Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Sai­si­ko ol­la li­sää ai­kaa ja rai­tis­ta il­maa?

Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Sai­si­ko ol­la li­sää ai­kaa ja rai­tis­ta il­maa?

Julkaistu:

Ilman puhtau­della on suuri vaiku­tus ihmis­ten tervey­teen ja elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non laatuun. Liiken­teen osalta pääs­tö­ta­voit­tei­den saavut­ta­mi­nen vaatii toimen­pi­teitä, joilla nopeu­te­taan muun muassa ajoneu­vo­kan­nan uudis­tu­mista, kirjoit­taa kansan­edus­taja, liikenne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Kalle Joki­nen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolum­nissa.

Suomi ja on sitou­tu­nut kansain­vä­li­sesti ja EU-tasolla kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Liiken­teen vaiku­tus maamme kasvi­huo­ne­pääs­töistä on noin viiden­nes. EU:n pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­den mukai­sesti Suomen on vähen­net­tävä liiken­teen pääs­töjä 16 prosen­tilla vuoteen 2020 mennessä verrat­tuna vuoden 2005 tasoon.

EU:ssa on visioitu liiken­ne­sek­to­rille myös erit­täin haas­teel­li­sia, ehkä jopa epärea­lis­ti­sia pääs­tö­jen vähen­tä­mis­ta­voit­teita. Komis­sion kunnian­hi­moi­sena visiona on vähen­tää liiken­teen kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä 60 prosen­tilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Esimer­killä on oma vaiku­tuk­sensa, mutta koko­nai­suu­den kannalta olisi tärkeää saada Kiinan, Intian ja Brasi­lian kaltai­set, kovassa kasvussa olevat väki­rik­kaat maat mukaan ilmas­to­tal­koi­siin.

Ilman puhtau­della on suuri vaiku­tus ihmis­ten tervey­teen ja elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non laatuun. Olemme nähneet kuvia suur­kau­pun­geista, joissa ihmis­ten liik­ku­mista rajoi­te­taan huonon ilman­laa­dun vuoksi. Pape­ri­mas­kit kasvoilla kulke­vien ihmis­ten selviy­ty­mi­nen arjesta näyt­tää Suomesta käsin epätoi­voi­selta. On täysin selvää, että haluamme säilyt­tää raik­kaan ilman ja puhtaat vedet elämän­laa­tumme keskei­senä teki­jänä ja elin­tar­vi­ke­tuo­tan­tomme kilpai­lu­valt­tina. Tämä ei ole kuiten­kaan mahdol­lista ilman aktii­vi­sia toimen­pi­teitä.

Liiken­teen pääs­tö­jen osalta tavoit­tei­den saavut­ta­mi­nen vaatii toimen­pi­teitä, joilla nopeu­te­taan ajoneu­vo­kan­nan uudis­tu­mista. Nykyi­sin liikenne saa käyt­tö­voi­mansa lähes yksi­no­maan öljystä, jonka käyttö lisää tunne­tusti hiili­diok­si­di­pääs­töjä. Ennus­te­taan, että öljyn saata­vuus ja laatu heik­ke­nee parin­kym­me­nen vuoden kuluessa. Perin­tei­sesti öljyn hinta on reagoi­nut herkästi maail­man­po­li­tii­kan ja -talou­den muutok­siin. On selvää, että öljyn hinta tulee nouse­maan jyrkästi, kun öljy­va­rat hupe­ne­vat ja samaan aikaan kehit­ty­vien maiden öljyn­ku­lu­tus kasvaa.

Ajoneuvo- ja polt­toai­ne­tek­no­lo­gian kehi­tys tulee hyödyn­tää, jotta liiken­teen ener­gia­te­hok­kuus para­nee. Kehi­tys­työtä uusien liiken­ne­polt­toai­nei­den ja vaih­toeh­toi­sen käyt­tö­voi­mien hyödyn­tä­mi­seen tulee tukea ja kannus­taa. Tässä kehi­tys­vai­heessa on tuki­po­li­tii­kan oltava tekno­lo­gia­neut­raa­lia, jotta mahdol­li­set tuet tietylle teknii­kalle tai käyt­tö­voi­malle eivät kaven­taisi eri polt­toai­nein­no­vaa­tioi­den kehi­tys­työtä.
Vaih­toeh­toja öljylle liiken­ne­polt­toai­neena on jo olemassa; erilai­set hybridi-, biopolt­toaine-, kaasu- ja sähkö­so­vel­luk­set kehit­ty­vät koko ajan. Vero­po­li­tiikka eri käyt­tö­voi­mien suhteen tulee olla johdon­mu­kaista, selkeää ja pitkä­jän­teistä, jotta kulut­ta­jat voivat enna­koida valin­to­jensa kannat­ta­vuutta.

Ihmis­ten liik­ku­mi­nen on aina toime­liai­suu­den merkki. Suurin osa liiken­teestä liit­tyy työhön, yrit­tä­mi­seen ja kaupan­käyn­tiin. Etätyös­ken­tely on lisään­ty­nyt, ja tieto ja raha liik­ku­vat nopeasti tieto­ver­kossa, mutta elin­tar­vik­kei­den, tava­roi­den ja ihmis­ten on liikut­tava fyysi­sesti, jota yhteis­kunta toimii.

Maan­käy­tön suun­nit­te­lulla on erit­täin suuri vaiku­tus ihmis­ten liik­ku­mis­tar­pee­seen. Liiken­ne­po­liit­ti­sessa selon­teossa nostet­tiin yhdeksi keskei­seksi yhdys­kun­ta­ra­ken­teen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teeksi ns. MALPE-ajat­telu.
MALPE tarkoit­taa maan­käy­tön, asumi­sen, liiken­teen, palve­lui­den ja elin­kei­no­jen tarpei­den yhteen­so­vit­ta­mista yhdys­kun­ta­ra­ken­ne­suun­nit­te­lussa. Suun­nit­te­lun liiken­ne­po­liit­ti­sena tavoit­teena on vähen­tää ihmis­ten arki­päi­väistä liik­ku­mis­tar­vetta sijoit­ta­malla asumi­nen, palve­lut ja työpai­kat tiiviisti yhte­näi­seksi koko­nai­suu­deksi hyvien liiken­neyh­teyk­sien varrelle.

Parhaim­mil­laan hyvän yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lun tulok­sena ihmis­ten liiken­teessä käyt­tämä aika ja kustan­nuk­set sekä ympä­ris­tö­kuor­mi­tus vähe­ne­vät huomat­ta­vasti. Käve­lyllä ja pyöräi­lyllä on uudessa kaupun­ki­ra­ken­teessa myös kasvava merki­tys. Päijät-Hämeessä uutta MALPE-ajat­te­luun perus­tu­vaa suun­nit­te­lu­pe­ri­aa­tetta tullaan toteut­ta­maan sekä Lahden aseman­seu­dun että Orimat­ti­lan Hennan kaupun­ki­kon­sep­tin kehi­tys­työssä. Ihmis­ten kiin­nos­tus uuden­laista asumi­sen ja liik­ku­mi­sen elämän­ta­paa kohtaan kasvaa. Niihin tarpei­siin on vastat­tava.

Kalle Joki­nen
kansan­edus­taja (kok)
liikenne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content