öljylle liiken­ne­polt­toai­neena on jo olemassa; erilaiset hybridi-, biopolt­toaine-, kaasu- ja sähkö­so­vel­lukset kehit­tyvät koko ajan. Veropo­li­tiikka eri käyttö­voimien suhteen tulee olla johdon­mu­kaista, selkeää ja pitkä­jän­teistä, jotta kulut­tajat voivat ennakoida valin­to­jensa kannat­ta­vuutta.

Ihmisten liikku­minen on aina toime­liai­suuden merkki. Suurin osa liiken­teestä liittyy työhön, yrittä­miseen ja kaupan­käyntiin. Etätyös­kentely on lisään­tynyt, ja tieto ja raha liikkuvat nopeasti tieto­ver­kossa, mutta elintar­vik­keiden, tavaroiden ja ihmisten on liikuttava fyysi­sesti, jota yhteis­kunta toimii.

Maankäytön suunnit­te­lulla on erittäin suuri vaikutus ihmisten liikku­mis­tar­peeseen. Liiken­ne­po­liit­ti­sessa selon­teossa nostettiin yhdeksi keskei­seksi yhdys­kun­ta­ra­kenteen suunnit­te­lu­pe­ri­aat­teeksi ns. MALPE-ajattelu.
MALPE tarkoittaa maankäytön, asumisen, liikenteen, palve­luiden ja elinkei­nojen tarpeiden yhteen­so­vit­ta­mista yhdys­kun­ta­ra­ken­ne­suun­nit­te­lussa. Suunnit­telun liiken­ne­po­liit­tisena tavoit­teena on vähentää ihmisten arkipäi­väistä liikku­mis­tar­vetta sijoit­ta­malla asuminen, palvelut ja työpaikat tiiviisti yhtenäi­seksi kokonai­suu­deksi hyvien liiken­neyh­teyksien varrelle.

Parhaim­millaan hyvän yhdys­kun­ta­suun­nit­telun tuloksena ihmisten liiken­teessä käyttämä aika ja kustan­nukset sekä ympäris­tö­kuor­mitus vähenevät huomat­ta­vasti. Kävelyllä ja pyöräi­lyllä on uudessa kaupun­ki­ra­ken­teessa myös kasvava merkitys. Päijät-Hämeessä uutta MALPE-ajatteluun perus­tuvaa suunnit­te­lu­pe­ri­aa­tetta tullaan toteut­tamaan sekä Lahden aseman­seudun että Orimat­tilan Hennan kaupun­ki­kon­septin kehitys­työssä. Ihmisten kiinnostus uuden­laista asumisen ja liikku­misen elämän­tapaa kohtaan kasvaa. Niihin tarpeisiin on vastattava.

Kalle Jokinen
kansan­edustaja (kok)
liikenne- ja viestin­tä­va­lio­kunnan puheen­johtaja


Kokoomus.fi